UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy gospodarczej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Pragnąc dalszego umacniania przyjaznych stosunków między państwami Umawiających się Stron,

Uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

Mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz

Dążąc do dalszego rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Indii,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, na zasadach równości i wzajemnych korzyści.

2. Celem współpracy realizowanej w ramach niniejszej umowy będzie wykorzystanie potencjału gospodarczego obu państw Umawiających się Stron dla umocnienia dwustronnej współpracy w dziedzinie przemysłowej, technicznej i technologicznej.

Artykuł 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana poprzez:

1) współdziałanie w realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w sektorach:

a) górnictwa,

b)  ropy naftowej i gazu,

c)  energetyki,

d) geologii,

e)  przemysłu,

f)  informacji i łączności,

g) transportu,

h) gospodarki morskiej,

i) budownictwa i turystyki,

j) rolnictwa i przetwórstwa żywności,

k) tekstyliów,

l) zdrowia i przemysłu farmaceutycznego,

m) nauki i technologii,

n) innych sektorach uzgodnionych w przyszłości przez Umawiające się Strony.

2) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i normalizacji;

3)  rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach obu państw Umawiających się Stron;

4)  inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymianę specjalistów i personelu technicznego, szkolenia, udział w targach i wystawach, misjach gospodarczych, promocyjnych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu przedstawicielstw, oddziałów, mieszanych izb gospodarczych     i     innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby gospodarcze i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na którego terytorium podejmują one działalność.

Artykuł 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

1)  prawa regulującego: działalność gospodarczą inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, licencji i zezwoleń, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania,

2)  przedsięwzięć sprzyjających nawiązywaniu kontaktów między potencjalnymi partnerami gospodarczymi, w tym w zakresie organizacji wystaw, targów i misji gospodarczych.

Artykuł 5

1. Umawiające się Strony powołają Wspólną Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

Z Do zadań Komisji należy w szczególności:

1)  dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,

2)  przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

3)  identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i indyjskiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczącymi narodowych sekcji Komisji będą podsekretarze stanu właściwych resortów odpowiedzialnych za gospodarkę w każdym państwie.

4.  Umawiające się Strony mogą powoływać w ramach Komisji;

1)  stałe grupy robocze do spraw współpracy w wybranych dziedzinach gospodarki,

2)  czasowo działające zespoły eksperckie dla opracowywania szczegółowych zagadnień współpracy gospodarczej.

5.  Komisja zbierać się będzie na posiedzenia w terminach uzgodnionych przez obie strony, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indii.

6.  Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią ustanowiony.

Artykuł 6

1. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Republika Indii,oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

3. W zakresie spraw, które objęte są niniejszą umową, a które również reguluje umowa o partnerstwie i rozwoju ustanawiająca współpracę pomiędzy Wspólnotami Europejskimi z jednej strony, a Republiką Indii z drugiej strony, podpisana w dniu 20 grudnia 1993 r., wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, pierwszeństwo będą miały postanowienia powyższej umowy o partnerstwie i rozwoju, wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Artykuł 7

1.  Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

2.  Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

3.  Na wniosek jednej z Umawiających się Stron, niniejsza umowa może być uzupełniona i zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie, dnia 19 maja 2006 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w interpretacji umowy, za rozstrzygający uważa się tekst angielski.

Agreement
on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of India

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the ”Contracting Parties”),

Desirous of further strengthening the friendly relations existing between the states of the Contracting Parties,

Taking into account the international agreements that bind the Contracting Parties in the field of economic cooperation,

Considering the membership of the Republic of Poland in the European Union, and

Striving to expand and develop economic relations between the Republic of Poland and the Republic of India,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties shall foster the development of economic cooperation in all areas and sectors of their economies, based on equality and mutual benefit, and in accordance with the laws and regulations of the states of the Contracting Parties in force.

2. The cooperation under this Agreement shall be carried out with the aim of utilising the economic potential of the two countries to strengthen their bilateral industrial, technical and technological cooperation.

Article 2

The cooperation referred to in the Article 1 shall take the following forms:

1) cooperation in the implementation of projects of mutual interest in the areas of;

a) mining,

b) oil and gas,

c) energy,

d) geology

e) industry,

f)  information and communication,

g) transport,

h) marine affairs,

i) housing and tourism,

j) agro- and food processing,

k) textiles,

l) health and pharma,

m) science and technology,

n) any other sectors agreed upon by the Contracting Parties in future.

2) cooperation in the area of certification and standardisation;

3) development of consulting, legal, banking and technical services, including those providing support for the implementation of investment projects in the territories of the states of both Contracting Parties; and

4) initiating and supporting various forms of contacts, exchange of experts and technical personnel, training, participation in fairs and exhibitions, economic missions, promotional and other undertakings related to economic cooperation.

Article 3

1. The competent authorities of each Contracting Party shall encourage the establishment of representative offices, branches, joint economic chambers and other entities conducting economic activities.

2. The principles of establishing and conducting of activities by representative offices, branches, joint economic chambers and other entities conducting economic activity are defined by the laws and regulations of the state of the Contracting Party where the activities are undertaken.

Article 4

With the aim of facilitating the development of economic cooperation, the competent authorities of the Contracting Parties, in accordance with the laws and regulations of the state of each Contracting Party, shall seek to exchange information concerning:

1) legislation governing: economic activity, investment, standardisation, certification, conditions for granting concessions, licences and permits, protection of industrial, intellectual and related property rights, and other areas of mutual interest; and

2) projects conducive for establishing relations between potential economic partners, including projects concerning organization of exhibitions, fairs and economic missions.

Article 5

1. The Contracting Parties shall set up a Joint Commission for Economic Cooperation, hereinafter referred to as the „Commission”.

2. The Commission shall be responsible in particular for:

1) review and assessment of economic cooperation on a regular basis,

2) preparing proposals for the further development of economic cooperation; and

3) identifing problems that impair the development of economic cooperation and proposing adequate measures for their elimination.

3. The Commission shall consist of Polish and Indian section respectively, which shall be established on the basis of parity. Chairpersons of the national sections of the Commission shall be the deputy minister of the respective administrative institution of each state responsible for economy and trade.

4. The Contracting Parties may establish — within the framework of the Commission:

1) standing working groups for cooperation in selected sectors of the economy,

2) ad-hoc expert teams dedicated to work on specific projects of economic cooperation

5. The Commission shall meet at dates agreed upon between the Contracting Parties, alternatively in the Republic of Poland and in the Republic of India.

6. The manner of work of the Commission is to be defined by the rules established by the Commission.

Article 6

1. This Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Republic of Poland and the Republic of India arising from international agreements, to which they are parties, and from their membership in international organisations.

2. This Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Republic of Poland arising from its membership in the European Union.

3. Within the range of matters covered by this Agreement, which also are regulated by the Agreement on Partnership and Development establishing a cooperation between the European Communities on the one side and the Republic of India on the other side, signed on 20 December 1993, together with all subsequent amendments, the provisions of the said Agreement on Partnership and Development with all subsequent amendments will take precedence.

Article 7

1. This Agreement shall be adopted in accordance with the respective laws of each of the states of the Contracting Parties and shall be confirmed by the exchange of notes. The Agreement shall come into force on the date of receipt of the latter of the respective notes.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall remain in force until any of the Contracting Parties has given six (6) months prior written notice of its termination.

3. This Agreement may be amended and supplemented by mutual agreement in writing at the request of either of the Contracting Parties.

Done in duplicate in Warsaw on 19 may 2006 in the

Polish, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.