UMOWA TABELA PORÓWNAWCZA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej,

sporządzona w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.
UMOWA

DOHODA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej

medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Poľskej republike a v Slovenskej republike

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Vláda Poľskej republiky a vláda Slovenskej repuli-ky (ďalej len „zmluvné strany”),

— w duchu przyjaźni charakteryzującej stosunki między obydwoma Państwami, v duchu priateľstva charakterizujúceho vzťahy medzi obidvomi štátmi,
— mając na celu pogłębianie współpracy w dziedzinie nauki i edukacji. majúc na zreteli prehlbovanie spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania,
— pragnąc ułatwić mobilność studentów i pracowników szkół wyższych obu Państw, vyjadrujúc vôľu uľahčiť mobilitu študentova pracovníkov vysokých škôl oboch štátov.
uzgodniły, co następuje: dohodli sa takto:

Artykuł 1

Článok 1
Dla celów umowy uznaje się, że: Na účely tejto dohody sa

1) określenie „szkoła wyższa” odnosi się do wszystkich instytucji, które zgodnie z porządkiem prawnym państwa każdej z Umawiających się Stron mają charakter szkół wyższych lub są uprawnione do nadawania stopni i tytułów;

(1) pojem „vysoká škola” vzťahuje na všetky inštitúcie, ktoré v súlade s právnym poriadkom štátu každej zmluvnej strany majú charakter vysokej školy alebo majú právo udeľovať vedecké hodnosti.

2) określenie „dokument o wykształceniu oraz o nadaniu stopni i tytułów”:

(2) pojem „doklad o vzdelaní, udelených hodnostiach a tituloch”

a) w Rzeczypospolitej Polskiej oznacza: świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia studiów, dyplomy nadania stopni naukowych „doktor” i „doktor habilitowany”, dyplomy nadania stopni „doktor sztuki” i „doktor habilitowany sztuki”, a także dokumenty nadania tytułu naukowego „profesor” lub tytułu „profesor sztuki”,

a) v Poľskej republike vzťahuje na maturitné vysvedčenie, diplomy o skončení štúdia, diplomy o udelení vedeckých hodností „doktor” alebo „doktor habilitowany”, diplomy o udelení hodností „doktor sztuki” alebo „doktor habilitowany sztuki”, ako aj na doklady o udelení redeckého titulu „profesor” alebo titulu „profesor sztuki”.

b) w Republice Słowackiej oznacza: świadectwo egzaminu maturalnego, dokumenty ukończenia studiów, dokumenty nadania tytułów naukowo-pe-dagogicznych lub artystyczno-pedagogicznych „docent” i „profesor”, a także dyplomy nadania stopnia naukowego;

b) v Slovenskej republike vzťahuje na vysvedčenie o maturitnej skúške, doklady o absolvovaní štúdia, doklady o udelení vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov „docent” alebo „profesor”, ako aj na diplom o udelení vedeckej hodnosti,

3) określenie „egzamin”:

(3) pojem „skúška”

a) w Rzeczypospolitej Polskiej odnosi się do egzaminów końcowych, jak również egzaminów semestralnych i rocznych złożonych w okresie studiów,

a) v Poľskej republike vzťahuje na záverečné skúšky, ako aj na semestrálne skúšky a ročníkové skúšky vykonané počas štúdia,

b) w Republice Słowackiej odnosi się do egzaminów państwowych, egzaminów końcowych, jak również egzaminów semestralnych i rocznych złożonych w okresie studiów.

b) v Slovenskej republike vzťahuje na štátne skúšky, záverečné skúšky, ako aj na semestrálne skúšky a ročníkové skúšky vykonané počas štúdia.

Artykuł 2

Článok 2
Świadectwo dojrzałości uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej i świadectwo egzaminu maturalnego uzyskane w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne oraz dające prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w państwie każdej z Umawiających się Stron. Maturitné vysvedčenie vydané v Poľskej republike a vysvedčenie o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné a oprávňujú uchádzať sa o prijatie na vysoké školy v štáte každej zo zmluvných strán.

Artykuł 3

Článok 3

1. Na wniosek studenta będą zaliczane i uznawane przez szkoły wyższe Umawiających się Stron okresy studiów, osiągnięte wyniki oraz zdane egzaminy.

(1) Na žiadosť študenta budú vysoké školy oboch zmluvných strán započítavať alebo uznávať časti štúdia, dosiahnuté výsledky a vykonané skúšky.

2. W przypadku różnic programowych uznanie okresów studiów może być uzależnione od zdania egzaminów uzupełniających.

(2) V prípade rozdielnych programov môže byť uznanie časti štúdia podmienené vykonaním doplňujúcich skúšok.

Artykuł 4

Článok 4

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego „licencjat” lub „inżynier” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie akademickiego tytułu „bakalar” (w skrócie „Ba”) w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne.

Diplomy potvrdzujúce získanie profesijného titulu „licencjat” alebo „inžynier” v Poľskej republike a diplomy potvrdzujúce získanie akademického titulu „bakalár” (skratka „Bc”) v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Artykuł 5

Článok 5

1. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów magisterskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych w programie studiów drugiego stopnia w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne, zgodnie z tabelą porównawczą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

(1) Diplomy potvrdzujúce skončenie magisterského štúdia v Poľskej republike a diplomy potvrdzujúce skončenie vysokoškolského štúdia v študijnom programe druhého stupňa v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné podľa porovnávacej tabuľky, ktorá je prílohou tejto dohody.

2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1, dają ich posiadaczom prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, nadanie stopnia naukowego „doktor” lub stopnia „doktor sztuki” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęcia na studia doktoranckie i nadanie tytułu akademickiego „doktor” („philosophiae do-ctor”, w skrócie: „PhD.”) lub tytułu akademickiego „doktor umenia” („artis doctor”, w skrócie: „ArtD.”) w Republice Słowackiej.

(2) Diplomy uvedené v odseku 1 oprávňujú ich držiteľov uchádzať sa o prijatie na doktorandské štúdium a udelenie vedeckej hodnosti „doktor” alebo hodnosti „doktor sztuki” v Poľskej republike a o prijatie na doktorandské štúdium a udelenie akademického titulu „doktor” („philosophiae doctor”, skratka „PhD.”) alebo akademického titulu „doktor umenia” („artis doctor”, skratka „ArtD.”) v Slovenskej republike.

Artykuł 6

Článok 6

1. Dyplomy nadania stopnia naukowego „doktor” lub stopnia „doktor sztuki” uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomy nadania tytułu akademickiego „doktor” („philosophiae doctor”, w skrócie: „PhD.”) lub tytułu akademickiego „doctor umenia” („artis doctor”, w skrócie: „ArtD.”) uzyskane w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne.

(1) Diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor” alebo hodnosti „doktor sztuki” získané v Poľskej republike a diplomy o udelení akademického titulu „doktor” („philosophiae doctor”, skratka „PhD.”) alebo akademického titulu „doktor umenia” („artis doctor”, skratka „ArtD.”) získané v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1, dają ich posiadaczom prawo do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego „doktor habilitowany” lub stopnia „doktor habilitowany sztuki” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopnia naukowego „doktor vied” (w skrócie: „DrSc”) albo tytułu naukowo-pedagogicznego lub artystyczno-peda-gogicznego „docent” (w skrócie: „doc”) w Republice Słowackiej.

(2) Diplomy uvedené v odseku 1 oprávňujú ich držiteľov uchádzať sa o priznanie vedeckej hodnosti „doktor habilitowany” alebo hodnosti „doktor habili-towany sztuki” v Poľskej republike a o udelenie vedeckej hodnosti „doktor vied” (skratka „DrSc”) a získanie vedecko-pedagogického alebo umelecko--pedagogického titulu „docent” (skratka „doc”) v Slovenskej republike.

Artykuł 7

Článok 7

Dyplomy nadania stopnia naukowego „doktor habilitowany” lub stopnia „doktor habilitowany sztuki” uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty nadania tytułu naukowo-pedagogicznego lub artystyczno-pedagogicznego „docent” (w skrócie: „doc”) oraz dyplomy o nadaniu stopnia naukowego „doctor vied” (w skrócie: „DrSc”) uzyskane w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne.

Diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor habilitowany” alebo hodnosti „doktor habilitowany sztuki” získané v Poľskej republike a doklady o udelení vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedago-gického titulu „docent” (skratka „doc”) a diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor vied” (skratka „DrSc”) získané v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Artykuł 8

Článok 8

Dokumenty nadania tytułu naukowego „profesor” lub tytułu „profesor sztuki” uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty nadania tytułu naukowo-pedagogicznego lub artystyczno-pedagogicznego „profesor” (w skrócie: „prof.”) uzyskane w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne.

Doklady o udelení vedeckého titulu „profesor” alebo titulu „profesor sztuki” v Poľskej republike a doklady o udelení vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor” (skratka „prof.”) získané v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Artykuł 9

Článok 9
Dokumenty o wykształceniu oraz nadaniu stopni i tytułów wydane zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami będą uznane za równoważne zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie w państwie każdej z Umawiających się Stron. Doklady o vzdelaní, hodnostiach a tituloch vydané na základe predchádzajúcich platných predpisov budú uznané za rovnocenné v súlade so záväznými právnymi predpismi v uvedenej oblasti v štátoch zmluvných strán.

Artykuł 10

Článok 10
Osoba, której przyznano: Osoba, ktorej bol udelený
1)w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy, stopień lub tytuł,

a) v Poľskej republike profesijný titul, hodnosť alebo titul.

2) w Republice Słowackiej akademicki tytuł, nauko-wo-pedagogiczny tytuł, artystyczno-pedagogiczny tytuł lub stopień naukowy.

b) v Slovenskej republike akademický titul, vedecko--pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo vedecká hodnosť,

o których mowa w artykułach 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszej umowy, ma prawo używania go w formie zgodnej z przepisami prawnymi państwa każdej z Umawiających się Stron. ktoré sú vymenované v článkoch 4, 5, 6, 7 a 8 dohody, je oprávnená používať ich v podobe, ktorá zodpovedá príslušným právnym predpisom štátov zmluvných strán.

Artykuł 11

Článok 11

1. Kwestie wynikające z niniejszej umowy, a wymagające uzgodnień, będą rozstrzygane przez komisję specjalistów złożoną z sześciu przedstawicieli, po trzech delegowanych przez każdą z Umawiających się Stron. Członków komisji powołują ministrowie edukacji państw Umawiających się Stron. Lista specjalistów zostanie przekazana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną.

(1) Otázky vyplývajúce z dohody, ktoré je potrebné objasniť, bude prerokovávať komisia odborníkov zložená zo šiestich členov, troch predstaviteľov každej zmluvnej strany. Členov komisie vymenujú ministri školstva štátov zmluvných strán. Zoznam členov komisie bude doručený druhej strane diplomatickou cestou.

2. Komisja specjalistów będzie aktualizować tabelę porównawczą, stanowiącą załącznik do umowy.

(2) Komisia odborníkov bude aktualizovať porovnávaciu tabuľku, ktorá je prílohou tejto dohody.

3. Posiedzenia komisji specjalistów będą odbywać się na prośbę jednej z Umawiających się Stron. Miejsce i termin spotkania będą ustalane drogą dyplomatyczną.

(3) Komisia odborníkov bude zasadať na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Miesto i termín stretnutia budú dohodnuté diplomatickou cestou.

Artykuł 12

Článok 12

1. Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie umowy uważać się będzie pierwszy dzień trzeciego miesiąca, który nastąpi po doręczeniu noty późniejszej.

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán, o čom sa budú zmluvné strany informovať prostredníctvom výmeny nót. Dňom nadobudnutia platnosti dohody bude prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia neskoršej nóty.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc obowiązującą Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej, sporządzone w Warszawie dnia 16 grudnia 1987 r., wyłącznie w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti dohody sa v slo-vensko-poľských vzťahoch skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní a udeľovaní vedeckých hodností a titulov vydaných v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike, podpísanej dňa 16. decembra 1987 vo Varšave.

Artykuł 13

Článok 13
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. Umowa traci moc po upływie jednego roku od dnia otrzymania noty wypowiadającej przez drugą Umawiającą się Stronę. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. DANÉ vo Varšave dňa 18. júla 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v poľskom a slovenskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Załącznik

Rzeczpospolita Polska                               Republika Stowacka


świadectwo dojrzałości vysvedćenie o maturitnej skuśke
licencjat (lic.)
licencjat pielęgniarstwa (lic.)
licencjat położnictwa (lic.)
inżynier (inż.) inżynier architekt (inż. arch.)
bakalar (Bc.)
magister (mgr)
magister pielęgniarstwa (mgr)
magister położnictwa (mgr)
magister inżynier (mgr inż.)
magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)
magister edukacji (mgr)
magister sztuki (mgr)

lekarz (lek.)
lekarz stomatolog (lek.)
lekarz dentysta (lek.)
lekarz weterynarii (lek.)

magister (Mgr.)

inzinier (Ing.)
inżinier architekt (Ing. arch.)
magister (Mgr.)
magister umenia (Mgr. art.)

doktor vśeobecneho lekarstva (MUDr.)
doktor zubneho lekarstva (MDDr.)
doktor zubneho lekarstva (MDDr.)
doktor veterinarskeho lekarstva (MVDr.)

doktor (dr)
doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (dr)
doktor sztuki (dr)
doktor (philosophiae doctor,
PhD.) doktor (philosophiae doctor, PhD.)
doktor umenia (artis doctor, ArtD.)
doktor habilitowany (dr hab.)

doktor habilitowany sztuki (dr hab.)
doctor scientiarum (DrSc.)
docent (doc.)
doctor scientiarum (DrSc.)
docent (doc.)
profesor (prof.)
profesor sztuki (prof.)
profesor (prof.)
profesor (prof.)

Priloha

POROVNAVACIATABUL'KA

Poľská republika                            Slovenská republika


świadectwo dojrzałości vysvedćenie o maturitnej skuśke
licencjat (lic.)
licencjat pielęgniarstwa (lic.)
licencjat położnictwa (lic.)
inżynier (inż.)
inżynier architekt (inż. arch.)
bakalar (Bc.)
magister (mgr)
magister pielęgniarstwa (mgr)
magister położnictwa (mgr)
magister inżynier (mgr inż.)
magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)
magister edukacji (mgr)
magister sztuki (mgr)
lekarz (lek.)
lekarz stomatolog (lek.)
lekarz dentysta (lek.)
lekarz weterynarii (lek.)
magister (Mgr.)

inżinier (Ing.)
inzinier architekt (Ing. arch.)
magister (Mgr.)
magister umenia (Mgr. art.)

doktor vśeobecneho lekarstva (MUDr.)
doktor zubneho lekarstva (MDDr.)
doktor zubneho lekarstva (MDDr.)
doktor veterinarskeho lekarstva (MVDr.)

doktor (dr)
doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (dr)
doktor sztuki (dr)
doktor (philosophiae doctor, PhD.)
doktor (philosophiae doctor, PhD.)
doktor umenia (artis doctor, ArtD.)
doktor habilitowany (dr hab.)

doktor habilitowany sztuki (dr hab.)
doctor scientiarum (DrSc.)
docent (doc.)
doctor scientiarum (DrSc.)
docent (doc.)
profesor (prof.)
profesor sztuki (prof.)
profesor (prof.)
profesor (prof.)