Umowa

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej,

sporządzona w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Serbii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”.

Dążąc do umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Serbii, poprzez wykorzystanie ich potencjału ekonomicznego,

Uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Rzeczpospolitą Polską i Republikę Serbii w dziedzinie współpracy gospodarczej,

Mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz proces stowarzyszenia Republiki Serbii z Unią Europejską,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.

Artykuł 2

Współpraca, o której mowa w Artykule 1, będzie dotyczyć w szczególności:

1) współdziałania w realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w sektorach:

a)  przemysłu i górnictwa,

b)  nauki i techniki,

c) energii, w tym energii odnawialnej,

d) transportu,

e) ochrony środowiska,

f) turystyki,

2) rozwoju usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obu państw;

3) inicjowania i popierania różnorodnych form kontaktów, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych i przedsięwzięciach promocyjnych.

Artykuł 3

1.  Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu przez przedsiębiorców przedstawicielstw i oddziałów.

2.  Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa i oddziały, o których mowa w ust 1, określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na którego terytorium podejmują one działalność.

Artykuł 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, warunki dostępu towarów do rynków Umawiających się Stron, w szczególności normalizacji i certyfikacji, ochrony własności przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz innych dziedzin stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania;

2) przedsięwzięć promocyjnych sprzyjających zacieśnianiu kontaktów między podmiotami gospodarczymi działającymi w państwach Umawiających się Stron, ułatwień dotyczących udziału w międzynarodowych wystawach, targach i misjach gospodarczych oraz systemów informacji gospodarczej.

Artykuł 5

1.  Umawiające się Strony powołają Wspólną Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”,

2.  Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej;

2)  przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej;

3)  identyfikowanie problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji;

4) przygotowywanie propozycji rozwiązań w odniesieniu do spraw spornych związanych ze stosowaniem lub interpretacją Umowy.

3.  Komisja składa się z sekcji polskiej i serbskiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczący narodowych sekcji Komisji wskazywani są zgodnie z trybem przyjętym przez każdą z Umawiających się Stron.

4.  W ramach Komisji mogą być powoływane stałe grupy robocze do spraw współpracy w wybranych dziedzinach gospodarki oraz czasowo działające zespoły eksperckie dla opracowywania szczegółowych tematów współpracy gospodarczej.

5.  Komisja zbierać się będzie na posiedzeniach raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Serbii,

6. Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią ustanowiony.

Artykuł 6

1. Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Republika Serbii, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2. Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań Rzec2ypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej,

Artykuł 7

1.  Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

2.  Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

3.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą Umawiających się Stron.

4.  Niniejsza Umowa może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia noty wypowiadającej.

Umowę niniejsza sporządzono w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, serbskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności w interpretacji Umowy, za rozstrzygający uważa się tekst angielski.