UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ekwadoru o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 3 października 2007 r.

RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I RZĄD REPUBLIKI EKWADORU,

Zwane dalej ”Umawiającymi się Stronami”;

MAJĄC NA UWADZE, że umocnienie przyjaznych stosunków leży w interesie obu krajów; oraz

PRAGNĄC ułatwić wjazd na terytorium swoich Państw obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom Republiki Ekwadoru legitymującym się paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi wydanymi przez Umawiające się Strony,

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

1.  Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi, wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatele Republiki Ekwadoru legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi, oficjalnymi lub specjalnymi, wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Ekwadoru, są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez wiz, korzystając z przejść granicznych dozwolonych dla międzynarodowego ruchu pasażerskiego.

2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony legitymujący się jednym z paszportów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą przebywać bez wiz na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przez okres nie dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni, w okresie stu osiemdziesięciu (180) dni od daty pierwszego wjazdu, z zastrzeżeniem artykułu 2.

ARTYKUŁ 2

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony, wyznaczeni do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, legitymujący się ważnymi paszportami wymienionymi w artykule 1 ustęp 1. wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Umawiającej się Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i pozostawania tam przez okres wykonywania obowiązków służbowych bez dopełnienia wymogu wizowego.

2. Osoby wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu będą zgłaszane w  drodze notyfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Umawiającej się  Strony wysyłającej, przedstawicielstwu dyplomatycznemu Umawiającej się   Stron przyjmującej, przed skierowaniem do pracy.

ARTYKUŁ 3

Uprawnienia wynikające z zasad zawartych w niniejszej umowie przysługują również członkom rodziny pracownika wymienionego w poprzednim artykule, pod warunkiem, że legitymują się oni paszportami wymienionymi w artykule 1 ustęp 1 wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Umawiającej się Strony i pozostają z nim /nią we wspólnocie domowej.

ARTYKUŁ 4

Umawiające się Strony zastrzegają sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia pobytu na swoim terytorium, każdemu obywatelowi drugiej Umawiającej się Stron, którego uznają za niepożądanego.

ARTYKUŁ 5

Jeżeli obywatel jednej z Umawiających się Stron utraci swój paszport na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zobowiązany jest on do bezzwłocznego powiadomienia właściwych władz Umawiającej się Strony przyjmującej w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej i powiadomi właściwe władze Umawiającej się Strony przyjmującej.

ARTYKUŁ 6

Obywatele każdej z Umawiających się Stron, legitymujący się paszportami wymienionymi w artykule 1 ustęp 1, są obowiązani przestrzegać przepisów prawa drugiej Umawiającej się Strony przy przekraczaniu jej granicy i przez cały okres swojego pobytu na jej terytorium.

ARTYKUŁ 7

1.  Dla celów niniejszej Umowy, każda z Umawiających się Stron przekaże drugiej Umawiającej się Stronie drogą dyplomatyczną wzory wydawanych przez siebie paszportów wraz ze szczegółowym opisem takich aktualnie obowiązujących dokumentów, na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wejściem w życie niniejszej Umowy.

2.  Umawiające się Strony przekażą sobie nawzajem, drogą dyplomatyczną, wzory swoich nowych i zmienionych paszportów wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów, co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.

ARTYKUŁ 8

Każda z Umawiających się Stron może, z uwagi na bezpieczeństwo, porządek publiczny lub ochronę zdrowia, czasowo zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub części. Decyzja o zawieszeniu, jak również o uchyleniu zawieszenia Umowy powinna być notyfikowana drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Stronie najpóźniej siedem (7) dni przed wejściem jej w życie.

ARTYKUŁ 9

Każda z Umawiających się Stron może zażądać na piśmie drogą dyplomatyczną, zmiany całości lub części niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany uzgodnione przez Umawiające się Strony wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 11.

ARTYKUŁ 10

Wszelkie różnice lub spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane polubownie w drodze konsultacji lub negocjacji między Umawiającymi się Stronami, bez odwoływania się do stron trzecich lub trybunału międzynarodowego.

ARTYKUŁ 11

1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej notyfikacji, w której Umawiające się Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych wejścia w życie niniejszej Umowy.

2.  Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji przekazanej drogą dyplomatyczną. W takim wypadku. Umowa utraci moc po upływie sześciu (6) miesięcy od daty otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, będący do tego należycie upoważnieni przez swoje Rządy, zawarli niniejszą Umowę.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie, w dniu 3 października 2007 roku. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i w języku hiszpańskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.