Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Bratysławie dnia 10 lutego 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

mając na względzie, charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem, współpracę między polskimi i słowackimi służbami konsularnymi,

uznając, że uproszczenie procedur wydawania wiz leży we wspólnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej,

biorąc pod uwagę dorobek prawny Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki wizowej oraz jej przyszłe działania podejmowane w tej dziedzinie,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1.  Umawiające się Strony będą reprezentować się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków i wydawaniu wiz, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanym dalej „kodeksem wizowym”, zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej, postanowieniami niniejszej Umowy oraz porozumieniami wykonawczymi, zawieranymi na podstawie artykułu 5 niniejszej Umowy, zwanymi dalej „porozumieniami wykonawczymi”.

2.  Umowa niniejsza nie ma zastosowania do wiz dyplomatycznych i służbowych oraz wiz wydawanych w związku z pracą zarobkową, w celu podjęcia nauki lub inną działalnością, dla której wymagane jest wcześniejsze wydanie zezwolenia przez Umawiającą się Stronę, na której terytorium ma ona być wykonywana.

3.  Podejmując działania, określone w ustępie 1 niniejszego artykułu, przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Umawiających się Stron udzielają sobie nawzajem pomocy.

Artykuł 2

Działając na podstawie artykułu 1 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony przestrzegać będą odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony podejmującej czynności w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 3

Działając zgodnie z postanowieniami artykułu 1 niniejszej Umowy, Umawiająca się Strona podejmująca czynności w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony postępować będzie z taką samą starannością, jak przy wydawaniu wiz lub przyjmowaniu danych w swoim własnym imieniu. Z wyjątkiem przypadków określonych w kodeksie wizowym, żadna z Umawiających się Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 4

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organu centralnego Drugiej Umawiającej się Strony lub organu centralnego innych państw członkowskich, przeprowadza Druga Umawiająca się Strona.

Artykuł 5

1.  Umawiające się Strony zawrą porozumienia wykonawcze, w których określą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne właściwe do wykonywania postanowień niniejszej Umowy oraz niezbędne techniczne i finansowe szczegółowe zasady współpracy.

2.  Reprezentacja może być ograniczona do jednej lub kilku części procesu wydawania wiz, w szczególności do udzielania informacji wizowej, umawiania terminów osobistych wizyt w konsulacie, przeprowadzania rozmów, przyjmowania i przekazywania aplikacji wizowych wraz z dodatkową dokumentacją, zbierania danych — włączając w to dane biometryczne — i pobierania opłat.

Artykuł 6

Kwestie sporne dotyczące interpretacji postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 7

1.  Umawiające się Strony mogą dokonywać zmian w niniejszej Umowie za obopólną zgodą wyrażoną pisemnie.

2.  Umawiająca się Strona, na rzecz której mają być podjęte czynności w ramach reprezentacji, poinformuje Komisję o zawarciu niniejszej Umowy lub o jej wygaśnięciu przed jej wejściem w życie lub wygaśnięciem.

Artykuł 8

1.  Umowa niniejsza wchodzi w życie trzydziestego (30) dnia następującego po dniu podpisania.

2.  Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie trzydziestu (30) dni po dniu otrzymania przez Drugą Umawiającą się Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.

3.  Umawiające się Strony mogą w każdym czasie zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub w części. Początek i koniec okresu zawieszenia podlega notyfikacji w drodze dyplomatycznej.

Umowę niniejszą sporządzono w Bratysławie dnia 10 lutego 2012 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, słowackim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.