UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki

on tourism cooperation between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Korea

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Korei, zwane dalej „Stronami”,

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as ”the Parties”),

— pragnąc przyczynić się do dalszego rozszerzania istniejących przyjacielskich kontaktów między oboma państwami. Wishing to further promote the friendly relations existing between the two countries.
— świadome znaczenia turystyki dla rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych oraz lepszego poznania życia, historii i dziedzictwa kulturowego narodów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei, Conscious of the importance of tourism for the development of their economic and cultural relations, as well as the better understanding of the life, history and cultural heritage of nations of the Republic of Poland and the Republic of Korea,
— uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki. Acknowledging the need for creating a legał basis for cooperation in the field of tourism.
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

Strony, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz prawem obowiązującym na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei, będą umacniać i rozwijać współpracę w dziedzinie turystyki w celu lepszego poznania historii i kultury obu narodów. The Parties shall, subject to respective laws and regulations of the Republic of Poland and the Republic of Korea, strengthen and develop cooperation in the field of tourism with a view of promoting a better understanding of the history and culture of their nations.

Artykuł 2

Article 2

Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami i przedsiębiorcami obu państw, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej, a także sprzyjać podejmowaniu inwestycji i wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki przez te organizacje i przedsiębiorców. The Parties shall support the establishment and development of cooperation between organisations and entities of the two countries participating in the development of international tourism, and shall encourage investment and joint ventures in the field of tourism by these organisations and entities.

Artykuł 3

Article 3

Współpraca, o której mowa w artykule 2, będzie się odbywała w szczególności poprzez: The cooperation, referred to in Article 2, shall be realised through the following, in particular:

a) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w celu świadczenia usług turystycznych turystom z obu państw,

a) undertaking of joint ventures with the aim of providing tourism-related services to tourists from both countries.

b) wymianę specjalistów w dziedzinie turystyki.

b) exchange of experts in the field of tourism,

c) wymianę informacji dotyczących turystyki.

c) exchange of tourism-related information,

d) pomoc w kształceniu kadr dla turystyki.

d) assistance in the training of personnel.

Artykuł 4

Article 4

Strony będą popierać wymianę informacji w następujących dziedzinach: The Parties shall encourage the exchange of information in the following areas:

a) statystyka turystyczna,

a) tourism statistics;

b) programy kształcenia specjalistów w dziedzinie turystyki.

b) educational programmes in tourism-related areas.

c) materiały reklamowe i działalność promocyjna w dziedzinie turystyki,

c) promotional materials and activities in the field of tourism,

d) regulacje prawne dotyczące ochrony zasobów turystycznych i dóbr kultury,

d) domestic legislation related to the protection of tourism resources and cultural heritage,

e) regulacje prawne dotyczące działalności turystycznej.

e) domestic legislation related to the regulation of tourism activities.

Artykuł 5

Article 5

Strony będą sprzyjać wymianie specjalistów i pracowników, specjalizujących się w turystyce, a także współpracy instytucji prowadzących badania w dziedzinie turystyki. The Parties shall facilitate the exchange of experts and personnel, specializing in the field of tourism, as well as the cooperation between institutions respon-sible for conducting research in the field of tourism.

Artykuł 6

Article 6

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego państwa ośrodków informacji turystycznej drugiej Strony. Each Party shall facilitate the establishment of tourism information centres of the other Party in its own territory.

Artykuł 7

Article 7

Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych. The Parties shall exchange information and share know-how gained as a result of their participation in international tourism organisations.

Artykuł 8

Article 8

1. Strony utworzą Komisję Wspólną, której zadaniem będzie zapewnienie należytego wykonania postanowień niniejszej umowy oraz rozwiązywanie problemów mogących powstać w toku jej realizacji.

1. The Parties shall establish a Joint Commission to be responsible for the effective implementation of this Agreement and the resolution of any problems that may arise in the course of its implementation.

2. Komisja Wspólna składać się będzie z wyznaczonych przez Strony przedstawicieli zajmujących się działalnością w dziedzinie turystyki. Komisji będą przewodniczyć przedstawiciele każdej ze Stron.

2. The Joint Commission shall be composed of representatives involved in the field of tourism and appointed by the Parties. It shall be cochaired by a representative of each Party.

3. Komisja Wspólna zbierze się po raz pierwszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia umowy w życie.

3. The Joint Commission's first meeting shall be held within six months of the entry into force of this Agreement.

4. Komisja Wspólna na swym pierwszym posiedzeniu opracuje regulamin, w którym określi tryb pracy.

4. At its first meeting, the Joint Commission shall draw up a set of regulations to define the procedures governing its activities.

5. Komisja Wspólna spotykać się będzie w miarę potrzeby, na pisemny wniosek jednej ze Stron, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Korei.

5. The Joint Commission shall meet, as and when necessary, at the written request of either Party, alternately in the Republic of Poland and the Republic of Korea.

Artykuł 9

Article 9

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

1. The Parties shall notify each other through diplomatic channels of the completion of their domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force 30 days after the datę of the receipt of the latter notification.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej, w drodze notyfikacji, najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

2. This Agreement shall remain in force for an initial period of five years. It shall be automatically extended for successive five year periods, unless it is terminated by either Party by giving written notice to the other Party at least six months prior to the expiry of the relevant five year period.

3. Wypowiedzenie umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z umową w czasie jej obowiązywania aż do czasu ich zakończenia.

3. Termination of this Agreement shall be without prejudice to the duration or validity of any cooperation activities undertaken in accordance with this Agreement prior to its termination.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą umowę. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duły authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający. DONE in duplicate at Warsaw on the 3 of December 2004 in the Polish, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
Z upoważnienia
Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
Z upoważnienia
Rządu Republiki Korei
On behalf of the Government of the Republic of Poland
On behalf of the Government of the Republic of Korea

TEKST AKTU W JĘZYKU KOREAŃSKIM