UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisana w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 22 kwietnia 2004 r. zostata podpisana w Hanoi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, w następującym brzmieniu:UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on transferring and readmitting citizens of both States

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, hereinafter referred to as ”the Contracting Parties”,

— kierując się pragnieniem rozwoju wzajemnej współpracy i zapewnienia podróżowania obywateli Państw Umawiających się Stron, — desiring to develop mutual cooperation and ensure travelling of the citizens of the States of the Contracting Parties,
— przestrzegając postanowień umów międzynarodowych oraz przeciwdziałając nielegalnej migracji, — respecting the provisions of the international agreements and counteracting illegal migration,
— mając na celu określenie dla właściwych organów Państw Umawiających się Stron jednolitych warunków przekazywania i przyjmowania obywateli Państwa jednej Umawiającej się Strony niespeł-niających warunków dla wjazdu i pobytu na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, — aiming to set forth for the competent authorities of the States of the Contracting Parties the uniform terms and conditions of transferring and readmitting the citizens of the State of a Contracting Party who are out of compliance with the terms and conditions of entry and stay on the territory of the State of the other Contracting Party,
uzgodniły, co następuje: have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, na wniosek Strony polskiej, Strona wietnamska przyjmie obywateli Socjalistycznej Republiki Wietnamu niespetniających warunków dla wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zwanych dalej „osobami przekazywanymi”.

1. Pursuant to the provisions of this Agreement, upon the request of the Polish Party, the Vietnamese Party shall readmit the citizens of the Socialist Republic of Vietnam, who are out of compliance with the terms and conditions of entry and stay on the territory of the Republic of Poland, hereinafter referred to as ”transferred persons”.

2. Strona polska przyjmie niezwłocznie z powrotem bez zbędnych formalności osoby przekazane, jeżeli po przyjeździe do Socjalistycznej Republiki Wietnamu i sprawdzeniu przez właściwe organy Strony wietnamskiej okaże się, że osoby te nie posiadają obywatelstwa wietnamskiego lub nie spełniają innych warunków określonych w niniejszej umowie.

2. The Polish Party shall immediately readmit, without unnecessary formalities, any transferred persons, provided that upon the arrival into the Socialist Republic of Vietnam and verification by the competent authorities of the Vietnamese Party, it turns out that these persons do not hold the Vietnamese citizenship or are out of compliance with other terms and conditions of this Agreement.

Artykuł 2

Article 2

1. Przekazywanie i przyjmowanie musi się odbywać zgodnie z prawem Państw obu Umawiających się Stron oraz prawem międzynarodowym, a także musi gwarantować zachowanie zasad porządku i bezpieczeństwa, poszanowania godności, z uwzględnieniem aspektów humanitarnych oraz integralności rodziny osoby przekazywanej.

1. The transfer and readmission shall be subject to the national laws of the States of both Contracting Parties and the international law, and shall also guarantee the observance of order and safety rules, respect for dignity, including the humanitarian aspects and integrity of the transferred persons' family.

2. Jeżeli osoba przekazywana wykaże, że niezbędne jest załatwienie przez nią szczególnych spraw osobistych i majątkowych, Strona polska umożliwi jej przed przekazaniem przez czas określony, uzasadniony konkretną sytuacją, załatwienie tych spraw.

2. If the transferred persons presents the evidence that it is necessary for this person to settle particular personal or property matters, the Polish Party, for a definite period of time, shall allow this person, prior to transferring, on case-by-case basis justified by the specific situation, to settle these matters.

3. Osoby przekazywane mają prawo, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, do zabrania ze sobą lub przekazania do Socjalistycznej Republiki Wietnamu majątku, w tym środków płatniczych, legalnie zgromadzonych podczas pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. The transferred persons have the right, in accordance with the provisions of the national laws of the Republic of Poland, to take or transfer to the Socialist Republic of Vietnam any property, including any means of payment, legally acquired during the stay in the Republic of Poland.

Artykuł 3

Article 3

Strona wietnamska, po przeprowadzeniu procedury sprawdzającej, przyjmie osobę przekazywaną zgodnie z artykułem 1 ustęp 1, jeżeli osoba ta spełnia następujące warunki: The Vietnamese Party, upon carrying out the verification procedure, shall readmit the transferred person pursuant to paragraph 1 of Article 1 provided that the person concerned meets the following terms and conditions:

1) posiada obywatelstwo wietnamskie i nie posiada żadnego innego obywatelstwa.

1) holds the Vietnamese citizenship and does not hold any other citizenship,

2) kiedykolwiek przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce stałego zamieszkania na terytorium Socjalistycznej Republiki Wietnamu i nie ma miejsca stałego zamieszkania w państwie trzecim.

2) had, at any time, prior to arrival on the territory of the Republic of Poland, a permanent residence on the territory of the Socialist Republic of Vietnam and does not have a permanent residence in a third country,

3) otrzymała decyzję o wydaleniu, podlegającą wykonaniu zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.

3) has received an expel decision to be implemented in accordance with the provisions of the national laws of the Republic of Poland.

Artykuł 4

Article 4

1. Strona polska ponownie, na wniosek Strony wietnamskiej, rozważy przekazanie osoby w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze jej przekazanie, po otrzymaniu od Strony wietnamskiej dodatkowych ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej procedury sprawdzającej, o której mowa w artykule 3.

1. Upon the request of the Vietnamese Party, the Polish Party shall once more reconsider the transfer, provided that the person concerned has not already been transferred, following the receipt from the Vietnamese Party of any additional findings resulting from the verification procedure referred to in Article 3.

2. W przypadku kiedy osoba przekazywana posiada ważne zezwolenie na wjazd i pobyt w państwie trzecim. Strona polska umożliwi jej wyjazd do tego państwa i odstąpi od przekazania tej osoby Stronie wietnamskiej.

2. In the event the transferred person holds a valid permit for entry and stay in a third country, the Polish Party shall enable the transferred person to leave to this country and shall refrain from transferring this person to the Vietnamese Party.

Artykuł 5

Article 5

1. Strona wietnamska udzieli Stronie polskiej odpowiedzi na wniosek o przyjęcie osoby przekazywanej w terminie do 45 dni od dnia otrzymania wniosku. Strona wietnamska zobowiązuje się maksymalnie skrócić termin udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy Strona polska powiadomi Stronę wietnamską, że osoba przekazywana została umieszczona w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia.

1. The Vietnamese Party shall answer to the readmission request concerning the transferred person issued by the Polish Party within 45 days from the date of receipt of such a request. The Vietnamese Party shall put its best efforts to shorten the response time when the Polish Party notifies the Vietnamese Party that the transferred person has been put in a guarded facility or under detention in order to be expelled.

2. Strona polska poinformuje Stronę wietnamską o planowanym terminie przekazania osoby co najmniej 15 dni przed dniem przekazania.

2. The Polish Party shall notify the Vietnamese Party of the scheduled transfer date of a transferred person at least 15 days prior to this date.

3. Zgłoszenie Stronie polskiej przez Stronę wietnamską osoby przekazanej, do przyjęcia w trybie artykułu 1 ustęp 2, może nastąpić w terminie 90 dni od dnia przekazania Stronie wietnamskiej tej osoby, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie posiadała w dniu przekazania obywatelstwa wietnamskiego.

3. The readmission request subject to paragraph 2 of Article 1 shall be filed by the Vietnamese Party to the Polish Party within 90 days from the transfer date of the person concerned to the Vietnamese Party, except when this person, on the transfer date, did not hold a Vietnamese citizenship.

Artykuł 6

Article 6

Wszelkie koszty związane z przekazaniem osoby, o której mowa w artykule 1 ustępy 1 i 2, będą pokrywane przez Stronę polską. Any costs associated with the transfer of the person referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 1, shall be borne by the Polish Party.

Artykuł 7

Article 7

W celu zapewnienia sprawnej realizacji postanowień Umowy Umawiające się Strony będą współpracować w zakresie wymiany ekspertów, doświadczeń, prowadzenia szkoleń, a także będą się wspierać organizacyjnie, technicznie i technologicznie. In order to ensure effective implementation of the provisions of this Agreement, the Contracting Parties shall cooperate in the field of exchange of experts and experience, and delivery of training and also organisationally, technically and technologically support each other.

Artykuł 8

Article 8

1. Dane osobowe, niezbędne do realizacji niniejszej umowy, mogą obejmować:

1. Personal data required for the implementation of this Agreement may include:

a) dane personalne osoby przekazywanej i, w razie potrzeby, członków jej rodziny, to jest nazwisko, imię, ewentualnie poprzednie nazwiska, przydomki lub pseudonimy, przezwiska, datę i miejsce urodzenia, płeć, aktualne i ewentualne wcześniejsze obywatelstwa.

a) personal information on the transferred person and, if necessary, the members of his/her family, i.e. surname, first name, previous names (if applicable), nicknames or pseudonyms, other names, date and place of birth, sex, present and possible previous citizenship(s),

b) paszport, dowód osobisty i inne dokumenty stwierdzające tożsamość, dokumenty służące ustaleniu tożsamości, przepustki graniczne lub inne dokumenty uprawniające do przekraczania granicy (numer, data ważności, data wydania, organ wydający, miejsce wydania itd.).

b) passport, identity card and documents for identity confirmation, documents for identity verification, border passes or other border-crossing authorisations (number, validity, date of issue, issuing authority, place of issue, etc.),

c) inne dane służące identyfikacji osób przekazywanych,

c) other information used to identify the transferred persons.

d) miejsca pobytu i opis tras podróży,

d) places of stay and description of the travel routes,

e) wydane zezwolenia na pobyt lub wizę.

e) issued stay permits or a visa.

f) inne materiały służące identyfikacji osób, które mogłyby mieć znaczenie dla sprawdzenia warunków przyjęcia osób przekazywanych, zgodnie z niniejszą umową.

f) other materials serving persons identification, if applicable, which could be used to check the terms and conditions of readmission of the transferred persons, subject to this Agreement.

2. Przekazywanie danych osobowych będzie następować zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej Umawiającej się Strony, z uwzględnieniem następujących zasad:

2. The transfer of personal data shall be performed in accordance with the national laws of the States of each of the Contracting Parties, subject to the following principles:

a) dane osobowe mogą być wykorzystywane tylko w podanym celu i na warunkach określonych przez organ przekazujący,

a) personal data may only be used for the purpose and subject to conditions specified by the transferring authority.

b) na wniosek organu przekazującego organ otrzymujący powiadomi go o sposobie wykorzystania przekazanych danych oraz o uzyskanych wynikach,

b) upon request of the transferring authority the receiving authority shall notify the transferring authority of the method of using the provided data and achieved results.

c) dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie właściwym organom i służbom. Przekazywanie danych innym organom lub służbom będzie możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody organu przekazującego,

c) personal data may be provided only to competent authorities and services. The data may be provided to other authorities or services only upon a prior consent of the transferring authority,

d) organ przekazujący zobowiązany jest zwrócić uwagę na prawidłowość przekazywanych danych oraz na potrzebę i wspótmierność ich przekazania do zamierzonego celu. Należy przy tym przestrzegać zakazów przekazywania danych, jakie obowiązują w prawie wewnętrznym państwa organu przekazującego. W przypadku przekazania błędnych danych lub których nie wolno było przekazywać, należy o tym niezwłocznie powiadomić organ otrzymujący, który zobowiązany jest skorygować lub zniszczyć te dane,

d) the transferring authority shall pay attention to the exactness of the transferred data as well as the need and commensurability of their transferring for the intended purpose. The prohibitions of transferring data as permitted by the existing national laws of the State of the transferring authority must be observed. In the event of transferring the incorrect or prohibited data, the receiving authority should be immediately notified and is obliged to correct or destroy such data.

e) organ przekazujący oraz organ otrzymujący zobowiązane są do udokumentowania faktu przekazania i otrzymania danych osobowych,

e) the transferring authority and the receiving authority shall document the fact of transfer and receipt of the personal data,

f) organ przekazujący oraz organ otrzymujący zobowiązane są do skutecznej ochrony przekazanych danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, ich zmianą lub ujawnieniem.

f) the transferring authority and the receiving authority shall effectively protect the provided personal data against access by unauthorised persons, change and disclosure.

Artykuł 9

Article 9

Sposób i tryb realizacji niniejszej umowy oraz organy właściwe do jej wykonywania określone są w Protokole. Protokół stanowi integralną część niniejszej umowy. Methods and procedure of implementation of this Agreement as well as competent authorities responsible for its enforcement are specified in the Protocol. The Protocol constitutes an integral part of this Agreement.

Artykuł 10

Article 10

W przypadku gdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej nie spełnia warunków obowiązujących dla wjazdu i pobytu na terytorium Socjalistycznej Republiki Wietnamu, postanowienia niniejszej umowy będą odpowiednio stosowane. In the event a citizen of the Republic of Poland is out of compliance with the terms and conditions of entry and stay on the territory of the Socialist Republic of Vietnam, the provisions of this Agreement shall be applied accordingly.

Artykuł 11

Article 11

Umawiające się Strony nie będą stosować postanowień niniejszej umowy wobec obywateli jednej z Umawiających się Stron, jeżeli zostało ustalone, że wjechali oni na terytorium Państwa drugiej Umawia- The Contracting Parties shall not apply the provisions of this Agreement to the citizens of one Contracting Party, if determined that these citizens entered the territory of the State of the other
jącej się Strony przed dniem wejścia w życie niniejszej umowy. Contracting Party prior to the date of entry into force of this Agreement.

Artykuł 12

Article 12

Umawiające się Strony będą dokonywały okresowej oceny realizacji postanowień niniejszej umowy, nie rzadziej niż w okresach pięcioletnich. The Contracting Parties shall periodically evaluate the implementation of the provisions of this Agreement, not less frequently than in 5 year periods.

Artykuł 13

Article 13

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań każdej z Umawiających się Stron, wynikających z innych umów międzynarodowych, których są stronami. The provisions of this Agreement do not affect any rights and obligations of each of the Contracting Parties under any other international agreements, to which they are a party.

Artykuł 14

Article 14

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze uzgodnień między właściwymi organami określonymi w Protokole. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane na drodze dyplomatycznej. Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by way of consultations between the competent authorities specified in the Protocol. In the event if an agreement can not be reached, the disputes shall be resolved through the diplomatic channels.

Artykuł 15

Article 15

1. Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu lub ratyfikacji zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych. Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej stwierdzającej takie zatwierdzenie lub ratyfikację.

1. This Agreement is subject to approval or ratification in accordance with the national laws of the State of each of the Contracting Parties, which shall be confirmed through the exchange of the diplomatic notes. This Agreement shall entry into force after 30 days from the date of receipt of the later note confirming such an approval or ratification.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim przypadku Umowa traci moc po upływie 90 dni od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by each of the Contracting Parties by way of notification. In such a case this Agreement expires after 90 days from the date of receipt of the note of termination.

3. Niniejsza umowa może być zmieniana w formie pisemnej, za wzajemną zgodą obu Umawiających się Stron.

3. This Agreement may be amended in writing by mutual consent of both Contracting Parties.

NINIEJSZĄ UMOWĘ sporządzono w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający. THIS AGREEMENT is done at Hanoi, on 22.04.2004, in two original copies, each one in Polish, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any discrepancies in their interpretation, the English text shall prevail.
Z upoważnienia
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Z upoważnienia
Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu
For the Government of the Republic of Poland For the Government of the Socialist Republic of Vietnam


PROTOKÓŁ

PROTOCOL

w sprawie wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw

for the implementation of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on transferring and readmitting citizens of both States

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Stroną polską”, i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwany dalej „Stroną wietnamską”.

The Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as ”the Polish Party”, and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, hereinafter referred to as ”the Vietnamese Party”,

na podstawie artykułu 9 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli obu Państw, podpisanej w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r., zwanej dalej „Umową”,

Pursuant to Article 9 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on transferring and readmitting citizens of both States, signed in Hanoi on 22.04.2004 hereinafter referred to as ”the Agreement”,

uzgodniły, co następuje: have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

Dokumenty służące ustaleniu lub domniemaniu obywatelstwa

Documents for citizenship determination and presumption

1. Obywatelstwo wietnamskie stwierdza się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

1. Documents determining Vietnamese citizenship shall include one of the following:

a) ważnego paszportu wietnamskiego.

a) valid Vietnamese passport,

b) ważnego wietnamskiego dowodu osobistego,

b) valid Vietnamese identity card,

c) ważnego świadectwa posiadania obywatelstwa wietnamskiego.

c) valid certificate of Vietnamese citizenship,

d) decyzji o przyjęciu obywatelstwa wietnamskiego,

d) decision on Vietnamese naturalization.

e) decyzji o przywróceniu do obywatelstwa wietnamskiego.

e) decision on restoration of Vietnamese citizenship.

2. Obywatelstwo polskie stwierdza się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

2. Documents determining Polish citizenship shall include one of the following:

a) ważnego paszportu polskiego.

a) valid Polish passport,

b) ważnego dowodu osobistego.

b) valid identity card.

c) poświadczenia obywatelstwa polskiego.

c) certificate of Polish citizenship.

d) ważnej książeczki żeglarskiej.

d) valid sailor's book.

3. Dokumenty, na podstawie których można domniemywać obywatelstwo wietnamskie:

3. Documents that may be used as reference in presuming Vietnamese citizenship:

a) paszport wietnamski, który utracił ważność.

a) expired Vietnamese passport.

b) karta identyfikacyjna wydana dla osoby zamieszkującej w strefie przygranicznej.

b) border people's identity card,

c) książeczka wojskowa,

c) Army's identity card.

d) dokument podróży ze zdjęciem,

d) Vietnamese laissez-passer with photo.

e) książeczka żeglarska,

e) ship-crew passport.

f) kopia aktu urodzenia,

f) copy of birth certificate.

g) zaświadczenie o zameldowaniu.

g) household registration book.

h) ostatnio wydana karta wyborcza,

h) most recent polling card.

i) prawo jazdy.

i) driving license.

j) kopie jednego z dokumentów wymienionych w ustępie 1.

j) copy of one of documents referred to in paragraph 1 of this Article.

4. Dokumenty, na podstawie których można domniemywać obywatelstwo polskie:

4. Documents that may be used as reference in presuming Polish citizenship:

a) jeden z dokumentów wymienionych w ustępie 2, który utracił ważność,

a) one of expired documents referred to in paragraph 2 of this Article,

b) książeczka wojskowa.

b) Army's identity card,

c) prawo jazdy.

c) driving license.

d) legitymacja służbowa ze zdjęciem,

d) office's identity card with photo.

e) kopia aktu urodzenia,

e) copy of birth certificate.

f) kopia jednego z dokumentów wymienionych w ustępie 2.

f) copy of one of documents referred to in paragraph 2 of this Article.

Artykuł 2

Article 2

Dokumenty zezwalające na wjazd i pobyt w państwie trzecim

Documents for entry and stay in a third country

Obie Strony odstąpią od przekazania osoby, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 Umowy, jeżeli ta osoba posiada jeden z następujących ważnych dokumentów: Both Parties shall refrain from transferring the person pursuant to paragraph 2 of Article 4 of the Agreement if such a person holds one of the following valid documents:

a) zezwolenie na pobyt lub zaświadczenie o pobycie w państwie trzecim,

a) a permission to stay or a certificate of stay in a third country.

b) dokument podróży wydany przez właściwy organ państwa trzeciego.

b) a travel document issued by a competent authority of a third country,

c) dokument tożsamości wydany przez właściwy organ państwa trzeciego.

c) an identity document issued by a competent authority of a third country,

d) dokument podróży przewidziany w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., wydany przez właściwy organ państwa trzeciego.

d) a travel document issued by a competent authority of third country under the July 28, 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees as supplemented by the January 31, 1967 New York Protocol Relating to the Status of Refugees,

e) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca przewidziane w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., wydane przez właściwy organ państwa trzeciego,

e) a temporary identity document issued by a competent authority of a third country under the July 28, 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees as supplemented by the January 31, 1967 New York Protocol Relating to the Status of Refugees,

f) ważną wizę na wjazd i pobyt w państwie trzecim wydaną przez właściwy organ tego państwa.

f) a valid visa for entry and stay on a third country issued by a competent authority of such a country.

Artykuł 3

Article 3

Termin załatwienia spraw osobistych i majątkowych

Period of time to settle personal or property matters

Właściwe organy każdej Umawiającej się Strony w uzasadnionych przypadkach umożliwią osobie przekazywanej załatwienie jej spraw osobistych i majątkowych w okresie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania zgody drugiej Umawiającej się Strony na przyjęcie tej osoby. In the specified case, the competent authorities of each Party shall enable the transferred person to settle his/her personal or property matters within no more than 45 days period of time from the date of receipt of acceptance by other Party to readmit this person.

Artykuł 4

Article 4

Przekazywanie i przyjmowanie dokumentów

Transfer and reception of documents

1. W przypadku gdy osoba spełnia warunki do przekazania określone w artykule 3 Umowy, zwana dalej „osobą przekazywaną”, właściwy organ Państwa jednej Umawiającej się Strony, zwany dalej „Stroną przekazującą”, przekaże właściwemu organowi Państwa drugiej Umawiającej się Strony, zwanemu dalej „Stroną przyjmującą”, następujące dokumenty:

1. If it is determined a person is eligible to be transferred pursuant to Article 3 of the Agreement, hereinafter referred to as ”transferred person”, the competent authority of the State of one Contracting Party, hereinafter referred to as ”the transferring Party”, shall transfer to the competent authority of the State of other Contracting Party, hereinafter referred to as ”the readmitting Party” the following documents:

a) wniosek o przyjęcie, sporządzony przez właściwy organ, o którym mowa w artykule 6 niniejszego protokołu.

a) request of readmitting made by the competent authority, referred to in Article 6 of this Protocol,

b) deklarację osoby przebywającej na terytorium Polski/Wietnamu, podlegającej przekazaniu,

b) self-declaration for persons being on the territory of Poland/Vietnam, eligible to be transferred,

c) kopię decyzji o wydaleniu.

c) copy of the expel decision,

d) inne dokumenty, o których mowa w artykule 1 niniejszego protokołu, o ile jest to możliwe.

d) other documents pursuant to Article 1 of this Protocol, if available.

2. Kopia decyzji o wydaleniu i dokumenty wymienione w artykule 1 niniejszego protokołu muszą być przetłumaczone na język urzędowy Strony przyjmującej. Kopie tych dokumentów poświadcza się zgodnie z prawem wewnętrznym Strony przekazującej.

2. The copy of the expel decision and the documents pursuant to Article 1 of this Protocol must be translated into the official language of the readmitting Party. Copies of these documents must be notarised according to the national laws of the State of the transferring Party.

3. W przypadku odmowy wypełnienia deklaracji przez osobę przekazywaną deklarację wypełnia, podpisuje i opatruje pieczęcią zgodnie z posiadanymi informacjami właściwy organ Strony przekazującej z adnotacją o odmowie jej wypełnienia przez tę osobę.

3. In the event that the person eligible to be transferred refuses to fulfill the self-declaration, the competent authority of the transferring Party shall fulfill, sign and stamp this self-declaration based on disposed information and certify the fact that this person refuses to fulfill this self-declaration.

4. Strona przekazująca sporządza i przekazuje Stronie przyjmującej listę osób planowanych do przekazania stronie wietnamskiej/polskiej (lista A).

4. The transferring Party shall made and send to the readmitting Party a List of the persons eligible to be transferred to Vietnam/Poland (List A).

5. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ustępie 1, oraz listy A, o której mowa w ustępie 4, Strona przyjmująca w terminie określonym w artykule 5 ustęp 1 Umowy przekaże Stronie przekazującej listę osób spełniających warunki do przyjęcia na terytorium Wietnamu/Polski (lista B) oraz listę osób niespełniających warunków do przyjęcia w Wietnamie/Polsce (lista C).

5. Upon the receipt of all documents pursuant to paragraph 1 of this Article and the List A pursuant to paragraph 4 of this Article, the readmitting Party shall, within the period of time specified in paragraph 1 of Article 5 of the Agreement, transmit to the transferring Party a List of the persons, who meet conditions for readmittance from Poland/Vietnam (List B) and a List of the persons who are not readmitted into Vietnam/Poland (List C).

6. Strona przyjmująca wyda dokumenty podróży dla osób wymienionych w liście B i przekaże te dokumenty Stronie przekazującej.

6. The readmitting Party shall issue laissez-passer to the persons of the List B and transmit these laissez--passer to the transferring Party.

7. W razie potrzeby na wniosek Strony przekazującej Strona przyjmująca przeprowadzi przesłuchanie osób podlegających przekazaniu.

7. Upon the request of the transferring Party, the readmitting Party will, when necessary, interview the persons eligible to be transferred.

8. Wzory deklaracji, o której mowa w ustępie 1 punkt b, oraz list A, B i C stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego protokołu.

8. Specimen of Self-Declaration pursuant to subparagraph b of the paragraph 1 of this Article and specimens of Lists A, B and C will be attached as Annex 1, 2, 3 and 4 to this Protocol.

Artykuł 5

Article 5

Przekazywanie i przyjmowanie osób

Transfer and readmittance of transferred persons

1. Strona przekazująca w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed planowaną datą przekazania przekaże Stronie przyjmującej listę osób przekazywanych do Wietnamu/Polski (lista D) oraz informacje o:

1. The transferring Party shall, at least 15 days prior to the scheduled transfer date, transmit to the readmitting Party a List of the transferred persons to arrive to Vietnam/Poland (List D) and notify the readmitting Party of the following information:

a) date for transfer,

a) dacie przekazania osoby.

b) border-gate for readmittance of the transferred persons.

b) przejściu granicznym, w którym nastąpi przyjęcie osoby przekazywanej.

c) flight number and scheduled arrival time.

c) numerze rejsu lotniczego i planowanym terminie przylotu.

2. The transferring Party shall, at least 15 days before the scheduled transfer date, notify to the readmitting Party the personal information of the officer who will accompany the transferred person(s) (name, sex, citizenship, date of birth, place of birth, passport number, duration of stay on the territory of the State of the readmitting Party) in the event such an escort is necessary.

2. Strona przekazująca w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed planowaną datą przekazania poinformuje Stronę przyjmującą o danych urzędnika konwojującego osobę przekazywaną (nazwisko, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer paszportu, okres pobytu na terytorium Państwa Strony przyjmującej), w przypadku gdy taki konwój jest niezbędny.

3. The readmitting Party shall, within 3 days upon the date of receipt of the information pursuant to paragraph 1 of this Article, reconfirm the date for transfer and border-gate for readmittance of the transferred person(s).

3. Strona przyjmująca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji, o których mowa w ustępie 1, potwierdzi datę i przejście graniczne do przyjęcia osoby przekazywanej.

4. Upon the transfer of the transferred persons pursuant to paragraph 2 of this Article, the accompanying officer of the transferring Party shall hand-over the authorised officer of the readmitting Party the documentation of the transferred persons. These officers shall made and sign minutes of transfer and readmittance, which will be attached by the List of the persons, who are transferred and readmitted by Vietnam/Poland (List E).

4. Podczas przekazania osoby przekazywanej zgodnie z ustępem 2 urzędnik konwojujący Strony przekazującej wręcza upoważnionemu urzędnikowi Strony przyjmującej dokumenty osoby przekazywanej. Urzędnicy ci sporządzają i podpisują protokół przekazania-przyjęcia, do którego dołącza się listę osób przekazanych-przyjmowanych do Wietnamu/Polski (lista E).

5. Specimen of List D, E and minutes of transfer and readmittance and List E will be attached as Annexes 5, 6 and 7 to this Protocol.

5. Wzory listy D, E i protokołu przekazania-przyjęcia osób określają załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego protokołu.

Article 6

Artykuł 6

Competent authorities

Organy właściwe

1. The competent authorities for implementation of the Agreement and this Protocol are:

1. Właściwymi organami do wykonywania Umowy i niniejszego protokołu są:

a) For the Vietnamese Party:

Immigration Department, Ministry of Public Security

Address: 40A Hang Bai, Ha Noi Telephone: +84 48 24 50 55; +84 48 26 09 22 Fax: +84 48 24 32 87; +84 48 24 32 88 E-mail: Vnimm@hn.vnn.vn,

a) dla Strony wietnamskiej:

Urząd Kontroli Ruchu Granicznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Adres do korespondencji: 40A Hang Bai Ha Nói Tel.: +84 48 24 50 55; +84 48 26 09 22 Fax: +84 48 24 32 87; +84 48 24 32 88 e-mail: Vnimm@hn.vnn.vn,

a) dla Strony wietnamskiej:

Urząd Kontroli Ruchu Granicznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Adres do korespondencji: 40A Hang Bai Ha Nói Tel.: +84 48 24 50 55; +84 48 26 09 22 Fax: +84 48 24 32 87; +84 48 24 32 88 e-mail: Vnimm@hn.vnn.vn,

b) dla Strony polskiej: Komendant Główny Straży Granicznej Adres do korespondencji: al. Niepodległości 100 02-514 WARSZAWA Tel.: +48 22 54 29 203

Tel. +48 22 60 29 313 (po godzinie 16.00) Fax: +48 22 54 29 205 e-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl.

b) For the Polish Party: The Border Guards Commander-in-Chief Address: al. Niepodleglosci 100 02-514 WARSZAWA Telephone: +48 22 54 29 203;

+48 22 60 29 313 (after 4 pm) Fax: +48 22 54 29 205 E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl.

2. Właściwy organ każdej Umawiającej się Strony może w uzasadnionych przypadkach upoważnić przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny swojego Państwa do przekazywania, przyjmowania informacji i dokumentów, przesłuchiwania osób oraz wydawania dokumentów podróży osobom przekazywanym.

2. In the specific cases, the competent authority of each Contracting Party may entrust the diplomatic mission or consular post of its State to transmit, receive information or documents, interview or issue laissez-passer to the transferred person(s).

3. Umawiające się Strony poinformują się w drodze pisemnej o zmianie nazw lub adresów właściwych organów.

3. The Contracting Parties shall notify in writing to each other any change of the name or address of the competent authorities.

Artykuł 7

Article 7

Postanowienie końcowe

Final provision

Postanowienia artykułu 15 Umowy stosuje się odpowiednio do wejścia w życie, zmiany i utraty mocy niniejszego protokołu. The provisions of Article 15 of the Agreement shall apply accordingly to the entry into force, amendment and termination of this Protocol.
SPORZĄDZONO w Hanoi dnia 22 kwietnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

THIS PROTOCOL is done at Hanoi on 22^04.2004 in two original copies, each one in Vietnamese, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any discrepancies in their interpretation, the English text shall prevail.


Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Z upoważnienia Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu For the Government of the Republic of Poland For the Govemment of the Socialist Republic of Vietnam


ZAŁĄCZNIKI W JĘZYKU WIETNAMSKIM

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 lutego 2005 r.

LS.

Prezes Radv Ministrów: M. Belka