UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2005 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 1 września 2005 r. w Warszawie została sporządzona Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie

w przekonaniu, że lepsza znajomość języka i kultury narodu partnerskiego może wnieść cenny wkład w dalsze umocnienie stosunków kulturalnych między obydwoma państwami,

pragnąc przez założenie polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie wnieść wkład w pogłębienie stosunków kulturalnych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz we wzajemne poznanie historii i kultury,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Celem niniejszej Umowy jest ustalenie podstaw prawnych, statusu prawnego oraz struktury organizacyjnej i zasad działania polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, zwanej dalej „Szkołą”.

Artykuł 2

1.  Organem Prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, które zarejestrowane zostało w dniu 16 czerwca 2000 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, zwane dalej ”Organem Prowadzącym Szkołę”.

2.  Kompetencje i sposób funkcjonowania Organu Prowadzącego Szkołę reguluje jego statut.

Decyzje Organu Prowadzącego Szkołę mające wpływ na wielkość wsparcia finansowego Szkoły, o którym mowa w artykule 7, wymagają zgody Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA).

Artykuł 3

1. Szkoła jest wspólną szkołą polsko-niemiecką. Szkoła działa jako zespół trzech szkół, w skład którego wchodzą: niepubliczna szkoła podstawowa, niepubliczne gimnazjum i niepubliczne liceum ogólnokształcące, w rozumieniu prawa polskiego. Kształcenie w Szkole odpowiada równocześnie kształceniu w szkołach niemieckiego systemu kształcenia ogólnego: szkole podstawowej, szkole średniej realnej i szkole średniej stopnia licealnego.

2. Wymienione w ustępie 1 trzy szkoły, w rozumieniu prawa polskiego, uzyskują z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy uprawnienia szkół publicznych.

3. Jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na siedzibę Szkoły wpisuje Szkołę do ewidencji szkół niepublicznych w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Organ Prowadzący Szkołę zawiadomienia o rozpoczęciu działalności Szkoły wraz ze statutem Szkoły.

4. Ze Strony niemieckiej nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie planów i programów nauczania oraz świadectw szkolnych sprawuje Stała Konferencja Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec, a w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych i struktury Szkoły -Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA-ZfA). Nadzór pedagogiczny w zakresie przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania sprawuje również polski minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, który może powierzyć bieżącą realizację tego zadania polskiemu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na siedzibę Szkoły.

Artykuł 4

1. Kształcenie w Szkole w klasach 4-9 jest prowadzone w dwóch pionach programowych:

1) polskojęzycznym pionie programowym, w którym kształcenie jest prowadzone w językach polskim i niemieckim oraz na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów, o której mowa w ustępie 14 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy, z uwzględnieniem ustępu 5 tego Protokołu,

2) niemieckojęzycznym pionie programowym, w którym kształcenie jest prowadzone w języku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania.

W klasach 10-12 kształcenie jest prowadzone bez podziału na piony programowe w języku niemieckim oraz na podstawie niemieckich planów i programów nauczania, z uwzględnieniem ustępów 2 i 3.

2.  Dla uczniów polskojęzycznego pionu programowego oraz w klasach 10-12 dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, są prowadzone zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania.

3.  Dla uczniów niemieckojęzycznego pionu programowego posiadających obywatelstwo polskie oraz w klasach 10 — 12 dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, są prowadzone zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów, o której mowa w ustępie 14 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

4.  O wyborze pionu programowego nauczania decydują rodzice uczniów po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, z uwzględnieniem postanowień ustępów 3 — 5 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

5.  Po 12 latach nauki Szkoła umożliwia uzyskanie niemieckiego świadectwa dojrzałości. Wydane przez Szkołę niemieckie świadectwo dojrzałości uprawnia do udziału w postępowaniu mającym na celu podjęcie studiów w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Federalnej Niemiec. Umawiające się Strony uznają dla celów dalszego kształcenia się wydane przez Szkołę świadectwa na wszystkich poziomach kształcenia.

Artykuł 5

l. Do Szkoły są przyjmowani uczniowie posiadający obywatelstwo polskie lub niemieckie. Do Szkoły mogą być przyjmowani uczniowie posiadający inne obywatelstwo, jeżeli uczniowie ci spełniają wymogi przyjęcia ustalone przez Dyrektora Szkoły i Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2.  O przyjęciu uczniów decyduje Dyrektor Szkoły, uwzględniając postanowienia ustępów 3-5 Protokołu I, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

3.  Uczniowie posiadający obywatelstwo polskie uczęszczając do Szkoły spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Artykuł 6

Szkoła pobiera czesne. Wysokość czesnego ustala Organ Prowadzący Szkołę.

Artykuł 7

Rząd Republiki Federalnej Niemiec wspiera Szkołę poprzez:

1) wyłanianie i kierowanie do pracy w Szkole niemieckich nauczycieli oraz ich wynagradzanie,

2) przyznawanie środków finansowych na zatrudnienie innych nauczycieli,

3) przyznawanie środków finansowych na działalność statutową Szkoły.

Artykuł 8

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia Rząd Republiki Federalnej Niemiec, że:

1) Szkole będzie przysługiwać, zgodnie z przepisami prawa polskiego, z budżetu właściwej ze względu na siedzibę Szkoły jednostki samorządu terytorialnego, dotacja na każdego ucznia posiadającego obywatelstwo polskie, na zasadach i w wysokości, jaka przyznawana jest polskim szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych,

2) Organ Prowadzący Szkołę oraz Szkoła mogą korzystać z wszelkich form wsparcia i ulg związanych z prowadzeniem i działalnością Szkoły, na takich samych warunkach, jakie przysługują, zgodnie z przepisami prawa polskiego, organom prowadzącym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i takim szkołom.

Artykuł 9

1.  Oprócz niemieckich nauczycieli skierowanych do pracy w Szkole i wynagradzanych przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec, Organ Prowadzący Szkołę uprawniony jest do zatrudniania innych nauczycieli.

2.  Wyboru innych nauczycieli, o których mowa w ustępie 1, dokonuje Dyrektor Szkoły, a zatrudnia Organ Prowadzący Szkołę, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Do nauczycieli zatrudnionych w Szkole nie stosuje się przepisów prawa polskiego określających zasady awansu zawodowego nauczycieli. Dyrektor Szkoły może zwrócić się z wnioskiem o sprawdzenie przez właściwego ze względu na siedzibę Szkoły polskiego kuratora oświaty kwalifikacji zawodowych innych nauczycieli.

3.  Organ Prowadzący Szkołę ma prawo wypłacania wynagrodzeń za pracę w Szkole w złotych polskich lub w euro.

4.  Od nauczycieli zatrudnionych w Szkole oczekuje się nauczenia się języka drugiej Umawiającej się Strony na poziomie umożliwiającym dobre komunikowanie się z uczniami.

Artykuł 10

W stosunku do nauczycieli nieposiadających obywatelstwa polskiego, skierowanych do pracy w Szkole przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec lub zatrudnianych w Szkole przez Organ Prowadzący Szkołę zgodnie z artykułem 9 ustępem 2, stosuje się następujące postanowienia:

1) jeżeli nauczyciele przed rozpoczęciem swojej pracy w Szkole oraz członkowie ich rodzin nie zamieszkiwali w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwe polskie władze udzielają im, zgodnie z przepisami prawa polskiego i w zależności od posiadanego przez nich obywatelstwa, odpowiednio: zezwoleń na pobyt, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony oraz wiz uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wizy te uprawniać będą do wielokrotnego przekraczania granicy i udzielane będą w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie oraz bezpłatnie,

2) do wykonywania pracy w Szkole uzyskanie zezwolenia na pracę nie jest konieczne.

Artykuł 11

Rząd Republiki Federalnej Niemiec zapewnia, że udzieli wsparcia, na zasadzie wzajemności i w ramach niemieckiego prawa, dla utworzenia w Berlinie przez właściwe polskie władze niemiecko-polskiej Szkoły Spotkań i Dialogu realizującej analogiczne cele, jak polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie.

Artykuł 12

Załączone Protokoły I i II stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 13

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o spełnieniu niezbędnych wymogów wewnętrznych dla jej wejścia w życie. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania późniejszego powiadomienia.

2. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres 10 lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze okresy pięcioletnie, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedną z Umawiających się Stron drogą dyplomatyczną w formie pisemnej najpóźniej na 2 lata przed upływem danego okresu obowiązywania. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, Szkoła zakończy swoją działalność z końcem roku szkolnego, w którym Umowa utraci moc.

Sporządzono w Warszawie dnia 1 września 2005 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Protokół I do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec uznają Szkołę jako dwujęzyczną niepubliczną Szkołę Spotkań i Dialogu, posiadającą uprawnienia odpowiednich szkół publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Podstawą uznania są uzgodnione następująca struktura i następujące warunki:

1.  W zakresie niemieckojęzycznego pionu programowego Szkoła rozpoczyna nauczanie od szkoły podstawowej.

2.  W zakresie niemieckojęzycznego pionu programowego oraz w klasach 10-12 dla uczniów, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, język polski jako język obcy jest przedmiotem obowiązkowym we wszystkich klasach (1-12).

3.  Uczniowie posiadający obywatelstwo polskie przyjmowani są do Szkoły do klasy czwartej, po ukończeniu trzeciej klasy w polskiej szkole podstawowej, z zastrzeżeniem ustępu 4.

4.  Uczniowie posiadający obywatelstwo polskie, którzy odbywali naukę w szkole za granicą, mogą być przyjmowani do Szkoły do wszystkich klas niemieckojęzycznego pionu programowego oraz do klas 10 — 12. Kształcenie tych uczniów w zakresie przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski jest prowadzone na podstawie odrębnych planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów wymienioną w ustępie 14.

5.  W klasie czwartej kształcenie uczniów posiadających obywatelstwo polskie jest prowadzone w języku polskim oraz na podstawie polskich planów i programów nauczania, z rozszerzeniem o naukę języka niemieckiego. Od klasy piątej kontynuowane jest kształcenie w dwóch pionach programowych: polskojęzycznym pionie programowym oraz niemieckojęzycznym pionie programowym.

W klasach 10-12 nauczanie jest prowadzone bez podziału na piony programowe. W klasach tych uczą się wspólnie uczniowie, którzy uczęszczali do polskojęzycznego i niemieckojęzycznego pionu programowego. Językiem nauczania jest język niemiecki, z tym że zajęcia z przedmiotów język polski, historia Polski i geografia Polski dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, są prowadzone w języku polskim.

6.  Zajęcia z przedmiotów nauczanych w języku niemieckim są prowadzone na podstawie niemieckich planów i programów nauczania, z wyjątkiem zajęć z języka polskiego jako obcego, które są prowadzone na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów wymienioną w ustępie 14.

Zajęcia z przedmiotów nauczanych w języku polskim są prowadzone na podstawie polskich planów i programów nauczania.

Zajęcia z przedmiotów nauczanych w języku polskim i niemieckim są prowadzone na podstawie planów i programów nauczania opracowanych przez Komisję Ekspertów wymienioną w ustępie 14.

7.  Opracowane przez wymienioną w ustępie 14 Komisję Ekspertów plany i programy nauczania przedmiotu język polski jako język obcy, historia Polski i geografia Polski dla uczniów niemieckojęzycznego pionu programowego posiadających obywatelstwo polskie oraz w klasach 10 — 12 dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, oraz przedmiotów nauczanych w języku polskim i niemieckim w ramach polskojęzycznego pionu programowego, z wyjątkiem planów i programów nauczania języka polskiego, historii Polski i geografii Polski dla uczniów polskojęzycznego pionu programowego oraz w klasach 10 -12 dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, są zatwierdzane przez przedstawicieli wyznaczonych przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Stałą Konferencję Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

8.  Zajęcia z przedmiotów nauczanych w języku polskim są prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach prawa polskiego. Koordynowanie nauczania w języku polskim powierzone zostanie, po uzgodnieniu z polskim ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, przez Dyrektora Szkoły jednemu z nauczycieli jako koordynatorowi.

9.  Funkcjonowanie Szkoły reguluje jej statut, którego podstawę stanowią niemieckie regulaminy ramowe ustalone przez Stałą Konferencję Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

10. Uczniowie, którzy opuszczają Szkołę, mogą kontynuować naukę w szkole polskiej lub niemieckiej w klasie, do której otrzymali oni promocję w Szkole.

11. Uczniowie uczęszczający do Szkoły mogą przystąpić do sprawdzianu i egzaminu przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa polskiego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz ostatnim roku nauki w gimnazjum.

12.Niemiecki egzamin maturalny przeprowadza się zgodnie z regulaminem egzaminacyjnym ustalonym przez Stałą Konferencję Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Przedstawiciel polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej są członkami komisji egzaminacyjnej. Komisji egzaminacyjnej przewodniczy pełnomocnik Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec. W ramach przeprowadzanego w Szkole niemieckiego egzaminu maturalnego język polski jest obowiązkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla uczniów posiadających obywatelstwo polskie. Egzamin maturalny z języka polskiego dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, przeprowadza się zgodnie z polskimi zasadami przeprowadzania polskiego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin maturalny z języka polskiego dla uczniów, którzy uczęszczali do polskojęzycznego pionu programowego, przewodniczy przedstawiciel wyznaczony przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Uczniowie, którzy uczęszczali do niemieckojęzycznego pionu programowego, posiadający obywatelstwo inne niż polskie, mogą wybrać na niemieckim egzaminie maturalnym język polski jako język obcy.

Regulacje niniejsze nie ograniczają możliwości przystąpienia przez absolwentów Szkoły do egzaminu maturalnego poza Szkołą.

13. Organ Prowadzący Szkołę wspiera uczniów i absolwentów Szkoły w ubieganiu się o krajowe i międzynarodowe stypendia.

14. W skład Komisji Ekspertów, której zadaniem jest opracowanie i uzgodnienie planów i programów nauczania, wchodzą czterej przedstawiciele wyznaczeni przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przedstawiciel Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec, przedstawiciel Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA), przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dyrektor Szkoły. Spośród nich, polski minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz Stała Konferencja Ministrów Kuitury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec wyznaczą po jednym koordynatorze do spraw Komisji Ekspertów.

Protokół II do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie

Umawiające się Strony uzgodniły, że użyte w Umowie* i Protokole I następujące polskie i niemieckie pojęcia mają jednakowe znaczenie i zostają uznane za równoważne:


Tekst w języku polskim Tekst w języku niemieckim
polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie

deutsch-polnische Begegnungsschule „Willy-Brandt-Schule” in Warschau

(tytuł Umowy, preambuła, artykuł li11, tytuł Protokołu I i II) (Titel des Abkommens, Präambel, Artikel 1 und 11, Titel des Protokolls I und II)
niemieckie świadectwo dojrzałości (artykuł 4 ustęp 5) Zeugnis der deutschen allgemeinen Hochschulreife (Artikel 4 Absatz 5)
niemiecki egzamin maturalny (Protokół I ustęp 12) Prüfung zur Erlangung der deutschen allgemeinen Hochschulreife (Protokoll I Absatz 12)
posiadającą uprawnienia odpowiednich szkół publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec (preambuła w Protokole I) die in ihren Befugnissen öffentlichen Schulen in der Republik Polen und in den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland gleichgestellt ist (Präambel im Protokoll I)

1) poziom kształcenia (artykuł 4 ustęp 5)

Klassenstufe (Artikel 4 Absatz 5)

2) klasa (artykuł 4 ustępy 1 — 3 oraz Protokół I ustępy 2 — 5, 7 i 10)

(Artikel 4 Absatz 1 bis 3 sowie Protokoll I Absatz 2 bis 5, 7 und 10)
funkcjonowanie Szkoły (Protokół I ustęp 9) innere Ordnung des Schulbetriebes (Protokoll I Absatz 9)

1) egzamin maturalny z języka polskiego (Protokół I ustęp 12)

Pflichtprüfung im Fach Polnisch (Protokoll I Absatz 12)

2) polski egzamin maturalny (Protokół I ustęp 12)

egzamin maturalny poza Szkołą (Protokół I ustęp 12) Hochschulreifeprüfungen außerhalb der Schule (Protokoll I Absatz 12)

W Protokole I jednostki redakcyjne są podzielone w polskim egzemplarzu Umowy na ustępy, a w niemieckim egzemplarzu Umowy na numery.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 18 czerwca 2008 r.