UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o współpracy gospodarczej, podpisana w Krynicy dnia 7 września 2006 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Mołdowy, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowy o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

przekonane, że niniejsza umowa umocni rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.

2. Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy będzie ukierunkowana na:

1) wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych;

2) intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w sferze inwestycji, innowacji i finansowania przedsięwzięć gospodarczych;

3) rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

Artykuł 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana poprzez:

1) rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w szczególności w przemyśle spożywczym i sektorze paliwowo-energetycznym;

2) realizację projektów inwestycyjnych obejmujących projektowanie, budowę, remont lub przebudowę oraz modernizację w zakresie technologicznym obiektów przez podmioty gospodarcze jednego z państw Umawiających się Stron na terytorium drugiego z państw Umawiających się Stron lub wspólne występowanie podmiotów gospodarczych obu państw Umawiających się Stron na ich terytoriach lub na terytoriach państw trzecich;

3) wdrażanie mechanizmów związanych z finansowaniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych;

4) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji;

5) sprzyjanie kontaktom między organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze;

6) rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obu państw;

7) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymianę specjalistów i personelu technicznego, szkolenia, udział w targach i wystawach, misjach gospodarczych, przedsięwzięciach promocyjnych i innych przedsięwzięciach związanych z współpracą gospodarczą;

8) rozwój współpracy w dziedzinie turystyki.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw, oddziałów, mieszanych izb gospodarczych i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

2.  Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby gospodarcze i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podejmują one działalność.

Artykuł 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron podejmować będą działania prowadzące do wymiany informacji w zakresie:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, standaryzację, certyfikację, licencje, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania;

2) przedsięwzięć sprzyjających zacieśnieniu kontaktów między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w tym w zakresie przeprowadzania wystaw, targów i misji gospodarczych.

Artykuł 5

1. Umawiające się Strony powołują Polsko-Mołdawską Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej;

2) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej;

3) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji;

4) omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i mołdawskiej, pod przewodnictwem przewodniczących powoływanych przez każdą z Umawiających się Stron. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej kompetencji może tworzyć grupy robocze z określeniem ich zadań.

4.  Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Mołdowy. Z inicjatywy jednego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących.

5. Komisja ustanawia regulamin pracy.

Artykuł 6

1. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z umów międzynarodowych, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Republika Mołdowy, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako naruszające prawa i zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z jej członkostwa w Unii Europejskiej.

3. W zakresie spraw, które objęte są niniejszą umową, regulowanych przez Umowę o Partnerstwie i Współpracy ustanawiającą partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, podpisaną w dniu 28 listopada 1994 r. w Brukseli, wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, pierwszeństwo będą miały postanowienia powyższej Umowy o Partnerstwie i Współpracy, wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Artykuł 7

1.  Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniej notyfikacji o wykonaniu przez Umawiające się Strony wewnętrznych procedur, koniecznych dla jej wejścia w życie.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku niniejsza umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

3. Za zgodą Umawiających się Stron do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w formie pisemnej, które stanowić będą integralną część niniejszej umowy.

Sporządzono w Krynicy dnia 7 września 2006 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i mołdawskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

ACORD ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII POLONE ŞI GUVERNUL REPUBLICIIMOLDOVA PRIVIND COOPERAREA ECONOMICĂ

Guvernul Republicii Polone şi Guvernul Republicii Moldova, numite în continuare ”Părţi Contractante”,

bazîndu-se pe prevederile Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Polonă şi Republica Moldova, încheiat la Varşovia la 15 noiembrie 1994,

ţinînd cont de clauzele acordurilor internaţionale, care leagă Părţile Contractante în domeniul cooperării economice,

avînd în vedere calitatea de membru al Uniunii Europene a Republicii Polone,

fiind convinşi că prezentul Acord va consolida dezvoltarea cooperării economice reciproce,

au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul 1

1.  Părţile Contractante vor contribui la dezvoltarea unei cooperări economice reciproc avantajoase în toate domeniile şi sectoarele economiei, bazîndu-se pe principiile egalităţii, avantajului reciproc şi în conformitate cu legislaţia în vigoare în ţările Părţilor Contractante.

2.  Cooperarea realizată în cadrul acestui Acord va fi direcţionată spre:

1) valorificarea potenţialului economic pentru consolidarea relaţiilor economice bilaterale,

2)  intensificarea relaţiilor economice bilaterale, în deosebi în domeniul investiţiilor, inovaţiilor şi finanţării acţiunilor economice,

3) dezvoltarea cooperării economice interregionale.

Articolul 2

Cooperarea menţionată în Articolul 1 va fi realizată prin:

1) dezvoltarea cooperării între agenţii economici ai Părţilor Contractante, în deosebi în industria alimentară şi sectorul energetic-de combustibil,

2) realizarea proiectelor investiţionale ce cuprind proiectarea, construcţia şi repararea sau reconstrucţia şi modernizarea în domeniul tehnologic a obiectelor de către agenţii economici ai unuia dintre statele Părţilor Contractante pe teritoriul celuilalt stat al Părţilor Contractante sau activitatea comună a agenţilor economici ai ambelor state ale Părţilor Contractante pe teritoriul lor sau pe teritoriul statelor terţe,

3)  introducerea unor mecanisme legate de finanţarea, asigurarea şi oferirea de garanţii pentru acţiuni economice,

4) cooperareaîn domeniul certificării şi standardizării,

5) înlesnirea contactelor între asociaţiile agenţilor economici,

6) dezvoltarea unor servicii de consulting, juridice, bancare şi tehnice, inclusiv a celora ce sprijină realizarea unor proiecte investiţionale pe teritoriul ambelor state,

7)  iniţierea şi susţinerea unor diverse forme de contacte, schimb de specialişti şi personal tehnic, instruire, participare Ia tîrguri şi expoziţii, misiuni economice, acţiuni promoţionale şi altor acţiuni legate de cooperarea economică,

8)  dezvoltarea cooperării în domeniul turismului.

Articolul 3

1.  Organele competente ale Părţilor Contractante vor înlesni crearea şi activitatea reprezentanţelor, secţiilor şi camerelor economice comune şi a altor unităţi ce desfăşoară activităţi economice.

2.  Principiile de creare şi desfăşurare a activităţii de către reprezentanţe, secţii, camere economice comune şi alte unităţi care desfăşoară activitate economică sunt definite de legislaţia existentă în statul Părţii Contractante, pe teritoriul căreia ele îşi desfăşoară activitatea.

Articolul 4

în scopul facilitării dezvoltării cooperării economice organele competente ale Părţilor Contractante vor întreprinde acţiuni în direcţia schimbului de informaţii în domeniul:

1) normelor de reglementare: a activităţii economice, investiţiilor, standardizării, certificării, licenţierii, a protecţiei proprietăţii intelectuale şi industriale, drepturilor de autor şi celor adiacente şi alte domenii ce sunt subiecte de interes reciproc,

2) măsurilor ce înlesnesc consolidarea contactelor între agenţii economici ai statelor Părţilor Contractante, inclusiv în domeniul organizării expoziţiilor, tîrgurilor şi misiunilor economice.

Articolul 5

1.  Părţile Contractante creează Comisia polono-moldovenească pentru cooperare economică, numită în continuare ”Comisia”.

2.  Sarcinile Comisiei sunt:

1) realizarea analizelor periodice şi aprecierilor cooperării economice,

2)  pregătirea propunerilor îndreptate spre dezvoltarea în continuare a cooperării economice,

3)  identificarea obstacolelor care limitează dezvoltarea cooperării economice şi propunerea acţiunilor corespunzătoare în scopul eliminării lor,

4) abordarea problemelor litigioase referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului Acord.

3.  Comisia este alcătuită din delegaţiile poloneză şi moldovenească, conduse de preşedinţi desemnaţi de către fiecare dintre Părţile Contractante. Pentru examinarea unor subiecte concrete Comisia în cadrul competenţei sale poate crea grupuri de lucru cu stabilirea sarcinilor lor.

4.  Şedinţele Comisiei vor avea loc pe măsura necesităţii, de regulă cel puţin o dată pe an, succesiv în Republica Polonă şi Republica Moldova. La iniţiativa unuia dintre preşedinţi poate fi convocată şedinţa extraordinară a Comisiei sau iniţiată întrevederea preşedinţilor.

5.  Comisia îşi adoptă regulamentul de funcţionare.

Articolul 6

1.  Prezentul Acord nu lezează drepturile şi obligaţiile Părţilor Contractante ce rezultă din tratatele internaţionale, la care sunt părţi Republica Polonă sau Republica Moldova şi nici apartenenţei sale la organizaţiile internaţionale.

2.  Nici o prevedere a prezentului Acord nu poate fi interpretată în sensul că încalcă drepturile şi obligaţiile Republicii Polone ce rezultă din calitatea ei de membru la Uniunea Europeană.

3.  în domeniul chestiunilor, care sunt cuprinse de către acest Acord, reglementate de către Acordul de Parteneriat şi Cooperare care instituie parteneriatul între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28.11.1994. cu modificările şi completările ulterioare, care sunt cuprinse în acest Acord, prioritate vor avea prevederile Acordului de Parteneriat şi Cooperare menţionat mai sus, cu modificările şi complelările ulterioare.

Articolul 7

1.  Prezentul Acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări despre îndeplinirea de către Părţile Contractante a procedurilor interne, necesare pentru intrarea lui în vigoare.

2.  Prezentul Acord se încheie pe un termen nelimitat. El poate fi denunţat pe calea notificării de către fiecare din Părţile Contractante. în acest caz valabilitatea prezentului Acord va înceta la expirarea a şase luni din ziua recepţionării notei de denunţare.

3.  Părţile Contractante pot conveni ca în prezentul Acord să fie operate modificări şi completări în formă scrisă, care vor constitui parte integrantă a prezentului Acord.

Intocmit la Krynica la 07.09 2006, în două exemplare oriinale ,fiecare în limbile poloneză şi moldovenească, ambele texte fiind egal autentice.