UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy gospodarczej,
sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.


UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy gospodarczej

on economic cooperation between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Korea

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Korei, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the ”Contracting Parties”),

pragnąc dalszego umacniania przyjaznych stosunków między państwami Umawiających się Stron, Desirous of further strengthening the friendly relations existing between the two countries.
uwzględniając postanowienia umów międzynarodwych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej, Taking into account the international agreements that bind the Contracting Parties in the field of economic cooperation.
mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Considering the membership of the Republic of Poland in the European Union, and
dążąc do rozszerzania i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Korei, Striving to expand and develop economic relations between the Republic of Poland and the Republic of Korea,
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

1. Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, zgod-z prawem obowiązującym w państwach Umawia-/ch się Stron, na zasadach równości i wzajemnych zyści.

1. The Contracting Parties shall foster the development of mutually beneficial economic cooperation in all areas and sectors of their economies, based on equality and mutual benefit, and in accordance with the laws and regulations of the states of the Contracting Parties in force.

2. Celem współpracy realizowanej w ramach niniejszej umowy będzie wykorzystanie potencjału gospodarczego obu państw dla umocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych.

2. The cooperation under this Agreement shall be carried out with the aim of utilising the economic potential of the two countries to strengthen their bilateral economic relations.

Artykuł 2

Article 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana poprzez: The cooperation referred to in the Article 1 shall take the following forms:

1) współdziałanie w realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w sektorach:

a) cooperation in the implementation of projects of mutual interest in the areas of:

i) przemysłu i górnictwa.

i) industry and mining,

ii) energetyki. ii) energy.
iii) informacji i łączności. iii) information and communication.
iv) transportu, iv) transport.

v) ochrony środowiska,

v) environmental protection,

vi) gospodarki morskiej. vi) marine affairs.
vii) architektury i budownictwa, vii) architecture and the construction industry, and
viii) gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej; viii) physical planning and housing;

2) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i normalizacji;

b) cooperation in the area of certification and standardisation;

3) rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach obu państw Umawiających się Stron;

c) development of consulting, legal, banking and technical services, including those providing support for the implementation of investment projects in the territories of the states of both Contracting Parties; and

4) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymianę specjalistów i personelu technicznego, szkolenia, udział w targach i wystawach, misjach gospodarczych, promocyjnych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą.

d) initiating and supporting various forms of contact, exchange of experts and technical personnel, training, participation in fairs and exhibitions, economic missions, promotional and other undertakings related to economic cooperation.

Artykuł 3

Article 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu przedstawicielstw, oddziałów, mieszanych izb gospodarczych i innych jednostek prowadzących lub promujących działalność gospodarczą państwa drugiej Umawiającej się Strony.

1. The competent authorities of each Contracting Party shall encourage the establishment of representative offices, branches, joint economic chambers and other entities conducting or promoting economic activities of the state of the other Contracting Party.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby gospodarcze i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podejmują one działalność.

2. The principles of establishing and conducting of activities by representative offices, branches, joint economic chambers and other entities conducting economic activity are defined by the laws and regulations of the state of the Contracting Party where the activities are taking place.

Artykuł 4

Article 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będą dokonywać wymiany informacji w zakresie: With the aim of facilitating the development of economic cooperation, the competent authorities of the Contracting Parties, in accordance with the laws and regulations of the state of each Contracting Party, shall seek to exchange information concerning:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, licencji i zezwoleń, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania;

a) legislation governing: economic activity, investment, standardisation, certification, conditions for granting concessions, licences and permits, protection of industrial, intellectual and related property rights, and other areas of mutual interest; and

2) przedsięwzięć sprzyjających nawiązywaniu kontaktów między potencjalnymi partnerami gospodarczymi, w tym w zakresie organizacji wystaw, targów i misji gospodarczych.

b) projects conducive for establishing relations between potential economic partners, including projects concerning organization of exhibitions, fairs and economic missions.

Artykuł 5

Article 5

1. Umawiające się Strony przeprowadzać będą konsultacje gospodarcze, zwane dalej „konsultacjami”.

1. The Contracting Parties shall hold consultations on economic cooperation (hereinafter referred to as the ”Consultations”).

2. Przedmiotem konsultacji będzie w szczególności:

2. The subject of Consultations shall be, in particular, to:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej;

a) review and assess economic cooperation on a regular basis;

2) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej;

b) prepare proposals for the further development of economic cooperation; and

3) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji.

c) identify obstacles to the development of economic cooperation and propose adequate measures for their elimination.

3. Konsultacje odbywać się będą w terminach uzgodnionych przez ministrów właściwych do spraw gospodarki każdej z Umawiających się Stron, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Korei.

3. Consultations shail be held at dates agreed upon between ministers responsible for economy in the state of each Contracting Party, alternatively in the Republic of Poland and in the Republic of Korea.

4. Przewodniczący delegacji narodowych na konsultacje będą wyznaczani przez ministrów, o których mowa w ustępie 3.

4. The Chairpersons of national delegations for Consultations shall be designated by the ministers referred to in the paragraph 3.

Artykuł 6

Article 6

1. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczypospolita Polska lub Republika Korei, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

1. This Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Republic of Poland and the Republic of Korea arising from international agreements, to which they are the party, and from their membership in international organisations.

2. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

2. This Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Republic of Poland arising from its membership in the European Union.

Artykuł 7

Article 7

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron,

1. This Agreement shall be adopted in accordance with the respective laws of each of the states of the

co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej. Contracting Parties and shall be confirmed by the exchange of notes. The Agreement shall come into force on the date of receipt of the latter of the respective notes.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall remain in force until any of the Contracting Parties has given six (6) months prior written notice of its termination.

3. Na wniosek jednej z Umawiających się Stron, niniejsza umowa może być uzupełniona i zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą.

3. This Agreement may be amended and supplemented by mutual agreement in writing at the request of either of the Contracting Parties.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, z upoważnienia swoich Rządów podpisali niniejszą umowę. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
UMOWĘ NINIEJSZĄ sporządzono w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, koreańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności w interpretacji umowy, za rozstrzygający uważa się tekst angielski. DONE in duplicate at Warsaw on the 3rd December 2004 in the Polish, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej
Polskiej
Z upoważnienia Rządu
Republiki
Korei
For the Government of the Republic of Poland For the Government of the Republic of Korea