UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białorusi, zwane dalej „Stronami”, na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.,

— w duchu przyjaznych stosunków między obydwoma Państwami,

— w celu pogłębiania współpracy w dziedzinie nauki i edukacji,

— pragnąc ułatwić mobilność środowisk akademickich i naukowych obydwu Państw,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umowa dotyczy prawa wstępu do szkół wyższych, kontynuacji studiów, studiów podyplomowych oraz w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej — przewodów doktorskich i habilitacyjnych, w wyniku przeprowadzenia których nadawany jest stopień doktora lub doktora habilitowanego, w przypadku Republiki Białorusi — aspirantury i doktorantury, w wyniku przeprowadzenia których uzyskuje się stopień kandydata nauk lub doktora nauk, a także używania stopni i tytułów, o których mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu.

2. „Szkołą wyższą” w rozumieniu umowy jest każda instytucja edukacyjna w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białorusi, której w myśl przepisów prawnych danego Państwa przyznano status szkoły wyższej i prawo wydawania dyplomów według wzoru określonego w odpowiednich przepisach w Rzeczypospolitej Polskiej i o wzorze państwowym w Republice Białorusi.

Strony przekażą sobie wzajemnie wykazy szkół wyższych, do których odnosi się umowa.

3. Umowę stosuje się również, gdy postępowanie związane z przewodem doktorskim i habilitacyjnym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz aspiranturą i doktoranturą w Republice Białorusi ma miejsce nie tylko w szkołach wyższych, lecz również w jednostkach naukowych i innych placówkach, uprawnionych do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopnia kandydata nauk lub doktora nauk w Republice Białorusi.

Strony przekażą sobie wzajemnie wykazy jednostek, do których odnosi się umowa.

4. Tytułami i stopniami w rozumieniu umowy są:

— tytuł zawodowy licencjata, licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa, inżyniera, inżyniera architekta, magistra, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, magistra sztuki, magistra edukacji, magistra pielęgniarstwa i magistra położnictwa, lekarza, lekarza stomatologa i lekarza dentysty, lekarza weterynarii uzyskany w polskiej szkole wyższej oraz tytuł bakaławra, specjalisty i magistra uzyskany w białoruskiej szkole wyższej, o której mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, w wyniku ukończenia studiów,

— stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, stopień doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki oraz kwalifikacje I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych uzyskane w polskich szkołach wyższych lub w jednostkach naukowych i innych placówkach, o których mowa w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu,

— stopień naukowy kandydata nauk zatwierdzany przez Wyższą Komisję Atestacyjną Republiki Białorusi,

— stopień naukowy doktora nauk nadawany przez Wyższą Komisję Atestacyjną Republiki Białorusi.

Artykuł 2

1. Świadectwa dojrzałości wydawane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadectwa o średnim wykształceniu ogólnym, dyplomy o wykształceniu zawodowo-technicznym i średnim specjalistycznym, wydawane w Republice Białorusi, stanowią podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych obu Stron.

2. Zasady i tryb dopuszczania kandydatów do podjęcia studiów regulują przepisy prawa każdej ze Stron.

Artykuł 3

Na wniosek studenta mogą być uznawane przez szkoły wyższe każdej ze Stron odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki. Egzaminy niezłożone przez studenta, a wymagane w planach studiów na danym kierunku w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wymagane w standardach nauczania na danej specjalności studiów w Republice Białorusi, powinny być uzupełnione w toku dalszej edukacji w szkole wyższej.

Artykuł 4

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i inżyniera wydawane w Rzeczypospolitej Polskiej (okres studiów nie krótszy niż 3 lata)

i dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych I stopnia (bakatawr) wydawane w Republice Białorusi (okres studiów nie krótszy niż 4 lata) uprawniają do kontynuowania nauki na magisterskich studiach uzupełniających w Rzeczypospolitej Polskiej oraz studiów drugiego stopnia w Republice Białorusi na tym samym lub pokrewnym kierunku w szkole wyższej drugiej Strony.

Artykuł 5

1. Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra i inne równorzędne uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej po odbyciu 4,5—6 lat studiów w szkole wyższej uprawniają do ubiegania się o wstęp na aspiranturę w Republice Białorusi, a dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych (specjalista, magister) uzyskane w Republice Białorusi po odbyciu 5—6 lat studiów w szkole wyższej, uprawniają do ubiegania się o wszczęcie przewodu doktorskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu dyplomy uprawniają do ubiegania się o wstęp na studia podyplomowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdej ze Stron.

Artykuł 6

Stopień naukowy doktora, stopień doktora sztuki i kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych nadane w Rzeczypospolitej Polskiej uprawniają do ubiegania się o wstęp na doktoranturę w Republice Białorusi, stopień naukowy zaś kandydata nauk nadany w Republice Białorusi uprawnia do ubiegania się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdej ze Stron.

Artykuł 7

Postanowienia umowy nie wykluczają możliwości zawierania porozumień między szkołami wyższymi oraz jednostkami naukowymi i innymi placówkami każdej ze Stron, o których mowa w artykule 1 ustępy 2 i 3 umowy, mogących oddziaływać korzystnie na mobilność studentów i pracowników szkół wyższych oraz jednostek naukowych i innych placówek, o ile są zgodne z przepisami prawa każdej ze Stron.

Artykuł 8

Tytuły zawodowe i stopnie, o których mowa w artykule 1 ustęp 4 umowy, mogą być używane na terytorium każdej ze Stron w oryginalnym brzmieniu.

Artykuł 9

1. W celu omawiania dodatkowych kwestii, które wynikną w następstwie stosowania umowy, ustanawia się Stałą Komisję Ekspertów.

Stała Komisja Ekspertów analizuje rozwój systemów szkolnictwa wyższego i dba o właściwe stosowanie umowy.

Wykaz członków Stałej Komisji Ekspertów Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną.

2. Posiedzenia Stałej Komisji Ekspertów odbywać się będą na życzenie Stron. Termin i miejsce obrad będą każdorazowo uzgadniane.

Artykuł 10

1. Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze notyfikacji. Umowa traci moc po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty wypowiadającej.

3. Postanowienia umowy stosuje się do osób, które rozpoczną kształcenie w instytucjach edukacyjnych drugiej Strony przed dniem wypowiedzenia umowy.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i białoruskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

TEKST AKTU W JĘZYKU BIAŁORUSKIM