Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisana w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

pragnąc dalszego umacniania przyjaznych stosunków między państwami Umawiających się Stron,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

mając na uwadze członkostwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Radzie Współpracy Państw Zatoki,

dążąc do rozszerzania i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi,

uzgodniły co następuje;

Artykuł 1

1.   Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości i wzajemnych korzyści, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.

2.   Współpraca realizowana w ramach niniejszej Umowy będzie m.in w następujących dziedzinach:

1) przemysł;

2) inwestycje;

3) innowacje;

4) wymiana handlowa;

5) paliwa

6) małe i średnie przedsiębiorstwa

7) finansowania projektów gospodarczych.

Artykuł 2

1. Współpraca, o której mowa w artykule 1 będzie realizowana w szczególności poprzez:

1)   współdziałanie w realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w wybranych dziedzinach gospodarki,

2)   współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji,

3)   rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obu państw Umawiających się Stron,

4)   inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymianę specjalistów i personelu technicznego, współpracę naukową i wymianę kadry naukowej, szkolenia, udział w targach i wystawach, misjach gospodarczych, przedsięwzięciach promocyjnych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą i turystyczną.

2. W celu realizacji współpracy gospodarczej w ramach niniejszej Umowy, Strony będą zachęcać właściwe jednostki oraz sektor prywatny do poszukiwania możliwości współpracy projektowej w różnych dziedzinach gospodarczych.

Artykuł 3

1.   Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu przedstawicielstw, oddziałów lub jednostek promujących działalność gospodarczą państwa drugiej Umawiającej się Strony.

2.   Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki promujące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podejmują one działalność.

Artykuł 4

1. W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

1) prawa regulującego: warunki prowadzenia działalności gospodarczej, inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, licencji i zezwoleń, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania,

2) przedsięwzięć sprzyjających nawiązywaniu kontaktów między potencjalnymi partnerami gospodarczymi, w tym w zakresie organizacji wystaw, targów i misji gospodarczych.

2. Umawiające się strony będą poszukiwać możliwości inwestycji przemysłowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierać współpracę małych i średnich przedsiębiorstw we różnych dziedzinach.

Artykuł 5

1.   Umawiające się Strony powołują Wspólną Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2.   Do zadań Komisji należy w szczególności:

1)   analiza stanu wykonania postanowień niniejszej Umowy,

2)   dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,

3)   przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

4)   identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji,

5)   omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy.

3.   Komisja składa się z sekcji polskiej i emirackiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczącymi narodowych sekcji Komisji będą Ministrowie właściwi do spraw gospodarki w każdym państwie Umawiających się Stron. Każdy z Przewodniczących wyznacza swojego zastępcę, sekretarza i pozostałych członków swojej sekcji.

4.   Komisja zbierać się będzie na posiedzenia w terminach uzgodnionych przez Ministrów właściwych do spraw gospodarki każdej z Umawiających się Stron, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

5.   Każda z Umawiających się stron będzie ponosić koszty swoich delegacji na posiedzenia Komisji,

6.   Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół w języku polskim, arabskim i angielskim, który jest podpisywany przez Przewodniczących sekcji. Protokół zawiera postanowienia przyjęte na posiedzeniu Komisji.

7.   W ramach Komisji mogą być powoływane:

1) stałe grupy robocze do spraw współpracy w wybranych dziedzinach gospodarki,

2) czasowo działające zespoły eksperckie dla opracowywania szczegółowych tematów współpracy gospodarczej.

8. Komisja może ustalić swój regulamin pracy.

Artykuł 6

1.   Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Zjednoczone Emiraty Arabskie, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2.   Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej ani zobowiązań Zjednoczonych Emiratów Arabskich wynikających z członkostwa w Radzie Współpracy Państw Zatoki.

Artykuł 7

1.   Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

2.   Na wniosek jednej z Umawiających się Stron, niniejsza Umowa może być uzupełniona i zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą.

3.   Spory dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony w drodze negocjacji i konsultacji.

4.   Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Niniejsza Umowa może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

Umowę niniejszą sporządzono w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności w interpretacji Umowy, za rozstrzygający uważa się tekst angielski.