Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Hanoi dnia 9 września 2010 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 9 września 2010 r. w Hanoi została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu,

zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony wszystkich informacji, które zostały zakwalifikowane jako informacje niejawne zgodnie z prawem wewnętrznym jednej ze Stron i przekazane drugiej Stronie lub powstały w wyniku współpracy,

kierując się zamiarem stworzenia regulacji w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, która obowiązywać będzie w odniesieniu do wszelkiej wspólnej działalności związanej z wymianą informacji niejawnych przyjmując, że niniejsza Umowa nie narusza obowiązków żadnej ze Stron w odniesieniu do traktatów i umów zawartych przez Strony, uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

DEFINICJE

W rozumieniu niniejszej Umowy następujące definicje oznaczają:

1)  „informacje niejawne” — wszelkie informacje niezależnie od formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia oraz przedmioty lub dowolne ich części, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron i niniejszą Umową;

2)  „właściwe organy” — organy, o których mowa w artykule 3 niniejszej Umowy;

3)  „upoważnione podmioty” — osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne właściwe do przekazywania, otrzymywania, przechowywania, ochrony i wykorzystywania informacji niejawnych zgodnie z prawem wewnętrznym swojej Strony, w tym także właściwe organy;

4)  „kontrakt niejawny” — umowę, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, bądź z wytworzeniem takich informacji;

5) „kontrahent” — osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, która posiada zdolność do. zawierania umów;

6) „zamawiający” — podmiot, który posiada zdolność do zlecania kontraktu niejawnego;

7)  „Strona wytwarzająca” — Stronę, osobę fizyczną oraz każdy podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jej jurysdykcją, która wytwarza i przekazuje informacje niejawne drugiej Stronie;

8)   „Strona otrzymująca” — Stronę, osobę fizyczną oraz każdy podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jej jurysdykcją, która otrzymuje informacje niejawne od drugiej Strony;

9) „Strona trzecia” — państwo, osobę fizyczną albo każdy podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jego jurysdykcją, jak również każdą organizację międzynarodową, nie będącą Stroną niniejszej Umowy.

Artykuł 2

KLAUZULE TAJNOŚCI

1.  Informacjom niejawnym przyznaje się odpowiednią do ich treści klauzulę tajności zgodnie z prawem wewnętrznym Strony wytwarzającej. Strona otrzymująca gwarantuje równorzędny poziom ochrony otrzymanych informacji niejawnych, zgodnie z postanowieniami ustępu 3.

2.  Klauzula tajności może być zmieniona lub zniesiona wyłącznie przez upoważniony podmiot, który ją nadał. Strona otrzymująca jest pisemnie informowana o każdym przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajności wcześniej otrzymanych informacji niejawnych.

3.  Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:


RZECZPOSPOLITA POLSKA SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA WIETNAMU ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM
ŚCIŚLE TAJNE TUYET MAT TOP SECRET
TAJNE TóI MAT SECRET
POUFNE MAT CONFIDENTIAL

4. Informacje otrzymane z Rzeczypospolitej Polskiej oznaczone klauzulą tajności jako ZASTRZEŻONE są chronione jako MĄT w Socjalistycznej Republice Wietnamu.

Artykuł 3

WŁAŚCIWE ORGANY

W rozumieniu niniejszej Umowy właściwymi organami są:

1)  W Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w sferze cywilnej i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego — w sferze wojskowej.

2) w Socjalistycznej Republice Wietnamu: Minister Bezpieczeństwa Publicznego — w sferze cywilnej i Minister Obrony Narodowej -w sferze wojskowej.

Artykuł 4

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1.  Zgodnie z niniejszą Umową i prawem wewnętrznym, Strony podejmą stosowne działania w celu ochrony informacji niejawnych, które będą przekazywane lub wytwarzane w wyniku wspólnej działalności Stron lub upoważnionych podmiotów, w tym także w związku z realizacją kontraktu niejawnego.

2.  Strona otrzymująca wykorzystuje informacje niejawne wyłącznie w celach określonych przy ich przekazaniu.

3.  Strona otrzymująca nie udostępnia informacji, o których mowa w ustępie 1 stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej.

4. Informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania sprawdzaj ącego zostały upoważnione do dostępu do nich oraz zostały przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z prawem wewnętrznym Strony otrzymującej.

Artykuł 5

POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Dla celów określonych niniejszą Umową Strony uznają wzajemnie zapewnienia o spełnianiu bezpieczeństwa osobowego oraz zapewnienia o bezpieczeństwie przemysłowym wydane zgodnie z prawem wewnętrznym Stron.

Artykuł 6

KONTRAKTY NIEJAWNE

1.  Zamawiający może zawrzeć kontrakt niejawny z kontrahentem.

2.  W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, zamawiający składa wniosek do właściwego organu swojej Strony, o wystąpienie do właściwego organu drugiej Strony, z prośbą o wydanie pisemnego zapewnienia, że kontrahent posiada zapewnienie bezpieczeństwa przemysłowego oznaczone odpowiednią klauzulą tajności.

3.  Udzielenie zapewnienia, o którym mowa w ustępie 2, jest równoznaczne z gwarancją, że zostały przeprowadzone czynności niezbędne do stwierdzenia, że kontrahent spełnia warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych określone w prawie wewnętrznym Strony, na terytorium której posiada siedzibę.

4.  Informacje niejawne nie są udostępniane kontrahentowi do czasu uzyskania zapewnienia, o którym mowa w ustępach 2 i 3.

5.  Zamawiający przekazuje kontrahentowi instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego niezbędną do realizacji kontraktu niejawnego, która jest nieodłączną częścią każdego kontraktu niejawnego. Instrukcja ta zawiera postanowienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa, w szczególności:

1) wykaz rodzajów informacji niejawnych odnoszących się do danego kontraktu niejawnego, z uwzględnieniem ich klauzul tajności;

2)  zasady przyznawania klauzul tajności informacjom wytworzonym podczas realizacji danego kontraktu niejawnego.

6.  Kopia instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego przekazywana jest właściwemu organowi Strony, na terytorium której kontrahent posiada siedzibę.

7.  Realizacja kontraktu niejawnego w części związanej z dostępem do informacji niejawnych będzie możliwa po zakończeniu przez kontrahenta niezbędnych działań zapewniających ochronę informacji niejawnych, zgodnie z odpowiednią instrukcją bezpieczeństwa przemysłowego .

8.  Każdy podwykonawca podlega tym samym obowiązkom ochrony informacji niejawnych, jakie ustalono dla kontrahenta.

Artykuł 7

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Informacje niejawne będą przekazywane drogą dyplomatyczną albo w inny sposób zapewniający ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, uzgodniony przez właściwe organy Stron w trybie określonym w Artykule 14 ustęp 4. Strona otrzymująca potwierdza pisemnie odbiór informacji niejawnych.

Artykuł 8

POWIELANIE I TŁUMACZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

1.  Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/ TUYĘT MAT będą powielane i tłumaczone tylko po uprzednim wydaniu pisemnego zezwolenia przez upoważniony podmiot.

2.  Powielanie i tłumaczenie informacji niejawnych odbywa się w sposób zgodny z prawem wewnętrznym każdej ze Stron. Powielone i przetłumaczone informacje podlegają takiej samej ochronie jak oryginały. Liczba kopii i tłumaczeń będzie ograniczona do liczby wymaganej dla celów służbowych.

Artykuł 9

NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

1.  Informacje niejawne, z zastrzeżeniem ustępu 2, będą niszczone zgodnie z prawem wewnętrznym Strony otrzymującej w taki sposób, żeby uniemożliwić ich częściowe lub całkowite odtworzenie.

2.  Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE/ TUYET MAT nie będą niszczone. Będą one zwracane Stronie wytwarzającej.

Artykuł 10

WIZYTY

1. Osobom przybywającym z wizytą z jednej Strony do drugiej Strony zezwala się na dostęp do informacji niejawnych, tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ drugiej Strony.

2.  Co najmniej 30 dni przed planowaną wizytą, właściwy organ strony przyjmującej wizytę powinien otrzymać wniosek w sprawie wizyty od właściwego organu drugiej Strony.

3.  Wniosek w sprawie wizyty, o którym mowa w ustępie 2 powinien zawierać:

1)  cel, termin i program wizyty;

2)  imię i nazwisko osoby przybywającej z wizytą, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu;

3)  stanowisko służbowe osoby przybywającej z wizytą wraz z nazwą instytucji lub jednostki, którą reprezentuje;

4) potwierdzenie poziomu oraz daty ważności zapewnienia bezpieczeństwa, jakie posiada osoba przybywająca z wizytą;

5) nazwę i adres odwiedzanej jednostki;

6)  imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przyjmującej.

4.  Do ochrony danych osobowych przekazywanych w związku z postanowieniami ustępu 3 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów prawa wewnętrznego każdej ze Stron, następujące postanowienia:

1) wykorzystanie danych osobowych przez stronę przyjmującą wizytę jest dopuszczalne wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez drugą stronę;

2)  strona przyjmująca wizytę nie przechowuje danych osobowych dłużej, aniżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;

3) w przypadku przekazania danych, których nie wolno było przekazać zgodnie z prawem wewnętrznym strony, strona przekazująca dane osobowe zawiadamia o tym stronę przyjmującą wizytę, która jest zobowiązana do usunięcia tych danych;

4)  strona przekazująca dane osobowe odpowiada za poprawność przekazywanych danych i jeśli okaże się, że przekazane zostały dane nieprawdziwe lub niekompletne, zawiadamia o tym stronę przyjmującą wizytę, która jest zobowiązana do sprostowania lub usunięcia tych danych;

5) strona przekazująca dane osobowe oraz strona przyjmująca wizytę są zobowiązane do rejestrowania przekazywania, otrzymywania i usuwania danych osobowych;

6) strona przekazująca oraz strona przyjmująca wizytę są zobowiązane do skutecznego zabezpieczania przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym dokonywaniem zmian tych danych, ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Artykuł 11

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH WZAJEMNEJ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1.  Naruszeniem regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych jest wynik działania lub zaniechania osoby fizycznej, które jest sprzeczne z niniejszą Umową i prawem wewnętrznym Stron. Odnosi się to również do nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych.

2.  Informacja o każdym przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych Strony wytwarzającej lub informacji niejawnych wytworzonych w wyniku wspólnego działania Stron będzie niezwłocznie przekazywana właściwemu organowi Strony, na terytorium której miało miejsce lub zaistniało podejrzenie takiego naruszenia.

3.  Każdy przypadek naruszenia lub podejrzenie naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych będzie wyjaśniany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony, na terytorium której zdarzenie miało miejsce.

4.  W przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, o których mowa w ustępie 1, właściwy organ Strony na terytorium której naruszenie miało miejsce, pisemnie informuje właściwy organ drugiej Strony o tym fakcie, okolicznościach naruszenia oraz wyniku czynności, o których mowa w ustępie 3.

5.   Na wniosek, właściwe organy Stron współpracują przy czynnościach, o których mowa w ustępie 3.

Artykuł 12

JĘZYKI

W zakresie stosowania postanowień niniejszej Umowy, Strony używają swoich języków urzędowych, dołączając tłumaczenie na język urzędowy drugiej Strony lub na język angielski.

Artykuł 13

KOSZTY

Każda ze Stron pokrywa koszty własne, poniesione w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 14

KONSULTACJE

1. Właściwe organy Stron informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w swoim prawie wewnętrznym w zakresie ochrony informacji niejawnych, które dotyczą postanowień niniejszej Umowy.

2.  W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy właściwe organy Stron konsultują się na wniosek jednego z tych organów.

3.  Każda ze Stron zezwoli przedstawicielom właściwego organu drugiej Strony na składanie wizyt na swoim terytorium w celu omówienia procedur służących ochronie informacji niejawnych, które zostały jej przekazane przez drugą Stronę.

4.  W celu zapewnienia skutecznej współpracy, będącej przedmiotem niniejszej Umowy, i w zakresie kompetencji przyznanych im prawem wewnętrznym, właściwe organy mogą, w razie potrzeby, zawierać pisemne szczegółowe uzgodnienia techniczne lub organizacyjne.

Artykuł 15

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

ł. Wszelkie sporne kwestie dotyczące stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rozmów między właściwymi organami Stron.

2. Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, będzie on rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

Artykuł 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.

2.  Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

3.  W przypadku wypowiedzenia, informacje niejawne chronione na podstawie niniejszej Umowy, będą nadal chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy tak długo, jak wymaga tego obowiązywanie klauzuli tajności.

4.  Niniejsza Umowa może zostać zmieniona na podstawie wspólnej pisemnej zgody obu Stron. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu i stanowią integralną część Umowy.

Sporządzono w Hanoi dnia 3 września 2010 roku w dwóch egzemplarzach,

każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający,

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 października 2011 r.