UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 18 listopada 2004 r.
UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Slovak Republic on the scientific and technological cooperation

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej (zwane dalej „Stronami”),

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as ”Parties”),

uznając znaczenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i techniki dla rozwoju gospodarki narodowej obu państw, Recognising the importance of international cooperation in science and technology for the development of their national economies and prosperity of both countries.
pragnąc wspierać i rozwijać współpracę w dziedzinie nauki i techniki na zasadach równości i wzajemnych korzyści. Desiring to support and develop their cooperation in the areas of science and technology on the basis of equality and mutual benefit,
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

1. Strony będą ułatwiać i popierać współpracę w dziedzinie nauki i techniki, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

1. The Parties shall develop and support the cooperation in the field of science and technology according to the provisions of this Agreement.

2. Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie nauki i techniki realizowaną poprzez bezpośrednie kontakty między jednostkami naukowymi, w tym między szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz stowarzyszeniami naukowymi obu krajów.

2. The Parties shall support the cooperation in science and technology realized through direct contacts between scientific units including schools of higher education, research and development units and scientific associations of the of the two countries.

3. Strony będą wspierać w jak najszerszym zakresie rozwój współpracy w dziedzinie badań i techniki między przedsiębiorstwami.

3. Parties shall support collaboration in the field of research and technology between enterprises to the maximum possible extent.

Artykuł 2

Article 2

Zgodnie z umową, współpraca w dziedzinie nauki i techniki będzie obejmować: According to this Agreement, cooperation in the field of science and technology shall comprise:

1) wspólne projekty naukowotechniczne i badawczo-rozwojowe;

1) Joint scientific and technological, research and development projects;

2) wymianę naukowców, specjalistów, badaczy i ekspertów;

2) Exchange of scientists, specialists, researchers and experts;

3) wymianę informacji i dokumentacji naukowej i technicznej, jak też próbek laboratoryjnych i sprzętu na potrzeby wspólnie prowadzonej działalności;

3) Exchange of scientific and technological information, documentation, as well as laboratory samples and equipment needed for cooperative activities;

4) wspólne konferencje naukowe, sympozja, warsztaty, inne spotkania oraz wystawy;

4) Joint scientific conferences, symposia, workshops, other meetings and exhibitions;

5) inne formy współpracy, które mogą zostać uzgodnione przez Strony.

5) Other forms of cooperation which can be mutually agreed upon by the Parties.

Artykuł 3

Article 3

1. W celu realizacji umowy powotuje się Wspólną komisję do spraw współpracy w dziedzinie nauki i techniki (zwaną dalej „Wspólną Komisją”), składającą się z jednakowej liczby przedstawicieli organów właściwych do zapewnienia realizacji umowy, zgodnie z artykułem 12 umowy.

1. For the purpose of the implementation of this Agreement a Joint Committee for Cooperation in the Field of Science and Technology (hereinafter referred to as ”Joint Committee”) is established, consisting of equal number of representatives of the bodies responsible for the implementation of this Agreement, according to the Article 12 herein.

2. Wspólna Komisja będzie spotykała się co najmniej raz w roku, o ile nie zostanie to uzgodnione inaczej, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Słowackiej, w uzgodnionych terminach.

2. The Joint Committee will meet at least once a year, unless otherwise agreed, alternately in the Republic of Poland and in the Slovak Republic on mutually agreed dates.

3. Podczas pierwszego posiedzenia Wspólna Komisja ustali regulamin pracy zapewniający jej sprawne funkcjonowanie.

3. On the first meeting the Joint Committee will establish the regulations of work, to ensure its effective functioning.

Artykuł 4

Article 4

Do zadań Wspólnej Komisji należeć będzie: The tasks of the Joint Committee shall be following:

1) uzgadnianie dziedzin współpracy;

1) agreement on the areas of cooperation;

2) stanowienie sprzyjających warunków dla wprowadzenia w życie umowy;

2) creation of favourable conditions for the implementation of this Agreement;

3) ułatwianie i wspieranie realizacji wspólnych programów i projektów;

3) facilitation and support of the implementation of joint programmes and projects;

4) wymiana doświadczeń płynących z dwustronnej współpracy naukowo-technicznej oraz ocena propozycji dalszego rozwoju tej współpracy;

4) exchange of experience arising from the bilateral scientific and technological cooperation and examination of proposals for further development of this cooperation;

5) negocjacje i uzgadnianie programów wykonawczych;

5) negotiation of and agreement on Executive Programmes;

6) opracowywanie protokołów prezentujących wyniki współpracy naukowo-technicznej realizowanej w ramach umowy.

6) elaboration of protocols presenting results of scientific & technological cooperation under this Agreement.

Artykuł 5

Article 5

Wydatki ponoszone w związku z wymianą osobową, o której mowa w artykule 2 punkt 2 umowy, wynikające z realizacji programów i projektów będą pokrywane w następujący sposób, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej: The expenses incurred in transferring personnel referred to in the Article 2 point b of this Agreement, resulting from realisation of programmes and projects, shall be covered on the following basis, unless the Parties agree otherwise:

a) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży między stolicami obu krajów lub — jeżeli będzie to bardziej korzystne — między siedzibą wysyłającej i przyjmującej instytucji,

a) the Sending Party covers the round-trip transportation costs between the capitals of both countries, or — if more convenient — between the seats of sending and host institutions;

b) Strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego, niezbędne dla realizacji programów i projektów, na terytorium swego kraju.

b) the Receiving Party covers within its state territory the costs of lodging, meals and local transportation necessary to carry out programmes and projects.

Artykuł 6

Article 6

Osoby biorące udział w realizacji umowy, jak również personel, o którym mowa w artykule 8 umowy, zobowiązane są przestrzegać prawa państwa Strony przyjmującej. The personnel participating in the implementation of this Agreement, as well as the personnel mentioned in the Article 8 herein, is obliged to observe the law of the State of the Receiving Party.

Artykuł 7

Article 7

1. Wykorzystanie własności intelektualnej będącej wynikiem realizacji współpracy w ramach umowy będzie każdorazowo uzgadniane między współpracującymi instytucjami, które zapewnią jej należytą i skuteczną ochronę zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw własności intelektualnej oraz z ustawodawstwem państwa, w którym prawa te powstały.

1. The utilisation of intellectual property arising from the cooperative activities under this Agreement shall be agreed each time between the cooperating organisations which will ensure its adequate and efficient protection according to the international agreements concerning the intellectual property rights, as well as in accordance with the legislation of the state where the property rights originate in.

2. Informacje naukowe i techniczne będące wynikiem współpracy w ramach niniejszej umowy będą stanowiły własność współpracujących instytucji. Informacje te nie mogą być udostępnianie stronom trzecim, jeżeli współpracujące instytucje nie uzgodnią tego inaczej w formie pisemnej.

2. Scientific and technological information derived from the cooperation under this Agreement shall be possessed by the cooperating institutions. Such information cannot be made available to third parties, unless otherwise agreed in writing by the cooperating institutions.

Artykuł 8

Article 8

Naukowcy, badacze i instytucje z krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych mogą być zapraszani za zgodą współpracujących instytucji do uczestnictwa w projektach i programach realizowanych w ramach umowy. Koszty takiego uczestnictwa będą pokrywane przez zainteresowane instytucje kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli organy właściwe do zapewnienia realizacji umowy, o których mowa w artykule 12, nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej. Scientists, experts and institutions of third countries or international organisations may be invited, upon consent of the cooperating institutions, to participate in projects and programmes carried out under this Agreement. The cost of such participation shall be covered by the interested institutions of a third country or an international organisation unless the bodies responsible for the implementation of this Agreement, according to the Article 12 herein, agree otherwise in writing.

Artykuł 9

Article 9

1. Postanowienia umowy mogą być zmieniane lub uzupełnianie tylko za zgodą obu Stron. Zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej.

1. The provisions of this Agreement may be amended or supplemented only upon the consent of both Parties. Amendments and supplements need to be done in writing.

2. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji w ramach Wspólnej Komisji lub przez organy właściwe do zapewnienia realizacji umowy, o których mowa w artykule 12.

2. Any disputes related to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through consultations within the Joint Committee or by the bodies responsible for the implementation of this Agreement, according to the Article 12 herein.

Artykuł 10

Article 10

Umowa nie narusza praw i zobowiązań Stron wynikających z innych umów międzynarodowych zawartych przez każdą ze Stron albo których te państwa są Stroną. This Agreement shall not affect the rights and obligations of both Parties arising from other international agreements concluded by either Party, or those the Parties are members of.

Artykuł 11

Article 11

1. Umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia przekazania późniejszej noty o zatwierdzeniu.

1. This Agreement is subject to approval in accordance with applicable law of either Party, what shall be stated through exchange of notes. This Agreement shall enter into force thirty days upon a consignment of the last notification of this approval.

2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej. Umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia dostarczenia drugiej Stronie noty o wypowiedzeniu.

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time. Each Party can terminate the Agreement in writing. The validity of the Agreement expires six months from the date of the consignment of the notification to the other Party.

3. Wygaśnięcie umowy nie wstrzymuje realizacji projektów i programów przedsięwziętych w jej ramach, a niezakończonych do dnia wygaśnięcia umowy.

3. The termination of this Agreement shall not discontinue implementation of the projects or programmes undertaken within its framework and not executed at the time of the termination of this Agreement.

4. Umowa o bezpośredniej współpracy naukowo-technicznej między Ministerstwem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Państwową Komisją do spraw Postępu Naukowo-Technicznego i Inwestycji Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, podpisana w Warszawie dnia 13 kwietnia 1984 r., utraci moc w dniu wejścia w życie niniejszej umowy.

4. The agreement on direct scientific and technological cooperation between State Committee of Scientific. Technological and Investment Development of the Czechoslovak Socialistic Republic and Ministry of Science, Higher Education and Technology of the Polish People's Republic signed in Warsaw on 13 of April 1984 will be terminated on the date when this Agreement comes into force.

Artykuł 12

Article 12

Organami właściwymi do zapewnienia realizacji umowy są: w Rzeczypospolitej Polskiej — Minister Nauki i Informatyzacji oraz w Republice Słowackiej — Ministerstwo Edukacji. The bodies responsible for the implementation of this Agreement are: the Minister of Scientific Research and Information Technology for the Republic of Poland and the Ministry of Education for the Slovak Republic.
NINIEJSZĄ UMOWĘ sporządzono w Warszawie dnia 18 listopada 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, słowackim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji umowy, tekst angielski będzie tekstem rozstrzygającym. DONE at Warsaw on the 18 day of November 2004, in two original copies, each in Polish, Slovak and English languages, all being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text is decisive.


W imieniu Rządu
Rzeczypospolitej
Polskiej
W imieniu Rządu
Republiki
Słowackiej
For the Government of the Republic of Poland For the Government of the Slovak Republic


DOHODA

MEDZI VLÁDOU POĽSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O VEDECKO-TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI

Vláda Poľskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany”),

oceňujúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky pre rozvoj národných ekonomík a prosperitu obidvoch krajín,

vedené želaním podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a techniky na základe rovnosti a vzájomného prospechu,

dohodli sa takto:

Článok 1

1.  Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky podľa ustanovení tejto dohody.

2.  Zmluvné strany budú podporovať vedecko-technickú spoluprácu prostredníctvom priamych kontaktov medzi vedeckými pracoviskami vrátane vysokých škôl, výskumných a vývojových inštitúcií a vedeckých spoločností obidvoch krajín.

3.  Zmluvné strany budú v maximálnej možnej miere podporovať spoluprácu v oblasti výskumu a techniky medzi podnikmi.

Článok 2

Vedecko-technická spolupráca bude podľa tejto dohody zahŕňať:

1)  spoločné vedecké a technické, výskumné a vývojové projekty;

2)  výmenu vedcov, odborníkov, výskumných pracovníkov a expertov;

3)  výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie ako aj laboratórnych vzoriek a prístrojov potrebných pre spoluprácu;

4)  spoločné vedecké konferencie, sympóziá, pracovné schôdzky, iné stretnutia a výstavy;

5)  iné formy spolupráce, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Článok 3

1.  S cieľom vykonávania tejto dohody bude zriadená Zmiešaná komisia pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „zmiešaná komisia”), ktorá bude zložená z rovnakého počtu predstaviteľov orgánov zodpovedných za vykonávanie tejto dohody podľa článku 12.

2.  Zmiešaná komisia sa bude stretávať najmenej raz za rok striedavo v Poľskej republike a v Slovenskej republike v spoločne dohodnutých termínoch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.  Zmiešaná komisia na svojom prvom zasadnutí vypracuje pravidlá svojej práce, tak aby zabezpečila jej efektívne fungovanie.

Článok 4

Úlohami zmiešanej komisie bude nasledovné:

1)  dohodnutie oblastí spolupráce;

2)  vytváranie priaznivých podmienok na vykonávanie tejto dohody;

3)  uľahčovanie a podporovanie vykonávania spoločných projektov a programov;

4)  výmena skúseností vyplývajúcich z dvojstrannej vedecko-technickej spolupráce a posudzovanie návrhov na ďalší rozvoj tejto spolupráce;

5)  prerokovanie a dohoda o vykonávacích programoch;

6)  vypracovanie protokolov prezentujúcich výsledky vedecko-technickej spolupráce na základe tejto dohody.

Článok 5

Výdavky spôsobené výmenou pracovníkov podľa článku 2, písmeno b) tejto dohody, vyplývajúce z realizácie programov a projektov, budú hradené nasledovne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak:

a)  vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na dopravu medzi hlavnými mestami oboch krajín, alebo ak je to výhodnejšie, tak medzi sídlami vysielajúcej a prijímajúcej organizácie;

b)  prijímajúca zmluvná strana uhradí ubytovacie, stravovacie a miestne cestovné náklady na svojom území, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie programov a projektov.

Článok 6

Osoby spolupracujúce na vykonávaní tejto dohody, ako aj osoby spomenuté v článku 8 tejto dohody sú povinné dodržiavať vnútroštátne právne predpisy krajiny prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 7

1.  Využitie duševného vlastníctva vzniknutého na základe činností spolupráce v rámci tejto dohody bude jednotlivo v každom prípade dohodnuté spolupracujúcimi organizáciami, ktoré zabezpečia jeho primeranú a účinnú ochranu podľa medzinárodných dohôd týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, a taktiež v súlade s legislatívou krajiny, kde vlastnícke právo vznikne.

2.  Vedecké a technické informácie odvodené zo spolupráce v rámci tejto dohody budú vlastníctvom spolupracujúcich inštitúcií. Tieto informácie nemôžu byť poskytnuté tretej strane, pokiaľ sa spolupracujúce inštitúcie nedohodnú písomne inak.

Článok 8

Vedci, experti a inštitúcie tretích krajín alebo medzinárodných organizácií môžu byť po súhlase spolupracujúcich inštitúcií pozvaní k účasti na projektoch a programoch vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady tejto participácie budú hradiť zúčastnené inštitúcie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, pokiaľ sa orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody podľa článku 12 nedohodnú písomne inak.

Článok 9

1.  Ustanovenia tejto dohody môžu byť menené a doplňované iba po súhlase obidvoch zmluvných strán. Zmeny a doplnky je potrebné vykonať písomne.

2.  Akékoľvek spory týkajúce sa interpretácie alebo vykonávania tejto dohody sa budú urovnávať prostredníctvom konzultácií v rámci zmiešanej komisie alebo orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody podľa článku 12.

Článok 10

Táto dohoda sa nedotýka práv a povinností obidvoch zmluvných strán, vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd uzavretých ktoroukoľvek zmluvnou stranou, alebo ktorých sú zmluvné strany účastníkom.

Článok 11

1.  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán, čo bude oznámené výmenou nót. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po doručení neskoršej nóty o tomto schválení.

2.  Dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

3.  Ukončenie platnosti tejto dohody nepreruší realizáciu projektov alebo programov realizovaných v jej rámci, a ktoré neboli ukončené v čase ukončenia platnosti tejto dohody.

4.  Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody o priamej vedeckotechnickej spolupráci medzi Štátnou komisiou pre vedecký, technický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Ministerstvom pre vedu, vysoké školstvo a techniku Poľskej ľudovej republiky, podpísanej vo Varšave 13. apríla 1984.

Článok 12

Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody sú: Minister vedeckého výskumu a informačných technológií Poľskej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Dané v Varsave dňa 18 novambra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v jazyku poľskom, slovenskom a anglickom, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom.

Za vládu Poľskej republiky          Za vládu Slovenskej republiky