UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kolumbii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

—  PRAGNĄC zacieśnić przyjazne stosunki pomiędzy obydwoma krajami;

—  PRAGNĄC ułatwić wjazd, wyjazd oraz podróżowanie między obydwoma krajami ich obywatelom legitymującym się paszportami dyplomatycznymi;

—  ZGODNIE z obowiązującymi przepisami prawa obydwu krajów;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, legitymujący się paszportami dyplomatycznymi wydanymi przez tę Umawiającą się Stronę, zwanymi dalej „paszportami dyplomatycznymi”, są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez wiz, korzystając z przejść granicznych przeznaczonych do obsługi ruchu międzynarodowego.

2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony legitymujący się paszportami dyplomatycznymi są uprawnieni do pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez wiz, przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni od daty pierwszego wjazdu, z zastrzeżeniem Artykułu 2.

Artykuł 2

CZŁONKOWIE MISJI DYPLOMATYCZNYCH ORAZ URZĘDÓW KONSULARNYCH

1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, legitymujący paszportami dyplomatycznymi, oddelegowani do pracy w misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez konieczności ubiegania się o wydanie wizy. W ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia przyjazdu tych osób na terytorium Umawiającej się Strony przyjmującej, na wniosek zainteresowanej misji dyplomatycznej zostaną im wydane, na czas ich pobytu służbowego, zezwolenia na pobyt na terytorium tej Umawiającej się Strony,

2.  Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1 przysługują również członkom rodzin oddelegowanych obywateli, pod warunkiem że członkowie rodzin legitymują się paszportami dyplomatycznymi oraz pozostają z oddelegowanymi obywatelami we wspólnym gospodarstwie domowym.

3.  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Umawiających się Stron będą, z odpowiednim wyprzedzeniem, notyfikować sobie wzajemnie o osobach, o których mowa w ustępach 1 i 2.

Artykuł 3

UPRAWNIENIA WŁADZ

1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony legitymujący się paszportami dyplomatycznymi, zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa drugiej Umawiającej się Strony przy przekraczaniu jej granicy oraz przez cały okres swojego pobytu na jej terytorium.

2.  Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu obywatelowi drugiej Umawiającej się Strony legitymującemu się paszportem dyplomatycznym, którego obecność na swym terytorium uzna za niepożądaną.

Artykuł 4

UTRATA LUB ZNISZCZENIE PASZPORTU

W przypadku, gdy obywatel jednej Umawiającej się Strony utraci paszport dyplomatyczny na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, albo paszport taki ulegnie zniszczeniu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym właściwe władze Państwa przyjmującego za pośrednictwem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego swego kraju, mającego siedzibę na terytorium Państwa przyjmującego, w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy państwowej, zgodnie z przepisami Państwa wysyłającego oraz powiadomi o tym właściwe władze Państwa przyjmującego.

Artykuł 5

NOTYFIKACJA WZORÓW PASZPORTÓW DYPLOMATYCZNYCH

1.  Dla celów niniejszej Umowy Umawiające się Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną, wzory wydawanych przez siebie paszportów dyplomatycznych wraz z ich szczegółowym opisem, nie później niż 30 (trzydzieści) od dnia podpisania niniejszej Umowy.

2.  Umawiające się Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną wzory swoich nowych lub zmienionych paszportów dyplomatycznych co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed ich wprowadzeniem.

Artykuł 6

ZAWIESZENIE

1.  Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego.

2.  Decyzja o zawieszeniu, jak również o uchyleniu zawieszenia niniejszej Umowy będzie niezwłocznie notyfikowana drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Stronie.

Artykuł 7

ZMIANY

Każda z Umawiających się Stron może wystąpić na piśmie, drogą dyplomatyczną, o dokonanie zmiany całości lub części niniejszej Umowy. Każda zmiana lub uzupełnienie Umowy uzgodnione przez Umawiające się Strony wejdzie w życie w trybie przewidzianym dla wejścia w życie niniejszej Umowy i będzie stanowić jej integralną część.

Artykuł 8

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie rozbieżności lub spory wynikające z interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie na drodze konsultacji lub negocjacji między Umawiającymi się Stronami, bez odwoływania się do stron trzecich lub sądu międzynarodowego.

Artykuł 9

WEJŚCIE W ŻYCIE, CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z notyfikacji, którymi Umawiające się Strony informują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.

2.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją wypowiedzieć w drodze notyfikacji, przekazanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa utraci moc obowiązującą po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, będący do tego należycie upoważnieni przez swoje Rządy, zawarli niniejszą Umowę.

NINIEJSZĄ UMOWĘ sporządzono w Nowym Jorku w dniu 25 września dwa tysiące dwunastego roku, w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.