UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, podpisana w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 kwietnia 2005 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, w następującym brzmieniu:UMOWA

SPORAZUM

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw

med Vlado Republike Poljske in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju pri preprečevanju naravnich in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowenii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Vlada Republike Poljske in Vlada Republike Slovenije v nadaljevanju pogodbenici, sta se.
— mając zamiar rozwijania przyjaznych stosunków, — da bi razvili prijateljske odnose,
— pamiętając o możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych i innych wypadków. — zavedajoč se možnosti, da se zgodijo naravne in druge nesreče,
— będąc przekonanymi o konieczności współpracy międzynarodowej w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych i innych wypadków oraz biorąc pod uwagę korzyści, jakie może przynieść Umawiającym się Stronom ta współpraca. — prepričani o nujnosti mednarodnega sodelovanja ob naravnich in drugih nesrečah in upoštevajoč koristi tovrstnega sodelovanja med pogodbenicama.
uzgodniły, co następuje: dogovorili o naslednjem:

Artykuł 1

1. člen

Przedmiot Umowy

Vsebina sporazuma

Umawiające się Strony współpracują w celu zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w prowadzeniu działań ratowniczych, jak też w usuwaniu następstw tych wypadków. Pogodbenici sodelujeta pri preprečevanju naravnich in drugih nesreč, izvajanju reševalnih dejavnosti in pri odpravljanju posledic teh nesreč.

Artykuł 2

2. člen

Definicje

Opredelitev izrazov

Określenia używane w niniejszej umowie mają następujące znaczenie: Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo:

1) „klęska żywiołowa” oznacza zdarzenie związane z działaniem sił natury, którego skutki stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska;

1)„naravna nesreča” je nesreča, ji jo povzročijo naravne sile in resno ogroža človekovo življenje in zdravje, premoženje ali okolje;

2) „inny wypadek” oznacza gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, które stanowi poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia lub środowiska;

2) „druga nesreča” je nenadna in napredvidena škoda ali uničenje nekega objekta, tehnične naprave ali sistema tehničnih naprav, ki ima za posledico prekinitev njihove uporabe ali izgubo njihovih lastnosti, kar resno ogroža človekovo življenje in zdravje, premoženje ali okolje;

3) „udzielanie pomocy” oznacza wysłanie grup ratowniczych lub ekspertów w celu wykonania działań, które łagodzą lub usuwają następstwa klęsk żywiołowych i innych wypadków, a także pomoc humanitarną lub inną uzgodnioną między Umawiającymi się Stronami;

3) „zagotavljanje pomoči” je pošiljanje reševalnich ekip ali strokovnjakov za izbedbo ukrepov, namenjenich ublažitvi ali odpravljanju posledic naravnich in drugih nesreč, zagotavljanje človekoljubne pomoči ali druge med pogodbenicama dogovorjene pomoči;

4) „grupa ratownicza” oznacza zorganizowany zespół odpowiednio przygotowanych i wyposażonych osób, wysłanych przez Umawiającą się Stronę w celu udzielenia pomocy.

4) „reševalna ekipa” je organizirana skupina ustrezno pripravljenih in opremljenich Ijudi, ki jih pogodbenica pošlje za zagotovitev pomoči.

Artykuł 3

3. člen

Zasady współpracy

Načela sodelovanja

Umawiające się Strony prowadzą współpracę na zasadach wzajemności i dobrowolności, w zakresie swoich możliwości. Sodelovanje med pogodbenicama poteka po načelih vzajemnosti in prostovoljnosti ter v okviru njunich zmogljivosti.

Artykuł 4

4. člen

Zakres współpracy

Področja sodelovanja

Zakres współpracy Umawiających się Stron obejmuje: Področja sodelovanja pogodbenic zajemajo:

1) wymianę danych dotyczących klęsk żywiołowych i innych wypadków, a także ich następstw, jak

1) izmenjavo podatkov o naravnih in drugih nesrečah ter njihovih posledicah ter tudi o pridobljenih

również doświadczeń w ograniczaniu i usuwaniu następstw tych wypadków; izkušnjah pri obvladovanju in odpravljanju posledic teh nesreč;

2) udzielanie pomocy podczas klęsk żywiołowych i innych wypadków, których następstw Umawiająca się Strona nie może usunąć przy użyciu własnych sił i środków;

2) zagotavljanje pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, posledic katerih pogodbenica ne more odpraviti z lastnimi silami in sredstvi;

3) szkolenie, organizowanie konferencji i spotkań roboczych personelu ochrony ludności, straży pożarnej i innych służb ratowniczych oraz ekspertów, a także wymianę obserwatorów ćwiczeń organizowanych w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw;

3) uposabljanja, organiziranje konferenc in delovnich srečanj za pripadnike civilne zaščite, člane gasilskih ter drugih reševalnich služb ter tudi strokovnjake, izmenjavo opazovalcev na vajah, organiziranih na področju preprečevanja naravnih in drugih nesrečterodpravljanja njihovih posledic;

4) wymianę publikacji oraz informacji naukowo-tech-nicznych, istotnych dla zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz dla usuwania ich następstw.

4) izmenjavo publikacij in znanstvenotehničnih informacij, ki so pomembne za preprečevanje naravnih in drugih nesreč ter odpravljanje njihovih posledic.

Artykuł 5

5. člen

Właściwe organy

Pristojna organa

1. Do wykonywania niniejszej umowy są właściwe następujące organy:

1. Za izvajanje tega sporazuma sta pristojna:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej — Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

1)v Republiki Poljski: glavni poveljnik Državne gasilske službe,

2) w Republice Słowenii — Urząd Republiki Słowenii do spraw Ochrony Ludności i Ratownictwa w Ministerstwie Obrony Republiki Słowenii,

2) v Republiki Sloveniji: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministerstva za obrambo Republike Slovenije,

które są upoważnione do bezpośrednich kontaktów. ki sta pooblaščena za zagotavljanje neposrednih stikov.

2. Właściwe organy, o których mowa w ustępie 1, wymienią informacje o swoich adresach i danych telekomunikacyjnych.

2. Pristojna organa iz prvega odstavka si izmenjata informacije o naslovih in telekomunikacijskih podatkih.

3. Umawiające się Strony przekażą sobie wzajemnie bez zwłoki w formie pisemnej informacje o zmianach zachodzących we właściwości organów, o których mowa w ustępie 1.

3. Pogodbenici se memudoma pisno obvestita o spremembah pri pooblastilih organov iz prvega odstavka.

Artykuł 6

6. člen

Udzielanie pomocy

Zagotavljanje pomoči

Udzielanie pomocy podczas klęsk żywiołowych i innych wypadków następuje na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony. Wniosek kieruje się do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej umowy. We wniosku określa się rodzaj, zakres i oczekiwany termin tej pomocy, a także podaje się dane na temat zdarzenia. Warunki udzielenia pomocy są uzgadniane między właściwymi organami. Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah se zagotavlja na prošnjo za pomoč pristojnega organa pogodbenice. Prošnja se pošlje pristojnemu organu druge pogodbenice iz prvega odstavka 5. člena sporazuma. V prošnji morajo biti navedeni vrsta, obseg in pričakovani čas pomoči ter podatki o nesreči. Pogoje dodelitve pomoči uskladita pristojna organa pogodbenic.

Artykuł 7

7. člen

Koszty

Stroški

Koszty udzielania pomocy na podstawie niniejszej umowy ponosi Umawiająca się Strona, która udziela tej pomocy, o ile właściwe organy Umawiających się Stron, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej umowy, nie uzgodnią inaczej.

1. Stroške za pomoč po tem sporazumu krije tista pogodbenica, ki zagotovi pomoč, razen če pristojna organa pogodbenic, navedena v prvem odstavku 5. člena, ne odločita drugače.

Umawiająca się Strona, która przyjmuje pomoc na terytorium swojego Państwa, zapewnia bezpłatnie grupom ratowniczym i ekspertom drugiej Umawiającej się Strony zakwaterowanie i niezbędną pomoc medyczną, jak również po wyczerpaniu ich własnych zapasów dostarcza im materiały konieczne do udzielania pomocy, żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby.

2. Pogodbenica, ki prejme pomoč na svojem ozemlju, zagotovi reševalnim ekipam in strokovnjakom druge pogodbenice brezplačno nastanitev in nujno medicinsko pomoč, po porabi vseh njihovih sredstev pa jih oskrbi z nujnim materialom za zagotavljanje pomoči, s hrano in drugimi nujno potrebnimi stvarmi.

Artykuł 8

8. člen

Odszkodowania i rekompensaty

Odškodnine in nadomestila

1. Umawiające się Strony zrzekają się wzajemnie roszczeń do odszkodowań za uszczerbek w mieniu, łącznie ze środowiskiem naturalnym, a także z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci członka grupy ratowniczej lub eksperta, jeżeli szkody te wynikły w związku z udzielaniem pomocy.

1. Pogodbenici se vzajemno odrekata odškodninskim zahtevkom glede škode na premoženju, vključno s škodo na okolju, telesne poškodbe, okvare zdravja aii smrti člana reševalne ekipe ali strokovnjaka, če bi se to zgodilo v zvezi z zagotavljanjem pomoči.

2. Członkowie grup ratowniczych i eksperci, poszkodowani w związku z udzieleniem pomocy, mają prawo do odszkodowania w swoich Państwach, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.

2. Člani reševalnih ekip in strokovnjaki, ki so utrpeli škodo v zvezi z zagotavljanjem pomoči, so upravičeni do odškodnine v svoji državi v skladu z veljavno zakonodajo.

3. W przypadku gdy członek grupy ratowniczej lub ekspert Umawiającej się Strony udzielającej pomocy, na podstawie niniejszej umowy na terytorium Państwa Umawiającej się Strony przyjmującej pomoc, wyrządzi szkodę osobie trzeciej, to za szkodę odpowiada Umawiająca się Strona przyjmująca pomoc.

3. Če član reševalne ekipe ali strokovnjak pogodbenice, ki zagotavlja pomoč, v zvezi z dajanjem pomoči po tem sporazumu na ozemlju pogodbenice, ki sprejema pomoč, povzroči škodo tretji osebi, je škodo odgovorna pogodbenica, ki prejema pomoč.

4. Postanowień ustępów 1, 2 i 3 nie stosuje się, gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

4. Določbe, nevedene v prvem, drugem in tretjem odstavku, se ne uporabljajo če je bila škoda povzročena namerno ali zaradi velike malomarnosti.

Artykuł 9

9. člen

Program współpracy

Program sodelovanja

Właściwe organy, o których mowa w artykule 5 ustęp 1, wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy uzgadniają program współpracy i sposób jego finansowania. Program ten podlega zatwierdzeniu przez te właściwe organy. Pristojna organa, navedena v prvem odstavku 5. člena, imenujeta svoje predstavnike, da se dogovorijo o programu sodelovanja in načinu njegovega financiranja. Ta program morata odobriti pristojna organa pogodbenic.

Artykuł 10

10. člen

Stosunek do innych umów międzynarodowych

Razmerje do drugih mednarodnih sporazumov

Umowa niniejsza nie ogranicza praw i zobowiązań Umawiających się Stron, wynikających z innych umów międzynarodowych. Ta sporazum ne omejuje pravic in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.

Artykuł 11

11. člen

Rozstrzyganie sporów

Reševanje sporov

Spory wynikłe w związku z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej umowy właściwe organy, o których mowa w artykule 5 ustęp 1, rozwiązują w drodze konsultacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór jest rozstrzygany w drodze dyplomatycznej. Spore, nastale zaradi razlage ali izvajanja tega sporazuma, rešujeta pristojna organa iz prvega odstavka 5. člena s posvetovanji. če soglasje ni doseženo, se spor reši po diplomatski poti.

Artykuł 12

12. člen

Postanowienia końcowe

Končne določbe

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni po dniu otrzymania późniejszej z not, w których Umawiające się Strony poinformują się o wypełnieniu wewnątrzpaństwowych procedur wymaganych do wejścia w życie niniejszej umowy.

1. Sporazum začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani notranjepravni postopki za začetek veljavnosti.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku umowa utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

2.Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove z uradnim obvestilom. V tem primeru sporazum preneha veljati po treh mesecih od dneva prejema uradnega obvestila o odpovedi.
Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słoweńskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc. Ta sporazum je sestavljen v Varšavi dne 13 aprila 2005 v dveh izvodih, vsak v poljskem in slovenskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Z upoważnienia Rządu Republiki Słowenii Za Vlado Republikę Poljske ZaVlado Republikę SlovenijePo zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.