UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 7 kwietnia 2005 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:
UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Bulgaria on Mutual Protection and Exchange of Classified Information

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Bułgarii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, mając na celu zapewnienie ochrony wszystkich informacji, które zostały zaklasyfikowane jako informacje niejawne zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron i przekazanie drugiej Umawiającej się Stronie, uzgodniły, co następuje:

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as the ”Contracting Parties”, aiming to ensure the protection of all the information which has been classified pursuant to the internal legislation of each of the Contracting Parties and transferred to the other Contracting Party have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

Definicje

Definitions

Dla celów niniejszej umowy: For the purpose of this Agreement,

1) „informacja niejawna” oznacza wszelką określoną prawem informację, niezależnie od formy, nośnika oraz sposobu wyrażenia, wytworzoną lub będącą w trakcie wytwarzania, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym dostępem;

1) ”Classified Information” means all legally defined information, irrespective of its form, carrier, manner of expression, either generated or in process of generation, which requires protection against unauthorised access;

2) „nieuprawniony dostęp do informacji niejawnych” oznacza każdą formę ujawnienia informacji niejawnych, w tym niewłaściwe wykorzystanie, uszkodzenie, przekazanie, zniszczenie, niewłaściwe zaklasyfikowanie, a także wszelkie inne działania, których skutkiem jest naruszenie ochrony lub utrata takiej informacji, jak również inne działania lub zaniechania, których rezultatem jest zapoznanie się z takimi informacjami osoby nieuprawnionej;

2) ”Unauthorised Access to Classified Information” means any form of disclosure of Classified Information, including misuse, damage, submission, destruction and incorrect classification thereof, as well as any other actions, resulting in breach of protection or loss of such information, as well as any actions or inactions that have resulted in making the information known to an unauthorised person;

3) „poświadczenie bezpieczeństwa” oznacza dokument potwierdzający, że jego posiadacz może uzyskać dostęp do informacji niejawnych zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron;

3) ”Personnel Security Clearance” means a document confirming that its holder may be granted access to Classified Information in accordance with the internal legislation of each of the Contracting Parties;

4) „świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego” oznacza dokument potwierdzający, że kontrahent może uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z kontraktem niejawnym i zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron;

4) ”Industrial Security Clearance” means a document confirming that the Contractor may be granted access to Classified Information in connection with a Classified Contract and in accordance with the internal legislation of each of the Contracting Parties;

5) „kontrakt niejawny/kontrakt zawarty z podwykonawcą” oznacza umowę między dwoma lub więcej osobami fizycznymi lub prawnymi, która zawiera informacje niejawne lub wiąże się z dostępem do nich;

5) ”Classified Contract/Subcontract” means an agreement between two or more persons/legal entities which contains or provides for access to Classified Information;

6) „kontrahent/podwykonawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, posiadającą zdolność prawną do zawierania kontraktów lub stronę kontraktu niejawnego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

6) ”Contractor/Subcontractor” means a person or a legal entity possessing the legal capacity to conclude contracts or a party to a Classified Contract under the provisions of this Agreement;

7) „właściwy organ bezpieczeństwa” oznacza organ, który zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron, wykonuje funkcje w zakresie ochrony informacji niejawnych, przeprowadza całościową kontrolę w tym zakresie, jak również wykonuje niniejszą umowę i jest określony w artykule 3 ustęp 1 niniejszej umowy;

7) ”Competent Security Authority” means the authority which, in compliance with the internal legislation of each of the Contracting Parties, performs functions regarding the protection of Classified Information, exercises overall control in this sphere as well as conducts the implementation of this Agreement, and its determined as such in Article 3 Paragraph 1 of this Agreement;

8) „jednostka organizacyjna” oznacza podmiot, który wytwarza, przetwarza, przekazuje, otrzymuje, przechowuje, chroni i wykorzystuje informacje niejawne zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron oraz na podstawie niniejszej umowy;

8) ”Organisational Unit” means an entity which generates, processes, transfers, receives, stores, protects and uses Classified Information in accordance with the internal legislation of each of the Contracting Parties and in compliance with this Agreement;

9) „strona trzecia” oznacza państwo lub organizację międzynarodową, która nie jest stroną niniejszej umowy, lub jakąkolwiek osobę fizyczną bądź prawną, która nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego albo której odmówiono takiego poświadczenia lub świadectwa, po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron, oraz której zadania nie wymagają zapoznania się z informacjami niejawnymi.

9) ”Third Party” means a state or international organization which is not a Party to this Agreement or any person/legal entity who does not have a Personnel Security Clearance/Industrial Security Clearance or who was refused such a Clearance after conducting a vetting procedure in accordance with the internal legislation of each of the Contracting Parties and who does not have a need-to--know.

Artykuł 2

Article 2

Poziomy tajności

Security Classification Levels

1. Umawiające się Strony uzgadniają, że poniższe poziomy tajności są równoważne i odpowiadają klauzulom tajności, określonym w prawie wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron:

1. The Contacting Parties agree that the following security classification levels are equivalent and correspond to the security classification levels specified in the internal legislation of each of the Contracting Parties.2. Jednostki organizacyjne powiadamiają się wzajemnie o każdym przypadku zmiany lub zniesienia poziomu tajności przekazywanych informacji.

2. The Organisational Units shall inform each other of any case of change or removal of the security classification level of the transferred information.

Artykuł 3

Article 3

Właściwe organy bezpieczeństwa

Competent Security Authorities

1. Właściwymi organami bezpieczeństwa dla celów niniejszej umowy są:

1. For the purpose of this Agreement, the Competent Security Authorities shall be:

a. w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w sferze cywilnej) i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych (w sferze wojskowej); a. for the Republic of Poland: the Head of the Internal Security Agency (civilian) and the Head of the Military Information Services (military);
b. w Republice Bułgarii: Państwowa Komisja do spraw Bezpieczeństwa Informacji. b. for the Republic of Bulgaria: the State Commission on Information Security.

2. Wtaściwe organy bezpieczeństwa informują się wzajemnie o przepisach obowiązujących w ich państwach, regulujących ochronę informacji niejawnych, i wymieniają między sobą dane kontaktowe.

2. The Competent Security Authorities shall inform each other of their internal legislation in force regulating the protection of Classified Information and shall exchange their requisites.

3. W celu osiągnięcia i utrzymania porównywalnych standardów bezpieczeństwa właściwe organy bezpieczeństwa przekazują sobie wzajemnie informacje o standardach bezpieczeństwa, procedurach i praktyce w zakresie ochrony informacji niejawnych, stosowanych przez każdą z Umawiających się Stron.

3. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the Competent Security Authorities shall provide each other with information about the security standards, procedures and practices for protection of Classified Information applied by each of the Contracting Parties.

4. Wtaściwe organy bezpieczeństwa mogą podpisywać porozumienia wykonawcze w odniesieniu do wykonywania niniejszej umowy.

4. The Competent Security Authorities can sign executive arrangements with regard to the implementation of this Agreement.

Artykuł 4

Article 4

Zasady ochrony informacji niejawnych

Principles of the Protection of Classified Information

1. Zgodnie z niniejszą umową i swoim prawem wewnętrznym Umawiające się Strony wdrażają odpowiednie środki w celu ochrony informacji niejawnych, które są przekazywane lub wytwarzane w wyniku wspólnych działań lub w związku z kontraktem niejawnym.

1. In compliance with this Agreement and their internal legislation, the Contracting Parties shall implement appropriate measures for protection of Classified Information which is transferred or generated as a result of their mutual activities or in connection with a Classified Contract.

2. Otrzymująca jednostka organizacyjna przyznaje informacjom niejawnym klauzulę tajności równoważną do przyznanej przez wytwarzającą jednostkę organizacyjną, zgodnie z zasadą określoną w artykule 2 niniejszej umowy.

2. The Receiving Organisational Unit shall afford Classified Information a security classification level equivalent to that provided by the Originating Organisational Unit in accordance with the principle set forth in Article 2 of this Agreement;

3. Wtaściwe organy bezpieczeństwa informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w prawie wewnętrznym mających wpływ na ochronę informacji niejawnych.

3. The Competent Security Authorities shall inform each other about any changes in the internal legislation affecting the protection of Classified Information.

4. W przypadku określonym w ustępie 3 Umawiające się Strony podejmują środki mające na celu wprowadzenie właściwych zmian w niniejszej umowie. W tym czasie informacje niejawne są chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

4. In the case referred to in Paragraph 3, the Contracting Parties shall undertake measures aimed at the introduction of appropriate changes to this Agreement. Meanwhile, the Classified Information shall be protected according to the provisions of this Agreement, unless otherwise agreed in writing.

5. Informacje niejawne przekazywane lub wytwarzane zgodnie z niniejszą umową są udostępniane jedynie osobom, które posiadają poświadczenie bezpieczeństwa wydane po przeprowadzeniu właściwego postępowania sprawdzającego zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron oraz których zadania wymagają zapoznania się z nimi.

5. Access to Classified Information transferred or generated in accordance with this Agreement shall be granted only to persons who have a Personal Security Clearance, issued after conducting an appropriate vetting procedure in accordance to the internal legislation of each of the Contracting Parties and who have a need-to-know.

6. Otrzymująca jednostka organizacyjna nie udostępnia informacji niejawnych stronie trzeciej bez uprzedniej zgody wytwarzającej jednostki organizacyjnej, która przyznała klauzulę tajności.

6. The Receiving Organisational Unit shall not allow access to the Classified Information to a Third Party without a prior consent of the Originating Organisational Unit who imposed the security classification.

7. Otrzymująca jednostka organizacyjna nie wykorzystuje informacji niejawnych dla innych celów niż te, dla których zostały przekazane lub wytworzone.

7. The Receiving Organisational Unit shall not use the Classified Information for purposes other than those for which it was transferred or generated.

Artykuł 5

Article 5

Przekazywanie informacji niejawnych

Transfer of Classified Information

1. Informacje niejawne są przekazywane za pośrednictwem kurierów dyplomatycznych lub wojskowych bądź w inny sposób zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron. Otrzymująca jednostka organizacyjna potwierdza na piśmie fakt otrzymania informacji niejawnych.

1. Classified Information shall be transferred by means of diplomatic or military couriers or by other means in accordance with the internal legislations of each of the Contracting Parties. The Receiving Organisational Unit shall confirm in writing the receipt of the Classified Information.

2. Informacje niejawne powinny być przekazywane za pośrednictwem chronionych systemów telekomunikacyjnych, sieci lub środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, którym przyznano certyfikat wydany zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

2. Classified Information shall be transmitted via protected telecommunication systems, networks or electromagnetic means which have been granted a certificate issued pursuant to the internal legislation of each of the Contracting Parties.

3. Inne środki przekazywania informacji niejawnych mogą również być wykorzystane, jeżeli to wspólnie zaakceptowały właściwe organy bezpieczeństwa.

3. Other means of transfer of Classified Information may also be used if mutually approved by the Competent Security Authorities.

Artykuł 6

Article 6

Tłumaczenie, powielanie, niszczenie

Translation, reproduction, destruction

1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą ŚCIŚLE TAJNE/CTPOrO CEKPETHO/TOP SECRET są tłumaczone lub kopiowane wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia właściwych organów bezpieczeństwa wytwarzającej Umawiającej się Strony.

1. Classified Information marked with a classification level SCISLE TAJNE/CTPOrO CEKPETHO/TOP SECRET shall be translated or copied only by written permission of the Competent Security Authority of the Originating Contracting Party.

2. Wszelkie tłumaczenia informacji niejawnych są dokonywane przez osoby, które posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. Takie tłumaczenia oznaczone są odpowiednią klauzulą tajności oraz właściwą adnotacją w języku, na który dokonano przekładu, że zawierają one informacje niejawne wytwarzającej jednostki organizacyjnej.

2. All translations of Classified Information shall be made by persons who have appropriate Personnel Security Clearance. Such translation shall bear an appropriate security classification marking and a suitable annotation in the language of translation indicating that the translation contains Classified Information of the Originating Organisational Unit.

3. W przypadku powielania informacji niejawnych wszelkie oryginalnie naniesione oznaczenia bezpieczeństwa są również powielone lub nanoszone na każdej kopii. Powielone w ten sposób informacje niejawne podlegają takiej samej kontroli, jak oryginalne informacje. Liczba kopii jest ograniczona do wymaganej dla celów służbowych.

3. When Classified Information is reproduced, all original security markings thereon shall also be reproduced or marked on each copy. Such reproduced Classified Information shall be placed under the same control as the original information. The number of copies shall be limited to that required for official purposes.

4. Wytwarzająca jednostka organizacyjna może wyraźnie zakazać powielania, zmian oraz niszczenia informacji niejawnych poprzez oznaczanie odpowiednich nośników lub późniejsze przesłanie pisemnego zawiadomienia. W takim przypadku informacje podlegające zniszczeniu są zwracane wytwarzającej jednostce organizacyjnej.

4. The Originating Organisational Unit may expressly prohibit reproduction, alteration or destruction of Classified Information by marking the relevant carrier or sending subsequent written notice. In such case, the Classified Information subject to destruction shall be returned to the Originating Organisational Unit.

5. Informacje niejawne są niszczone lub zmieniane w taki sposób, aby uniemożliwić ich całkowitą lub częściową rekonstrukcję. Informacje niejawne oznaczone jako ŚCIŚLE TAJNE/CTPOrO CEKPETHO/TOP SE-CRET nie podlegają niszczeniu lub modyfikacjom. Zamiast tego są one zwracane wytwarzającej jednostce organizacyjnej lub właściwym organom bezpieczeństwa w przypadku likwidacji wytwarzającej jednostki organizacyjnej.

5. Classified Information shall be destroyed or modified insofar as to forestall its reconstruction in whole or in part. Classified Information marked as SCISLE TAJNE/CTPOrO CEKPETHO/H-OP SECRET shall not be destroyed or modified. Instead it shall be returned to the Originating Organisational Unit or to the Competent Security Authority in case of liquidation of the Originating Organisational Unit.

Artykuł 7

Article 7

Kontrakty niejawne

Classified Contracts

1. W przypadku gdy ma być zawarty kontrakt niejawny z potencjalnym kontrahentem, który zamieszkuje na stałe, ma siedzibę bądź jest zarejestrowany na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, właściwy organ bezpieczeństwa dla potencjalnego kontrahenta wydaje dokument potwierdzający, że wydano mu świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiadające wymaganemu poziomowi tajności oraz że wszyscy jego pracownicy, których stanowiska i obowiązki wymagają dostępu do informacji niejawnych, posiadają stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.

1. In case a Classified Contract with a potential Contractor residing or having its seat or registered in the territory of the State of the other Contracting Party is to be concluded, the Competent Security Authority for the potential Contractor shall issue a document certifying that it has been granted the Industrial Security Clearance corresponding to the required security classification level and that all of its personnel whose positions and duties require access to Classified Information have been granted the appropriate Personnel Security Clearance.

2. Jeżeli potencjalny kontrahent nie spełnia wymogów, o których mowa w ustępie 1, właściwy organ bezpieczeństwa, który ma wydać dokument potwierdzający, poinformuje niezwłocznie właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony o tym, że na jego wniosek zostaną podjęte niezbędne działania prowadzące do rozpoczęcia postępowania sprawdzającego w celu wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczeń bezpieczeństwa.

2. If the potential Contractor does not meet the requirements referred to in Paragraph 1, the Competent Security Authority which is to issue the certifying document, shall immediately inform the Competent Security Authority of the other Contracting Party that, upon its request, necessary actions shall be taken to start the vetting procedures for issuance of Industrial Security Clearance and Personnel Security Clearances.

3. Do każdego kontraktu niejawnego dołączona jest instrukcja bezpieczeństwa. Instrukcja ta określa: informacje niejawne udostępnione lub wytwarzane przez kontrahenta, poziom klauzuli tajności przyznany tym informacjom oraz poszczególne etapy realizacji kontraktu niejawnego. Kopia tego dokumentu jest przekazywana właściwemu organowi bezpieczeństwa każdej z Umawiających się Stron.

3. Each Classified Contract shall be accompanied by a security instruction. This instruction shall specify the Classified Information released to or generated by the Contractor, the classification level assigned to this information and the different phases of the execution of the Classified Contract. A copy of this document shall be submitted to the Competent Security Authority of each of the Contracting Parties.

4. Kontrakt niejawny musi zawierać minimalne środki ochrony informacji niejawnych dotyczące wytwarzania, przekazywania i wykorzystywania informacji niejawnych, procedur wizyt oraz dostępu do takich informacji. Musi on być w pełni zgodny z niniejszą umową, a także zasadniczymi przepisami prawa wewnętrznego każdej z Umawiających się Stron.

4. The Classified Contract must contain minimum measures for protection of Classified Information regarding generation, transfer and usage of the Classified Information, visits procedures and access to such information. It must be in full conformity with this Agreement and the imperative provisions of the internal legislation of each of the Contracting Parties.

5. Wymagania określone w niniejszym artykule stosuje się odpowiednio zarówno do kontraktów zawieranych z podwykonawcą, jak i podwykonawców.

5. The requirements set forth in this Article shall also fully apply respectively to Subcontracts and Subcontractors.

Artykuł 8

Article 8

Wizyty

Visits

1. Eksperci w dziedzinie ochrony informacji niejawnych z właściwych organów bezpieczeństwa odbywają regularne spotkania w celu omawiania środków ochrony informacji niejawnych.

1. Experts on Classified Information protection of the Competent Security Authorities shall hold regular meetings to discuss the measures for protection of Classified Information.

2. Osobom przybywającym z wizytą z terytorium jednej z Umawiających się Stron na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zezwala się na dostęp w niezbędnym zakresie do informacji niejawnych, a także do obiektów, w których są wytwarzane, opracowywane lub przechowywane informacje niejawne, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa odpowiedniej Umawiającej się Strony.

2. Persons arriving on a visit from the territory of one of the Contracting Parties to the territory of the other Contracting Party shall be allowed access to Classified Information to the necessary extent, as well as to the premises where Classified Information is generated, handled or stored, only after prior receipt a written permit issued by the Competent Security Authority of the respective Contracting Party.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 2, jest udzielane jedynie osobom, którym wydano poświadczenie bezpieczeństwa zgodnie z ich prawem wewnętrznym.

3. The permit referred to in Paragraph 2, shall be granted exclusively to persons granted a Personnel Security Clearance pursuant to their internal legislation.

4. Wnioski w sprawie wizyt zawierają informacje dotyczące:

4. Requests for visits shall include information concerning:

a. celu, terminu i programu wizyty; a. purpose, date and programme of the visit;
b. kwestii związanych z informacjami niejawnymi, które mają być omawiane, oraz poziom ich klauzul tajności; b. issues relating to Classified Information that are to be discussed and level of their security classification;
c. imię i nazwisko osoby przybywającej z wizytą, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub dowodu osobistego; c. name and surname of the proposed visitor, date and place of birth, nationality and passport number or identity card number;
d. stanowisko służbowe osoby przybywającej z wizytą wraz z nazwą instytucji lub jednostki, którą reprezentuje; d. position of the visitor together with the name of the institution or facility which he or she represents;
e. potwierdzenie poziomu poświadczenia bezpieczeństwa, jakie posiada osoba przybywająca z wizytą; e. certification of the level of Personnel Security Clearance held by the visitor;
f. imię i adres odwiedzanej jednostki; f. name and address of the facility to be visited;
g. imię i nazwisko oraz stanowisko (stanowiska) służbowe osoby przyjmującej (osób przyjmujących), o ile są znane. g. name, surname and position(s) of the person(s) to be visited, if known.

5. Każda z Umawiających się Stron gwarantuje ochronę danych osobowych osób przybywających z wizytą, zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym.

5. Each Contracting Party shall guarantee the protection of personal data of the visitors, according to its internal legislation.

Artykuł 9

Article 9

Naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Breach of Security Regulations

1. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa, którego skutkiem jest nieuprawniony dostęp lub ryzyko nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych wytworzonych lub przekazanych zgodnie z niniejszą umową, właściwy organ bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, na terytorium której takie zdarzenie miało miejsce, powiadamia niezwłocznie właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony i podejmuje niezbędne środki mające na celu zminimalizowanie skutków takiego naruszenia.

1. In case of a breach of security regulations resulting from unauthorized access or a risk of unauthorized access to Classified Information generated or transferred in accordance with this Agreement, the Competent Security Authority of the Contracting Party on whose territory such event occurred shall immediately inform the Competent Security Authority of the other Contracting Party and it shall take necessary measures aimed at minimizing effects of such breach.

2. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa, które mogłoby mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych wytwarzanych lub przekazywanych zgodnie z niniejszą umową, Umawiająca się Strona, na terytorium której takie naruszenie miało miejsce, podejmie odpowiednie czynności wyjaśniające zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym.

2. In case of a breach of security regulations which might affect the protection of Classified Information generated or transferred in accordance with this Agreement, the Contracting Party on whose territory such breach occurred, shall take up appropriate investigation in compliance with its internal legislation.

3. Właściwy organ bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, na terytorium której naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa miało miejsce, niezwłocznie powiadamia właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony o wyniku czynności wyjaśniających, o których mowa w ustępie 2.

3. The Competent Security Authority of the Contracting Party on whose territory the breach of security regulations occurred shall immediately inform the Competent Security Authority of the other Contracting Party of the result of the investigation referred to in Paragraph 2.

Artykuł 10

Article 10

Wydatki

Expenses

Każda z Umawiających się Stron pokrywa swoje wydatki poniesione w związku z wykonywaniem zobowiązań na podstawie niniejszej umowy. Each Contracting Party shall cover its expenses incurred in the course of implementing its obligations under this Agreement.

Artykuł 11

Article 11

Rozstrzyganie sporów

Settlement of Disputes

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej umowy są rozstrzygane w drodze negocjacji między Umawiającymi się Stronami, jeżeli wcześniejsze konsultacje między właściwymi organami bezpieczeństwa okazały się nieskutecznie. Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by way of negotiations between the Contracting Parties, if the prior consultations between Competent Security Authorities turn out to be ineffective.

Artykuł 12

Article 12

Postanowienia końcowe

Final Provisions

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie po czternastu dniach od daty otrzymania ostatniej noty dyplomatycznej, potwierdzającej spełnienie wszelkich procedur przewidzianych prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

1. This Agreement shall enter into force fourteen days after the receipt of the last diplomatic note confirming the fulfilment of all the procedures provided for by the internal legislation of each of the Contracting Parties.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

3. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę notą dyplomatyczną przesłaną do drugiej Umawiającej się Strony. Wypowiedzenie wchodzi w życie po sześciu miesiącach od daty otrzymania takiej noty dyplomatycznej. Niezależnie od wypowiedzenia niniejszej umowy wszystkie informacje niejawne przekazywane zgodnie z niniejszą umową będą nadal chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dopóki jedna z Umawiających się Stron nie zwolni drugiej Umawiającej się Strony z tego obowiązku.

3. Each of the Contracting Parties may denounce this Agreement by diplomatic note forwarded to the other Contracting Party. The denunciation shall enter into force six months after the date of receipt of such diplomatic note. Notwithstanding the termination of this Agreement, all Classified Information transferred pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein, until one of the Contracting Parties dispenses the other Contracting Party from this obligation.

4. Niniejsza umowa może zostać zmieniona na podstawie wspólnej pisemnej zgody obu Stron. Takie zmiany wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1.

4. This Agreement may be amended on the basis of mutual written consent by both Contracting Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the provisions of Paragraph 1.

Sporządzono w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, bułgarskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy interpretacji tekst języku angielskim uważany jest za rozstrzygający. Done at Warsaw on 7 April 2005 in two original copies, each in the Polish, Bulgarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation, the English text shall prevail.Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 15 lutego 2006 r.

TEKST AKTU W JĘZYKU BUŁGARSKIM

Prezes Rady Ministrów:                        L.S

K. Marcinkiewicz