UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Czeskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, mając na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony wszystkich informacji, które zgodnie z prawem wewnętrznym jednej z Umawiających się Stron zostały zakwalifikowane jako informacje niejawne i zgodnie z tymi przepisami przekazane drugiej Umawiającej się Stronie przez właściwe organy lub upoważnione podmioty.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 7 grudnia 2004 r. została podpisana w Pradze Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Definicje

1. „Informacjami niejawnymi” w rozumieniu niniejszej umowy są informacje, które niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia, zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron, wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. „Stroną trzecią” w rozumieniu niniejszej umowy jest państwo lub organizacja międzynarodowa, które nie są stroną niniejszej umowy.

3. „Kontrahentem” w rozumieniu niniejszej umowy jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność do zawierania umów.

Artykuł 2

Klauzule tajności

1. Informacje niejawne oznacza się odpowiednią klauzulą tajności zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

2. Umawiające się Strony uzgadniają, że odpowiadające sobie są niżej wymienione klauzule tajności:


Rzeczpospolita Polska Republika Czeska
ŚCIŚLE TAJNE PŘÍSNĚ TAJNÉ
TAJNE TAJNÉ
POUFNE DŮVĚRNÉ
ZASTRZEŻONE VYHRAZENÉ

Artykuł 3

Właściwe organy

1. Właściwymi organami w rozumieniu niniejszej umowy są:

w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w sferze cywilnej i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych — w sferze wojskowej, w Republice Czeskiej: Urząd Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Czeskiej (Narodni bezpećnostni urad Ćeske republiky).

2. Właściwe organy mogą zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej umowy.

Artykuł 4

Działania wewnątrzpaństwowe

1. Zgodnie z niniejszą umową i swoim prawem wewnętrznym Umawiające się Strony podejmą stosowne działania w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych, które będą przekazywane lub powstaną w wyniku wspólnej współpracy obu Umawiających się Stron lub upoważnionych podmiotów ich Państw.

2. Umawiające się Strony zapewnią informacjom niejawnym, o których mowa w ustępie 1, co najmniej taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do ich własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności.

3.  Informacje niejawne przekazywane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

4. Umawiająca się Strona, bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony, nie będzie udostępniać stronom trzecim informacji niejawnych, o których mowa w ustępie 1.

5. Informacje niejawne przekazywane zgodnie z niniejszą umową mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania sprawdzającego zostały upoważnione do dostępu do nich.

6. Właściwe organy będą wzajemnie uznawać poświadczenia bezpieczeństwa osób i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, wydane po przeprowadzeniu postępowań sprawdzających zgodnie z ich prawem wewnętrznym, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu ich autentyczności przez właściwy organ.

Artykuł 5

Umowy związane z dostępem do informacji niejawnych

1. Kontrahent z Państwa jednej Umawiającej się Strony może zawrzeć umowę, która wymaga dostępu do informacji niejawnych, z kontrahentem znajdującym się na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.

2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, właściwy organ jednej Umawiającej się Strony wystąpi wcześniej do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony o wydanie pisemnego zapewnienia, że proponowany kontrahent jest upoważniony do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych odpowiednią klauzulą tajności.

3. Właściwy organ Umawiającej się Strony, której kontrahent zamierza zawrzeć umowę, przekaże właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony, na terytorium Państwa którego umowa będzie realizowana, wykaz informacji niejawnych potrzebnych do jej realizacji.

Artykuł 6

Oznaczanie informacji niejawnych

1.  Otrzymywane informacje niejawne zostaną oznaczone przez właściwy organ albo na jego polecenie odpowiednią klauzulą tajności, stosownie do wymogów określonych w artykule 2 w ustępie 2.

2.  Kopie i tłumaczenia przekazanych informacji niejawnych będą oznaczone i chronione w ten sam sposób jak oryginały.

3. Wymagania dotyczące oznaczania informacji niejawnych będą miały zastosowanie także do informacji niejawnych powstałych w związku z realizacją umowy.

4. O zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności informacji niejawnych właściwy organ jednej Umawiającej się Strony niezwłocznie poinformuje pisemnie właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony, której te informacje zostały przekazane.

5. Klauzule tajności otrzymanych informacji niejawnych zostaną zmienione lub zniesione wyłącznie na podstawie pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ustępie 4.

Artykuł 7

Przekazywanie informacji niejawnych

1. Informacje niejawne przekazywane będą pocztą dyplomatyczną, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3. Właściwy organ przyjmującej Umawiającej się Strony potwierdza odbiór informacji niejawnej i przekazuje ją adresatowi zgodnie z własnym prawem wewnętrznym.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą w szczególnych przypadkach uzgodnić inny tryb przekazywania informacji niejawnych zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

3. Informacje niejawne mogą być przekazywane chronionymi systemami i sieciami teleinformatycznymi, posiadającymi certyfikat wydany zgodnie z prawem wewnętrznym jednej z Umawiających się Stron.

Artykuł 8

Wizyty

1. Osobom przybywającym z wizytą z Państwa jednej Umawiającej się Strony do Państwa drugiej Umawiającej się Strony zezwala się na dostęp, w niezbędnym zakresie, do informacji niejawnych, a także do jednostek organizacyjnych, w których pracuje się nad informacjami niejawnymi, tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ tej Umawiającej się Strony, która przyjmuje te osoby.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 1, udzielane będzie tylko osobom spełniającym wymagania określone w artykule 4 w ustępie 5.

3. Dane osobowe przybywających z wizytą, w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ustępie 1, powinny być przekazywane właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony, która przyjmuje te osoby. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych danych osobowych.

4.  Właściwe organy Umawiających się Stron uzgodnią, jakie dane są niezbędne do wydania zezwolenia, o którym mowa w ustępie 1.

Artykuł 9

Naruszenie przepisów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych

1. Naruszenia przepisów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych przekazanych lub powstałych w wyniku współpracy Umawiających się Stron lub upoważnionych podmiotów ich Państw będą wyjaśniane i ścigane zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa, na terytorium którego doszło do takiego naruszenia. Właściwe organy podejmą działania zmierzające do minimalizacji powstałych szkód oraz do zapobiegania naruszaniu przepisów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych.

2. O wyniku czynności, o których mowa w ustępie 1, właściwy organ Umawiającej się Strony niezwłocznie powiadomi właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony.

3. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ jednej z Umawiających się Stron, że doszło do bezprawnego ujawnienia informacji niejawnych drugiej Umawiającej się Strony, właściwy organ niezwłocznie powiadomi o tym właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 10

Koszty

Koszty ponoszone przez jedną z Umawiających się Stron w związku z realizacją niniejszej umowy nie będą zwracane drugiej Umawiającej się Stronie.

Artykuł 11

Konsultacje

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą na bieżąco informować się o zmianach w prawie wewnętrznym swoich Państw dotyczących ochrony informacji niejawnych.

2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy właściwe organy konsultują się ze sobą na wniosek jednego z tych organów.

3. Każda z Umawiających się Stron zezwoli przedstawicielom właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony na składanie wizyt na terytorium swojego Państwa, w celu omówienia procedur służących ochronie przekazanych informacji niejawnych.

Artykuł 12

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie sporne kwestie dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich konsultacji między właściwymi organami Umawiających się Stron.

2. Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, będzie on rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

Artykuł 13

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu otrzymania noty późniejszej informującej o przyjęciu niniejszej umowy.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy informacje niejawne przekazane lub powstałe w wyniku współpracy obu Umawiających się Stron lub upoważnionych podmiotów ich Państw podlegają nadal ochronie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

SPORZĄDZONO w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.


Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Z upoważnienia Rządu Republiki Czeskiej

DOHODA

mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Vláda Polské republiky a vláda České republiky,

dále jen „smluvní strany,

se v zájmu zajištění vzájemné ochrany všech skutečností, které byly v souladu s vnitrostátními právními předpisy jedné smluvní strany zařazeny mezi utajované

skutečnosti a v souladu s těmito předpisy předány druhé smluvní straně příslušnými orgány nebo oprávněnými subjekty, dohodly následovně:

Článek 1
Definice

1.  „Utajovanými skutečnostmi” ve smyslu této Dohody se rozumí skutečnosti, jež bez ohledu na formu a způsob jejich uchování, vyžadují v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran ochranu před neoprávněným přístupem a nakládáním.

2.  „Třetí stranou ve smyslu této Dohody se rozumí stát nebo mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Dohody.

3.  „Kontrahentem” ve smyslu této Dohody se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo organizace, která je právně způsobilá uzavírat kontrakty.

Článek 2
Stupně utajení

1.  Utajované skutečnosti se označují stupněm utajení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé ze smluvních stran.

2.  Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené stupně utajení si vzájemně odpovídají:


Rzeczpospolita Polska Republika Czeska
ŚCIŚLE TAJNE PŘÍSNĚ TAJNÉ
TAJNE TAJNÉ
POUFNE DŮVĚRNÉ
ZASTRZEŻONE VYHRAZENÉ

Článek 3
Příslušné orgány

1.  Příslušnými orgány se pro účely této Dohody rozumí:

v Polské republice: ředitel Agentury vnitřní bezpečnosti (Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego) - pro civilní oblast a ředitel Vojenských informačních služeb (Szef Wojskowych Służb Informacyjnych) - pro vojenskou oblast,

v České republice: Národní bezpečnostní úřad České republiky.

2.  Příslušné orgány mohou k této Dohodě uzavírat prováděcí ujednám.

Článek 4
Vnitrostátní opatření

1.  V souladu s touto Dohodou a svými vnitrostátními právními předpisy přijmou smluvní strany potřebná opatření pro zajištění ochrany utajovaných skutečností, které budou předávány nebo budou vytvářeny v důsledku spolupráce obou smluvních stran nebo oprávněných subjektů jejich států.

2.  Smluvní strany zajistí utajovaným skutečnostem dle odstavce 1 alespoň takovou ochranu, jaká je poskytována jejich vlastním utajovaným skutečnostem odpovídajícího stupně utajení.

3.  Utajované skutečnosti předávané v souladu s ustanoveními této Dohody budou využívány výhradně k účelům, pro které byly předány.

4.  Smluvní strana nebude zpřístupňovat třetím stranám utajované skutečnosti podle odstavce 1 bez předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu státu druhé smluvní strany.

5.  Přístup k utajovaným skutečnostem předávaným v souladu s touto Dohodou mohou mít pouze osoby, pro které je znalost těchto skutečností nezbytná k plnění jejich povinností, a které byly oprávněny k přístupu k nim na základě odpovídající bezpečnostní prověrky.

6.  Příslušné orgány budou vzájemně uznávat bezpečnostní osvědčení osob a potvrzení organizací vydaná na základě bezpečnostní prověrky provedené v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy, a to po předchozím písemném potvrzení jejich pravosti příslušným orgánem.

Článek 5
Kontrakty spojené s přístupem k utajovaných skutečnostem

1.  Kontrahent ze státu jedné smluvní strany může uzavřít kontrakt, jenž vyžaduje přístup k utajovaným skutečnostem, s kontrahentem, který se nachází na uzemí státu druhé smluvní strany.

2.  V případě uvedeném v odstavci 1 nejprve příslušný orgán státu jedné smluvní strany požádá příslušný orgán státu druhé smluvní strany o vydání písemného potvrzení, že navrhovaný kontrahent je oprávněn k přístupu k utajovaným skutečnostem odpovídajícího stupně utajení.

3.  Příslušný orgán státu smluvní strany, jehož kontrahent zamýšlí uzavřít kontrakt, předá příslušnému orgánu státu druhé smluvní strany, na území jehož státu bude kontrakt realizován, seznam utajovaných skutečností nezbytných k jeho splnění.

Článek 6
Označení utajovaných skutečností

1.  Přijímané utajované skutečnosti budou příslušným orgánem nebo na jeho pokyn označeny odpovídajícím stupněm utajení v souladu s požadavky článku 2, odstavce 2.

2.  Kopie a překlady předaných utajovaných skutečností budou označeny a chráněny stejným způsobem jako originály.

3.  Požadavky vztahující se na označování utajovaných skutečností platí také pro utajované skutečnosti vytvořené při plnění kontraktu.

4.  O změně nebo zrušení stupně utajení utajovaných skutečností příslušný orgán státu jedné smluvní strany informuje písemně příslušný orgán státu druhé smluvní strany, které byly tyto utajované skutečnosti předány, bez zbytečného prodlení.

5. Stupně utajení přijatých utajovaných skutečností budou změněny nebo zrušeny pouze na základě písemné informace podle odstavce 4.

Článek 7
Předávání utajovaných skutečností

1.  Předávání utajovaných skutečností se uskutečňuje diplomatickou poštou, vyjma případů uvedených v odstavcích 2 a 3. Příslušný orgán státu přijímající smluvní strany potvrdí příjem utajovaných skutečností a předá je adresátovi v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy.

2.  Příslušné orgány států smluvních stran se mohou ve zvláštních případech dohodnout na jiném způsobu předávání utajovaných skutečností zaručujícím jejich ochranu před neoprávněným přístupem.

3.  K předávání utajovaných skutečností lze použít chráněné informační systémy a telekomunikační sítě, které byly náležitě certifikovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy jedné ze smluvních stran.

Článek 8
Návštěvy

1.  Pro osoby přijíždějící na návštěvu ze státu jedné smluvní strany do státu druhé smluvní strany se umožní v nezbytném rozsahu přístup k utajovaným skutečnostem a přístup do organizačních jednotek, v nichž se s utajovanými skutečnostmi nakládá, výhradně jen na základě předchozího písemného povolení, vydaného příslušným orgánem státu přijímajícího návštěvu těchto osob.

2.  Povolení podle odstavce 1 bude vydáno jen osobám, které splňují požadavky dle článku 4, odstavce 5.

3.  Osobní údaje o osobách přijíždějících na návštěvu, nezbytné pro získání povoleni podle odstavce 1, musí být předem předány příslušnému orgánu státu smluvní strany přijímající tyto osoby. Příslušné orgány států smluvních stran zajistí ochranu předávaných osobních údajů.

4.  Příslušné orgány států smluvních stran se dohodnou o údajích potřebných k vydání povolení podle odstavce 1.

Článek 9
Porušení právních předpisů na ochranu utajovaných skutečností

1.  Porušení právních předpisů na ochranu utajovaných skutečností, předaných nebo vzniklých v důsledku spolupráce smluvních stran nebo oprávněných subjektů jejich států, musí být vyšetřováno a postihováno v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu, na jehož území k takovému porušení došlo. Příslušné orgány podniknou kroky k minimalizaci vzniklých škod a k zamezení porušování právních předpisů na ochranu utajovaných skutečností.

2.  O výsledcích opatření podle odstavce 1 uvědomí příslušný orgán státu smluvní strany neprodleně příslušný orgán státu druhé smluvní strany.

3.  Pokud příslušný orgán státu jedné ze smluvních stran zjistí, že došlo k neoprávněnému přístupu k utajovaným skutečnostem druhé smluvní strany, uvědomí o tom neprodleně příslušný orgán státu druhé smluvní strany.

Článek 10
Náklady

Náklady vzniklé jedné ze smluvních stran v souvislosti s prováděním této Dohody druhá smluvní strana nehradí.

Článek 11
Konzultace

1.  Příslušné orgány států smluvních stran se budou průběžně informovat o změnách v právních předpisech svých států týkajících se ochrany utajovaných skutečností.

2.  Pro zajištění těsné spolupráce při provádění této Dohody si příslušné orgány na žádost jednoho z nich poskytnou potřebné konzultace.

3.  Každá smluvní strana povolí zástupcům příslušného orgánu státu druhé smluvní strany návštěvu území svého státu k projednání opatření sloužících k ochraně předaných utajovaných skutečností.

Článek 12
Řešení sporů

1.  Veškeré sporné otázky týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny formou přímých konzultací mezi příslušnými orgány států smluvních stran.

2.  Pokud spory nebudou vyřešeny způsobem uvedeným v odstavci 1, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

1.  Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy státu každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost devadesátého dne po dni doručení pozdější noty informující o schválení této Dohody.

2.  Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Může být vypovězena každou ze smluvních stran diplomatickou notou, přičemž platnost Dohody skončí po uplynutí šesti měsíců ode dne vypovězení.

3.  V případě vypovězení této Dohody budou utajované skutečnosti předané nebo vzniklé v důsledku spolupráce obou smluvních stran nebo zplnomocněných subjektů jejich států nadále chráněny v souladu s jejími ustanoveními.

Dáno v Praze dne 7 prosinci 2004

ve dvou vyhotoveních, každý v polském a českém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za vládu Polské Republiky Za vládu České Republiky

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 28 czerwca 2005 r.