Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Baku dnia 25 lipca 2011 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Azerbejdżanu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Pragnąc zacieśnić istniejące przyjazne stosunki między dwoma krajami; oraz

Pragnąc ułatwić wjazd i wyjazd oraz podróżowanie między dwoma krajami obywatelom legitymującym się ważnymi paszportami dyplomatycznymi,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednej z Umawiających się Stron, są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez wiz, korzystając z przejść granicznych dozwolonych dla międzynarodowego ruchu pasażerskiego.

2.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednej z Umawiających się Stron, są uprawnieni do pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez wiz przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, w okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni liczonych od daty pierwszego wjazdu, z zastrzeżeniem artykułu 2.

Artykuł 2

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi, wyznaczeni do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej mających swoją siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium tej Strony, wyjazdu i pozostawania na jej terytorium przez okres wykonywania obowiązków służbowych bez konieczności ubiegania się o wydanie wizy.

2.  Uprawnienie, o którym mowa w ustępie 1, odnosi się odpowiednio do członków rodzin osób wymienionych w ustępie 1, pod warunkiem że pozostają z nimi we wspólnocie domowej i legitymują się paszportami dyplomatycznymi.

3.  Osoby, o których mowa w ustępie 1 i 2, będą zgłaszane w drodze notyfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednej Umawiającej się Strony przedstawicielstwu dyplomatycznemu drugiej Umawiającej się Strony przed skierowaniem do pracy.

Artykuł 3

1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi są zobowiązani przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terytorium drugiej Umawiającej się Strony przy przekraczaniu granicy i przez cały okres pobytu na jej terytorium.

2.  Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu lub do skrócenia okresu pobytu na swoim terytorium obywatelowi drugiej Umawiającej się Strony, którego obecność na jej terytorium zostanie uznana za niepożądaną,

Artykuł 4

Jeżeli obywatel jednej Umawiającej się Strony utraci swój paszport dyplomatyczny na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zobowiązany jest on do bezzwłocznego powiadomienia właściwych władz Państwa przyjmującego w celu podjęcia stosownych działań. Właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej i powiadomi o tym właściwe władze Państwa przyjmującego.

Artykuł 5

Każda z Umawiających się Stron, ze względu na bezpieczeństwo narodowe, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego, może zastrzec sobie prawo do czasowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy w całości lub w części. Decyzja o zawieszeniu, jak również o uchyleniu zawieszenia Umowy zostanie notyfikowana drugiej Umawiającej się Stronie w drodze dyplomatycznej, najpóźniej 7 (siedem) dni przed wejściem w życie.

Artykuł 6

1.  Dla celów niniejszej Umowy, każda z Umawiających się Stron przekaże drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Stronie wzory aktualnie obowiązujących paszportów dyplomatycznych wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie niniejszej Umowy.

2.  Dla celów niniejszej Umowy, każda z Umawiających się Stron przekaże drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Stronie wzory swoich nowych i zmienionych paszportów dyplomatycznych wraz ze szczegółowym opisem tych dokumentów na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.

Artykuł 7

Wszelkie spory wynikające z interpretacji i wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie drogą dyplomatyczną.

Artykuł 8

1.  Umowa niniejsza wchodzi w życie po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej notyfikacji, w której Umawiające się Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2.  Umowa niniejsza może zostać zmieniona w całości lub w części, w drodze wzajemnych uzgodnień Umawiających się Stron, dokonanych na piśmie, drogą dyplomatyczną.

3.  Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnej notyfikacji przekazanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa traci moc po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będący do tego należycie upoważnieni przez swoje Rządy, zawarli niniejszą Umowę.

Umowę sporządzono w Baku, dnia 25 lipca 2011 roku,w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, azerbejdżańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.