UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdrażająca Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, podpisany w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r.
UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdrażająca Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, podpisany w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r.

between the Government of the Republic of Poland and the European Communities implementing the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities signed in Brussels on 8th April 1965
Zważywszy, że zgodnie z Protokołem o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich (dalej zwanym „Protokołem”) załączonym do Traktatu ustanawiającego wspólną Radę i wspólną Komisję Wspólnot Europejskich, instytucje Wspólnot Europejskich mają obowiązek współpracować z właściwymi władzami Państw Członkowskich, których dotyczy stosowanie przedmiotowego Protokołu, Rzeczpospolita Polska i Wspólnoty Europejskie uzgodniły, co następuje: Whereas, pursuant to the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities (hereafter ”the Protocol”) annexed to the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities, the institutions of the European Communities are required to cooperate with the competent authorities of the Member States concerned by the application of the Protocol in question, the European Communities and the Government of the Republic of Poland agree on the following arrangements:

Artykuł 1

Article 1

Zakres zwolnienia

Extent of exemption

Zgodnie z drugim akapitem artykułu 3 protokołu, właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej udzielają Wspólnotom Europejskim zwolnienia z podatku od towarów i usług oraz wszelkich innych opłat i podatków od towarów i usług nabywanych przez Wspólnoty Europejskie dla swojego służbowego użytku w zakresie określonym w artykule 2 oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w artykule 3. In accordance with the second paragraph of Article 3 of the Protocol, the competent authorities of the Republic of Poland shall grant the European Communities exemption from VAT and all other duties and taxes on the goods and services which the European Communities acquire for their official use within the limits of Article 2 and under the conditions established in Article 3.

Artykuł 2

Article 2

Wolumen zakupów

Volume of purchases

1. Właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej udzielają zwolnienia przewidzianego powyżej w artykule 1 w zakresie ustalonym przez Państwo Członkowskie pochodzenia (państwo, w którym instytucja Wspólnoty Europejskiej nabywająca towary lub otrzymująca usługi ma siedzibę).

1. The competent authorities of the Republic of Poland shall apply the exemption provided for above in Article 1 within the limits set by the host Member State (the country in which the European Community institution acquiring the goods or receiving the services is established).

2. W przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest Państwem Członkowskim pochodzenia, zwolnienie z podatków na dostawę towarów lub usług zostaje przyznane pod warunkiem, że wartość takich towarów lub usług, na którą opiewa dana faktura, wynosi co najmniej 500 PLN łącznie z podatkiem.

2. Where the Republic of Poland is the host Member State, exemption from taxes on the supply of goods or services shall be granted, provided that the value of such goods or services amounts to at least 500 PLN including tax per invoice.

Artykuł 3

Article 3

Zwolnienie dla zakupów lokalnych oraz wewnątrzwspólnotowych

Exemption for local and intra-Community purchases

1. W przypadku lokalnych zakupów towarów i usług właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej realizują zwolnienie przewidziane w artykule 1 poprzez zwrot Wspólnotom Europejskim podatku od towarów i usług i innych podatków pośrednich. W tym celu Wspólnoty Europejskie corocznie przesyłają wnioski o zwrot podatku, dotyczące podatku od towarów i usług — Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego War-szawa-Śródmieście oraz dotyczące podatku akcyzowego — Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie. Kopie faktur potwierdzonych przez instytucję Wspólnot Europejskich powinny być dołączone do wniosku. Właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej zapewnią zwrot podatku w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku.

1. In the case of local purchases of goods or services, the competent authorities of the Republic of Poland shall give effect to the exemption provided for above in Article 1 by reimbursing VAT and other indirect taxes charged to the European Communities. To that end, requests for reimbursement shall be sent annually by the European Communities in the scope of VAT to the Head of Second Tax Office for Warszawa--Srodmiescie (Naczelnik II Urzedu Skarbowego Warszawa-Srodmiescie) and in the scope of excise duty to the Head of First Customs Office for Warszawa (Naczelnik Urzedu Celnego I w Warszawie). Copies of invoices certified by the institution of the European Communities shall be appended to the request. The competent authorities of the Republic of Poland shall ensure that reimbursement is made within six months after receipt of the request.

2. W przypadku podatku od towarów i usług nałożonego na wewnątrzwspólnotowe zakupy towarów i usług właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej udzielają Wspólnotom Europejskim bezpośredniego zwolnienia zgodnie z artykułem 15 ustęp 10 dyrektywy Rady 77/388/EWG 1) pod warunkiem, że dostawca uzyskał formularz poświadczający zwolnienie towarów i usług podlegających dostawie, należycie potwierdzony przez właściwe władze Wspólnot Europejskich.

2. In the case of VAT on intra-Community purchases of goods and services, the competent authorities of the Republic of Poland shall grant the European Communities direct exemption in accordance with Article 15(10) of Council Directive 77/388/EEC 1) , provided that the supplier has obtained a form certifying exemption of the goods and services to be supplied, duly endorsed by the competent authorities of the European Communities.

3. W przypadku podatku akcyzowego nałożonego na wewnątrzwspólnotowe zakupy towarów, właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej udzielają Wspólnotom Europejskim bezpośredniego zwolnienia zgodnie z artykułem 23 dyrektywy Rady 92/12/EWG 2) i przez zastosowanie procedury przewidzianej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 3) , z wyłączeniem zakupów paliwa samochodowego (benzyny i oleju napędowego), w przypadku których ma zastosowanie tryb i procedura zwolnienia określona w artykule 3 ustęp 1.

3. In the case of excise duty on intra-Community purchases of goods, the competent authorities of the Republic of Poland shall grant the European Communities direct exemption under Article 23 of Directive 92/12/EEC 2) and by applying the procedure provided for in Regulation (CE) No 31/96 of the Commission 3) except fuel purchases for cars (petrol and diesel) for which the exemption method and procedure laid down in Article 3(1) shall be applied.

Artykuł 4

Article 4

Personel Wspólnot Europejskich

Staff of the European Communities

Zgodnie z drugim akapitem artykułu 13 Protokołu, właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej udzielają zwolnienia z krajowych podatków osobom przewidzianym w artykule 2 rozporządzenia Rady nr 260/68 4) , które podlegają wspólnotowemu opodatkowaniu nałożonemu na ich płace, pensje i wynagrodzenia wypłacane przez Wspólnoty przy zastosowaniu rozporządzenia Rady nr 259/68 5) w odniesieniu do tych płac, pensji i wynagrodzeń.

Under Article 13(2) of the Protocol, the competent authorities of the Republic of Poland shall grant exemption from national taxes to the persons provided for in Article 2 of Council Regulation No 260/68 4) , who are subject to Community taxation on their wages, salaries and emoluments paid by the Communities in application of Council Regulation No 259/68 5) with respect to such wages, salaries and emoluments.

Artykuł 5

Article 5

Nowelizacje

Amendments

Wszelkie zmiany niniejszych postanowień wymagają zgody obydwu stron. Any amendment to these provisions shall require the assent of both parties.

Artykuł 6

Article 6

Wejście w życie

Entry into force

1. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.

1. These provisions shall enter into force on 1 May 2004.

2. W przypadku podatku od towarów i usług na wewnątrzwspólnotowe zakupy towarów i usług od dnia 1 maja 2004 r. do dnia podpisania niniejszej umowy stosuje się odpowiednio artykuł 3 ustęp 1.

2. In the case of VAT on intra-Community purchases of goods and services, from 1 May 2004 to the date signature of this Agreement, Article 3(1) shall be applied respectively.

SPORZĄDZONO w Brukseli dnia 13 kwietnia 2005 r. w dwóch egzemplarzach w językach polskim i angielskim. DONE at Brussels, 13 April 2005 in duplicate in Polish and English.


W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
W imieniu Wspólnot
Europejskich
For the Government of the Republic of Poland For the European Communities


1) Dyrektywa Rady nr 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Dz. Urz. L 145 z dnia 13 czerwca 1977 r., strona 1, ostatnio znowelizowana przez dyrektywę Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r., Dz. Urz. L 168, strona 35.

2) Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, ostatnio znowelizowana rozporządzeniem Rady (WE) 807/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r., Dz. Urz. L 122, strona 36.

3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego, Dz. Urz. L 8 z dnia 11 stycznia 1996 r., strona 8.

4)  Dz. Urz. L 56 z dnia 04 marca 1968 r., strona 8, ostatnio znowelizowane rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1750/2002 z dnia 30 września 2002 r., Dz. Urz. L 264 z dnia 2 października 2002 r., strona 15.

5)  Dz. Urz. L 56 z dnia 04 marca 1968 r., strona 1, ostatnio znowelizowane rozporządzeniem Rady (WE, EWWiS, Euratom) nr 628/2000 z dnia 20 marca 2000 r., Dz. Urz. L 076 z dnia 25 marca 2000 r., strona 1.

1)  Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - common system of value added tax: uniform basis of assessment, OJ L 145 of 13 June 1977, p. 1, as amended most recently by Council Directive 2004/66/EC of 26 April 2004, OJ L 168, p. 35.

2) Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992, on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products, as last amended by Council Regulation (CE) 807/2003 of 14 April 2003, OJ L 122, p. 36.

3)  Commission Regulation (EC) No 31/96 of 10 January 1996 on the excise duty exemption certificate, OJ L 8, 11 January 1996, p. 8.

4) OJ L 56, 4 March 1968, p. 8 last amended by Council Regulation (EC, Euratom) No 1750/2002 of 30 September 2002, OJ L 264, 2 October 2002, p. 15.

5) OJ L 56, 4 March 1968, p. 1 last amended by Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) No 628/2000 of 20 March 2000, OJ L 076, 25 March 2000, p. 1.