UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Rzymie dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej A RZĄDEM REPUBLIKI WŁOSKIEJ

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 12 lipca 2005 r. została podpisana w Rzymie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY I EDUKACJI

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Włoskiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

OŻYWIONE obopólnym pragnieniem promowania współpracy w dziedzinie kultury i edukacji;

POWODOWANE pragnieniem rozwijania i zacieśniania więzów przyjaźni między dwoma krajami;

PRZEŚWIADCZONE, że wymiana i współpraca w powyższych dziedzinach przyczynią się do lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia między narodami polskim i włoskim;

PRZEKONANE także, że wspomniana wymiana i współpraca mogą być dalej rozwijane na podstawie bezpośrednich porozumień między regionami i jednostkami terytorialnymi odnośnych krajów;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą sprzyjały realizacji wspólnych programów i przedsięwzięć rozwijających dwustronną współpracę w dziedzinie kultury i edukacji oraz w ramach programów Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Umawiające się Strony będą sprzyjały w szczególności:

1.  współpracy w dziedzinie kultury i edukacji;

2.  współpracy w dziedzinie bibliotekarstwa, książki i archiwistyki;

3.  wymianie artystów, specjalistów i pracowników naukowych, nauczycieli akademickich oraz studentów i uczniów;

4.  współpracy między instytucjami kulturalnymi, placówkami naukowo--badawczymi, szkołami wyższymi i szkołami obu krajów;

5.  kontaktom między telewizjami i radiofoniami obu krajów.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w dziedzinie edukacji umożliwiającej lepsze zrozumienie i głębsze poznanie sztuki, kultury i dorobku kulturalnego obydwu krajów. Realizować to będą poprzez:

1.  nauczanie języka, literatury i kultury drugiego kraju, w szczególności w szkołach, uniwersytetach i innych szkołach wyższych własnego kraju;

2.  współpracę w zakresie kształcenia nauczycieli języka drugiego kraju;

3.  wymianę informacji i publikacji naukowych i pedagogicznych z zakresu nauczania języków obu krajów;

4.  współpracę w zakresie metod dydaktycznych;

5.  udzielanie — w miarę możliwości finansowych — stypendiów naukowych studentom, uczestnikom studiów doktoranckich oraz słuchaczom studiów podyplomowych;

6.  wymianę i bezpośrednie kontakty między szkołami, zwłaszcza w ramach umów bliźniaczych, a także między nauczycielami;

7.  współpracę między odnośnymi szkołami wyższymi, projekty międzyuczelniane, wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz prowadzenie wspólnych badań w zakresie wspólnych zainteresowań.

Artykuł 4

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w dziedzinie wymiany kulturalnej i artystycznej w celu lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia między obydwoma krajami. W tym celu będą one wspierały w szczególności:

1.  organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych oraz bezpośrednią współpracę między instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w następujących dziedzinach: literatura, plastyka, architektura, sztuki sceniczne, muzyka, taniec, teatr, folklor i sztuka ludowa, kino, sztuki audiowizualne, telewizja, radiofonia oraz w innych obszarach kultury;

2.  organizowanie spotkań, sesji, wspólnych warsztatów oraz festiwali w różnych dziedzinach artystycznych;

3.  tłumaczenie i wydawanie dzieł literackich i naukowych, w szczególności z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Artykuł 5

Umawiące się Strony będą sprzyjały ścisłej współpracy w działaniach na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi dziełami sztuki, dobrami kultury, znaleziskami archeologicznymi, dokumentami i innymi przedmiotami mającymi wartość historyczną, artystyczną, etnograficzną i antropologiczną.

Umawiające się Strony będą również współdziałały w zwalczaniu nielegalnego obrotu dobrami kultury, poprzez działania prewencyjne, represyjne i zwrot dóbr kultury, zgodnie z prawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej, a także z poszanowaniem Konwencji UNESCO dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, przyjętej dnia 14 listopada 1970 r., oraz innych porozumień międzynarodowych w tej dziedzinie, przyjętych przez oba kraje.

Artykuł 6

Umawiające się Strony zobowiązują się wspierać przedsięwzięcia w zakresie praw człowieka, w szczególności przeciwdziałać rasizmowi, nietolerancji i innym formom dyskryminacji. Umawiające się Strony będą sprzyjały organizowaniu konferencji i seminariów, a także będą podejmowały konkretne działania służące ułatwieniu współpracy w tym zakresie między właściwymi władzami centralnymi i lokalnymi.

Umawiające się Strony będą wspierały działania kulturalne mające na celu promowanie równego statusu kobiet i mężczyzn.

Artykuł 7

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w zakresie konserwacji, ochrony i poznania dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego oraz promowania współczesnej architektury, urbanistyki i sztuki.

Artykuł 8

Umawiające się Strony zobowiązują się do rozwijania dwustronnej współpracy w dziedzinie ochrony praw autorskich i pokrewnych, również między odnośnymi instytucjami właściwymi w tym zakresie.

Artykuł 9

Umawiające się Strony, w porozumieniu i w miarę swych możliwości, będą wspierały działalność instytucji kulturalnych i szkolnych, w szczególności Instytutów Kultury istniejących oraz tych, które mogą powstać w przyszłości w Polsce i we Włoszech, jak też stowarzyszeń kulturalnych, sprzyjając ich funkcjonowaniu zgodnie z prawem obowiązującym w kraju ich działania.

Artykuł 10

Umawiające się Strony będą wspierały współpracę między instytucjami rządowymi, samorządowymi, a także organizacjami pozarządowymi w dziedzinie wymiany młodzieży oraz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Artykuł 11

Umawiające się Strony będą wspierały wymianę i współpracę między regionami i jednostkami terytorialnymi w dziedzinach wymienionych w artykułach 3, 4, 6, 8 i 9 niniejszej Umowy.

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą popierały współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w dziedzinie kultury i edukacji oraz, na poziomie bilateralnym — bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między Narodowymi Komitetami UNESCO obu krajów.

Artykuł 13

W celu realizacji niniejszej Umowy, Umawiające się Strony powołają dwustronną Komisję Mieszaną do spraw współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, zwaną dalej „Komisją”.

Komisja będzie opracowywała okresowe Programy Wykonawcze. Komisja będzie się spotykać na przemian w Polsce i we Włoszech w terminach uzgodnionych drogą dyplomatyczną.

Artykuł 14

Niniejsza Umowa wejdzie w życie z datą otrzymania późniejszej noty, powiadamiającej oficjalnie o spełnieniu odnośnych wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych przewidzianych prawem.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy utraci moc Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, zawarta w Warszawie dnia 25 marca 1965 r.

Artykuł 15

Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie. Zmiany do niniejszej Umowy, uzgodnione przez Umawiające się Strony, wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w pierwszym zdaniu artykułu 14.

Artykuł 16

Niniejsza Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana, w drodze notyfikacji, w dowolnym czasie przez każdą z Umawiających się Stron i w takim przypadku Umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia notyfikacji.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy wszystkie rozpoczęte programy będą kontynuowane do czasu ich zakończenia, o ile Umawiające się Strony nie postanowią inaczej.

Na potwierdzenie czego niżej podpisani Przedstawiciele, należycie upoważnieni przez odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Rzymie, dnia 12 lipca 2005 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i włoskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione

Il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati le Parti contraenti,

ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura e dell'educazione;

SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli polacco e italiano;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Regioni ed Amministrazioni locali dei rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti favoriranno programmi ed attività comuni atti a sviluppare la collaborazione bilaterale culturale ed educativa anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno particolarmente:

1. la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;

2. la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;

3. gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti universitari e studenti;

4. la cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, università e scuole dei due Paesi;

5. i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Articolo 3

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

1. l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altro Paese, in particolare nelle scuole, università e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;

2. la collaborazione in materia di formazione di docenti della lingua dell'altro Paese;

3. gli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;

4.  la cooperazione in materia di metodi didattici;

5. la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post — universitari;

6.  gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, ed anche tra insegnanti;

7. lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 4

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

1.  l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti plastiche, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;

2.  l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;

3.  la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.

Articolo 5

Le Parti contraenti favoriranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico.

Le Parti contraenti si impegnano altresì a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e restituzione, secondo la legislazione nazionale e quella dell'Unione Europea, nel rispetto anche della

Dziennik Ustaw Nr232

— 16758 —

Poz. 1707

Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata il 14 novembre 1970, e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.

Articolo 6

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Le Parti contraenti incoraggeranno le attività culturali destinate a promuovere la parità fra uomini e donne.

Articolo 7

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione nel campo del restauro, tutela e conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico e della promozione dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee.

Articolo 8

Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche fra le rispettive istituzioni competenti in materia.

Articolo 9

Le Parti contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti in Polonia e in Italia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali, favorendone il funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 10

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive.

Articolo 11

Le Parti contraenti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni ed Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 8 e 9 del presente Accordo.

Articolo 12

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

Articolo 13

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa, qui di seguito denominata ”Commissione”.

La Commissione elaborerà Programmi Esecutivi periodici. La Commissione si riunirà alternativamente in Polonia ed in Italia in date concordate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa di essere in vigore l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana concluso a Varsavia il giorno 25 marzo 1965.

Articolo 15

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore con le procedure di cui al primo paragrafo del precedente articolo 14.

Articolo 16

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, lutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti contraenti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 12 luglio 2005, in due originali, in lingua polacca e in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 24 kwietnia 2006 r.