UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Sofii dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 7 lipca 2004 r. w Sofii została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w następującym brzmieniu:


UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Bulgaria on cooperation and mutual assistance in customs matters

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Bułgarii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as ”the Contracting Parties”,

pragnąc rozwijać współpracę w dziedzinie cła i uznając znaczenie wzajemnej pomocy organów celnych; Desiring to develop cooperation in Customs matters and recognizing the importance of mutual assistance between Customs Authorities;
uznając, że naruszenia przepisów celnych są szkodliwe dla interesów społecznych, ekonomicznych, skarbowych i handlowych ich Państw; Considering that offences against Customs law are prejudicial to the social, economic, fiscal and commercial interests of their States;
uznając, że nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi przynosi szkodę interesom społecznym ich Państw; Considering that illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances causes harm to the social interests of their States;
doceniając znaczenie zapewnienia właściwego wymierzania i poboru należności celnych związanych z przywozem i wywozem towarów, a także należytego stosowania środków polityki handlowej oraz przepisów dotyczących kontroli celnej; Considering the importance of assuring accurate assessment and collection of Customs duties related to the importation or exportation of goods, as well as the proper implementation of measures of trade policy and provisions of Customs control;

mając na uwadze zalecenie Rady Współpracy Celnej z dnia 5 grudnia 1953 r. dotyczące wzajemnej pomocy administracyjnej;

Having regard to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953;
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

Definicje

Definitions

Artykuł 1

Article 1

Dla celów niniejszej umowy stosuje się następujące terminy: The following terms used in the Agreement shall mean:

1. „organ celny” — w Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Finansów, a w Republice Bułgarii: Krajowa Agencja Celna przy Ministerstwie Finansów;

1. ”Customs Authority” — for the Republic of Poland: the Minister of Finance and for the Republic of Bulgaria: the National Customs Agency at the Ministry of Finance;

2. „przepisy celne” —wszelkie obowiązujące bądź też stosowane przez każdy z organów celnych przepisy prawne dotyczące przywozu, wywozu, przeładunku, tranzytu, składowania i przemieszczania towarów, włącznie z przepisami prawnymi dotyczącymi środków zakazu, ograniczeń i kontroli;

2. ”Customs law” — any legal provisions applicable or enforceable by either Customs Authority in connection with the importation, exportation, transshipment, transit, storage, and movement of goods, including legal provisions relating to measures of prohibition, restriction, and control;

3. „naruszenie przepisów celnych” — każde naruszenie lub usiłowanie naruszenia przepisów celnych;

3. ”Customs offence” — any violation or attempted violation of Customs law;

4. „informacja” — wszelkie dane, poddane bądź też niepoddane przetworzeniu lub analizie, oraz dokumenty, raporty i inne wiadomości w dowolnej formie, w tym również elektroniczne, jak też potwierdzone lub uwierzytelnione ich kopie;

4. ”Information” — any data, whether or not processed or analysed, and documents, reports, and other communications in any format, including electronic, or certified or authenticated copies thereof;

5. „urzędnik” — każdy funkcjonariusz celny, jak również inny przedstawiciel państwowy wyznaczony przez organ celny;

5. ”Official” — any Customs officer or other government agent designated by either Customs Authority;

6. „osoba” — zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, jak również jednostki organizacyjne niemają-ce osobowości prawnej, utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonujące wwozu, tranzytu i wywozu towarów;

6. ”Person” — either natural or legal person as well as the units having no legal personality, established according to the regulations in force, carrying out importation, exportation or transit of goods;

7. „dane osobowe” —wszelkie dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania;

7. ”Personal data” — any data concerning an identified or identifiable natural person;

8. „organ proszony o pomoc” — organ celny, do którego zwrócono się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych;

8. ”Requested authority” — the Customs Authority which receives a request for assistance in Customs matters;

9. „organ występujący z wnioskiem” — organ celny, który występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych;

9. ”Requesting authority” — the Customs Authority which makes a request for assistance in Customs matters;

10. „środki odurzające” — substancje naturalne lub syntetyczne wymienione w wykazach I i II Jedno-

10. ”Narcotic drugs” — any substance of natural or synthetic origin enumerated in lists I and II of

litej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. (wraz z późniejszymi zmianami); Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, done in New York on 30 March 1961 (with the relevant amendments);

11. „substancje psychotropowe” — substancje naturalne lub syntetyczne lub każdy produkt naturalny zamieszczony w wykazach I, II, III, IV Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.;

11. ”Psychotropic substances” — any substance of natural or synthetic origin, or any natural material enumerated in lists I, II III and IV of Convention on Psychotropic Substances, done in Vienna on 21 February 1971;

12. „prekursory” — kontrolowane substancje chemiczne, naturalne lub syntetyczne, wykorzystywane do produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych, wymienione w wykazach I i II Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.

12. ”Precursors” — controlled chemical substance of natural or synthetic origin used in the production of narcotic drugs and psychotropic substances, enumerated in lists 1 and II of United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done in Vienna on 20 December 1988.

Zakres umowy

Scope of the Agreement

Artykuł 2

Article 2

1. Organy celne, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, udzielać sobie będą wzajemnej pomocy w celu:

1. The Customs Authorities shall, in accordance with the provisions of this Agreement, afford each other assistance in order to:

a) zapewniania przestrzegania przepisów celnych;

a) ensure that Customs law is properly applied;

b) zapobiegania, prowadzenia dochodzeń i zwalczania naruszeń przepisów celnych;

b) prevent, detect, investigate and combat Customs offences;

c) właściwego wymiaru i poboru należności celnych;

c) properly assess and collect Customs duties;

d) wymiany informacji związanych ze stosowaniem przepisów celnych;

d) exchange information regarding application of the Customs law;

e) szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych funkcjonariuszy celnych oraz zapoznawania ich ze środkami technicznymi wykorzystywanymi przez służby celne.

e) train and develop professional skills of Customs officers and acquaint them with technical equipment used by the Customs services.

2. Pomoc w ramach niniejszej umowy udzielana będzie zgodnie z prawem krajowym i w ramach kompetencji i możliwości organu proszonego o pomoc. W razie potrzeby organ ten może zwrócić się o udzielenie pomocy przez inny kompetentny organ.

2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the national legislation and within the competence and resources of the requested authority. If necessary, the requested authority can request another competent authority to provide the assistance.

Zakres pomocy

Scope of assistance

Artykuł 3

Article 3

Organy celne będą udzielać sobie pomocy, którą uznają za konieczną dla właściwego stosowania przepisów celnych, szczególnie kiedy posiadają informacje dotyczące: The Customs Authorities shall provide each other with assistance that they consider necessary for the correct application of the Customs law, particularly when they possess information pertaining to:

a) działań naruszających lub mogących naruszać przepisy celne, jeżeli działania te interesują drugą Umawiającą się Stronę;

a) operations which contravene or might contravene the Customs law and which may be of interest to the other Contracting Party;

b) nowych środków i metod stosowanych przy popełnianiu naruszeń przepisów celnych;

b) new means and methods of committing Customs offences;

c) towarów, które są przedmiotem naruszeń przepisów celnych;

c) goods known to be the subject of Customs offences;

d) technik zwalczania przestępczości, które mogą być użyteczne w walce z naruszeniami przepisów celnych, w szczególności środków pomocy technicznej przydatnych w zwalczaniu takich naruszeń;

d) enforcement techniques that might be useful in suppressing Customs offences and, in particular, any technical assistance found to be helpful in combating such offences;

e) obserwacji i wniosków wynikających ze stosowania nowych technik zwalczania przestępczości.

e) observations and conclusions resulting from application of the new enforcement techniques.

Przekazywanie informacji

Communication of information

Artykuł 4

Article 4

1. Organy celne, bez wniosku, w możliwie krótkim terminie udzielają sobie informacji o:

1. Customs Authorities, without request and as soon as possible shall provide each other with information on:

a) osobach, o których wiadomo lub co do których zachodzi podejrzenie, że zajmują się przemytem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów;

a) persons known to be, or suspected of being engaged in illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;

b) wszelkiego rodzaju środkach transportu, kontenerach i przesyłkach, o których wiadomo, że są wykorzystywane do przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów lub co do których zachodzi takie podejrzenie.

b) any means of transport, containers or parcels known to be or suspected of being used for illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

2. Organy celne, bez wniosku, przekazują sobie informacje o sposobach przemytu i metodach stosowanych w nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, a także o skuteczności nowych metod ich kontroli.

2. The Customs Authorities, without request, supply to each other information on ways of smuggling and methods used in illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors as well as on the efficiency of new methods of their control.

3. Informacje, o których mowa w ustępach 1 i 2, mogą być przekazywane innym organom administracji państwowej zajmującym się zwalczaniem narkomanii oraz nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.

3. Information mentioned in paragraphs 1 and 2 might be transferred to other relevant state authorities which are engaged in combating drug addictions and illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

4. Przekazywanie informacji może następować zgodnie z przepisami krajowymi Państwa Umawiającej się Strony, którego organ celny informacje dostarcza.

4. Information may be exchanged in accordance with the national legislation of the State of the Contracting Party whose Customs Authority provides the information.

Artykuł 5

Article 5

1. Organy celne będą, na wniosek, przekazywać sobie wzajemnie wszelkie informacje mogące pomóc w zapewnieniu prawidłowego:

1. The Customs Authorities, upon request, shall supply to each other all information which may help to assure accuracy in:

a) przywozu towarów z terytorium Państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony i objęcia towarów właściwą procedurą celną;

a) importation of goods from the territory of the State of one Contracting Party into the territory of the State of the other Contracting Party and placing the goods under proper Customs procedure;

b) poboru ceł, podatków, opłat i innych należności wymierzanych przez organ celny, a w szczególności informacji, które mogą pomóc w określeniu wartości celnej towarów i ustaleniu ich klasyfikacji taryfowej;

b) collection of Customs duties, taxes, fees and other charges levied by the Customs Authority and, in particular, information which may help to assess the Customs value of goods and to establish their tariff classification;

c) stosowania środków polityki handlowej;

c) application of measures of trade policy;

d) stosowania preferencyjnych lub niepreferencyj-nych reguł pochodzenia towarów.

d) application of the preferential or non preferential rules of origin of goods.

2. Jeżeli organ proszony o pomoc nie posiada żądanych informacji, podejmie działania w celu ich uzyskania.

2. If the requested authority does not have the information asked for it shall take steps to obtain that information.

Artykuł 6

Article 6

1. Organy celne będą przekazywać sobie wzajemnie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, raporty, do-

1. The Customs Authorities, on their own initiative or upon request, shall supply to each other reports.

wody lub poświadczone kopie dokumentów, zawierające wszelkie dostępne informacje dotyczące ujawnionych lub planowanych działań naruszających lub mogących naruszać przepisy celne. records of evidence or certified copies of documents containing any available information on activities, detected or planned, which constitute or appear to constitute a Customs offence.

2. Dokumenty, o których mowa w ustępie 1, mogą być zastąpione informacjami sporządzonymi z zastosowaniem techniki elektronicznego przetwarzania danych.

2. The documents, provided for in paragraph 1, may be replaced by the computerized information.

3. Dokumenty i informacje powinny być przekazywane jednocześnie z odpowiednimi wyjaśnieniami koniecznymi do ich wykorzystania.

3. Such documents or computerized information shall be accompanied by all relevant information for their utilization.

Powiadomienie

Notification

Artykuł 7

Article 7

Na wniosek, organ proszony o pomoc powiadomi osobę zamieszkałą lub mającą swoją siedzibę na terytorium jego Państwa, o wszelkich urzędowych decyzjach dotyczących tej osoby, podjętych przez organ występujący z wnioskiem w wyniku stosowania prawa celnego. On request, the requested authority shall notify a person, residing or established in the territory of its State, of any formal decision concerning that person taken by the requesting authority, in application of Customs law.

Nadzór nad osobami, towarami i środkami transportu

Surveillance of persons, goods and means of transport

Artykuł 8

Article 8

Organy celne, w ramach swoich uprawnień i możliwości oraz zgodnie ze swoim ustawodawstwem wewnętrznym, będą, na wniosek, sprawować nadzór nad: The Customs Authorities, upon request, within their competencies and abilities and subject to their national legislation, shall maintain surveillance over:

a) osobami, co do których istnieją dowody lub podejrzenia, że naruszyły lub naruszają przepisy celne;

a) persons proved, suspected or known for having committed a Customs offence;

b) towarami, których przywóz, wywóz lub tranzyt może powodować naruszenie przepisów celnych;

b) goods the importation, exportation or transit of which may cause Customs offence;

c) środkami transportu i kontenerami, które zostały wykorzystane do naruszenia przepisów celnych na terytorium Państwa organu proszonego o pomoc lub co do których istnieje takie podejrzenie;

c) means of transport and containers known to have been used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the State of the requesting authority.

d) miejscami składowania towarów, które mogą stanowić przedmiot nielegalnego obrotu.

d) places of storage of goods that might be the subject of illegal trade.

Przesyłka niejawnie nadzorowana

Controlled delivery

Artykuł 9

Article 9

1. Umawiające się Strony mogą, po wzajemnym uzgodnieniu, zezwolić na przemieszczanie przez ich terytoria nielegalnych lub stwarzających takie podejrzenia towarów, za wiedzą i pod kontrolą właściwych organów, w celu ścigania i zwalczania naruszeń przepisów celnych. Jeżeli udzielenie takiego zezwolenia nie jest zgodne z kompetencjami organu celnego, organ ten podejmie starania w celu nawiązania współpracy z innymi organami krajowymi, które posiadają takie kompetencje, lub przekaże sprawę takiemu organowi.

1. The Contracting Parties may, by mutual arrangement, permit the movement of unlawful or suspect goods out of, through, or into their territories, with the knowledge and under the control of the competent authorities, with a view to investigating and combating Customs offences. If granting such permission is not within the competence of the Customs Authority, that authority shall endeavor to initiate cooperation with the national authorities which do have such competence or it shall transfer the case to such an authority.

2. Decyzje o zastosowaniu przesyłki niejawnie nadzorowanej i formach jej realizacji powinny być podejmowane odrębnie w każdym przypadku, a w razie konieczności należy brać pod uwagę zawarcie porożumień i memorandów finansowych pomiędzy wtaści-wymi organami krajowymi.

2. Decisions concerning the use of controlled delivery and the forms of its realisation are to be taken on a case-by-case basis and may, if necessary, take into account financial arrangements and understandings between the competent national authorities.

Współpraca techniczna

Technical cooperation

Artykuł 10

Article 10

Współpraca organów celnych w zakresie spraw celnych będzie polegać na: Cooperation of the Customs Authorities in the area of Customs matters shall include:

a) wymianie funkcjonariuszy celnych lub ekspertów, jeżeli jest to obustronnie korzystne dla celów rozwinięcia znajomości technik celnych;

a) exchange of Customs officers or experts when it is mutually beneficial for the purpose of advancing the understanding of Customs techniques;

b) wymianie informacji i doświadczeń w zakresie wykorzystania sprzętu do wykrywania naruszeń przepisów celnych;

b) exchange of information and experience in respect of utilization of equipment to detect Customs offences;

c) wymianie doświadczeń zawodowych, danych naukowych i technicznych dotyczących stosowania prawa celnego lub procedur;

c) exchange of professional experience, scientific and technical data regarding the application of the Customs law or procedures;

d) wymianie informacji statystycznych dotyczących handlu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii oraz prowadzeniu statystyki porównawczej.

d) exchange of statistical information about the trade between the Republic of Poland and the Republic of Bulgaria and carrying out the comparative analysis.

Wykonanie wniosków

Execution of requests

Artykuł 11

Article 11

1. Organ proszony o pomoc przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawach o naruszenie przepisów celnych. Wyniki postępowania wyjaśniającego przekazuje organowi występującemu z wnioskiem.

1. The requested authority shall carry out explanatory proceedings related to the cases of Customs offence. Results of such investigation shall be communicated to the requesting authority.

2. Organ proszony o pomoc może zezwolić funkcjonariuszom celnym organu występującego z wnioskiem na uczestniczenie w czynnościach wyjaśniających, o których mowa w ustępie 1.

2. The requested authority may allow the officials of the requesting authority to take part in the explanatory proceedings mentioned in paragraph 1.

3. Organy celne, na wniosek organu występującego z wnioskiem, mogą upoważnić swoich funkcjonariuszy celnych do występowania w charakterze ekspertów lub świadków w postępowaniu administracyjnym lub sądowym, w ramach udzielonego przez organy celne pełnomocnictwa, w sprawach objętych niniejszą umową.

3. The Customs Authorities, upon request of the requesting authority, may authorize their officials to appear as experts or witnesses in administrative or judicial proceedings in cases covered by this Agreement, within the authorisation granted by the Customs Authorities.

Wniosek taki musi szczegółowo wskazywać, w jakiej sprawie i w jakim charakterze upoważniony funkcjonariusz celny będzie występować. The request for appearance shall clearly indicate in what case and in what capacity the authorised official is to appear.

4. Funkcjonariusze, którzy znaleźli się w okolicznościach przewidzianych w niniejszej umowie na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, powinni legitymować się urzędowym pełnomocnictwem. Nie mogą być umundurowani i uzbrojeni.

4. Officials, who, in the circumstances provided for by this Agreement, are present in the territory of the State of the other Contracting Party, must furnish proof of their official capacity. They must not be in uniforms nor carry arms.

Wykorzystanie informacji

Use of information

Artykuł 12

Article 12

1. Informacje otrzymane w ramach niniejszej umowy nie będą wykorzystywane w innych celach niż te, które są określone w umowie, bez pisemnej zgody organu celnego, który je dostarczył. Postanowienie to nie ma zastosowania do informacji dotyczących naru-

1. Information received under this Agreement shall not be used for purposes other than those specified in this Agreement without written consent of the Customs Authority that supplied them. This provision is not applicable to information concerning

szenia przepisów celnych odnoszących się do środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów. Customs offences in respect of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

2. Wszelkie informacje otrzymane w ramach niniejszej umowy będą traktowane jako niejawne i będą podlegały co najmniej takiej samej ochronie informacji niejawnych, jaką zapewnia podobnym informacjom ustawodawstwo krajowe Umawiającej się Strony, która je otrzymała.

2. Any information received under this Agreement shall be treated as confidential and shall be subject to at least the same protection and confidentiality as the same kind of information is subject to under the national law of the Contracting Party where it is received.

3. Organy celne Umawiających się Stron mogą, zgodnie z celami i zakresem niniejszej umowy, wykorzystywać informacje otrzymane zgodnie z niniejszą umową w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

3. The Customs Authorities of the Contracting Parties may, pursuant to the objectives and the scope of this Agreement, use information received under this Agreement in judicial and administrative proceedings.

Forma i treść wniosków o pomoc

Form and substance of requests for assistance

Artykuł 13

Article 13

1. Wnioski o pomoc, stosownie do niniejszej umowy, sporządzane będą w formie pisemnej. Do wniosków będą załączone dokumenty niezbędne do ich realizacji. Pilne wnioski mogą być przekazywane ustnie. Muszą być one potwierdzone na piśmie tak szybko jak to możliwe.

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. Urgent requests may be submitted orally. They should be confirmed in writing as soon as possible.

2. Wnioski, o których mowa w ustępie 1, będą zawierać następujące informacje:

2. The requests mentioned in paragraph 1 shall include the following information:

a) określenie organu celnego występującego z wnioskiem;

a) the Customs Authority making the request;

b) charakter postępowania;

b) nature of the proceeding;

c) przedmiot i przyczynę wniosku;

c) the object and the reason of the request;

d) prawne uzasadnienie wniosku;

d) legal justification for the request;

e) nazwy i adresy osób, których dotyczy postępowanie, jeśli są znane, oraz

e) names and addresses of persons concerned in the proceedings, if known; and

f) krótki opis rozpatrywanej sprawy oraz kwestie prawne z nią związane.

f) a brief description of the matter under consideration and legal elements involved.

3. Wnioski przedkładane będą w języku angielskim lub w innym języku, możliwym do przyjęcia przez organ proszony o pomoc.

3. The requests shall be submitted in English or in any other language acceptable to the requested authority.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ustępach 1, 2 lub 3, organ proszony o pomoc może żądać jego poprawienia lub uzupełnienia.

4. If the requests does not meet the formal requirements mentioned in paragraphs 1, 2 or 3, the requested authority may demand its correction or completion.

Ochrona danych osobowych

Protection of personal data

Artykuł 14

Article 14

1. Wymiana danych osobowych w ramach niniejszej umowy rozpocznie się, gdy Umawiające się Strony wzajemnie stwierdzą, iż dane osobowe otrzymają poziom ochrony, który odpowiada wymogom ustawodawstwa krajowego Umawiającej się Strony, która je dostarczyła.

1. Personal data exchange under this Agreement shall not begin until the Contracting Parties have mutually agreed that such data will be afforded a level of protection that satisfies the requirements in national law of the providing Contracting Party.

2. W świetle niniejszego artykułu, Umawiające się Strony przekażą sobie odpowiednie przepisy prawne regulujące ochronę danych osobowych.

2. In the context of this Article, the Contracting Parties shall provide each other with their relevant legislation concerning the protection of personal data.

Wyjątki od obowiązku udzielania pomocy

Exceptions from the liability to render assistance

Artykuł 15

Article 15

1. Jeżeli organ proszony o pomoc uzna, że realizacja wniosku może przynieść szkodę suwerenności, bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu, interesom gospodarczym lub innym istotnym interesom jego Państwa, to może odmówić udzielenia pomocy catko-wicie lub częściowo albo uzależnić realizację wniosku od spełnienia określonych warunków.

1. If the requested authority considers that compliance with a request would be prejudicial to the sovereignty, security, public order, economic interests or other substantial interests of its State, it may refuse to provide the assistance, entirely or in part, or compliance may be subject to the satisfaction of certain conditions.

2. Jeżeli organ celny występuje z wnioskiem o pomoc, której sam nie mógłby udzielić, powinien w swoim wniosku zwrócić uwagę na ten fakt. Spełnienie takiej prośby będzie zależało od uznania organu proszonego o pomoc.

2. If the Customs Authority requests assistance that it would not be able to give if requested, it shall draw attention to that fact in the request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested authority.

3. Jeżeli prośba o pomoc nie może być spełniona, organ występujący z wnioskiem będzie niezwłocznie powiadomiony o przyczynach odmowy udzielenia pomocy.

3. If the request for assistance cannot be complied with, the requesting authority shall be promptly notified of the reasons therefor.

Koszty

Costs

Artykuł 16

Article 16

1. Z wyjątkiem postanowień ustępów 2 i 3 niniejszego artykułu, organy celne zrzekają się wszelkich roszczeń o zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy.

1. Subject to paragraphs 2 and 3 of this Article, the Customs Authorities shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement.

2. Koszty oraz diety wypłacane ekspertom, świadkom, jak również koszty związane z zatrudnieniem tłumaczy innych niż urzędnicy państwowi, będą ponoszone przez organ występujący z wnioskiem.

2. Expenses and allowances paid to experts and witnesses, as well as costs of translators and interpreters, other than Government employees, shall be borne by the requesting authority.

3. Jeśli realizacja wniosku wymaga lub będzie wymagać znacznych dodatkowych wydatków, Umawiające się Strony uzgodnią warunki i zasady, zgodnie z którymi wniosek będzie realizowany, jak również sposób ponoszenia kosztów.

3. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to execute a request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

4. Nadzwyczajne koszty wynikające z działań wymienionych w artykule 10 będą przedmiotem specjalnych porozumień między organami celnymi.

4. Extraordinary costs resulting from the activities mentioned in Article 10 shall be subject to special arrangements between the Customs Authorities.

Wykonanie i stosowanie umowy

Implementation and application of the Agreement

Artykuł 17

Article 17

1. Umowa wykonywana będzie bezpośrednio przez organy celne.

1. This Agreement shall be implemented directly between the Customs Authorities.

2. Organy celne zdecydują wspólnie o zawarciu szczegółowych porozumień ułatwiających stosowanie niniejszej umowy.

2. The Customs Authorities shall jointly decide on detailed arrangements to facilitate the application of this Agreement.

3. Umawiające się Strony za obopólną zgodą będą rozwiązywać problemy lub wątpliwości wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszej umowy.

3. The Contracting Parties, by mutual consent, shall resolve any problems or doubts resulting from interpretation or application of the present Agreement.

Terytorium stosowania

Territorial application

Artykuł 18

Article 18

Niniejsza umowa stosowana będzie na obszarze celnym Rzeczypospolitej Polskiej i obszarze celnym This Agreement shall be applicable in the Customs territory of the Republic of Poland and in the
Republiki Bułgarii, które zostały zdefiniowane w ich prawie krajowym. Customs territory of the Republic of Bulgaria as defined in their national legislation.

Wejście w życie i wypowiedzenie

Entry into force and termination

Artykuł 19

Article 19

1. Umawiające się Strony potwierdzą wzajemnie w drodze wymiany not spełnienie wszelkich koniecznych do wejścia w życie niniejszej umowy wymogów prawnych ich Państw. Niniejsza umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

1. The Contracting Parties shall confirm each other by an exchange of diplomatic notes that all national legal requirements, necessary for the entry into force of this Agreement, have been fulfilled. This Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the last note.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji i utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania takiej noty przez drugą Umawiającą się Stronę.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by denunciation and it shall cease to be in force six months after the other Contracting Party has received notification thereof.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Sofii dnia 20 czerwca 1959 r.

3. The entry into force of the present Agreement shall terminate the validity of the Agreement between the Government of the People's Republic of Poland and the Government of the People's Republic of Bulgaria on cooperation and mutual assistance in Customs matters, done at Sofia on 20 June 1959.

Przegląd umowy

Review

Artykuł 20

Article 20

Umawiające się Strony spotkają się w celu dokonania przeglądu niniejszej umowy na wniosek lub po upływie pięciu lat od daty jej wejścia w życie, chyba że powiadomią się pisemnie, że taki przegląd nie jest konieczny. The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify each other in writing that no such review is necessary.
SPORZĄDZONO w Sofii dnia 7 lipca 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, bułgarskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc obowiązującą. W razie rozbieżności w interpretacji postanowień niniejszej umowy, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający. DONE at Sofia on the 7th day of July 2004, in two originals, each in the Polish, Bulgarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.
NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą umowę. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Agreement.
Z upoważnienia
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Z upoważnienia
Rządu Republiki Bułgarii
For the Government of the Republic of Poland For the Government of the Republic of Bułgaria

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 lutego 2005 r.

LS.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka