Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r. RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I RZĄD REPUBLIKI INDII,

dalej zwane „Stronami”;

UZNAJĄC za pożądane ustanowienie prawnych ram dla stosunków w dziedzinie koprodukcji audiowizualnej, w szczególności w zakresie koprodukcji filmów kinowych, telewizyjnych, jak również przeznaczonych wyłącznie do rozpowszechniania na analogowych lub cyfrowych nośnikach danych;

ŚWIADOME, że wysokiej jakości koprodukcje mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji produkujących, dystrybuujących i rozpowszechniających filmy oraz do wzmocnienia wzajemnej wymiany kulturalnej i gospodarczej między obydwoma państwami;

PRZEKONANE, że taka wymiana umocni stosunki między obydwoma państwami;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Dla celów niniejszej Umowy:

1)  termin „koprodukcja” oznacza zespół czynności podejmowanych przez koproducentów z obydwu państw, w wyniku których wytworzony zostaje film, dowolnego gatunku i dowolnej długości, z dźwiękiem lub bez dźwięku, w tym filmy fabularne, animowane lub dokumentalne, wyprodukowany w dowolnym formacie, przeznaczony do rozpowszechniania w dowolny sposób, w szczególności do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji;

2)  termin „koproducent” oznacza osobę fizyczną będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Indii, jak również osobę prawną mającą siedzibę na terytorium jednego z tych państw, z którą mogą być zawierane umowy koprodukcyjne w celu organizacji, prowadzenia i współfinansowania produkcji filmu,

2. Każda koprodukcja podejmowana w ramach niniejszej Umowy, po spełnieniu wszystkich przewidzianych w niej warunków, musi uzyskać akceptację następujących Właściwych Władz:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) w Republice Indii — Ministerstwa Informacji, Radia i Telewizji (Mimstry of Information and Broadcasting),

3.  Każda koprodukcja podejmowana w ramach niniejszej Umowy realizowana będzie zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indii.

4.  O ile przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indii nie stanowią inaczej, każda koprodukcja podejmowana w ramach niniejszej Umowy będzie uznana za produkcję rodzimą w każdym z państw Stron, w celu uzyskania wszelkich świadczeń — obecnych i przeszłych — przyznawanych produkcjom rodzimym w każdym z tych dwóch państw. Świadczenia te jednak będą należne wyłącznie koproducentom z tego państwa, które te korzyści przyznaje.

Artykuł 2

Koproducenci z każdego z obydwu państw powinni upewnić się wzajemnie, że posiadają odpowiednie zdolności, w tym doświadczenie zawodowe, zdolności organizacyjne, wsparcie finansowe oraz cieszą się renomą zawodową.

Artykuł 3

1.  Wkład finansowy każdego koproducenta powinien wynosić od dwudziestu (20) procent do osiemdziesięciu (80) procent budżetu koprodukcji.

2.  Koproducenci z każdego państwa powinni wnieść efektywny wkład twórczy i techniczny, proporcjonalny do jego procentowego udziału w budżecie koprodukcji i obejmujący łączną partycypację twórców, wykonawców, personelu techniczno-produkcyjnego, laboratoriów oraz wytwórni. W uzasadnionych przypadkach, Właściwe Władze mogą udzielić akceptacji koprodukcji, która nie spełnia wszystkich tych wymogów.

Artykuł 4

1. Producenci, reżyserzy, scenarzyści i aktorzy, a także technicy i pozostały personel uczestniczący w koprodukcji muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Indii, bądź mieć miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w którymś z tych państw, zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym w tym państwie.

2.  W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli takie będą wymogi realizacji koprodukcji, może zostać dozwolone uczestnictwo profesjonalistów niespełniających warunków określonych w ustępie 1. Wymagać to będzie zatwierdzenia przez Właściwe Władze obydwu państw.

Artykuł 5

1. Właściwe Władze mogą udzielić akceptacji koprodukcji, w której obok koproducentów z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Indii zaangażowani są także koproducenci z państw trzecich, które są stronami umów o koprodukcji audiowizualnej przynajmniej z jednym z tych państw (koprodukcja wielostronna).

2. Minimalny wkład koproducenta w koprodukcji wielostronnej powinien wynosić dziesięć (10) procent budżetu koprodukcji. Artykuł 3 ustęp 2 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

Artykuł 6

1.  Zdjęcia na żywo, prace animaeyjne, w tym scenariusz obrazkowy (storyboard), rozrysowanie ujęć (layout), animacja główna (key animation), fazowanie (in between) oraz nagrania dźwiękowe powinny być wykonywane w Rzeczypospolitej Polskiej lub Republice Indii,

2.  Dopuszcza się możliwość kręcenia zdjęć, plenerów lub wnętrz w państwie trzecim, jeżeli wymaga tego scenariusz łub akcja filmu i jeżeli w czynnościach tych biorą udział technicy polscy i indyjscy.

3.  Obróbka laboratoryjna wykonana będzie w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Republice Indii, chyba że nie będzie to możliwe ze względów technicznych. W takim przypadku Właściwe Władze mogą zgodzić się na wykonanie obróbki laboratoryjnej w państwie trzecim,

Artykuł 7

1. Oryginalna ścieżka dźwiękowa każdej koprodukcji wykonana będzie w języku polskim, angielskim albo w jednym z języków lub dialektów indyjskich (języki Stron). Ścieżki dźwiękowe kopii dubbingowanych w którymkolwiek z tych języków mogą być nagrywane w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Republice Indii. Dopuszcza się kręcenie filmu w więcej niż jednym języku Stron. Jeżeli scenariusz tego wymaga, dopuszcza się nagrywanie dialogów także w innych językach.

2. W każdej koprodukcji wersja językowa (dubbing lub napisy na kopii) dokonywane będą odpowiednio w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Republice Indii, Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą uzyskać akceptację Właściwych Władz,

Artykuł 8

1.  W przypadku każdej koprodukcji zostaną wykonane przynajmniej dwa równoprawne egzemplarze dobrej jakości kopii obrazu oraz dwa egzemplarze tonu międzynarodowego na nośnikach umożliwiających niezależną dystrybucję w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indii,

2.  Oryginalny materiał negatywowy, j ak również ostateczna wersj a materiałów bezpieczeństwa oraz materiałów wyjściowych, będą przechowywane w państwie koproducenta większościowego lub w innym miejscu uzgodnionym przez koproducentów. Niezależnie od miejsca przechowywania, każdy z koproducentów powinien mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do tych materiałów w celu wykonania niezbędnych reprodukcji, zgodnie z warunkami i zasadami uzgodnionymi przez koproducentów.

3. Przy koprodukcj ach średnio- i wysokobudżetowych zostaną przygotowane przynajmniej dwie kopie bezpieczeństwa. Za zgodą koproducentów może być przygotowana tylko jedna kopia bezpieczeństwa i jeden egzemplarz materiałów do reprodukcji w przypadku koprodukcji uznanych przez Właściwe Władze za niskobudżetowe,

Artykuł 9

Strony będą, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w swoich państwach:

1) ułatwiać wjazd i krótkotrwały pobyt producentów, scenarzystów, reżyserów,

techników, aktorów i pozostałego personelu określonego w każdej umowie koprodukcyjnej;

2) ułatwiać wwóz i wywóz sprzętu i taśm filmowych potrzebnych przy koprodukcji,

Artykuł 10

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie oznacza, że zatwierdzenie koprodukcji przez Właściwe Władze lub przyznanie w związku z nią jakiegokolwiek świadczenia jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Rządów któregokolwiek z państw wobec koproducentów lub jakichkolwiek innych osób do udzielenia koncesji, licencji, zezwolenia lub decyzji o podobnym charakterze na rozpowszechnianie koprodukcji. Nie oznacza również stanowiska tych Władz co do zasadności koprodukcji, ani jakiejkolwiek odpowiedzialności za nią.

Artykuł 11

1.  W przypadku eksportu koprodukcji do państwa trzeciego stosującego ograniczenia kwotowe koprodukcja zostanie włączona do kwoty państwa koproducenta większościowego.

2.  W braku koproducenta większościowego koprodukcja zostanie włączona do kwoty tego państwa jednej ze Stron, które w zgodnej opinii koproducentów ma lepsze możliwości eksportu filmu. W braku porozumienia między koproducentami koprodukcja zostanie włączona do kwoty państwa, którego obywatelem jest reżyser filmu.

3.  Jeżeli państwo jednej ze Stron posiada prawo nieograniczonego eksportu swoich filmów do państwa trzeciego stosującego ograniczenia kwotowe, to koprodukcja, jak każda inna rodzima produkcja tego państwa, za zgodą Właściwych Władz tego państwa, będzie przedmiotem nieograniczonego eksportu do państwa trzeciego.

Artykuł 12

1. Każda koprodukcja skierowana do wyświetlania będzie oznaczona napisem „koprodukcja połsko-indyjska” albo „koprodukcja indyjsko-polska”, odpowiednio do państwa pochodzenia koproducenta większościowego, a w przypadku braku takiego koproducenta zgodnie z postanowieniami umowy koprodukcyjnej.

2. Napis, o którym mowa w ustępie 1, będzie umieszczany w napisach czołowych oraz we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych, w szczególności przy okazji wszelkich pokazów takiej koprodukcji.

Artykuł 13

1.  W przypadku prezentacji koprodukcji na międzynarodowych festiwalach filmowych, o ile koproducenci nie postanowią inaczej, koprodukcja zostanie zgłoszona przez państwo koproducenta większościowego, a w jego braku przez państwo, którego obywatelstwo posiada reżyser filmu.

2.  Nagrody, granty i inne wyróżnienia uzyskane przez koprodukcję zostaną rozdzielone między koproducentów zgodnie z ustaleniami umowy koprodukcyjnej i zgodnie z prawem obowiązującym w obydwu państwach,

3.  Wszelkie nagrody niepieniężne uzyskane przez koprodukcję, w szczególności honorowe wyróżnienia i statuetki, przyznane przez państwa trzecie lub podmioty z tych państw, będą przechowywane przez podmiot wskazany w umowie koprodukcyjnej, a w braku takiego podmiotu przez koproducenta większościowego.

Artykuł 14

Przepisy proceduralne dotyczące stosowania niniejszej Umowy, uwzględniające przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indii, stanowią załącznik do niniejszej Umowy i tym samym integralną jej część.

Artykuł 15

Strony nie będą stosować ograniczeń na import, dystrybucję i rozpowszechnianie, odpowiednio polskich oraz indyjskich, filmów kinowych, telewizyjnych oraz przeznaczonych wyłącznie do rozpowszechniania na analogowych i cyfrowych nośnikach danych, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Republice Indii.

Artykuł 16

1.  Wszelkie spory pomiędzy Stronami przy interpretacji i stosowaniu postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane za obopólną zgodą w drodze konsultacji oraz negocjacji i nie będą przekazywane do decyzji narodowego lub międzynarodowego trybunału lub strony trzeciej.

2.  W celu ułatwienia stosowania niniejszej Umowy Strony lub Właściwe Władze mogą powołać Komisję Wspólną, której posiedzenia zwykłe odbywać się będą co dwa lata, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indii. Komisja może być zwoływana także na posiedzenia nadzwyczajne, na wniosek Właściwych Władz albo jednej lub obydwu Stron, w szczególności w przypadku istotnych zmian ustawodawczych w którymkolwiek z państw Stron, które mogą oddziaływać na stosowanie niniejszej Umowy, lub w przypadku wystąpienia istotnych trudności w jej stosowaniu.

Artykuł 17

Do niniejszej umowy za obopólną zgodą Stron mogą zostać wprowadzone zmiany, w drodze dyplomatycznej, poprzez wymianę not między Stronami. Zmiany wejdą w życie w dniu określonym w nocie.

Artykuł 18

1.  Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdego z państw Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie sześćdziesięciu (60) dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

2.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres pięciu (5) lat od dnia jej wejścia w życie i ulega ona automatycznemu przedłużeniu na następne pięcioletnie (5) okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć (6) miesięcy przed upływem danego okresu.

3.  Koprodukcje zatwierdzone przez Właściwe Władze i będące w trakcie realizacji w momencie wypowiedzenia niniejszej Umowy przez jedną ze Stron pozostaną objęte jej postanowieniami aż do ich zakończenia. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, jej postanowienia będą stosowane przy podziale dochodów z zakończonych koprodukcji.

Na dowód czego, niżej podpisani i należycie upoważnieni przez ich właściwe Rządy podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W przypadku rozbieżności w ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK

PRZEPISY PROCEDURALNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wnioski o świadczenia dostępne w ramach niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek koprodukcji muszą zostać wniesione równocześnie do Właściwych Władz, na co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed rozpoczęciem zdjęć. Właściwe Władze państwa, którego obywatelem jest koproducent większościowy lub inny wyznaczony przez koproducentów, przekażą swoją decyzję Właściwym Władzom drugiego państwa w ciągu trzydziestu (30) dni od złożenia kompletnej dokumentacji opisanej poniżej. Następnie, Właściwe Władze drugiego państwa w ciągu trzydziestu (30) dni przekażą swoją decyzję Właściwym Władzom pierwszego państwa oraz koproducentowi wyznaczonemu przez koproducentów.

Do podania należy dołączyć następujące dokumenty, sporządzone w językach polskim i angielskim w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej oraz w językach angielskim i jednym z języków indyjskich w przypadku Republiki Indii:

1.  ostateczną wersję scenariusza;

2.  dowód zgodnego z prawem nabycia praw autorskich niezbędnych dla danej koprodukcji;

3.  podpisany egzemplarz umowy koprodukcyjnej zawartej przez koproducentów, która powinna zawierać:

a)  tytuł koprodukcji,

b) nazwisko autora scenariusza lub osoby dokonującej adaptacji, jeśli scenariusz został oparty na źródłach literackich,

c)  nazwisko reżysera

d)  streszczenie scenariusza,

e)  plan budżetu,

f)  plan finansowania z podaniem wkładów finansowych koproducentów,

g)  klauzulę określającą podział przychodów i rynków,

h) klauzulę ustalającą udział w prawach autorskich proporcjonalnie do wkładów poszczególnych koproducentów,

i) klauzulę określającą sposób postępowania w przypadku przekroczenia budżetu,

j) klauzulę określającą środki, jakie należy przedsięwziąć w przypadku, gdy jeden z koproducentów nie wywiąże się ze swoich zobowiązań,

k) klauzulę określającą zasady rozliczeń finansowych w sytuacji, gdy wkład finansowy któregoś z koproducentów nie zostanie wniesiony zgodnie z umową koprodukcyjną,

l) klauzulę potwierdzającą fakt, że akceptacja koprodukcji nie stanowi zobowiązania, że dana koprodukcja będzie rozpowszechniana w państwach Stron,

m) klauzulę stanowiącą zobowiązanie, że koproducent większościowy wykupi polisę ubezpieczeniową obejmującą co najmniej „wszelkie ryzyko produkcyjne” oraz „wszelkie ryzyko produkcyjne związane z materiałem oryginalnym”,

n) termin rozpoczęcia zdjęć;

4.  umowę dystrybucyjną, jeżeli takowa została już zawarta;

5.  listę twórców, wykonawców oraz techników, ze wskazaniem ich obywatelstwa, a w przypadku wykonawców także ról, jakie mają odtwarzać;

6.  harmonogram produkcji;

7.  szczegółowy budżet z zaznaczeniem wydatków jakie mają być poniesione przez koproducentów z obydwu państw.

POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA STRONY INDYJSKIEJ

Do podania adresowanego do Ministerstwa Informacji, Radia i Telewizji (Ministry of Information and Broadcasting) Rządu Republiki Indii należy ponadto dołączyć cztery egzemplarze scenariusza i streszczenia filmu oraz polecenie wypłaty 225 USD na rzecz Ministerstwa Informacji, Radia i Telewizji.

Gdyby film miał być kręcony w całości lub w części w Republice Indii, koproducenci zobowiązani są do przekazania do Ambasady Republiki Indii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Ministerstwa Informacji, Radia i Telewizji następujących informacji:

1.  dane dotyczące nie-indyjskich członków ekipy filmowej: nazwiska, numery paszportów i daty ich ważności, państwo wydania paszportu, narodowość, stały i tymczasowy adres;

2.  dokładne określenie miejsc kręcenia zdjęć oraz plan podróży ekipy;

3.  spis sprzętu i ilość taśmy filmowej, które mają zostać czasowo wwiezione do Republiki Indii,

Odpowiednie zezwolenie na kręcenie zdjęć zostanie przekazane przez Ministerstwo Informacji, Radia i Telewizji wszystkim koproducentom oraz Właściwym Władzom w drugim państwie w ciągu trzech tygodni od otrzymania wymaganego kompletu dokumentów. Dłuższy okres może być potrzebny na wydanie zezwolenia w przypadku planowanego kręcenia zdjęć w regionach Jammu i Kaszmiru, w stanach północno-wschodnich oraz w niektórych strefach nadgranicznych.

Zgoda na kręcenie zdjęć w Republice Indii może wymagać spełnienia następujących warunków:

1. Należy uzyskać zgodę osoby — lub jej następców prawnych — która ma zostać przedstawiona w filmie, i dołączyć jej kopię do scenariusza;

2. W wypadku potrzeby uzyskania pomocy ze strony Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Edukacji, i tym podobnych, wymagane może być zawarcie oddzielnych umów z tymi ministerstwami; prośby o taką pomoc mogą zostać przekazane za pośrednictwem Ministerstwa Informacji, Radia i Telewizji;

3.  Każdy film, przy produkcji którego uzyskano pomoc Sił Zbrojnych musi zostać przedłożony Ministerstwu Obrony w celu uzyskania zgody na jego rozpowszechnienie;

4.  W szczególnych przypadkach może być wymagane przedstawienie filmu przedstawicielowi Rządu Republiki Indii lub Ambasadzie Republiki Indii w Rzeczypospolitej Polskiej przed jego pokazem gdziekolwiek na świecie; również w szczególnych przypadkach do ekipy filmowej może zostać przydzielony oficer łącznikowy — na koszt Rządu Republiki Indii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właściwe Władze mogą zażądać wszelkich dodatkowych dokumentów czy informacji, jakie uznają za niezbędne dla rozpatrzenia wniosku o akceptację koprodukcji.

Ostateczny scenariusz (wraz z scenopisem) powinien być przedłożony Właściwym Władzom przed rozpoczęciem zdjęć,

Możliwe jest wnoszenie poprawek do pierwotnej umowy koprodukcyjnej, włącznie ze zmianą koproducenta, z tym, że muszą one zostać przedstawione do akceptacji Właściwych Władz przed zakończeniem koprodukcji. Zmiana koproducenta dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych wypadkach i z powodów uznanych za dostateczne przez Właściwe Władze. Właściwe Władze będą się nawzajem informować o podjętych przez siebie decyzjach,