UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r. W ¡mieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 11 lutego 2005 r. została podpisana w Rzymie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:


UMOWA

ACCORDO

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych

tra il Governo della Repubblica di Polonia ed il Governo della Repubblica Italiana per la reciproca tutela delle informazioni classificate

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Włoskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, chcąc zagwarantować wzajemną ochronę wszystkich informacji niejawnych wymienianych przez właściwe organy lub upoważnione osoby, które dysponują informacjami niejawnymi zgodnie z prawem wewnętrznym państw Umawiających się Stron, uzgodniły, co następuje:

II Governo della Repubblica di Polonia ed il Governo della Repubblica Italiana, di seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni classificate scambiate dagli Organi competenti o dalle persone autorizzate, che trattano informazioni classificate, poste sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti, hanno concordato quanto segue:

Artykuł 1

Articolo 1

Zastosowanie

Applicabilità'

Niniejsza umowa obejmuje wszelkie działania mające na celu wymianę informacji niejawnych między Umawiającymi się Stronami za pośrednictwem ich właściwych organów lub upoważnionych osób, a w szczególności w zakresie:

1. L'Accordo è applicato ad ogni genere di attività volta allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti o attraverso loro Amministrazioni pubbliche o organizzazioni private riguardanti le seguenti aree:

a) współpracy między Umawiającymi się Stronami w zakresie obrony narodowej i wszelkich innych spraw dotyczących bezpieczeństwa państwa;

a. cooperazione tra le Parti Contraenti concernente la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale;

b) współpracy, zamówień lub innych stosunków prawnych między Umawiającymi się Stronami dotyczących obrony narodowej i bezpieczeństwa państwa.

b. cooperazione, contratti od ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati delle Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale.

Artykuł 2

Articolo 2

Definicje

Definizioni

Dla celów stosowania niniejszej umowy: Ai fini dell'applicazione di questo Accordo per:

1) informacja niejawna — oznacza informację, która niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowywania, wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym w państwach Umawiających się Stron;

1. Informazione Classificata si intende — una informazione, espressa in qualunque forma, anche nel corso della sua elaborazione, che richieda la tutela contro la rilevazione non autorizzata, secondo le norme vigenti negli Stati delle Parti Contraenti.

2) umowa niejawna — oznacza umowę między dwoma lub kilkoma stronami, w której regulowane są ich wzajemne prawa i obowiązki oraz która zawiera informacje niejawne lub takich dotyczy;

2. Contratto Classificato si intende — un accordo tra due o più enti pubblici o privati che determini diritti ed obblighi reciproci e che contenga o preveda l'uso di informazioni classificate.

3) wykonawca lub podwykonawca — oznacza osobę fizyczną lub prawną, mającą zdolność prawną do zawierania umów;

3. Contraente o Sub-Contraente si intende — una persona fisica o giurdica che abbia la capacità legale di stipulare contratti.

4) naruszenie norm dotyczących ochrony informacji niejawnych — oznacza czynność lub zaniechanie, niezgodne z prawem wewnętrznym państw Umawiających się Stron, w wyniku których może nastąpić zagrożenie ujawnienia lub ujawnienie informacji niejawnych;

4. Informazione alla Sicurezza si intende — un atto o una omissione contrari alle norme di sicurezza nozionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate.

5) ujawnienie — oznacza, że informacja niejawna zo-stata ujawniona w całości lub w części osobom lub instytucjom nieposiadającym poświadczenia bezpieczeństwa lub krajom, które nie posiadają, na podstawie umowy między Umawiającymi się Stronami, upoważnienia do dostępu do tych informacji;

5. Compromissione della Sicurezza si intende — il fatto che l'informazione classificata sia stata divulgata, in tutto o in parte, a persone o enti provvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi che non abbiano, sulla base di un accordo tra le Parti Contraenti, autorizzazione a tale accesso.

6) instrukcja bezpieczeństwa — oznacza dokument wystawiony przez właściwe organy jako część umowy niejawnej lub jako część umowy podwykonawczej określający wymogi bezpieczeństwa lub wskazujący elementy umowy, którym należy zapewnić ochronę;

6. Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza si intende — un documento rilasciato dall'Autorità competente, come parte di ogni contratto o sub--contratto classificato, identificante i requisiti di sicurezza o quegli elementi del contratto che necessitano di una protezione di sicurezza.

7) kontrolny wykaz klasyfikacyjny — oznacza zestawienie informacji dotyczących umowy niejawnej lub podwykonawczej uznanych za wymagające ochrony oraz klauzul tajności, jakimi należy je oznaczyć; takie zestawienie może być załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa lub stanowić jedną z jej części;

7. Lista di Controllo della Classificazione di Sicurezza si intende — una lista delle informazioni connesse con ¡ vari aspetti di un contratto o sub-contratto che dovrebbe essere classificato e dei livelli di classifica ad esso assegnati. Questa lista dovrebbe essere annessa ad una „Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza”, o in essa incorporata.

8) poświadczenie bezpieczeństwa — oznacza upoważnienie wydane przez właściwy organ bezpieczeństwa wynikające z postępowania sprawdzającego przeprowadzonego zgodnie z prawem wewnętrznym państwa jednej z Umawiających się Stron w odniesieniu do danej osoby, na podstawie którego będzie ona mogła mieć dostęp i posługiwać się informacjami niejawnymi do określonej klauzuli tajności;

8. Abilitazione Personale dì Sicurezza si intende — il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine su una persona, conformemente alle norme nazionali sulla base delle quali egli potrà avere accesso e trattare informazioni classificate fino ad un determinato livello.

9) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego — oznacza zdolność wykonawcy i podwykonawcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, którą potwierdzi właściwy organ bezpieczeństwa po zakończeniu procedury sprawdzającej zgodnie z prawem wewnętrznym państwa jednej z Umawiających się Stron;

9. Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche si intende — il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare informazioni classificate ad un determinato livello, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti di sicurezza nazionale.

10) właściwe organy bezpieczeństwa — oznaczają organy wymienione w artykule 6;

10. Autorità di Sicurezza Competente si intende — le Autorità indicate nell'

Articolo 6 del presente Accordo.

11) właściwe organy — oznaczają organy administracji publicznej oraz strony umowy niejawnej;

11. Autorità Competenti si intende — gli organi di amministrazione pubblica e le parti del contratto classificato.

12) strona trzecia — oznacza organizację międzynarodową lub państwo, które nie jest stroną niniejszej umowy.

12. „Parte Terza” si intende — un' Organizzazione internazionale o uno Stato che non sia Parte del presente Accordo.

Artykuł 3

Articolo 3

Zasady ochrony informacji niejawnych

Principi per la protezione delle informazioni classificate

1. Umawiające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw podejmą odpowiednie działania w celu ochrony informacji niejawnych przekazywanych, otrzymywanych lub powstałych w wyniku wspólnej działalności.

1. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti prenderanno le misure appropriate per proteggere le infomazioni classificate, transmese, recevute e generate in conformità con il presente Accordo.

2. Umawiające się Strony zapewnią wszystkim informacjom niejawnym, o których mowa w ustępie 1, co najmniej taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności, zgodnie z artykułem 4 niniejszej umowy.

2. Le Parti Contraenti garantiranno a tutte le informazioni classificate, di cui al precedente comma 1, almeno lo stesso grado di sicurezza attribuito alle proprie informazioni classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato all'

Articolo 4 del presente Accordo.

3. Umawiająca się Strona lub jej organy nie będą przyznawać niższego poziomu tajności dla otrzymanych informacji niejawnych, bez wcześniejszej pisemnej zgody właściwego organu bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, od którego one pochodzą.

3. La Parte Contraente ricevente non userà un livello di classifica diverso per informazioni classificate ricevute, né declassificherà tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente originatrice.

4. Właściwy organ, od którego pochodzą informacje niejawne, będzie informował właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony o wszelkich zmianach klauzul tajności przekazanych informacji.

4. L'Autorità competente originatrice informerà l'Autorità competente della Controparte di qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate.

5. Dokumenty oznaczone klauzulą ŚCIŚLE TAJ-NE/SEGRETISSIMO mogą być tłumaczone lub kopiowane tylko na podstawie pisemnej zgody właściwego organu bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, która przekazała dokumenty.

5. I documenti contenenti informazioni SCISLE TAJNE/SEGRETISSIMO potranno essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della competente Autorità di Sicurezza dello Stato Parte Contraente che le rilascia.

6. Informacje niejawne są niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić całkowite lub częściowe ich odtworzenie. Informacje oznaczone jako ŚCIŚLE TAJ-NE/SEGRETISSIMO nie mogą być niszczone. Muszą być one zwrócone właściwemu organowi bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, która je przekazała.

6. Le informazioni classificate dovranno essere distrutte in maniera tale da rendere impossibile la loro integrale o parziale ricostruzione. Le informazioni classificate come SCISLE TAJNE/SEGRETISSIMO non potranno essere distrutte. Esse dovranno essere restituite alla competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che le ha rilasciate.

7. Dostęp do informacji niejawnych i do miejsc, w których informacje są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane, będą miały wyłącznie osoby, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które posiadają poświadczenie bezpieczeństwa. Otrzymywane informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

7. L'accesso a siti e strutture, in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, sarà limitato a coloro che siano provvisti di un'abilitazione di sicurezza ed a chi, a causa della sua funzione e incarico, abbia necessità di conoscere. Le informazioni ricevute saranno utilizzate esclusivamente in conformità allo scopo per il quale sono state transmesse.

8. Umawiające się Strony nie będą udostępniać stronie trzeciej informacji niejawnych otrzymanych od drugiej Umawiającej się Strony bez jej wcześniejszej pisemnej zgody.

8. Nessuna della Parti Contraenti potrà rilasciare informazioni classificate a parti terze senza la previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che le ha originate e fornite.

9. Właściwe organy bezpieczeństwa Umawiających się Stron podejmą, zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw, działania w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli ochrony otrzymanych informacji niejawnych.

9. Ciascuna delle competenti Autorità di sicurezza delle Parti Contraenti svolgeranno, in conformità alle norme nazionali, attività al fine di effettuare le necessarie verifiche riguardanti la protezione delle informazioni classificate ricevute.

Artykuł 4

Articolo 4

Klauzule tajności

Classifiche di sicurezza

1. Informacje niejawne będą oznaczone odpowiednią klauzulą tajności zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej z Umawiających się Stron. 2. Umawiające się Strony uzgadniają, że odpowiadające sobie są niżej wymienione klauzule tajności:

1. Alle informazioni classificate saranno atribuite adeguate classifiche di sicurezza in conformità alle rispettive norme nazionali. 2. Le Parti Contraenti concordano che le classifiche indicate di seguito sono equivalenti:


Rzeczpospolita Polska Republika Włoska
ŚCIŚLE TAJNE SEGRETISSIMO
TAJNE SEGRETO
POUFNE RISERVATISSIMO
ZASTRZEŻONE RISERVATO


Repubblica di Polonia Repubblica Italiana
SCISLE TAJNE SEGRETISSIMO
TAJNE SEGRETO
POUFNE RISERVATISSIMO
ZASTRZEŻONE RISERVATO

Artykuł 5

Articolo 5

Poświadczenie bezpieczeństwa

Abilitazioni di sicurezza

1. Każda Umawiająca się Strona, zgodnie z prawem wewnętrznym swojego państwa, zagwarantuje, że każda osoba, która ze względu na wykonywane obowiązki służbowe musi mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE/RISERVA-TISSIMO lub wyższą klauzulą, posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez właściwy organ bezpieczeństwa lub inny uprawniony organ.

1. Ciascuna Parte Contraente, in accordo con le rispettive normative nazionali, garantirà che ogni persona, che a casua della sua funzione e incarico debba avere accesso ad informazioni classificate POUFNE/RISERVATISSIMO o di livello superiore, sia in possesso di una appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale rilasciata dalla competente Autorità di Sicurezza o da altre Autorità appositamente designate.

2. Właściwe organy bezpieczeństwa Umawiających się Stron, mając na uwadze prawo wewnętrzne swoich państw, będą współpracować na wyraźne życzenie drugiej Umawiającej się Strony w procedurze wydawania poświadczeń bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. W tym zakresie właściwe organy bezpieczeństwa mogą dokonać szczegółowych uzgodnień.

2. Le competenti Autorità di Sicurezza degli Stati delle Parti Contraenti, previa richiesta, in considerazione delle rispettive normative nazionali, collaboreranno nella procedura di rilascio delle Abilitazioni di Sicurezza Personali e delle Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche. A questo riguardo, specifiche procedure potranno essere concordate tra le rispettive competenti Autorità di Sicurezza.

3. Umawiające się Strony będą uznawały wzajemnie poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw.

3. Le Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente le Abilitazioni di Sicurezza Personale e di Persone Giuridiche rilasciate in conformità alle rispettive norme nazionali.

4. Właściwe organy bezpieczeństwa będą przekazywały sobie wzajemnie wszelkie informacje dotyczące zmian w poświadczeniach bezpieczeństwa i w świadectwach bezpieczeństwa przemysłowego, w szczególności w wypadku cofnięcia poświadczenia lub obniżenia klauzuli tajności dostępu do informacji niejawnych.

4. Le competenti Autorità di Sicurezza comunicheranno l'un l'altra qualsiasi informazione relativa a modifiche nelle Abilitazioni di Sicurezza Personali e di Persona Giuridica, in particular modo nei casi di revoca di tale abilitazione o di riduzione del livello di classifica.

Artykuł 6

Articolo 6

Właściwe organy bezpieczeństwa

Autorità di Sicurezza competenti

1. Właściwymi organami bezpieczeństwa są:

1. Le competenti Autorità di Sicurezza sono:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: w sferze cywilnej — Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w sferze wojskowej — Szef Wojskowych Służb Informacyjnych;

1) nella Repubblica di Polonia: in materia civile — Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, in materia militare — Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Warszawa, Polska,

2) w Republice Włoskiej: Komitet Wykonawczy Służb Informacyjnych i Bezpieczeństwa (CESIS) — via di Santa Susanna, n. 15-00187 ROMA.

2) nella Repubblica Italiana: Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza C.E.S.I.S. — IIIo Reparto U.C.Si., — Via di Santa Susanna, n. 15 00187 Roma, Italia.

2. Właściwe organy bezpieczeństwa mogą zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej umowy.

2. Le Autorità di Sicurezza competenti possono stipulare intese attuative del presente Accordo.

3. Właściwe organy bezpieczeństwa stron będą informowały się wzajemnie o wszelkich zmianach przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych wprowadzonych do prawa wewnętrznego ich państw.

3. Le Autorità di Sicurezza competenti si impegnano a fornire reciproca informazione su tutte le modifiche apportate alle norme riguardanti la protezione delle informazioni classificate introdotte nella legislazione nazionale.

Artykuł 7

Articolo 7

Wizyty

Visite

1. Osobom przybywającym z wizytą z państwa jednej Umawiającej się Strony do państwa drugiej Umawiającej się Strony zezwala się na dostęp do informacji niejawnych, a także do obiektów, w których pracuje się nad informacjami niejawnymi, przetwarza się je lub przechowuje, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony.

1. Le visite a siti in cui si producono, trattano o custodiscono informazioni classificate saranno autorizzate per iscritto dalla competente Autorità di Sicurezza del rispettivo Stato ai visitatori del Paese dell'altra Parte Contraente.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 1, udzielane będzie tylko osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie pracy.

2. La succitata autorizzazione scritta sarà accordata solamente a persone che abbiano una abilitazione di sicurezza e che abbiano necessità di conoscere in ragione del proprio incarico.

3. Procedury dotyczące wizyt zostaną określone i uzgodnione przez właściwe organy bezpieczeństwa.

3. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le competenti Autorità di Sicurezza.

4. Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje ochronę danych osobowych osób składających wizytę, zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron.

4. Ciascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle rispettive normative nazionali.

Artykuł 8

Articolo 8

Bezpieczeństwo przemysłowe

Sicurezza industriale

1. Wykonawca zawartej umowy niejawnej bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę otrzymywanych i wytworzonych informacji niejawnych, zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym na terytorium jego państwa.

1. Il contraente, che stipuli un contratto classificato, assumerà la responsabilità della protezione di tali informazioni classificate, in accordo con le proprie normative nazionali.

2. Przed przekazaniem informacji niejawnych wykonawcom, ewentualnym wykonawcom lub podwykonawcom umowy niejawnej właściwy organ bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, która otrzymuje informacje niejawne, musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie w celu:

2. Prima del rilascio ai contraenti, sub-contraenti o possibili contraenti di qualsiasi informazione classificata, ciascuna Autorità di Sicurezza competente della Parte Contraente ricevente dovrà aver espletato una adeguata procedura per:

a) wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wykonawcom, ewentualnym wykonawcom lub podwykonawcom;

a. concedere un'adeguata Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche ai contraenti, sub-contraenti o possibili contraenti;

b) wydania poświadczenia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, którzy z racji zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków muszą mieć dostęp do informacji niejawnych;

b. rilasciare un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che a causa della sua funzione ed incarico dovrà avere accesso ad informazioni classificate;

e) zapewnienia, że wszystkie osoby, które będą mia-ty dostęp do informacji niejawnych, zostaną poinformowane o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony otrzymanych informacji niejawnych.

e. assicurare che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni classificate, vengano informate sui loro obblighi nella protezione di tali informazioni classificate.

3. Właściwe organy zapewnią, że do każdej umowy niejawnej będzie dołączona instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego oraz kontrolny wykaz klasyfikacyjny.

3. Le Autorità competenti assicureranno che ogni contratto classificato includa una ”Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza” che contenga una ”Lista di Controllo” della classificazione di sicurezza.

4. Właściwe organy bezpieczeństwa zapewnią, że ewentualni podwykonawcy będą podlegać tym samym obowiązkom ochrony informacji niejawnych, jakie ustalono dla wykonawcy.

4. Le Autorità di Sicurezza competenti assicureranno che i possibili sub-contraenti siano soggetti agli stessi obblighi di protezione delle informazioni classificate stabiliti per il contraente.

5. Właściwe organy bezpieczeństwa zapewnią, że zawiadomienie o umowie niejawnej zostanie przed jej realizacją przekazane właściwym organom bezpieczeństwa państwa, w którym jest wykonywana umowa.

5. Le Autorità di sicurezza competenti assicureranno che una notifica di qualsiasi contratto classificato venga precedentemente resa nota alle competenti Autorità di Sicurezza dello Stato ove il contratto dovrà realizzarsi.

Artykuł 9

Articolo 9

Przekazywanie informacji niejawnych

Transmissione delle informazioni classificate

1. Informacje niejawne będą przekazywane przez kurierów dyplomatycznych lub wojskowych, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3. Właściwy organ otrzymujący informacje niejawne potwierdza ich odbiór i przekazuje je zgodnie z własnym prawem wewnętrznym.

1. Le informazioni classificate verranno normalmente trasmesse attraverso corrieri diplomatici e militari, salvo quanto previsto ai successivi comma 2 e 3. La competente Autorità ricevente dovrà confermare l'avvenuta ricezione delle informazioni classificate ed inoltrare le informazioni alla Parte ricevente in osservanza delle proprie normative nazionali.

2. Właściwe organy bezpieczeństwa Umawiających się Stron mogą w szczególnych przypadkach przyjąć inny tryb przekazywania informacji niejawnych zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Le Autorità di sicurezza delle Parti Contraenti possono in casi particolari adottare modalità diverse di trasmissione delle informazioni classificate che garantiscano comunque la loro tutela da rivelazione non autorizzata.

3. Informacje niejawne mogą być przekazywane systemami i sieciami teleinformatycznymi posiadającymi certyfikat wydany zgodnie z prawem wewnętrznym jednej z Umawiających się Stron.

3. Le informazioni classificate possono essere trasmesse mediante reti e sistemi telematici e informatici certificati, in conformità alle norme nazionali vigenti.

Artykuł 10

Articolo 10

Naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych

Violazioni alle norme sulla protezioni delle informazioni classificate

1. W wypadku naruszenia regulacji dotyczących informacji niejawnych, które spowodowało lub zachodzi podejrzenie, że spowodowało, nieuprawnione ujawnienie wytworzonej lub otrzymanej informacji niejawnej, właściwy organ bezpieczeństwa tej Umawiającej się Strony, na terytorium której nastąpiło lub zachodzi podejrzenie, że nastąpiło, nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnej, poinformuje niezwłocznie właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony i, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego, podejmie odpowiednie działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia. Właściwy organ bezpieczeństwa Umawiającej się Strony będzie współpracował w tych działaniach z właściwym organem bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony, na wniosek tego organu.

1. In caso di infrazione alle norme sulla protezione delle informazioni classificate, da cui derivi la certa o sospetta compromissione di informazioni classificate, originate o ricevute, la competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese la certa o sospetta compromissione si è verzicata, informerà, senza indugio, la competente Autorità di Sicurezza dello Stato dell'altra Parte Contraente e, in conformità con le normative nazionali, assicurerà una approriata indagine su tale evento. La competente Autorità di Sicurezza dello Stato dell'altra Parte Contraente, ove richiesto, collaborera all'indagine.

2. W wypadku gdy utrata lub nieuprawnione ujawnienie nastąpiło w kraju trzecim, właściwy organ bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, który przesłał informację niejawną, podejmie działania, o których mowa w ustępie 1.

2. Nel caso in cui la perdita o la compromissione avvenga in un Paese terzo, la competente Autorità di Sicurezza che ha inviato l'informazione classificata prenderà i provvedimenti di cui al precedente comma 1.

3. Właściwe organy bezpieczeństwa niezwłocznie powiadomią się o wyniku czynności, o których mowa w ustępie 1.

3. Le Autorità di Sicurezza competenti daranno tempestiva informazione sui risultati dell'attività di cui al precedente comma 1.

Artykuł 11

Articolo 11

Rozstrzyganie sporów

Risoluzione delle controversie

Ewentualne spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, po uprzednich konsultacjach między właściwymi organami bezpieczeństwa Umawiających się Stron.

1. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente, previa consultazione tra le competenti Autorità di Sicurezza dei due Stati.

Artykuł 12

Articolo 12

Postanowienia końcowe

Disposizioni finali

1. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej z Umawiających się Stron. Umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania późniejszej noty informującej o spełnieniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia jej w życie.

1. Il presente Accordo è soggetto all'approvazione in conformità con le procedure legali interne degli Stati di ciascuna delle Parti Contraenti. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del messe successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche scambiate tra le Parti Contraenti, con la quale sarà reso noto che i necessari adempimenti posti dalle procedure legali interne per l'entrata in vigore di questo Accordo siano state espletate.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w dowolnym momencie w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy wszelkie informacje niejawne przekazane lub powstałe do dnia jej wypowiedzenia podlegają nadal ochronie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, jeżeli Umawiające się Strony nie postanowią inaczej.

2. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di porre termine al presente Accordo per iscritto in ogni momento. In tal caso, la validità dell'Accordo cesserà dopo sei (6) mesi successivi al giorno in cui la notifica di cessazione è stata presentata all'altra Parte Contraente. Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le informazioni classificate rilasciate in forza dello stesso, continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito, salvo che diversamente concordato dalle Parti Contraenti.

Na dowód powyższego właściwie upoważnieni przez swoje Rządy pełnomocnicy podpisali niniejszą umowę. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
SPORZĄDZONO w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i włoskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. FATTO a Roma, 11 febbraio 2005 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 15 lutego 2006 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz