UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 4 czerwca 2007 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Włoskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

-  świadome faktu, że przestępczość zorganizowana i inne rodzaje szczególnie niebezpiecznych przestępstw dotykają obydwu Państw, zagrażając porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;

-  uznając znaczenie międzynarodowej współpracy dla zwalczania przestępczości, a w szczególności zwalczania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz nielegalnej migracji i handlu ludźmi;

-  mając na uwadze rezolucję Nr 45/123 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 14 grudnia 1990 roku o międzynarodowej współpracy przeciwko przestępczości zorganizowanej;

-  mając na uwadze następujące konwencje Narodów Zjednoczonych: Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 roku, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 roku; Protokół zmieniający Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 roku, sporządzony w Genewie dnia 25 marca 1972 roku; Konwencję Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzoną w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 roku, oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, podpisaną w Palermo dnia 12 grudnia 2000 roku, wraz z wiążącymi Umawiające się Strony Protokołami;

-  biorąc pod uwagę Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 roku;

-  biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę prowadzoną w oparciu o Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i nielegalnego handlu środkami odurzającymi i psychotropowymi, podpisane w Rzymie dnia 3 lipca 1997 roku;

-  uwzględniając własne ustawodawstwo;

-  w poszanowaniu suwerenności każdego z Państw;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Na mocy niniejszej Umowy Umawiające się Strony, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wewnętrznym, zobowiązują się do wykonywania wszelkich działań mających na celu zintensyfikowanie wspólnego wysiłku w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną oraz innymi szczególnie niebezpiecznymi przestępstwami, takimi jak:

a) terroryzm;

b)  przeciwko życiu i zdrowiu;

c)  nielegalna produkcja i obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz ich prekursorami;

d)  przeciwko porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu powszechnemu;

e)  kradzież materiałów jądrowych i promieniotwórczych, ich przewóz, nielegalny obrót nimi i niewłaściwe użycie;

f)  handel ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi, w celu nielegalnego wykorzystania;

g)  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

h) kradzież lub nielegalny obrót bronią amunicją materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalna ich produkcja;

i) przeciwko środowisku;

j) nielegalna migracja i jej organizowanie przez grupy przestępcze;

k) kradzież i przemyt dóbr kultury, antyków, środków transportu lub wszelkiego rodzaju innych przedmiotów i obrót nimi;

l) podrabianie lub przerabianie środków płatniczych i papierów wartościowych oraz wprowadzanie ich do obiegu;

m) podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu używania ich jako autentycznych;

n) przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym podrabianie i przerabianie znaków towarowych i patentów przemysłowych, pranie pieniędzy i korupcja;

o) popełnione przy użyciu środków informatycznych, internetu lub innych środków telekomunikacji.

Artykuł 2

Umawiające się Strony zobowiązują się do odbywania okresowych konsultacji pomiędzy przedstawicielami właściwych ministrów, które będą miały na celu wspomaganie współpracy, nadzorowanie wspólnie prowadzonej działalności oraz określanie szczegółowych celów.

Artykuł 3

1.  Umawiające się Strony ustalają, że właściwymi organami uprawnionymi do wykonywania niniejszej Umowy są:

-  w Rzeczypospolitej Polskiej;

a)  Minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b)  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

c)  Minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e)  Komendant Główny Policji,

f)  Komendant Główny Straży Granicznej,

g)  Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

-  w Republice Włoskiej;

a)  Minister Spraw Wewnętrznych,

b)  Departament Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron w zakresie swoich ustawowych kompetencji będą kontaktować się bezpośrednio.

3.  Właściwe organy Umawiających się Stron mogą wymieniać oficerów łącznikowych, tworzyć punkty kontaktowe, a także z zachowaniem procedur wewnętrznych zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej Umowy w celu określenia szczegółowych zasad współpracy.

4. Umawiające się Strony informują się drogą dyplomatyczną o organach właściwych, o których mowa w ustępie 1, a także o ewentualnych zmianach właściwości lub nazw tych organów.

Artykuł 4

Umawiające się Strony zobowiązują się wspierać harmonizację ustawodawstw wewnętrznych, jako narzędzia niezbędnego do przeprowadzenia wspólnych działań w walce przeciwko zorganizowanej przestępczości.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą, w miarę możliwości, konsultować przyjęcie wspólnego stanowiska i działań prowadzonych we wszystkich międzynarodowych instytucjach, w których są omawiane i ustalane strategie walki z przestępczością.

Artykuł 6

Umawiające się Strony, zgodnie ze swoim ustawodawstwem wewnętrznym, zobowiązują się do współpracy w zakresie:

a)  poszukiwania sprawców przestępstw określonych w artykule 1 oraz osób uchylających się od odbycia kary orzeczonej za ich popełnienie z możliwością ich wydalenia;

b)  poszukiwania osób zaginionych, identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości i nieznanych zwłok;

c)  poszukiwania przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Artykuł 7

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

a) przekazywać sobie wzajemnie dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

-   inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

-   powiązaniach przestępczych między sprawcami przestępstw,

-   strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

-  okolicznościach dotyczących czasu, miejsca i sposobu popełnienia przestępstwa,

-  naruszonych przepisach prawa karnego,

-  podjętych już działaniach w stosunku do sprawcy;

b)  stale i wzajemnie informować się o aktualnych zagrożeniach związanych z przestępczością oraz na temat technik i struktur organizacyjnych powołanych do jej zwalczania, w tym również poprzez wymianę ekspertów, organizowanie w obu Państwach wspólnych kursów szkoleniowych na temat specyficznych technik dochodzeniowych i operacyjnych;

c)  wymieniać akty prawne, opracowania naukowe, specjalistyczne i dydaktyczne dotyczące walki z przestępczością oraz informacje o środkach technicznych wykorzystywanych w pracy operacyjnej policji;

d) wymieniać informacje niezbędne w działaniach wykrywczych dotyczące abonentów i użytkowników numerów telefonicznych, zarówno sieci stacjonarnych, jak i komórkowych, powiązanych z działalnością przestępczą;

e)  na wniosek właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony podejmować, zgodnie ze swoim ustawodawstwem wewnętrznym, czynności w ramach zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej, jak również inne wspólnie uzgodnione czynności operacyjne.

Artykuł 8

W zakresie zwalczania terroryzmu współpraca obejmie:

a)  systematyczną, szczegółową i szybką na wniosek lub z własnej inicjatywy, wymianę informacji na temat grup terrorystycznych, zdarzeń i technik stosowanych przez terrorystów;

b)  stałą i wzajemną aktualizację informacji o zagrożeniach związanych z terroryzmem;

c)  okresową wymianę doświadczeń i wiedzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa transportu lotniczego, morskiego i kolejowego, mającą na celu podnoszenie standardów bezpieczeństwa na lotniskach i dworcach kolejowych oraz ich stałe dostosowywanie do zagrożeń terrorystycznych.

Artykuł 9

1. Umawiające się Strony, zgodnie ze swoim ustawodawstwem wewnętrznym, zapewnią bezzwłoczne i systematyczne udostępnianie, na wniosek lub z własnej inicjatywy, wszelkich informacji, które mogą przyczynić się do zwalczania nielegalnej produkcji i obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. W szczególności współpraca obejmie:

a) wymianę informacji dotyczących metod zwalczania nielegalnej produkcji i obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi;

b) wykorzystywanie nowych środków technicznych;

c)  stałe i wzajemne informowanie się o aktualnych zagrożeniach związanych z nielegalną produkcją i obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi;

d) wspólne rozpracowywanie organizacji i grup zajmujących się nielegalną produkcją i obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi;

e) wymianę informacji dotyczących nowych typów środków odurzających i substancji psychotropowych, miejsc i metod ich produkcji, środków używanych do ich transportu oraz technik ich ukrywania, wahań cenowych i technik ich analiz;

f)  wymianę informacji o metodach kontroli antynarkotykowej na przejściach granicznych.

2. Współpraca przewidziana przez niniejszą Umowę w zakresie zwalczania nielegalnej produkcji i obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi dotyczy również prekursorów i substancji wyjściowych.

Artykuł 10

W celu zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z nielegalną migracją i handlem ludźmi, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

a) wymieniać informacje oraz dane dotyczące:

— rozmiarów nielegalnej migracji,

— wykorzystywanych środkach transportu i szlaków nielegalnej migracji,

— wytwarzania i korzystania z fałszywych dokumentów podróży i wiz,

— działalności, składu, metod i strategii działania grup przestępczych uczestniczących w organizacji nielegalnej migracji i handlu ludźmi;

b)  wymieniać doświadczenia w zakresie kontroli zjawisk migracyjnych, stosowania przepisów prawa wewnętrznego dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców, jak również wymieniać wzory dokumentów podróży, wiz i pieczęci;

c)  oceniać możliwość prowadzenia za pośrednictwem uprawnionych organów i instytucji, z poszanowaniem obowiązującego prawa międzynarodowego, współpracy operacyjnej na morzu, w celu monitorowania i kontroli statków, wobec których istnieje podejrzenie o transport nielegalnych imigrantów.

Artykuł 11

1.   Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych.

2. Informacje niejawne przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione innym podmiotom niż wymienione w artykule 3 ustęp 1 oraz właściwym organom państw trzecich wyłącznie za zgodą właściwego organu przekazującego.

3. W przypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej, poinformuje o czasie, miejscu i innych okolicznościach zdarzenia, jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 12

1.  Dane osobowe przekazywane na podstawie niniejszej Umowy będą przetwarzane i chronione zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Dopuszcza się wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez Umawiającą się Stronę przekazującą.

3. Udostępnione dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie przez organy właściwe wymienione w artykule 3 ustęp 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym osobom i instytucjom wyłącznie za uprzednim pisemnym zezwoleniem właściwego organu Umawiającej się Strony, który je przekazał.

Artykuł 13

1. Wszelkie wnioski o informacje składane na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać zwięzłe wskazanie przyczyn uzasadniających wniosek.

2.  Właściwe organy Umawiających się Stron mogą odrzucić wniosek o współpracę lub pomoc, jeśli uznają, że mogłoby to zagrozić suwerenności lub bezpieczeństwu danego państwa, innym ważnym interesom państwowym lub jeżeli byłoby niezgodne z ustawodawstwem wewnętrznym. W takim wypadku, właściwy organ Umawiającej się Strony, do którego zwrócono się z wnioskiem, zobowiązany jest powiadomić natychmiast organ właściwy Umawiającej się Strony, który wystąpił z wnioskiem, o jego odmowie i jej przyczynach.

Artykuł 14

1. Spory dotyczące stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron.

2. W wypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór zostanie rozstrzygnięty w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 15

Umowa niniejsza nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron wynikających z innych wiążących je dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych.

Artykuł 16

Koszty związane z realizacją niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Artykuł 17

W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy utraci moc obowiązującą Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i nielegalnego handlu środkami odurzającymi i psychotropowymi, podpisane w Rzymie dnia 3 lipca 1997 roku.

Artykuł 18

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu otrzymania, drogą dyplomatyczną, późniejszej z not, w których Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o wypełnieniu stosownych procedur krajowych koniecznych dla wejścia Umowy w życie.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją wypowiedzieć drogą dyplomatyczną. W takim wypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty o wypowiedzeniu.

Sporządzono w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i włoskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 lutego 2008 r.