UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisana w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r. Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową

W imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 29 kwietnia 2005 r. została podpisana w Pradze Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Czeskiej, zwane dalej ”Umawiającymi się Stronami”

-   kierując się pragnieniem dalszego umacniania przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunków,

-   pragnąc dalszego usprawnienia komunikacji kolejowej między obydwoma Państwami,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1.  Umowa niniejsza dotyczy międzynarodowych przewozów kolejowych pasażerów, towarów i środków transportu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską oraz tranzytu przez terytoria państw obu Umawiających się Stron wykonywanych przez koleje uprawnione do takich przewozów.

2.  Warunki tranzytu kolejowego z Republiki Czeskiej do Republiki Czeskiej przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez stację Głuchołazy i z Republiki Czeskiej do Republiki Federalnej Niemiec przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na odcinku linii kolejowej między stacjami Hrádek nad Nisou i Zittau określają odrębne porozumienia

Artykuł 2

W rozumieniu niniejszej umowy następujące określenia oznaczają:

a)  ”odprawa graniczna” — wykonywanie wszystkich czynności związanych z przekraczaniem granicy państwowej w rozumieniu przepisów obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz zgodnie z przepisami prawnymi państw obu Umawiających się Stron,

b)  ”właściwe organy” — organy administracji państw obu Umawiających się Stron, których pracownicy dokonują odprawy granicznej,

c)  ”kolej” — kolejowe przedsiębiorstwa transportowe oraz zarządcy infrastruktury kolejowej mający siedzibę na terytorium każdego z państw obu Umawiających się Stron,

d)  ”stacja graniczna” — stacja wyznaczona do bezpośredniego kontaktu z koleją mającą siedzibę na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 3

1.  Każda z Umawiających się Stron podejmie, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego i umowami wiążącymi Umawiające się Strony, wszelkie niezbędne działania dla ułatwienia komunikacji kolejowej przez wspólną granicę państwową.

2.  Komunikacja kolejowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską odbywa się przez kolejowe przejścia graniczne zgodnie z obowiązującymi odrębnymi umowami zawartymi między obiema Umawiającymi się Stronami i zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.

Artykuł 4

1.  Obie Umawiające się Strony podejmą wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia jak najlepszej współpracy pomiędzy kolejami.

2.  Obie Umawiające się Strony będą wspierać rozwój transportu kombinowanego w celu zwiększenia udziału komunikacji kolejowej w transporcie towarów.

Artykuł 5

1.  Koleje będą się wzajemnie informować o wszelkich przeszkodach w ruchu kolejowym, które mogą ograniczyć lub uniemożliwić komunikację kolejową miedzy obydwoma państwami, albo niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie transportu kolejowego na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.

2.  Obowiązek usunięcia przeszkód w komunikacji kolejowej przez granicę państwową spoczywa na tej z Umawiających się Stron, na terytorium państwa której, przeszkody te powstały. Przy usuwaniu przeszkód w komunikacji kolejowej przez granicę państwową koleje mogą sobie pomagać na podstawie wzajemnego porozumienia.

Artykuł 6

W celu zapewnienia łączności przez granicę państwową w zakresie niezbędnym dla kolei do prowadzenia ruchu kolejowego każda z Umawiających się Stron udziela drugiej Umawiającej się Stronie zgody na zainstalowanie i korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz na przyłączenie ich do odpowiednich urządzeń na terytorium swojego państwa.

Koszty zainstalowania odpowiednich   urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do prowadzenia ruchu  kolejowego pokrywają koleje

Umawiających się Stron na podstawie zasad rozliczania określonych w odrębnym porozumieniu

2.  Umawiające się Strony uzgadniają, że koleje w drodze odrębnego porozumienia zapewnią sobie wzajemnie:

a)  pomieszczenia służbowe i socjalne wraz z wyposażeniem, niezbędne dla prowadzenia komunikacji kolejowej przez granicę państwową,

b)  niezbędną łączność dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu kolejowego.

3.  Pomieszczenia służbowe i socjalne oraz wyposażenie niezbędne dla wykonywania czynności przez właściwe organy w komunikacji kolejowej przez granicę państwową zapewnia się na warunkach określonych odrębną umową.

Artykuł 7

1.   Koleje mogą, na podstawie wzajemnego porozumienia, wysłać na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony niezbędną liczbę pracowników na czas niezbędny do wykonania zadań służbowych wynikających z niniejszej Umowy.

2.   Każda z Umawiających się Stron, dla wykonania zadań o których mowa w ust. l, zapewni na zasadzie wzajemności pracownikom kolei, która ma siedzibę na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, taką samą pomoc i ochronę prawną, jak pracownikom kolei mającej siedzibę na terytorium własnego państwa.

Artykuł 8

1. Pracownicy kolei, wykonujący zgodnie z niniejszą Umową swoje obowiązki służbowe na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, zachowują swoje uprawnienia do noszenia umundurowania i odznak służbowych.

2. Warunki przejazdu pracowników kolei, którzy zgodnie z art. 7 ust. 1 są . wysyłani w celu wykonania zadań służbowych na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony między stacjami granicznymi, jak również między innymi stacjami na terytorium obu Państw, określają porozumienia zawarte między kolejami. Warunki przejazdu koleją pracowników właściwych organów reguluje odrębne porozumienie.

Artykuł 9

1.  Czas postoju pociągów na stacjach granicznych ustalają koleje po uzgodnieniu z właściwymi organami.

2.  Koleje oraz właściwe organy będą stwarzać warunki sprzyjające zminimalizowaniu czasu postoju pociągów na stacjach granicznych.

Artykuł 10

1.  Przewozy przesyłek pocztowych przez granicę państwową następują zgodnie z umowami wiążącymi obie Umawiające się Strony.

2.  Listy służbowe i przesyłki kolei mogą być przewożone przez granicę państwową bez pośrednictwa administracji pocztowej i bez uiszczania opłat pocztowych.

Artykuł 11

Przywóz, wywóz i tranzyt towarów w celu naprawienia linii kolejowej, taboru kolejowego lub usunięcia przeszkód w komunikacji kolejowej przez granicę państwową, jak również przywóz, wywóz i tranzyt przedmiotów przeznaczonych do użytku służbowego, rzeczy osobistego użytku oraz artykułów spożywczych przez pracowników kolei na okres ich pobytu na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, odbywa się zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego państwa każdej z Umawiających się Stron oraz przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Artykuł 12

1.  W razie spowodowania przez kolej na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony śmierci lub zranienia osoby trzeciej, czy też wyrządzenia szkody w jej majątku, za odszkodowanie należne osobie do tego uprawnionej odpowiada ta kolej, która tę szkodę spowodowała i to zgodnie z przepisami prawa państwa tej Umawiającej się Strony, na którego terytorium nastąpiła ta szkoda.

2.  Do ustalenia odpowiedzialności za szkodę powstałą podczas przewozu pasażerów, towarów i środków transportu między kolejami posiadającymi siedzibę na terytorium jednego z państw Umawiających się Stron, włącznie z procedurą zgłaszania i dochodzenia roszczeń, stosuje się postanowienia Konwencji o Międzynarodowym Przewozie Kolejami (COTIF).

3.  W razie śmierci lub zranienia pracownika kolei, czy też wyrządzenia szkody w jego majątku, podczas wykonywania obowiązków służbowych na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, odpowiedzialność z tytułu powstałych szkód w stosunku do osoby do tego uprawnionej ponosi ta kolej, której poszkodowany jest pracownikiem i zgodnie z przepisami prawa tego państwa, na którego terytorium kolej ta ma siedzibę.

4.  Kolej, mająca siedzibę na terytorium państwa jednej z Umawiających się Stron, ma prawo regresu do kolei mającej siedzibę na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu wynagrodziła szkodę, za którą odpowiedzialność w całości lub w części ponosi kolej, mająca siedzibę na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, z wyjątkiem szkód powstałych na skutek działania siły wyższej.

Artykuł 13

Koleje w drodze odrębnego porozumienia uzgodnią szczegóły dotyczące współpracy w komunikacji kolejowej przez granicę państwową.

Artykuł 14

1.  Za wykonanie niniejszej Umowy odpowiadają Ministrowie właściwi do spraw transportu kolejowego obu Umawiających się Stron.

2.  Ewentualne spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 15

1.  Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiających się Stron, o czym Umawiające się Strony poinformują się w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej od drugiej Umawiającej się Strony.

2.  Umowę niniejszą zawiera się na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana w dowolnym czasie w drodze notyfikacji. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty stwierdzającej jej wypowiedzenie przez jedną z Umawiających się Stron.

3.  Zmiany do niniejszej Umowy wymagają uzgodnienia przez Umawiające się Strony i mogą być wprowadzone do Umowy w trybie ustalonym w ustępie 1 niniejszego artykułu. Za dzień, w którym zmiany do niniejszej Umowy wejdą w życie, uznaje się dzień otrzymania późniejszej noty drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 16

W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc „Umowa między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o wzajemnej komunikacji kolejowej” podpisana w Warszawie w dniu 8 kwietnia 1967 roku.

Umowę niniejszą sporządzono w Pradze dnia 29.04.2005 roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną.

TEKST UMOWY W JĘZYKU CZESKIM

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 4 października 2006 r.