UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Macedonii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 16 czerwca 2008 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości

- powodowane pragnieniem dalszego rozwoju współpracy i utrwalania stosunków przyjaźni,

- zaniepokojone wzrostem przestępczości w ogóle, a szczególnie przestępczości zorganizowanej,

- przekonane o istotnym znaczeniu współpracy właściwych organów w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie w jej zorganizowanej postaci,

-  dążąc do ustanowienia zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych tych organów,

- z zastrzeżeniem poszanowania norm prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Palermo dnia 12 grudnia 2000 roku wraz z Protokołami do tej Konwencji oraz prawa wewnętrznego swych państw,

- kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między ich organami właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanymi dalej „właściwymi organami”, w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innych rodzajów przestępczości przez zapobieganie im i wykrywanie oraz ściganie sprawców przestępstw, w szczególności:

1)  przeciwko życiu i zdrowiu;

2)  o charakterze terrorystycznym;

3)  kradzieży materiałów jądrowych i promieniotwórczych, ich przewozu, nielegalnego nimi obrotu, niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem w celu wyrządzenia szkody;

4)  przeciwko środowisku;

5)  przeciwko wolności seksualnej, obyczajności i rozpowszechniania pornografii;

6)  handlu ludźmi i pozbawienia wolności człowieka;

7)  kradzieży lub nielegalnego handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji;

8)  nielegalnego przekraczania granicy państwowej i organizowania nielegalnej migracji oraz przemytu towarów;

9)  kradzieży wszelkiego rodzaju przedmiotów, a w szczególności dóbr kultury i środków transportu, ich przemytu oraz nielegalnego handlu tymi przedmiotami;

10) podrabiania lub przerabiania pieniędzy, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych oraz wprowadzania ich do obiegu i posługiwania się nimi;

11) podrabiania lub przerabiania dokumentu w celu użycia za autentyczny albo używania takiego dokumentu jako autentycznego;

12) nielegalnej działalności gospodarczej, oszustw finansowych, przestępstw bankowych, legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa oraz korupcji;

13) nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, produkcji tych środków oraz prekursorów, nielegalnego ich przetwarzania, przewożenia, przemytu oraz obrotu nimi, a także obrotu substanqami wyjściowymi i półproduktami, służącymi do ich produkcji;

14) nielegalnego produkowania, powielania i rozpowszechniania przedmiotów chronionych prawem autorskim i licenq'ami;

15) popełnionych przy użyciu środków informatycznych, Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w przedmiocie:

1)  poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych szczególnie w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia orzeczonej kary za ich popełnienie;

2)  poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok;

3)  poszukiwania przedmiotów i dokumentów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia;

4)  ochrony świadków;

5)  stosowania specjalnych form pracy, w szczególności takich jak: inwigilacja elektroniczna lub inne formy inwigilacji, operacje pod przykryciem, zakup kontrolowany oraz przesyłka niejawnie nadzorowana.

Artykuł 2

1.  W celu wykonywania niniejszej Umowy właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie swych ustawowych właściwości, będą kontaktować się między sobą bezpośrednio.

Właściwymi organami w Rzeczypospolitej Polskiej są:

1)  minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2)  minister właściwy do spraw finansów publicznych;

3)  minister właściwy do spraw instytucji finansowych;

4)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5)  Komendant Główny Policji;

6)  Komendant Główny Straży Granicznej;

7)  Generalny inspektor Informacji Finansowej;

8)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Właściwymi organami w Republice Macedonii są:

1)  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — Biuro Bezpieczeństwa Publicznego;

2)  Ministerstwo Finansów:

- Główny Urząd Celny;

- Dyrekcja Do Spraw Walki z Praniem Pieniędzy;

- Urząd Policji Finansowej.

2.  Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o zmtanach właściwości lub nazwy organów, o których mowa w ustępie 1.

3.  Właściwe organy mogą powoływać i wymieniać swoich przedstawicieli, a także zawierać protokoły wykonawcze do niniejszej Umowy, w których mogą określać szczegóły przedmiotowej współpracy. Mogą one również, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

Artykuł 3

1.  Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych.

2.  Informacje niejawne lub sprzęt techniczny przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione innym organom niż wymienione w artykule 2 ustęp 1 niniejszej Umowy oraz organom państw trzecich właściwym dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wyłącznie za pisemną zgodą właściwego organu Umawiającej się Strony przekazującej. 3. W wypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informaq'i niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Strony przekazującej, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 4

Do ochrony przekazywanych w związku z niniejszą Umową danych osobowych stosuje się, z uwzględnieniem przepisów prawa wewnętrznego każdej z Umawiających się Stron, następujące postanowienia:

1)  przetwarzanie danych przez właściwy organ przyjmujący te dane jest dopuszczalne tylko w celach wymienionych w niniejszej Umowie i tylko pod warunkami wymienionymi przez właściwy organ dane te przekazujący. Ponadto ich przetwarzanie dopuszczalne jest w celu zapobiegania i zwalczania szczególnie niebezpiecznych przestępstw oraz odparcia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego;

2)  właściwy organ przyjmujący informuje na wniosek organu przekazującego o przetworzeniu przekazanych danych i osiągniętych dzięki temu wynikach. W przypadku przetwarzania danych, na podstawie punktu 1 zdanie 2, informuje się niezwłocznie organ przekazujący dane, bez uprzedniego wniosku;

3) właściwy organ przekazujący jest zobowiązany do zwracania uwagi na prawdziwość przekazywanych danych oraz na potrzebę i współmierność ich przekazania do zamierzonego celu. Należy przy tym przestrzegać zakazów przekazywania danych obowiązujących w prawie wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron. Przekazanie danych nie dochodzi do skutku, jeśli istnieje podejrzenie, że z tego powodu naruszone zostałoby prawo wewnętrzne własnego państwa lub ucierpiałby na tym podlegający ochronie interes danej osoby. Jeżeli okaże się, że zostały przekazane dane nieprawdziwe lub dane, których nie wolno było przekazać, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organ przyjmujący. W takim przypadku jest on zobowiązany do niezwłocznego sprostowania lub zniszczenia danych;

4)  osobie, której dotyczą przekazywane dane, należy na jej wniosek udzielić informacji o tych danych, jak też o przewidywanym celu ich wykorzystania. Obowiązek udzielenia tej informacji nie istnieje, jeśli interes publiczny jednej z Umawiających się Stron leżący w odmowie udzielenia informacji przeważa nad interesem danej osoby. Ponadto prawo do udzielenia informacji wynika z prawa wewnętrznego tej z Umawiających się Stron, na której terytorium złożony jest wniosek o udzielenie informacji;

5)  właściwy organ przekazujący dane podaje jednocześnie termin ich zniszczenia określony prawem wewnętrznym. Niezależnie od tych terminów przekazane dane podlegają zniszczeniu, kiedy tylko ich dalsze zachowanie nie jest już konieczne dla celu, dla którego zostały przekazane;

6)  właściwe organy przekazujące i przyjmujące są zobowiązane do ewidencjonowania faktu przekazania, odbioru i zniszczenia danych osobowych, zgodnie z niniejszą Umową;

7)  właściwe organy przekazujące i przyjmujące informacje są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazanych danych przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnionym dokonywaniem w nich zmian, nieuprawnionym zniszczeniem, nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed dalszym ich nieuprawnionym przekazywaniem.

Artykuł 5

Jeżeli jedna Umawiająca się Strona uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach od 6 do 11 niniejszej Umowy lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłaby naruszyć suwerenność jej państwa, zagrażać jego bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom albo też naruszałaby zasady jego porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 6

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych przypadkach, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a)  inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b)  powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c)  strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d)  typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e)  istotnych okolicznościach sprawy, a w szczególności dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f)  naruszonych przepisach prawa karnego,

g)  podjętych już działaniach i ich wynikach;

2) na wniosek Umawiającej się Strony podejmować odpowiednie działania i realizować, bez zbędnej zwłoki, wspólnie uzgodnione czynności, a w szczególności dotyczące operacji pod przykryciem, zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej.

Artykuł 7

Właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać informacje i wyniki rozpoznania o planowanych i popełnionych zamachach na porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, dane o sposobie działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów jednej z Umawiających się Stron oraz podejmować wspólnie inne działania, uzasadnione potrzebą zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania.

Artykuł 8

Właściwe organy Umawiających się Stron, w celu zwalczania najpoważniejszych rodzajów przestępczości zorganizowanej, będą wymieniać informacje i wyniki rozpoznania o międzynarodowych grupach przestępczych, osobach kierujących działaniem tych grup, powiązaniach z innymi grupami przestępczymi, a także o metodach ich działania, wykorzystywanych środkach łączności, pojazdach, kartach płatniczych i innych narzędziach służących do popełniania przestępstw.

Artykuł 9

Właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1)  przekazywać sobie wzajemnie informacje służące do zapobiegania i zwalczania przestępstw nielegalnego przekraczania granicy państwowej i organizowania nielegalnej migracji, a w szczególności informacje dotyczące:

a)  organizatorów tego rodzaju przestępstw,

b)  działalności, składu, metod i form działania grup przestępczych uczestniczących w organizowaniu nielegalnej migracji,

c)  wykorzystywanych środkach transportu i szlakach nielegalnej migracji,

d)  wytwarzania i korzystania z podrabianych lub przerabianych dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej oraz wiz,

e)  rozmiarów nielegalnej migracji;

2)  wymieniać doświadczenia w zakresie kontroli zjawisk migracyjnych, stosowania przepisów prawa wewnętrznego dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców, jak również wymieniać wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, wiz i ich symboli oraz pieczęci odciskanych na tych dokumentach.

Artykuł 10

Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 13, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 6 niniejszej Umowy, będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a)  obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

b)  miejscach i metodach wytwarzania oraz przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, a także używanych środkach transportu,

c)  miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów;

2)  udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego,

3)  wymieniać informacje o przepisach, doświadczenia w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi i półproduktami koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 11

W przedmiocie współpracy naukowo — technicznej i szkoleniowej właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać:

1)  doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego;

2)  wyniki prac badawczych z dziedziny kryminalistyki i kryminologii oraz rozwiązań karnoprawnych dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy;

3)  informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także udostępniać sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości;

4)  ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępstw;

5)  literaturę fachową i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

Artykuł 12

1.  Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.

2.  W wypadku nieośiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 13

Niniejsza Umowa nie narusza przepisów dotyczących współpracy Umawiających się Stron, zawartych w innych umowach międzynarodowych.

Artykuł 14

Umawiające się Strony w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się językiem angielskim jako językiem roboczym. Umawiające się Strony mogą porozumiewać się także w swych językach urzędowych (polskim i macedońskim) w przypadku gdy nie będzie możliwy bezpośredni kontakt w języku angielskim.

Artykuł 15

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Artykuł 16

1.  Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej z not, którymi Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o spełnieniu wszystkich wymogów prawa wewnętrznego niezbędnych dla jej wejścia w życie.

2.  Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze notyfikacji. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie 90 dni od dnia otrzymania takiej noty.

Niniejszą Umowę sporządzono w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, macedońskim i angtelskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretowaniu tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 28 listopada 2008 r.