UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Tadżykistanu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 maja 2003 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości

– powodowane pragnieniem dalszego rozwoju współpracy i utrwalania stosunków przyjaźni,

– zaniepokojone wzrostem przestępczości, a szczególnie przestępczości zorganizowanej,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie w jej zorganizowanej postaci,

– dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych tych organów,

– z zastrzeżeniem poszanowania powszechnie przyjętych norm prawa międzynarodowego oraz wewnętrznych porządków prawnych,

– kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanymi dalej „właściwymi organami”, w zwalczaniu przestępczości przez jej zapobieganie i wykrywanie sprawców przestępstw, w szczególności:

1) przeciwko życiu i zdrowiu;

2) przeciwko porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu powszechnemu;

3) kradzieży materiałów jądrowych i promieniotwórczych, ich przewozu, nielegalnego nimi obrotu, niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem w celu wyrządzenia szkody;

4) nielegalnej produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa;

5) przeciwko środowisku;

6) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

7) handlu ludźmi i bezprawnego pozbawienia wolności człowieka;

8) kradzieży lub nielegalnego handlu bronią palną, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji;

9) przekraczania wbrew przepisom granicy państwowej;

10) kradzieży wszelkiego rodzaju przedmiotów, a w szczególności dóbr kultury i środków transportu samochodowego, ich przemytu oraz nielegalnego handlu tymi przedmiotami;

11) podrabiania środków płatniczych i papierów wartościowych oraz wprowadzania ich do obiegu;

12) podrabiania, a także wykorzystania jako autentycznych dokumentów określających tożsamość osoby lub innych dokumentów;

13) nielegalnego obrotu gospodarczego, legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa oraz korupcji;

14) nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, produkcji tych środków oraz ich prekursorów, nielegalnego ich przetwarzania, przewożenia, przemytu oraz obrotu nimi, a także obrotu substancjami wyjściowymi i półproduktami niezbędnymi do ich produkcji.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia kary orzeczonej za ich popełnienie;

2) poszukiwania osób zaginionych, identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok;

3) poszukiwania przedmiotów i dokumentów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia.

Artykuł 2

1. Wszystkie kontakty, których celem jest wykonywanie niniejszej Umowy, będą odbywać się bezpośrednio między właściwymi organami w zakresie ich kompetencji lub upoważnionymi przez nie przedstawicielami. Organami tymi są:

1) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

c) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

e) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

f) Komendant Główny Policji,

g) Komendant Główny Straży Granicznej;

2) po stronie Republiki Tadżykistanu:

a) Prokuratura Generalna,

b) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

c) Ministerstwo Bezpieczeństwa,

d) Ministerstwo Dochodów Państwowych i Podatków,

e) Agencja Kontroli Narkotyków przy Prezydencie Republiki Tadżykistanu,

f) Komitet Ochrony Granicy Państwowej przy Rządzie Republiki Tadżykistanu.

2. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o zmianach właściwości lub nazw organów wykonujących niniejszą Umowę.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą wymieniać swoich przedstawicieli, z zachowaniem procedur wewnętrznych zawierać odrębne porozumienia wykonawcze do niniejszej Umowy, w których określą szczegółowe zasady i przedmiot współpracy. Mogą one również, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skutecznej współpracy w kwestiach dotyczących niniejszej Umowy.

4. Właściwe organy Umawiających się Stron przekażą sobie wzajemnie nazwiska osób mających uczestniczyć w wymianie ekspertów najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą przedsięwzięcia. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że pobyt na jej terytorium osoby wyznaczonej przez drugą Umawiającą się Stronę może zagrażać jej bezpieczeństwu lub innym jej istotnym interesom, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia artykułu 10 niniejszej Umowy.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych w stopniu nie niższym niż wynika to z przepisów prawnych Umawiającej się Strony przekazującej informacje.

2. Wszelkie tego rodzaju informacje lub sprzęt techniczny przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione innym organom niż wymienione w artykule 2 ustęp 1 niniejszej Umowy oraz organom państw trzecich właściwym dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wyłącznie za zgodą właściwego organu Umawiającej się Strony przekazującej.

3. W przypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 4

1. W celu ochrony przekazywanych danych osobowych Umawiające się Strony zobowiązują się stosować następujące zasady postępowania:

1) wykorzystanie przekazanych danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej;

2) właściwy organ jednej Umawiającej się Strony poinformuje właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony, na jej wniosek, o sposobie wykorzystania przekazanych danych osobowych oraz o wyniku sprawy;

3) właściwe organy jednej Umawiającej się Strony przekazują dane osobowe wyłącznie właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony; przekazanie tych danych innym organom może nastąpić tylko za zgodą właściwych organów Umawiającej się Strony przekazującej;

4) właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej są odpowiedzialne za prawdziwość przekazanych danych;

5) jeżeli okaże się, że przekazane dane osobowe są nieprawdziwe lub ich przekazanie było niedozwolone, właściwe organy Umawiającej się Strony otrzymującej zawiadomią o tym niezwłocznie właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej; w takim przypadku właściwe organy tej Umawiającej się Strony mają obowiązek sprostować lub zniszczyć te dane;

6) właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej dane osobowe określą termin ich wyłączenia ze zbiorów informatycznych;

7) przekazywanie i otrzymywanie danych osobowych podlega rejestracji i kontroli dokonywanej przez właściwe organy ustanowione przez każdą z Umawiających się Stron;

8) właściwe organy Umawiających się Stron są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazywanych im danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, przed nieuprawnionymi zmianami oraz bezprawnym ich ujawnieniem.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do danych osobowych uzyskiwanych przez właściwe organy jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w toku ich uczestniczenia w czynnościach przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Właściwym organom jednej Umawiającej się Strony, uczestniczącym w czynnościach na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą być udostępniane na ich wniosek dane osobowe wyłącznie pod nadzorem właściwych organów tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych wypadkach, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a) inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c) strukturach i organizacji grup przestępczych oraz metodach ich działania,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e) istotnych okolicznościach sprawy dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach i ich wyniku;

2) na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, podejmować odpowiednie działania operacyjne i realizować bez zbędnej zwłoki wspólnie uzgodnione czynności operacyjne, a szczególnie dotyczące prowadzenia obserwacji transgranicznej, zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej.

Artykuł 6

Właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać informacje i wyniki rozpoznania o planowanych i popełnionych zamachach na porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, dane o sposobie działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów jednej z Umawiających się Stron oraz podejmować wspólnie inne działania, uzasadnione potrzebą zapobiegania terroryzmowi lub jego zwalczania.

Artykuł 7

Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania i powstrzymywania przekraczania wbrew przepisom granicy państwowej i do zwalczania tych przestępstw, a w szczególności informacje dotyczące organizatorów tego rodzaju przestępstw, metod i form ich działania. W tym celu mogą być wymieniane wzory oryginalnych dokumentów koniecznych do przekroczenia granicy państwowej, w tym także stempli i pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli.

Artykuł 8

Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 14 niniejszej Umowy, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 5 niniejszej Umowy, będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz ich prekursorami,

b) miejscach i metodach wytwarzania i przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych, ich prekursorów oraz używanych środkach transportu,

c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz ich prekursorów;

2) udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego;

3) wymieniać informacje o przepisach oraz doświadczenia w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami, jak też półproduktami koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 9

W zakresie współpracy naukowo-technicznej i szkoleniowej właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać:

1) doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego;

2) wyniki prac badawczych z dziedziny kryminalistyki i kryminologii oraz rozwiązań karnoprawnych dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy;

3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także udostępniać sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości;

4) na odrębnych zasadach finansowych ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępczości;

5) literaturę fachową i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

Artykuł 10

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach 5–9 niniejszej Umowy, lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłaby naruszyć jej suwerenne prawa, zagrażać jej bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom albo też naruszałaby zasady jej porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 11

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór zostanie rozstrzygnięty drogą dyplomatyczną.

Artykuł 12

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron wynikających z innych wiążących je umów międzynarodowych.

Artykuł 13

Umawiające się Strony w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się językiem rosyjskim.

Artykuł 14

Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium której koszty te powstały, jeżeli Umawiające się Strony w konkretnych przypadkach nie postanowią inaczej.

Artykuł 15

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszego pisemnego zawiadomienia o wypełnieniu przez Umawiające się Strony wewnętrznych procedur koniecznych do jej wejścia w życie.

2. Do niniejszej Umowy mogą zostać wniesione zmiany w drodze porozumienia Umawiających się Stron. Zmiany wejdą w życie w trybie określonym w ustępie 1.

3. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Umawiającej się Strony drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa traci moc pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę takiego zawiadomienia.

UMOWĘ niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 27 maja 2003 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, tadżyckim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy interpretacji niniejszej Umowy tekst w języku rosyjskim uważany będzie za rozstrzygający.


Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia
Rządu Republiki Tadżykistanu


TEKST UMOWY W JĘZYKU ROSYJSKIM

(PDF)

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 stycznia 2004 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller