UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, podpisana w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 18 lutego 2005 r. została podpisana w Nikozji Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, w następującym brzmieniu:UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Cyprus on Co-operation in Combating Organized and other forms of Crime

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Cypryjskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Cyprus hereinafter referred to as „the Contracting Parties”,

— powodowane pragnieniem dalszego rozwoju stosunków dwustronnych. Guided by their endeavour to contribute to the further development of their bilateral relations;
— głęboko zaniepokojone międzynarodowym rozprzestrzenianiem się przestępczości, Deeply disturbed by the transnational spread of crime;
— przekonane o zasadniczym znaczeniu dwustronnej współpracy dla zwalczania i skutecznego przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i innym formom przestępczości, Convinced of the substantial importance of bilateral co-operation in combating and effectively preventing organized crime and other forms of crime;
— mając na celu zwiększenie i zharmonizowanie wspólnych starań w zakresie zwalczania przestępczości, Aiming at increasing and harmonizing their joint efforts for combating crime;
— uznając obopólne korzyści takiej współpracy dla obydwu Umawiających się Stron, Recognizing the mutual advantages of such co-operation for both Contracting Parties;
— biorąc pod uwagę odpowiednie międzynarodowe traktaty, których są Stronami, Taking into consideration the relevant international treaties to which they are both parties;
— szanując swoje krajowe ustawodawstwa oraz zasady równości i wzajemności, Respecting their national legislation and the principles of equality and reciprocity,
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

1. Biorąc pod uwagę i działając zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, jak również zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Umawiające się Strony zobowiązują się współpracować w zakresie zwalczania, zapobiegania i ścigania przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, w szczególności:

1. Taking into consideration and in compliance with their national legislation, as well as pursuant to the provisions of the present Agreement, the Contracting Parties shall co-operate in the combat, prevention and prosecution of organized crime and other forms of crime, in particular:

1) przestępstw przeciwko życiu i fizycznej nietykalności człowieka.

(1) offences against life and the physical integrity of persons.

2) przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną,

(2) offences related to terrorist activities.

3) nielegalnego uprawiania, wytwarzania, uzyskiwania, eksportu, importu, przewozu i nielegalnego handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

(3) illicit cultivation, production, extraction, export, import, transit of and illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

4) przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu powszechnemu,

(4) offences against public order and public safety.

5) kradzieży, importu, eksportu i przeładunku bez licencji materiałów nuklearnych i radioaktywnych, ich transportu, nielegalnego handlu, niewłaściwego użytkowania lub groźby niewłaściwego użytkowania w celu wyrządzenia szkody.

(5) theft, import, export and transhipment without licence of nuclear and radioactive materials, their transportation, illegal trading, improper use or threatening with their improper use in order to cause a damage.

6) przestępstw związanych z porywaniem, braniem zakładników lub poważnym niezgodnym z prawem przetrzymywaniem.

(6) offences involving kidnapping, the taking of a hostage or serious unlawful detention.

7) handlu ludźmi.

(7) trafficking in human beings,

8) nielegalnej produkcji, posiadania, importu, eksportu, przeładunku bez licencji i handlu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,

(8) illicit production, possession, import, export, transhipment without licence and trafficking in firearms, ammunition and explosives,

9) oszustw gospodarczych, prania pieniędzy i korupcji.

(9) economic fraud, money laundering and corruption,

10) podrabiania banknotów, monet, innych środków płatniczych i obligacji oraz wprowadzania ich do obiegu.

(10) counterfeit of banknotes, coins, other means of payment and bonds and their circulation.

11) kradzieży i nielegalnego handlu i obrotu przedmiotami stanowiącymi dorobek kulturalny, w szczególności antykami i dziełami sztuki,

(11) theft and illegal trading and trafficking in cultural items with special regard to antiquities and objects of art.

12) nielegalnego przekraczania granic i nielegalnej migracji.

(12) illegal border-crossing and illegal migration,

13) fałszowania paszportów, innych dokumentów podróży, dowodów osobistych i innych dokumentów, użytkowania i wprowadzania ich do obiegu.

(13) forgery of passports, other travel documents, identity cards and other documents, their use and circulation,

14) kradzieży samochodów, importu, eksportu i przeładunku kradzionych samochodów, fałszowania praw jazdy i innych dokumentów samochodowych.

(14) car thefts, import, export and transhipment of stolen cars, forgery of driving licenses and other car documents.

15) kradzieży, importu, eksportu i przeładunku kradzionych towarów oraz nielegalnego handlu i przemytu innych towarów,

(15) thefts, import, export and transhipment of stolen goods and illegal trading and smuggling of any other goods.

16) seksualnego wykorzystywania ludzi,

(16) sexual exploitation of persons.

17) produkcji, importu, eksportu i przeładunku oraz wprowadzania do obiegu materiałów pornograficznych z udziałem dzieci,

(17) production, import, export and transhipment and circulation of pornographic material involving children,

18) piractwa morskiego i powietrznego,

(18) sea and air piracy.

19) przestępstw przeciwko własności intelektualnej,

(19) offences against intellectual property.

20) przestępstw komputerowych.

(20) computer related crimes.

2. Umawiające się Strony będą współpracować szczególnie w przypadkach, gdy przestępstwa lub ich przygotowanie odbywa się na terytorium jednej z Umawiających się Stron, a uzyskane dane związane są z terytorium drugiej z Umawiających się Stron.

2. The Contracting Parties shall co-operate especially in cases wherein crimes or their preparation are carried out in the territory of one of the Contracting Parties, and data obtained is related to the territory of the other Contracting Party.

Artykuł 2

Article 2

1. W celu realizacji postanowień niniejszej umowy właściwymi organami Umawiających się Stron są:

1. In order to implement the provisions of the present Agreement, the following authorities of the Contracting Parties are competent:

ze strony Rzeczypospolitej Polskiej: on the part of the Republic of Poland

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych.

(1) the Minister competent for internal affairs,

2) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

(2) the Minister competent for financial institutions affairs.

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

(3) the Minister competent for public financial affairs.

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

(4) the Chief of the Internal Security Agency,

5) Komendant Główny Policji,

(5) the Chief Commanding Officer of Police,

6) Komendant Główny Straży Granicznej,

(6) the Chief Commanding Officer of the Border Guard,
oraz ze strony Republiki Cypryjskiej: and on the part of the Republic of Cyprus

1) Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego,

(1) the Ministry of Justice and Public Order,

2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

(2) the Ministry of Interior,

3) Komenda Główna Policji,

(3) the Police Headquarters,

4) Zjednoczenie na rzecz Zwalczania Prania Pieniędzy (MOKAS),

(4) the Unit for Combating Money Laundering (MOKAS),

5) Departament Ceł.

(5) the Department of Customs.
Właściwe organy zobowiązują się, w ramach ich upoważnień i kompetencji, współpracować ze sobą bezpośrednio oraz mogą precyzować zakres ich współpracy i formy komunikacji w protokółach wykonawczych do niniejszej umowy. The competent authorities shall, within their powers and territory of competence, co-operate with each other directly, and may specify the definite fields of their co-operation and the forms of communication in executive Protocols to this Agreement.

2. W zakresie swoich kompetencji, właściwe organy mogą wymieniać oficerów łącznikowych i uzgadniać określone sposoby i metody bezpośredniej współpracy.

2. Within the scope of their competence, the relevant authorities may exchange liaison officers, and agree on specific ways and methods of direct co-operation.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron dostarczą sobie nawzajem nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wymianie ekspertów nie później niż na dwa tygodnie przed planowaną datą wizyty.

3. The relevant authorities of the Contracting Parties shall provide each other with names of persons who will participate in the exchange of experts not later than two weeks before a planned date of a visit.

4. Przy braku innego porozumienia, w komunikacji i wymianie informacji między współpracującymi organami używany będzie język angielski.

4. In the absence of other agreement, the English language shall be used for communication and exchange of information between the co-operating authorities.

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany kompetencji lub nazwy organu, Umawiające się Strony poinformują się nawzajem o tym fakcie drogą dyplomatyczną.

5. In case of any change in the competence, or name of any authority, the Contracting Parties shall inform each other through diplomatic channels.

Artykuł 3

Article 3

1. Współpracując w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1. In co-operating in the detection and combating of crime, the competent authorities of the Contracting Parties

1) informować się nawzajem o danych osób biorących udział w popełnieniu przestępstwa, powiązaniach przestępców, strukturze organizacji i grup przestępczych, specyficznych postawach przestępców i grup, sprawach (w szczególności o czasie, miejscu i metodzie popełnienia przestępstwa), zaatakowanych obiektach, naruszonych przepisach prawnych, podjętych działaniach, jak również o innych istotnych szczegółach w zakresie, w jakim są niezbędne do zapobiegania lub zwalczania przestępstw.

(1) shall inform each other of the data on persons involved in crime, the offenders' connections, the structure of criminal organizations and groups, the specific offender and group attitude, the facts of the cases (especially the time, location and method of the offence), the attacked facilities, the description of the laws violated, the measures taken, as well as any other relevant details, in so far as these are necessary for the prevention or combating of such crimes.

2) na wniosek podejmować działania operacyjne i inne środki, dopuszczone przez prawo wewnętrzne Umawiającej się Strony, do której kieruje się wniosek,

(2) shall, upon request, take operational actions and other measures authorized by the national legislation of the requested Contracting Party,

3) wymieniać dane i doświadczenia dotyczące metod popełniania przestępstw i nowych form przestępczości,

(3) shall exchange data and experiences on methods of commission and new forms of crime,

4) wymieniać rezultaty badań kryminalnych i krymi-nologicznych.

(4) shall exchange the results of their criminal and criminological researches.

5) informować się nawzajem o doświadczeniach w zakresie technik prowadzenia śledztwa oraz stosowanych metodach pracy, użytego sprzętu, w celu ich usprawnienia.

(5) shall mutually inform each other of their experiences on investigation techniques and application of their working methods and equipment in order to improve them.

6) na wniosek udostępniać sobie nawzajem informacje i próbki przedmiotów pochodzących z przestępstw lub używanych do ich popełniania,

(6) shall, upon request, put at each other's disposal information on and samples of objects resulting from criminal acts or used for committing crimes.

7) wymieniać specjalistów w dziedzinie zwalczania przestępczości w celu wspólnego lub wzajemnego szkolenia w celu uzyskania wiedzy na wyższym poziomie oraz w celu wzajemnego przeglądu nowoczesnych osiągnięć techniki kryminalnej, jak również sprzętu i metod używanych do zwalczania przestępczości,

(7) shall exchange specialists in the field of combating crime for joint or mutual training for obtaining expertise of higher level and for studying mutually the modem achievements of criminal techniques as well as the equipment and methods used in combating crime.

8) w miarę potrzeby, przeprowadzać spotkania konsultacyjne w celu przygotowania i przeprowadzenia skoordynowanych działań,

(8) shall, if necessary, meet for consultations to prepare and promote the coordinated measures,

9) współpracować w celu ułatwienia zorganizowania zakupu kontrolowanego, aby umożliwić aresztowanie osób biorących udział w popełnieniu przestępstwa, pod warunkiem dostarczenia niezbędnych informacji na co najmniej czterdzieści osiem godzin przed podjęciem wnioskowanych działań.

(9) shall co-operate to facilitate the controlled delivery in order to render possible the arrest of the persons involved, provided that the necessary information is submitted at least forty eight hours prior to the requested action.

2. Ponadto, współpraca między właściwymi organami Umawiających się Stron będzie obejmować wymianę:

2. Furthermore, the co-operation between the competent authorities of the Contracting Parties shall cover the exchange of:

1) informacji na temat przepisów prawa dotyczących przestępstw, o których mowa w niniejszej umowie,

(1) information on legislative provisions concerning the criminal acts described in the present Agreement,

2) informacji na temat dochodów z przestępstw,

(2) information on proceeds originating from criminal acts,

3) informacji na temat poszukiwania i innych operacji związanych z osobami zaginionymi lub poszukiwanymi,

(3) information on search and other operations connected with persons either missing or wanted,

4) doświadczeń i przepisów prawa dotyczących cudzoziemców i migracji, jak również wymianę wzorów dokumentów podróży, wiz i pieczęci,

(4) experiences and legislative provisions concerning aliens and migration, as well as the exchange of samples of travel documents, visas and seals,

5) informacji na temat nielegalnej migracji, organizatorów i osób ułatwiających popełnienie przestępstwa.

(5) information on illegal migration, traffickers and facilitators.

Artykuł 4

Article 4

W celu zapobiegania i zwalczania przestępstw związanych z działaniami terrorystycznymi, właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać informacje i dane na temat: For preventing and combating offences related to terrorist activities, the competent authorities of the Contracting Parties,

1) planowanych lub popełnionych przestępstw związanych z działaniami terrorystycznymi, osób w nich uczestniczących, metod popełniania przestępstw oraz używanego sprzętu technicznego,

(1) shall exchange information and data on the planned or committed offences related to terrorist activities, those who participate in such offences, the methods of the commission and the technical equipment used;

2) grup terrorystycznych i ich członków, którzy planują, popełniają lub popełnili przestępstwa związane z działaniami terrorystycznymi na szkodę którejkolwiek z Umawiających się Stron, jak również informacje i dane niezbędne do zwalczania terroryzmu i likwidowania przestępstw poważnie zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

(2) shall exchange information and data on terrorist groups and the members of these groups planning, committing or having committed offences related to terrorist activities, to the disadvantage of either Contracting Party, as well as information and data which is necessary for combating terrorism and suppressing crimes seriously threatening the public safety.

Artykuł 5

Article 5

W celu zapobiegania i likwidowania nielegalnego uprawiania, wytwarzania, uzyskiwania, eksportu, importu, przewozu i nielegalnego handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, właściwe organy Umawiających się Stron będą: For the prevention, combating of illicit cultivation, production, extraction, export, import, transit of and illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, the competent authorities of the Contracting Parties:

1) informować się nawzajem o danych osób zaangażowanych w nielegalną produkcję i handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi; miejscach ich ukrycia, środkach transportu i metodach działania tych osób; miejscu pochodzenia i przeznaczenia środków odurzających i substancji psychotropowych, jak również o innych istotnych szczegółach takich przestępstw w zakresie, w jakim są one niezbędne do zapobiegania lub zwalczania takich przestępstw.

(1) shall inform each other of the data on persons involved in the illegal production of and trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; on hiding places, means of transport and working methods of these persons; on the place of origin and destination of the narcotic drugs and psychotropic substances, as well as of any other relevant details of such crimes, in so far as these are necessary for the prevention or combating of these crimes,

2) dzielić się informacjami na temat stosowanych metod nielegalnego handlu i innych istotnych faktach.

(2) shall advise each other on their information on the usual methods of illicit trafficking and of other relevant facts.

3) wymieniać rezultaty badań kryminalnych i krymi-nologicznych dotyczących handlu i niewłaściwego użycia środków odurzających i substancji psychotropowych,

(3) shall exchange the results of their criminal and criminological research on trafficking in and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances,

4) udostępniać sobie próbki środków odurzających i substancji psychotropowych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.

(4) shall put at each other's disposal samples of narcotic drugs and psychotropic substances of natural or synthetic origin,

5) wymieniać doświadczenia w kontrolowaniu legalnego handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.

(5) shall exchange their experiences in controlling the legal trade of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

Artykuł 6

Article 6

1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę informacji niejawnych dostarczanych sobie zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym.

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall ensure the protection of confidential Information delivered to them in accordance with their national legislation.

2. W przypadku ujawnienia lub ryzyka ujawnienia informacji niejawnych dostarczanych przez właściwe organy jednej z Umawiających się Stron, właściwe organy Umawiającej się Strony, która otrzymuje informacje, natychmiast powiadomią drugą stronę o takim fakcie i towarzyszących mu okolicznościach. W powiadomieniu tym powinny zostać określone konsekwencje takiego zdarzenia i działania podjęte w celu zapobiegania podobnym ujawnieniom w przyszłości.

2. In case of disclosure or a risk for disclosure of confidential information delivered by the competent authorities of one Contracting Party, the competent authorities of the receiving Contracting Party shall immediately inform the other about the event, and relevant circumstances. The notification should include the consequences of the event and measures undertaken in order to prevent future disclosures.

Artykuł 7

Article 7

Dokumenty, dane i sprzęt techniczny dostarczone zgodnie z niniejszą umową mogą zostać przekazane państwu trzeciemu tylko za zgodą właściwych organów Umawiającej się Strony, która je dostarcza. Documents, data and technical equipment delivered pursuant to the present Agreement can be transferred to a third country only with the approval of the competent authority of the delivering Contracting Party.

Artykuł 8

Article 8

W celu ochrony danych osobowych dostarczanych w trakcie współpracy obowiązują następujące zasady: For the protection of personal data delivered in the course of the co-operation, the following conditions shall be valid:

1) właściwe organy Umawiającej się Strony, które otrzymują dane osobowe, mogą ich używać jedynie do celów i na warunkach określonych przez właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony, które dostarczają te dane,

(1) The receiving competent authorities of the one Contracting Party may use the personal data solely for the purpose and under the conditions determined by the delivering competent authorities of the other Contracting Party,

2) na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony, który dostarcza dane osobowe, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony, który otrzymuje te dane, udzieli informacji na temat użycia otrzymanych danych i rezultatów osiągniętych za ich pomocą.

(2) Upon the request of the delivering competent authority of the one Contracting Party, the receiving competent authority of the other Contracting Party shall give information on the utilization of the personal data delivered and the results thus achieved.

3) dane osobowe mogą być przekazywane jedynie organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane osobowe mogą być przekazywane innym właściwym organom jedynie za uprzednim zezwoleniem organów je dostarczających,

(3) Personal data may be forwarded solely to security and public order protection authorities. Personal data may be transferred to other competent authorities only with the previous permission of the delivering authority.

4) właściwe organy Umawiających się Stron będą skutecznie chronić dostarczane dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, zmianą i publikacją,

(4) The competent authorities of the Contracting Parties shall protect effectively the personal data delivered against unauthorized access, change and publication.

5) właściwy organ Umawiającej się Strony, który dostarcza dane osobowe, jest odpowiedzialny za ich prawdziwość. Jeżeli okaże się, że dane te są nieprawdziwe, organy drugiej Umawiającej się Strony, które otrzymują dane, muszą zostać natychmiast poinformowane o tym fakcie. W takim przypadku strona otrzymująca zobowiązana jest skorygować lub zniszczyć te dane,

(5) The delivering competent authority of the Contracting Party is responsible for the authenticity of the personal data. Should it become evident that the personal data is false, the receiving authorities of the other Contracting Party must be informed about it immediately. In such a case the receiving party is obliged to rectify or destroy the personal data,

6) właściwe organy Umawiającej się Strony, które dostarczają dane osobowe, mogą określić termin usunięcia tych danych ze zbiorów informatycznych.

(6) The competent delivering authorities of a Contracting Party may determine a time limit for excluding the personal data from information files.

Artykuł 9

Article 9

1. W celu promowania i dokonywania przeglądu współpracy stosownie do niniejszej umowy, Umawiające się Strony powołają Wspólną Komisję. Umawiające się Strony poinformują się drogą dyplomatyczną o członkach wyznaczonych przez siebie do Wspólnej Komisji.

1. In order to promote and survey the co-operation pursuant to the present Agreement, the Contracting Parties shall set up a Joint Commission. The Contracting Parties shall notify each other of their members designated to the Joint Commission through the diplomatic channels.

2. Spotkania Wspólnej Komisji będą odbywały się w miarę potrzeby z inicjatywy którejkolwiek z Umawiających się Stron. Komisja będzie odbywać spotkania na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Cypryjskiej.

2. The Joint Commission shall hold meetings when necessary at the initiative of either Contracting Party. The Commission will hold its meetings alternately in the Republic of Poland and the Republic of Cyprus.

Artykuł 10

Article 10

Każda z Umawiających się Stron może odmówić w całości lub w części lub może uwarunkować zrealizowanie wniosku o pomoc lub współpracę, jeśli ogranicza on jej suwerenność państwową, zagraża jej bezpieczeństwu lub podstawowym interesom lub narusza jej prawo krajowe. Either Contracting Party may deny in whole or in part or may condition the execution of a request for assistance or co-operation in case this request restricts its national sovereignty, endangers its security or basic interests, or violates its national law.

Artykuł 11

Article 11

Niniejsza umowa nie wpływa na zobowiązania powstałe na podstawie dwustronnych lub wielostronnych traktatów międzynarodowych zawartych przez Umawiające się Strony. The present Agreement does not affect the obligations emanating from bilateral or multilateral international treaties concluded by the Contracting Parties.

Artykuł 12

Article 12

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji pomiędzy właściwymi organami Umawiających się Stron.

1. Disputes related to interpretation or application of the present Agreement shall be solved through direct negotiations between the competent authorities of the Contracting Parties.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, o których mowa w ustępie 1, spory będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną bez przedkładania ich stronie trzeciej.

2. In case of not reaching an agreement through negotiations provided for in paragraph 1, any dispute will be solved through diplomatic channels without reference to any third party.

Artykuł 13

Article 13

Jakiekolwiek wydatki poniesione na realizację postanowień niniejszej umowy pokrywa Umawiająca się Strona, na terytorium której wydatki te poniesiono, o ile Umawiające się Strony nie postanowią inaczej. Any expenditure made for the implementations of the provisions of this Agreement will be borne by the Contracting Party on the territory of which the expenditure has been made, unless the Contracting Parties decide otherwise.

Artykuł 14

Article 14

1. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem Umawiających się Stron — powiadomienie o takim przyjęciu zostanie przekazane drogą dyplomatyczną. Umowa wchodzi w życie trzydziestego dnia po otrzymaniu późniejszego powiadomienia.

1. The present Agreement is subject to acceptance in compliance with the law of the Contracting Parties — such acceptance will be notified through diplomatic channels. The Agreement will come into effect thirty days from the receipt of the later notification.

2. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek z Umawiających się Stron poprzez powiadomienie drogą dyplomatyczną. W takim przypadku, umowa wygasa po upływie sześciu miesięcy od otrzymania powiadomienia.

2. The present Agreement has been concluded for an indefinite period of time and can be terminated by either Contracting Party by a notification through diplomatic channels. In such a case, the Agreement expires six months after the receipt of the notification.

3. W dniu wejścia w życie niniejszej umowy, Umowa o współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Cypru, podpisana w Warszawie dnia 26 października 1992 r., traci moc obowiązującą między obydwoma państwami.

3. Upon entry into force of this Agreement, the Agreement on Co-operation between the Ministry of Interior of the Republic of Poland and the Ministry of Interior of the Republic of Cyprus signed in Warsaw on 26 October 1992 shall cease to have any effect between the two countries.

SPORZĄDZONO w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, greckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic w interpretacji tekst angielski będzie rozstrzygający. DONE in Nicosia on the 18th February day of 2005 in duplicate, each in the Polish, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation, the English text shall prevail.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 26 września 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka