Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r. PREAMBUŁA

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Turcji zwane dalej „Stronami”,

Świadome znaczenia i wzajemnych korzyści wynikających ze współpracy naukowo-technicznej;

Pragnąc ustanowić trwałą podstawę dla współpracy, która będzie rozszerzać i wzmacniać wspólne działania w obszarze wzajemnego zainteresowania;

Biorąc pod uwagę znaczenie zawarcia niniejszej Umowy, która przyczyni się do wzrostu współpracy między jednostkami naukowymi Stron, jak również do wsparcia ich uczestnictwa w Programach Ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej;

Przekonane o potrzebie przyczyniania się do rozwoju nauki i techniki, mających kluczowe znaczenie dla postępu gospodarczego i społecznego obu państw;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strony będą wspierać i zachęcać do współpracy naukowo — technicznej pomiędzy ich jednostkami naukowymi, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i obowiązującym ustawodawstwem każdej ze Stron.

2. Strony będą wspierać ustanowienie trwałej podstawy dla współpracy naukowo -technicznej, która będzie sprzyjać wspólnym działaniom w obszarach o wzajemnym zainteresowaniu razem z wykorzystaniem możliwości stworzonych przez poszczególne Programy Ramowe w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej dla prowadzenia wielostronnych działań badawczo-rozwojowych.

Artykuł 2

WŁAŚCIWE ORGANY

Właściwymi organami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są: dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej — Minister właściwy do spraw nauki, a dla Rządu Republiki Turcji — Przewodniczący Rady Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TUBITAK),

Artykuł 3

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca w ramach niniejszej Umowy może być realizowana w następujących formach:

1)  wspólne projekty badawcze i rozwojowe;

2)  wymiana pracowników naukowych, specjalistów i badaczy w celu realizacji projektów badawczych i rozwojowych;

3)  wymiana informacji i dokumentacji naukowo — technicznych, publikacji i dokumentacji badawczej, a także publikacja wyników badań naukowych powstałych w ramach współpracy;

4)  zastosowanie nowych metod naukowych, prowadzenie wykładów, nawiązywanie nowych kontaktów naukowych służących przygotowaniu wspólnych projektów;

5)  organizacja i udział we wspólnych spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, kursach, warsztatach, wystawach itp.;

6)  wspólne korzystanie z urządzeń badawczo-rozwojowych i aparatury naukowej;

7)  inne rodzaje współpracy naukowo — technicznej, które mogą być uzgodnione przez Strony.

Artykuł 4

WYDATKI

1. Wspólne działania będą zależeć od dostępności środków finansowych i będą podlegać obowiązującemu ustawodawstwu obu Stron.

2.  Wynikające z tej Umowy koszty wymiany pracowników naukowych, specjalistów i badaczy w celu prowadzenia pracy przy projektach badawczych lub rozwojowych , jeżeli nie uzgodniono inaczej, będą pokrywane w następujący sposób:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży zagranicznej do miejsca, gdzie będzie wykonywana wspólna praca;

2) Strona turecka będzie odpowiedzialna za posiadanie ubezpieczenia od nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków przez tureckich pracowników naukowych, specjalistów i badaczy, w okresie planowanego pobytu na terytorium kraju przyjmującego;

3)  Strona polska będzie odpowiedzialna za posiadanie ubezpieczenia od nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków przez polskich pracowników naukowych, specjalistów i badaczy, w okresie planowanego pobytu na terytorium kraju przyjmującego;

4)   Strona przyjmująca pokryje przyjeżdżającym pracownikom naukowym, specjalistom i badaczom: koszty podróży na swoim terytorium oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia związane z realizacją wspólnego projektu.

3, Pozostałe koszty realizacji wspólnych projektów badawczych lub rozwojowych będą pokrywane przez każdą ze Stron oddzielnie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem każdej ze Stron.

Artykuł 5

UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

Wyniki współpracy naukowo — technicznej oraz wszelkie inne informacje pochodzące ze współpracy w ramach niniejszej Umowy będą ogłaszane, publikowane lub wykorzystywane komercyjnie za pisemną zgodą współpracujących jednostek naukowych oraz zgodnie z umowami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej, w których Rzeczpospolita Polska lub Republika Turcji są Stronami.

Artykuł 6

WSPÓLNY KOMITET

1.  W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla skutecznej realizacji postanowień niniejszej Umowy powołuje się Polsko-Turecki Wspólny Komitet do spraw współpracy naukowo — technicznej (zwany dalej „Wspólnym Komitetem”), złożony z przedstawicieli wyznaczonych przez obie Strony.

2.  Jako zasadę ogólną przyjmuje się, że Wspólny Komitet będzie spotykał się raz na dwa lata na przemian w każdym z państw w uzgodnionych terminach, chyba, że Strony uzgodnią inaczej. Wspólny Komitet może również prowadzić działalność korespondencyjnie,

3.  Do zadań Wspólnego Komitetu należy:

1)  tworzenie korzystnych warunków realizacji niniejszej Umowy;

2)  uzgadnianie priorytetowych dziedzin i form współpracy;

3)  przedstawianie Stronom zaleceń dotyczących priorytetowych dziedzin współpracy;

4)  przygotowywanie i przyjmowanie okresowych Programów Wykonawczych;

5)  wymiana doświadczeń uzyskanych drogą dwustronnej współpracy naukowo -technicznej oraz wydawanie zaleceń dotyczących dalszej współpracy.

4.  Tryb pracy Wspólnego Komitetu określa regulamin przez niego ustanowiony.

Artykuł 7

REALIZACJA

Program Wykonawczy, o którym mowa w Artykule 6 ustęp 3 punkt 4, określi:

1)  czas trwania każdego Programu Wykonawczego;

2)  dziedziny i tematykę współpracy;

3)  warunki finansowania projektów, zgodnie z Artykułem 4;

4) procedury dotyczące prowadzenia wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, o których mowa w Artykule 3 punkt ł. Wspólne projekty badawcze i rozwojowe będą wspólnie przyjmowane i wybierane w drodze konkursu;

5)  warunki dotyczące ogłaszania konkursów. Konkursy będą ogłaszane wspólnie w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Turcji po uzgodnieniu tekstu ogłoszenia przez Wspólny Komitet zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem każdego z państw.

Artykuł 8

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

Pracownicy naukowi, specjaliści i badacze, a także instytucje państw trzecich lub organizacje międzynarodowe mogą być zapraszane, za zgodą obu Stron, do udziału w projektach realizowanych w ramach niniejszej Umowy. Koszty takiego uczestnictwa będą ponoszone przez państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, o ile Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

Artykuł 9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wątpliwości i kontrowersje dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji między Stronami.

Artykuł 10

WAŻNOŚĆ I ZAKOŃCZENIE

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie, w drodze wymiany not, w dniu otrzymania noty późniejszej, w ten sposób potwierdzając, że wszystkie krajowe procedury wymagane dla wejścia w życie Umowy zostały wypełnione.

Do Umowy mogą być wniesione poprawki za wspólną pisemną zgodą Stron. Poprawki wejdą w życie w sposób określony w niniejszym ustępie.

2.  Niniejsza Umowa nie narusza postanowień oraz zobowiązań wynikających z innych wiążących umów międzynarodowych, w których Rzeczpospolita Polska lub Republika Turcji jest Stroną.

3.  Niniejsza Umowa zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę wspomnianej noty wypowiadającej.

4.  Zakończenie Umowy nie wpłynie na realizację programów i projektów wcześniej

Sporządzono w Warszawie, dnia 6 czerwca 2011 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, tureckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacji między tymi tekstami, wersja angielska będzie rozstrzygająca.