Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

świadome tego, że wykorzystanie i ochrona przed zanieczyszczeniem wód granicznych stanowią ważne i pilne zadania, których efektywne rozwiązanie może być zapewnione w ramach ścisłej współpracy,

pragnąc zachować i poprawić stan ekologiczny wód granicznych oraz ustalić zasady ich wspólnego wykorzystania,

zdecydowane wypełniać swoje zadania w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych,

przekonane o tym, że ścisła współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych przyczynia się do umacniania dobrosąsiedzkich stosunków uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Zakres terytorialny

Umowa niniejsza dotyczy wód granicznych, którymi są:

a) odcinki rzek i innych cieków wodnych oraz kanałów, którymi przebiega granica państwowa,

b) wody powierzchniowe i podziemne przecięte granica państwową

Artykuł 2

Przedmiot umowy

1.    Niniejsza Umowa dotyczy przedsięwzięć wodnogospodarczych i prac na wodach granicznych, a także innych przedsięwzięć i prac mogących mieć wpływ na te wody.

2.    Przedsięwzięcia i prace o których mowa w ustępie 1 obejmują, w szczególności bilanse wodnogospodarcze wód powierzchniowych i podziemnych, regulację cieków wodnych, zbiorniki wodne i wały przeciwpowodziowe, melioracje wodne, wydobywanie materiałów z wód granicznych, przerzuty wód granicznych do innych zlewni, pobór wód i zrzuty ścieków, ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, ochronę przed powodziami i pochodami lodów, wykorzystanie energii wodnej, spław drewna i turystykę wodną, jak również inne przedsięwzięcia, które mogą spowodować zmianę wspólnie uzgodnionych warunków użytkowania i ochrony wód granicznych oraz środowiska przyrodniczego.

3.    Przedsięwzięcia o których mowa w ustępie 2 obejmują ich planowanie, projektowanie, budowę, utrzymanie i eksploatację. Realizacja ich odbywa się w ramach współpracy, na uzgodnionych między Umawiającymi się Stronami zasadach.

Artykuł 3

Prawa i obowiązki

1.    Umawiające się Strony mają prawo do sprawiedliwego i racjonalnego korzystania z wód granicznych na uzgodnionych między nimi zasadach.

2.    Umawiające się Strony zobowiązują się, że ich właściwe organy:

a) nie podejmą jakichkolwiek przedsięwzięć, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na wody graniczne,

b) będą utrzymywać koryta cieków granicznych zbiorniki wodne, urządzenia na wodach granicznych na terytorium swoich państw w dobrym stanie i użytkować je tak aby nie powodowały zagrożeń lub szkód drugiej Umawiającej sie Stronie,

c) będą się wzajemnie informować o zamiarach i planach rozwoju gospodarki wodnej na wodach granicznych,

d) będą uzgadniać warunki użytkowania i ochrony wód granicznych,

e) będą informować właściwe organy swoich państw zapewniające przebieg i porządek prawny na granicy państwowej o przedsięwzięciach planowanych i wykonywanych na wodach granicznych.

Artykuł 4

Polsko-Słowacka Komisja do spraw Wód Granicznych

1.    W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Umawiające się Strony ustanawiają Polsko-Słowacką Komisję do spraw Wód Granicznych, dalej zwaną: Komisją.

2.    Każda Umawiająca się Strona mianuje Przewodniczącego swojej części Komisji, zwanego dalej Przewodniczącym. Pozostałych członków Komisji powołuje Przewodniczący.

3.    Skład, kompetencje i tryb pracy Komisji określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy,

4.    Postanowienia Komisji wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu zgodnie z prawem każdej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5

Ochrona wód granicznych przed zanieczyszczeniem

1.    Umawiające się Strony będą podejmować efektywne przedsięwzięcia w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód granicznych i zachowania uzgodnionej jakość: tych wód W przypadku odprowadzania nowych ścieków właściwe organy państw Umawiających się Stron będą egzekwować ich odpowiednie oczyszczenie,

2.    Właściwe organy państw Umawiających się Stron będą systematycznie badać jakość wód granicznych, wspólnie pobierać próbki wody, analizować je a- wyniki analiz ujednolicać na podstawie uzgodnionych kryteriów.

3.    Umawiające się Strony będą współpracować w celu zapobiegania i usuwania przyczyn i skutków transgranicznych zanieczyszczeń wód granicznych oraz udzielania wzajemnej pomocy, na uzgodnionych zasadach.

4.    Osoby prawne, fizyczne lub inne podmioty bądź organy państw Umawiających się Stron, które spowodowały lub pierwsze stwierdziły nadzwyczajne zanieczyszczenie wód granicznych lub groźbę jego wystąpienia, niezwłocznie informują o tym właściwe organy państw Umawiających się Stron i podejmują skuteczne przedsięwzięcia w celu usunięcia przyczyn i ograniczenia skutków tego zanieczyszczenia.

Artykuł 6

Odpowiedzialność za zanieczyszczenie wód granicznych i zasady postępowania

1. Odpowiedzialność za szkody spowodowane trans granicznym nadzwyczajnym zanieczyszczeniem wód granicznych Donoszą osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty państw Umawiających się Stron, które spowodowały to zanieczyszczenie.

2. Umawiaiace się Strony uzgodnią szczegółowe zasady i tryb postępowania w przypadku powstania szkody spowodowanej trans granicznym nadzwyczajnym zanieczyszczeniem wód granicznych.

Artykuł 7

Utrzymanie, eksploatacja i wykorzystywanie cieków wodnych i obiektów gospodarki wodnej

1.    Umawiające się Strony zapewnią, każda na terytorium własnego państwa, utrzymanie i eksploatację cieków granicznych wraz z obiektami i urządzeniami gospodarki wodnej na tych ciekach.

2.    Wydobywanie piasku, żwiru, kamienia i innych materiałów z koryt cieków granicznych może obywać się tylko na podstawie zezwolenia właściwych organów państw Umawiających się Stron.

Artykuł 8

Planowanie, projektowanie i badania

1.    Umawiające się Strony, z odpowiednim wyprzedzeniem, będą informować się o planowanych przedsięwzięciach, które mogą mieć wpływ na wody graniczne, w celu ich uzgodnienia.

2.    Umawiające się Strony, na uzgodnionych między nimi warunkach, będą udostępniać dane i materiały przydatne do opracowania projektów lub badań na wodach granicznych.

Artykuł 9

Realizacja przedsięwzięć

1. Każda z Umawiających się Stron ponosi odpowiedzialność za realizację przedsięwzięć, o których mowa w artykule 2 niniejszej Umowy na terytorium swojego państwa

2. Komisja ustala warunki realizacji przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na wody graniczne.

Artykuł 10

Kontrola techniczna i finansowa

1.    Umawiające się Strony zapewnią warunki kontroli technicznej i finansowej prac i przedsięwzięć realizowanych:

a) wspólnie,

b) we wspólnym interesie,

c) przez jedną z Umawiających się Stron na rzecz drugiej Umawiającej się Strony.

2.    Zasady kontroli ustala Komisja.

Artykuł 11

Finansowanie przedsięwzięć

1.    Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty przedsięwzięć gospodarki wodnej, wykonywanych na terytorium jej państwa.

2.    Jeżeli uzgodnione przedsięwzięcie gospodarki wodnej przynosić będzie korzyści obu Umawiającym się Stronom wówczas udział każdej Umawiającej się Strony w kosztach tego przedsięwzięcia będzie ustalony proporcjonalnie do korzyści. Udział w korzyściach oraz sposób rozliczenia przedsięwzięć określa Komisja.

Artykuł 12

Spław drewna i turystyka wodna

1.    Spław drewna i turystyka wodna mogą odbywać się całą szerokością cieków granicznych od świtu do zmierzchu przy przestrzeganiu warunków określonych przez właściwe organy państw Umawiających się Stron.

2.    Podmioty spławiające drewno lub przewożące turystów ponoszą odpowiedzialność za szkody w obiektach gospodarki wodnej lub innych urządzeniach spowodowane w związku z ich działalnością, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponoszą odpowiedzialności.

Artykuł 13

Ochrona przed powodziami

1.    Każda Umawiająca się Strona zapewnia na terytorium swojego państwa ochronę przed powodziami na swój koszt.

2.    Umawiające się Strony będą współpracować przy zapobieganiu powodziom, w trakcie powodzi oraz w czasie pochodu lodów.

3.    Umawiające się Strony będą sobie udzielać, na prośbę, pomocy w okresach powodzi i przy likwidacji ich skutków jak również w okresie suszy.

4.     Zasady współpracy i pomocy, o których mowa w ustępie 2 i ustępie 3, ustala Komisja.

Artykuł 14

Udostępnianie danych

1.    Umawiaiace się Strony zapewnią w uzgodnionym zakresie i na podstawie uzgodnionych zasad regularne przekazywanie wyników hydrologicznych i hydrometeorologicznych pomiarów i obserwacji.

2.    Hydrologiczne i hydromeieorologiczne pomiar/ i obserwacje, ich ocena i ewidencja będą się odbywać według uzgodnionych zasad.

3.    Zasady udostępniania hydrologicznych, hydrometeorologicznych i innych danych ustala Komisja.

Artykuł 15

Postępowania wodnoprawne

1.    Projekty przedsięwzięć mających wpływ na wody graniczne będą przedkładane przez właściwe organy państw Umawiających się Stron Komisji, która przekaże im swoje stanowisko.

2.    W postępowaniach wodnoprawnych decyzje będzie podejmował właściwy organ zgodnie z wewnątrzpaństwowym porządkiem prawnym tego państwa na terytorium którego będą realizowane przedsięwzięcia gospodarki wodnej.

3.    Na przedsięwzięcia gospodarki wodnej, które mają być realizowane na terytoriach państw obu Umawiających się Stron, decyzje wodnoprawne wydawać będą właściwe organy, każdy na tę część przedsięwzięć dla których jest właściwy.

4.    Właściwe organy państw Umawiających się Stron będą współpracować w sprawach związanych z postępowaniem wodnoprawnym i umożliwią wzajemne uczestniczenie w tym postępowaniu. Organy te konsultują się w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych, w szczególności dotyczących terminów i warunków wydawania decyzji wodnoprawnych.

5. Właściwe organy państw Umawiających się Stron będą informować Komisję o swojej działalności w sprawach związanych z postępowaniem wodnoprawnym na wodach granicznych.

Artykuł 16

Zabezpieczenie oznakowania i przebiegu granicy państwowej

1.    Właściwe podmioty państw Umawiających się Stron będą utrzymywać w dobrym stanie cieki graniczne, łącznie z obiektami i urządzeniami, mając na względzie trwałe zabezpieczenie oznakowania i przebiegu granicy państwowej.

2.    Przy realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej na wodach granicznych bez zgody właściwych organów państw Umawiających sic Stron, nie wolno usuwać lub przemieszczać znaków granicznych i innych znaków pomiarowych, które służą do pomiarów i wyznaczenia przebiegu granicy państwowej. Przy wykonywaniu tych przedsięwzięć należy chronić znaki graniczne i pomiarowe przed uszkodzeniem.

3.    Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej, dla których zakładana jest zmiana przebiegu granicy państwowej, będą wykonane na podstawie odpowiednich umów.

Artykuł 17

Przekraczanie granicy państwowej

Osoby wykonujące prace lub inne czynności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy mogą przekraczać granicę państwową na podstawie dokumentów i w sposób określony w odpowiednich umowach.

Artykuł 18

Postanowienia celne

1.    Środki produkcji, środki transportu i materiały budowlane przywożone z terytorium państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony do prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy zwolnione są od cła, podatku i innych opłat zgodnie z prawem wewnętrznym każdej Umawiającej się Strony.

2.    Narzędzia, urządzenia, oprzyrządowanie, środki transportu, maszyny, niewykorzystane materiały i części zamienne będą wywiezione po zakończeniu prac na terytorium państwa tej Umawiającej się Strony, z którego zostały przywiezione w terminie do 30 dni od dnia zakończenia prac.

3.    Nie wywiezione środki transportu, materiały budowlane, środki produkcji w tym narzędzia, urządzenia, oprzyrządowanie, maszyny, niewykorzystane materiały i części zamienne, podlegają cłu przywozowemu, podatkom i innym opłatom zgodnie z prawem wewnętrznym każdej Umawiającej się Strony.

4.    Odprawa celna środków i materiałów, o których mowa w ustępie 1, następuje w miarę możliwości, poza kolejnością i w sposób uproszczony.

Artykuł 19

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 20

Postanowienia końcowe

1.    Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie, z prawem każdej Umawiającej się Strony i wejdzie w życie w dniu otrzymania noty późniejszej, zawiadamiającej o jej przyjęciu.

2.    Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Po upływie pięciu lat od dnia jej wejścia w życie, Umowa niniejsza będzie mogła być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron nie później jednak niż 6 miesięcy przed upływem danego roku kalendarzowego; w takim przypadku Umowa traci moc z końcem tego roku. Niezakończone zadania i wynikające z nich zobowiązania będą wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

3.    Z dniem wejścia z życie niniejszej Umowy, w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, traci moc Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Pradze w dniu 21 marca 1958 roku.

Sporządzono w Warszawie, dnia 14 maja 1997 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Załącznik STATUT Polsko — Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych

Artykuł 1 Zakres działania Komisji

Do zakresu działania Komisji należy realizacja zadań wynikających z niniejszej Umowy, a w szczególności:

a) rozwiązywanie problemów hydrologicznych wód granicznych,

b) systematyczne badanie jakości wód granicznych i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną tych wód przed zanieczyszczeniem,

c) opracowywanie wykazu substancji szkodliwych, metod wykonywania wspólnych pomiarów, kryteriów oceny i klasyfikacji jakości wód granicznych,

d) opfSeowywanie zasad współpracy i systemów kontroli w dziedzinie zapobiegania i usuwania skutków transgranicznych zanieczyszczeń,

e) zabezpieczanie danych wyjściowych, badań i pomiarów jak również pracowywanie studiów związanych z pracami hydrotechnicznymi i obiektami gospodarki wodnej,

f)  określanie wytycznych do projektowania i realizacji przedsięwzięć, utrzymania cieków i obiektów gospodarki wodnej, jak również innych potrzebnych wytycznych,

g) opiniowanie projektów przedsięwzięć gospodarki wodnej,

h) nadzór, kontrola techniczna i finansowa oraz rozliczanie prac,

i) rozwiązywanie problemów związanych ze spławem drewna i turystyką wodną

Artykuł 2 Skład Komisji

1.    Każda z Umawiających się Stron mianuje Przewodniczącego swojej części Komisji. Pozostałych członków Komisji powołuje Przewodniczący.

2.    Komisja na swoje posiedzenia może zapraszać również ekspertów.

3.    Komisja może powoływać grupy robocze. Zadania i regulamin pracy tych grup ustala Komisja

Artykuł 3 Posiedzenia Komisji

1.    W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Przewodniczący zwołują posiedzenia Komisji. Zwyczajne posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz do roku. Na prośbę jednego z Przewodniczących, w okresie do dwóch miesięcy, zwołuje się posiedzenie nadzwyczajne.

2.    Posiedzenia Komisji, o ile nie będzie uzgodnione inaczej, odbywają się na zmianę, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

3.    Posiedzenie Komisji zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący tej Umawiającej się Strony na terytorium państwa którego odbywa się to posiedzenie.

4.    Posiedzenie nadzwyczajne Komisji odbywa się w uzgodnionym terminie i na terytorium państwa tej Umawiającej się Strony, której Przewodniczący o to wnioskował.

5.    W razie potrzeby, Przewodniczący mogą spotykać się miedzy posiedzeniami Komisji w celu omówienia spraw bieżących. O wynikach tych spotkań informują Komisję na jej najbliższym posiedzeniu.

6.    Porządek dzienny posiedzenia Komisji Przewodniczący uzgadniają przed posiedzeniem. Porządek ten może być uzupełniony lub zmieniony na początku posiedzenia.

7.    Komisja ustala swój regulamin.

8.    Językami roboczymi. Komisji są język polski i język słowacki.

9.    Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokoły w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i języku słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Protokoły podpisują Przewodniczący.

Artykuł 4 Koszty działania Komisji

1.    Umawiające się Strony pokrywają koszty udziału swoich członków i ekspertów biorących udział w posiedzeniach Komisji, spotkaniach Przewodniczących, ekspertów i grup roboczych.

2.     Koszty prac wykonywanych na zlecenie Komisji pokrywają Umawiające się Strony w uzgodnionych proporcjach.

Artykuł 5 Zatwierdzanie protokołu Komisji

Protokoły Komisji zatwierdzają Umawiające się Strony. Postanowienia Komisji wchodzą w życie w dniu w którym Przewodniczący wzajemnie poinformują się o tym pisemnie.