UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej na polsko-czeskiej granicy państwowej,

podpisana w Straszynie dnia 18 marca 2005 r.
UMOWA

DOHODA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej na polsko-czeskiej granicy państwowej

mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o propojení polské rychlostní silnice S3 a české rychlostní silnice R11 na polsko-českých státních hranicích

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Czeskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Vláda Polské republiky a vláda České republiky (dále jen „smluvní strany”).

dążąc do usprawnienia transportu drogowego pomiędzy obydwoma Państwami i przewozów tranzytowych przez terytoria swoich Państw, ve snaze o ulehčení silniční dopravy mezi oběma státy a tranzitní dopravy přes území svých států,
dążąc do wsparcia stosunków ekonomicznych pomiędzy swoimi Państwami, ve snaze podpořit ekonomické vztahy mezi oběma státy,
uznając wzajemne korzyści i zainteresowanie w sprawie połączenia dróg dwujezd ni owych o wysokiej przepustowości: drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej na wspólnej granicy państwowej, při uznání vzájemných výhod a zájmu ve věci propojení kapacitních směrově dělených silnic: polské rychlostní silnice S3 a české rychlostní silnice R11 na společných státních hranicích.
uzgodniły, co następuje: se dohodly takto:

Artykuł 1

Článek 1

Przedmiot umowy

Předmět dohody

Droga ekspresowa S3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i droga ekspresowa R11 na terytorium Republiki Czeskiej zostaną połączone w rejonie polsko--czeskiej granicy państwowej między miejscowościami Lubawka i Kralovec. Rychlostní silnice S3 na území Polské republiky a rychlostní silnice R11 na území České republiky budou propojeny v prostoru polsko-českých státních hranic mezi obcemi Lubawka a Královec.

Artykuł 2

Článek 2

Wyznaczenie miejsca i terminu połączenia dróg

Určení místa a termínu propojení silnic

1. Miejsce połączenia obu dróg na wspólnej granicy państwowej zostanie określone między znakami granicznymi 1/10 a 1/11 na odcinku granicznym IV.

1. Stanoví se místo propojení obou silnic na společných státních hranicích mezi hraničními znaky 1/10 a 1/11 v hraničním úseku IV.

2. Szczegółowe wyznaczenie trasy obu dróg w rejonie polsko-czeskiej granicy państwowej zostanie przeprowadzone na podstawie wzajemnie skoordynowanej dokumentacji, w której zostaną określone parametry kierunku i wysokości w miejscu połączenia.

2. Podrobné vyznačení tras obou silnic v prostoru polsko-českých státních hranic se uskuteční na základě vzájemně koordinované dokumentace, v níž budou stanoveny směrové i výškové parametry v místě propojení.

3. Połączenie obydwu dróg na wspólnej granicy państwowej będzie oddane do ruchu po roku 2010.

3. Propojení obou silnic na společných státních hranicích bude uvedeno do provozu po roce 2010.

4. Postanowienia ustępów 2 i 3 będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu Strony polskiej, przez Dyrekcję Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej w imieniu Strony czeskiej.

4. Ustanovení odst. 2 a 3 budou provádět generální ředitel Státních silnic a dálnic za polskou stranu a Ředitelství silnic a dálnic České republiky za českou stranu.

Artykuł 3

Článek 3

Granica państwowa

Státní hranice

Realizacja niniejszej umowy nie spowoduje zmiany przebiegu polsko-czeskiej granicy państwowej. Prováděním této Dohody nedojde ke změně průběhu polsko-českých státních hranic.

Artykuł 4

Článek 4

Rozbieżności

Rozdílné názory

Rozbieżności dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony w drodze dyplomatycznej. Rozdílnosti názorů týkající se výkladu a provádění této Dohody budou řešeny smluvními stranami diplomatickou cestou.

Artykuł 5

Článek 5

Okres obowiązywania umowy

Platnost Dohody

1. Niniejsza umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona wyłącznie w drodze pisemnego porozumienia Umawiających się Stron.

I.Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

2. Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony i utraci moc w chwili wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.

2.Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou a pozbude platnost v okamžiku provedení předmětu Dohody, což bude potvrzeno výměnou diplomatických nót.

Artykuł 6

Článek 6

Wejście w życie

Vstup v platnost

1. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych.

I.Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany, což bude potvrzeno výměnou diplomatických nót.

2. Za datę wejścia w życie umowy będzie uważany dzień otrzymania noty późniejszej stwierdzającej to przyjęcie.

2. Za datum vstupu Dohody v platnost bude považováno datum doručení pozdější noty.

Sporządzono w Straszynie dnia 18 marca 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Dáno v Straszynie dne 18 března 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v polském a českém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Z upoważnienia Rządu Republiki Czeskiej Za vladu Polskę republiky Za vladu Ćeske republiky