UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana w Warszawie dnia 27 maja 2004 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litewskiej, zwane dalej „Stronami”,

potwierdzając potrzebę zapewnienia zasad zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska,

świadome znaczenia transgranicznej współpracy przy zapobieganiu, zmniejszaniu i monitorowaniu oddziaływania na środowisko w aspekcie ogólnym, a przede wszystkim w kontekście planowanych działalności, które mogą spowodować znaczące transgraniczne oddziaływanie,

uwzględniając postanowienia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r., i Porozumienia między Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Ochrony Środowiska Republiki Litewskiej w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 1992 r.,

zdecydowane z obopólną korzyścią stosować między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską Konwencję o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., zwaną dalej „Konwencją”,

świadome, że konkretne ustalenia oraz szczegółowe procedury ułatwią oraz przyspieszą realizację postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Niniejsza umowa jest „umową” w rozumieniu artykułu 8 Konwencji.

2. Niniejsza umowa ma zastosowanie do planowanej działalności, która może spowodować znaczące oddziaływanie transgraniczne, dla której przeprowadza się, zgodnie z prawem wewnętrznym, obowiązującym w Państwie każdej ze Stron, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządza się dokumentację oceny oddziaływania na środowisko planowanej działalności. Umowa niniejsza nie ma zastosowania do planowanych działalności służących obronie narodowej.

3. Na potrzeby niniejszej umowy będą stosowane odpowiednie definicje Konwencji.

4. Przy postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej działalności, o której mowa w ustępie 2, mają zastosowanie zasady zawarte w artykułach od 2 do 7 Konwencji oraz postanowienia niniejszej umowy.

5. Jeżeli o dopuszczalności planowanej działalności, o której mowa w ustępie 2, rozstrzyga się w ramach kilku postępowań, niniejsza umowa znajduje zastosowanie do wszystkich postępowań, w których przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządza się dokumentację oceny oddziaływania na środowisko planowanej działalności.

Artykuł 2

1. Strony będą powiadamiały się o planowanych działalnościach, określonych w artykule 1 ustęp 2 niniejszej umowy, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takiej działalności, wysyłając powiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik I do niniejszej umowy. Wraz z powiadomieniem zostaną przekazane dane, o których mowa w artykule 3 ustęp 2 Konwencji.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ustępie 1, będzie przekazywane w następujący sposób:

1) w przypadku gdy Stroną pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska – powiadomienie przekazuje minister właściwy do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej Ministrowi Środowiska Republiki Litewskiej;

2) w przypadku gdy Stroną pochodzenia jest Republika Litewska – powiadomienie przekazuje Minister Środowiska Republiki Litewskiej ministrowi właściwemu do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Strona narażona potwierdzi, bez zbędnej zwłoki, Stronie pochodzenia otrzymanie powiadomienia zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, przesyłając potwierdzenie odbioru powiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik II do niniejszej umowy, i zawiadomi, czy zamierza uczestniczyć w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przysyłając deklarację uczestnictwa według wzoru stanowiącego załącznik III do niniejszej umowy.

4. Jeżeli Strona narażona jest zainteresowana uczestnictwem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, to Strony uzgadniają terminy etapów postępowania według załącznika IV.

Artykuł 3

Po sporządzeniu, zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 Konwencji, dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko planowanej działalności oraz po zadeklarowaniu przez Stronę narażoną uczestnictwa w postępowaniu, Strona pochodzenia jest zobowiązana do niezwłocznego przekazania dokumentacji Stronie narażonej.

Artykuł 4

1. Strony zapewnią możliwość udziału opinii publicznej w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej działalności, o której mowa w artykule 1 ustęp 2 niniejszej umowy, zgodnie z prawem ich Państw. Opinia publiczna Strony narażonej będzie miała możliwość zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez taki okres, jaki jest przewidziany do zgłaszania takich uwag lub zastrzeżeń w przepisach wewnętrznych Państwa Strony narażonej.

2. Opinia publiczna Strony narażonej ma możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń:

1) w przypadku gdy Stroną narażoną jest Rzeczpospolita Polska – do Ministra Środowiska Republiki Litewskiej oraz do ministra właściwego do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w przypadku gdy Stroną narażoną jest Republika Litewska – do ministra właściwego do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Ministra Środowiska Republiki Litewskiej.

Artykuł 5

Strona narażona przekaże Stronie pochodzenia swoje stanowisko dotyczące dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz planowanej działalności, z uwzględnieniem uwag lub zastrzeżeń opinii publicznej:

1) w przypadku gdy Stroną narażoną jest Rzeczpospolita Polska – minister właściwy do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej przekaże stanowisko dotyczące planowanej działalności do Ministra Środowiska Republiki Litewskiej;

2) w przypadku gdy Stroną narażoną jest Republika Litewska – Minister Środowiska Republiki Litewskiej przekaże stanowisko dotyczące planowanej działalności do ministra właściwego do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Strona pochodzenia, po przekazaniu dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko planowanej działalności, powinna bez zbędnej zwłoki rozpocząć, zgodnie z artykułem 5 Konwencji, konsultacje dotyczące potencjalnego oddziaływania transgranicznego planowanej działalności oraz środków redukowania lub eliminowania tego oddziaływania.

Artykuł 7

Strona pochodzenia przekaże Stronie narażonej decyzję końcową dotyczącą planowanej działalności, zgodnie z artykułem 6 Konwencji, niezwłocznie po tym, kiedy zostanie ona doręczona wnioskodawcy planowanej działalności:

1) w przypadku gdy Stroną pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska – minister właściwy do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej przekaże decyzję końcową dotyczącą planowanej działalności do Ministra Środowiska Republiki Litewskiej;

2) w przypadku gdy Stroną pochodzenia jest Republika Litewska – Minister Środowiska Republiki Litewskiej przekaże decyzję końcową dotyczącą planowanej działalności do ministra właściwego do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 8

Strony mogą za obopólnym porozumieniem, zgodnie z artykułem 7 Konwencji, wskazać na potrzebę wykonania analizy porealizacyjnej, przeprowadzanej po zrealizowaniu planowanej działalności.

Artykuł 9

1. Strona pochodzenia przekaże Stronie narażonej następujące dokumenty przetłumaczone na język urzędowy Strony narażonej:

1) powiadomienie zgodnie z artykułem 3 ustępy 2 i 5 Konwencji;

2) nietechniczne streszczenie dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 Konwencji oraz te fragmenty dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, które są konieczne do tego, aby Strona narażona mogła zapoznać się z rozmiarem i rodzajem narażenia oraz zająć stanowisko w tym względzie;

3) decyzję końcową wraz z uzasadnieniem;

4) inne dokumenty, które sporządza Strona pochodzenia i które są konieczne dla przebiegu procedury, a w szczególności zaproszenia na konsultacje i protokoły z tych konsultacji;

5) wyniki analizy porealizacyjnej.

2. Strona narażona przekaże Stronie pochodzenia pisemne informacje, opinie i dokumenty, w tym stanowisko, w swoim własnym języku urzędowym.

3. Strona pochodzenia, organizująca konsultacje, rozmowy i spotkania w celu rozpoznania problemu, zapewni obecność tłumacza dla Strony narażonej.

Artykuł 10

1. W sprawach koordynacji realizacji niniejszej umowy właściwi są:

1) po stronie polskiej – minister właściwy do spraw środowiska Rzeczypospolitej Polskiej;

2) po stronie litewskiej – Minister Środowiska Republiki Litewskiej.

2. Strony w realizacji niniejszej umowy zapewnią uczestnictwo kompetentnych organów.

3. Strony niniejszej umowy mogą w razie potrzeby powołać polsko-litewską grupę roboczą w celu koordynacji oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym planowanej działalności.

4. Za zgodą obu Stron do współpracy mogą zostać włączone organizacje pozarządowe.

Artykuł 11

1. Wszystkie kwestie sporne, dotyczące interpretacji i wdrażania niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywały w drodze negocjacji.

2. Postanowienia artykułu 15 ustępy 2 i 3 Konwencji mają zastosowanie w tym przypadku, gdy Strony wyczerpią wszystkie możliwości rozwiązywania sporu przewidziane w ustępie 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 12

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze notyfikacji. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji.

3. Niniejsza umowa może być zmieniona w formie pisemnej za zgodą obu Stron, w drodze wymiany not.

4. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Stron, wynikających z zawartych przez nie umów międzynarodowych.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 27 maja 2004 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Republiki Litewskiej


Załączniki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (poz. 238)

Załącznik I

WZÓR

POWIADOMIENIA

(PDF)

Załącznik II

WZÓR

POTWIERDZENIA ODBIORU

(PDF)

Załącznik III

WZÓR

DEKLARACJI UCZESTNICTWA

(PDF)