UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzona w Wilnie dnia 9 marca 2005 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litewskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

mając na celu rozwijanie przyjaznych stosunków między obydwoma Państwami,

kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r.,

uwzględniając Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki, sporządzoną w Wilnie dnia 17 grudnia 1998 r.,

biorąc pod uwagę Konwencję o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzoną w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r.,

przyjmując do wiadomości ustalenia w Deklaracji Bolońskiej „Obszar europejskiego szkolnictwa wyższego” z dnia 19 czerwca 1999 r.,

mając ma celu wspieranie współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i sztuki,

pragnąc ułatwić mobilność studentów oraz pracowników uczelni i instytucji naukowych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Każda z umawiających się Stron zgodnie z umową uznaje okresy studiów, tytuły zawodowe, stopnie naukowe lub stopnie w zakresie sztuki uzyskane w uczelniach i instytucjach naukowych Państwa drugiej Umawiającej się Strony.

2.  Umowa określa dokumenty oraz warunki uprawniające do podejmowania lub kontynuowania studiów wyższych oraz uzyskiwania tytułów zawodowych, stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w uczelniach lub instytucjach naukowych Państw obu Umawiających się Stron.

3. Wykazy uczelni i instytucji, o których mowa w ustępach 1 i 2, stanowią załączniki 1 i 2 do Umowy.

Artykuł 2

1. Świadectwa dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas lub dokumenty uznane za równoważne w Republice Litewskiej uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach Państwa drugiej Umawiającej się Strony.

2. Warunki i tryb podejmowania studiów regulują odpowiednie przepisy każdego z Państw Umawiających się Stron.

Artykuł 3

1. Na wniosek zainteresowanego będą uznawane przez uczelnie lub instytucje naukowe obu Państw Umawiających się Stron: okresy studiów, osiągnięte wyniku i zdane egzaminy, jeżeli kształcenie odbyło się w instytucjach wymienionych w załącznikach nr 1 i 2, zgodnie z programami studiów.

2. W przypadku istotnych różnic programowych uznanie okresów studiów może być uzależnione od zdania egzaminów uzupełniających.

Artykuł 4

1. Osoba, która uzyskała kwalifikacje szkolnictwa wyższego po ukończeniu programu neuniversitetinśs studijos w Republice Litewskiej, może ubiegać się o zaliczenie tego kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub równorzędnego zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł licencjat lub równorzędny tytuł zawodowy uprawnia do ubiegania się o podjęcie studiów drugiego stopnia w uczelniach Republiki Litewskiej zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej.

Uzyskany w Republice Litewskiej stopień kwalifikacyjny bakalauras lub równoważna mu kwalifikacja uprawnia do ubiegania się o podjęcie studiów na poziomie magisterskim na uczelniach Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osoba, która po ukończeniu programu specialiosios profesines studijos uzyskała kwalifikację zawodową w Republice Litewskiej, może ubiegać się o zaliczenie tego kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magister bądź równorzędny tytuł zawodowy uprawnia do ubiegania się o podjęcie studiów trzeciego stopnia w Republice Litewskiej zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej.

Uzyskany w Republice Litewskiej stopień kwalifikacyjny magistras bądź równoważna mu kwalifikacja uprawnia do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nadane w Rzeczypospolitej Polskiej stopnie naukowe doktora, stopnie doktora sztuki lub kwalifikacje

I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych uprawniają do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego habilituotas daktarasw Republice Litewskiej zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej.

Nadany w Republice Litewskiej stopień naukowy daktaras lub stopień kwalifikacyjny meno licenciatas uprawnia do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5

Osoba posiadająca tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki oraz kwalifikacje I lub

II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, uzyskane w jednym z Państw Umawiających się Stron, może ich używać w brzmieniu, jakie obowiązuje w kraju uzyskania. Skróty stopni i tytułów mogą być używane w formie przyjętej lub ustalonej w kraju uzyskania.

Artykuł 6

1. Umawiające się Strony, uznając wzajemnie tytuły zawodowe, stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki, przyjmują za podstawę Tabelę Porównawczą, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.

2. Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych i działalności regulowanych określają odrębne przepisy każdego z Państw Umawiających się Stron.

3. Prawo do wykonywania zawodu regulują odrębne przepisy prawa każdego z Państw Umawiających się Stron.

Artykuł 7

1. W celu sprawnej realizacji umowy, Umawiające się Strony powołają dwustronną Komisję Ekspertów, w której skład wejdzie po trzech członków wytypowanych przez każdą z Umawiających się Stron. Każda z Umawiających się Stron przekaże na piśmie drugiej Umawiającej się Stronie listę swoich członków Komisji.

2. Komisja Ekspertów jest uprawniona do aktualizacji i uzupełniania treści załączników oraz rozpatrywania wszystkich kwestii wynikających z realizacji umowy.

3. Komisja Ekspertów będzie się zbierała na życzenie jednej z Umawiających się Stron kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej lub Republice Litewskiej.

Artykuł 8

Umawiające się Strony poinformują się drogą dyplomatyczną o spełnieniu wewnątrzpaństwowych wymogów prawnych niezbędnych dla wejścia w życie umowy.

Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca, następującego po dniu otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 9

Umowa zawarta jest na okres dziesięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejne dziesięć lat, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu. W takim przypadku umowa utraci moc po upływie roku od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej.

Umowa została sporządzona w Wilnie, dnia 9 marca 2005 r. w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc prawną.


Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Z upoważnienia Rządu Republiki Litewskiej