UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Armenii, zwane dalej „Stronami”:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 września 2004 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości

— dążąc do dalszego rozwoju stosunków współpracy w duchu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia,

— zaniepokojone skalą i tendencjami wzrostu przestępczości, w szczególności w jej zorganizowanych formach,

— przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie w jej zorganizowanych formach,

— dążąc do zapewnienia należytej ochrony przed zamachami na życie i zdrowie, prawa i wolności człowieka, interesy społeczeństwa i państwa,

— z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego oraz prawa wewnętrznego swych państw, a także kierując się zasadami równości i obustronnie korzystnej współpracy,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Dziedziny współpracy

1. Strony, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym swoich państw i postanowieniami niniejszej umowy, będą współpracować w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i wykrywaniu przestępstw, w szczególności:

1) przeciwko życiu i zdrowiu ludzi;

2) związanych z działalnością terrorystyczną;

3) nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, a także materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, bronią masowego rażenia, towarami podwójnego zastosowania, ich niewłaściwego użycia lub groźby niewłaściwego ich użycia w celu wyrządzenia szkody;

4) stręczycielstwa, seksualnego wykorzystywania małoletnich, produkcji w celu rozpowszechniania oraz rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich;

5) handlu ludźmi i pozbawienia człowieka wolności;

6) nielegalnego nabywania lub zbywania ludzkich komórek, tkanek i narządów;

7) nielegalnej migracji;

8) kradzieży, przemytu i nielegalnego handlu wszelkiego rodzaju przedmiotami, w szczególności dobrami kultury i środkami transportu;

9) podrabiania lub przerabiania środków płatniczych lub papierów wartościowych oraz wprowadzania ich do obiegu;

10) podrabiania lub przerabiania dokumentów lub używania tych dokumentów jako autentycznych;

11) legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej;

12) nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami;

13) związanych z zaawansowanymi technologiami;

14) przeciwko środowisku naturalnemu.

2. Strony będą współpracować w zakresie:

1) poszukiwania osób uchylających się od odpowiedzialności karnej lub odbywania kary, a także osób zaginionych;

2) identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości, a także nieznanych zwłok;

3) poszukiwania przedmiotów stanowiących dowód rzeczowy przestępstwa.

3. Niniejsza umowa nie reguluje kwestii ekstradycji.

Artykuł 2

Właściwe organy

1. W celu wykonania niniejszej umowy współpraca odbywa się bezpośrednio między właściwymi organami w zakresie ich kompetencji określonych prawem wewnętrznym:

2. Organami właściwymi są:

1) po Stronie polskiej:

— minister właściwy do spraw wewnętrznych,

— minister właściwy do spraw finansów publicznych,

— minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

— Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

— Komendant Główny Policji,

— Komendant Główny Straży Granicznej,

— Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) po Stronie ormiańskiej:

— Policja Republiki Armenii,

— Służba Bezpieczeństwa Narodowego,

— Państwowy Komitet Celny przy Rządzie Republiki Armenii.

3. Strony powiadamiają się wzajemnie drogą dyplomatyczną o zmianach właściwości lub nazw właściwych organów.

4. Organy, o których mowa w ustępie 1, mogą wymieniać oficerów łącznikowych, a także, z zachowaniem procedur wewnętrznych, zawierać porozumienia określające szczegółowe zasady i przedmiot współpracy. Organy te mogą również, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej umowy.

Artykuł 3

Formy współpracy

1. Współpraca pomiędzy Stronami będzie realizowana w szczególności poprzez:

1) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania przestępstw, o których mowa w artykule 1;

2) wymianę ekspertów, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępczości;

3) wymianę publikacji, wyników badań naukowych, danych statystycznych, a także aktów prawnych, prowadzenie wspólnych badań naukowych dotyczących problemów będących przedmiotem obustronnego zainteresowania;

4) wymianę informacji dotyczących nowych rodzajów przestępstw, metod i form zapobiegania oraz wykrywania ich;

5) wymianę doświadczeń, w tym organizowanie stażów, konsultacji, seminariów i kursów szkoleniowych.

2. Właściwe organy Stron będą przekazywać sobie wzajemnie dane osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, a także informacje o:

1) organizatorach i osobach uczestniczących w popełnianiu przestępstw;

2) powiązaniach przestępczych między sprawcami;

3) strukturach grup i organizacji przestępczych, a także metodach ich działania;

4) typowych cechach zachowań poszczególnych sprawców i ich grup;

5) istotnych okolicznościach sprawy, w szczególności dotyczących czasu, miejsca i sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych;

6) naruszonych przepisach prawa karnego;

7) podjętych działaniach i ich rezultatach.

3. W celu realizacji współpracy właściwe organy Stron mogą podejmować wspólnie uzgodnione czynności operacyjne.

Artykuł 4

Ochrona informacji niejawnych

1. Właściwe organy Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych. Stopień niejawności takiej informacji określa się zgodnie z prawem wewnętrznym państwa Strony przekazującej.

2. Wszelkie tego rodzaju informacje lub sprzęt techniczny przekazane przez właściwy organ jednej Strony właściwemu organowi drugiej Strony mogą być udostępnione innym właściwym organom oraz organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego państw trzecich wyłącznie za zgodą właściwego organu, który je przekazał.

3. W przypadku niemożności zachowania niejawności albo ujawnienia informacji niejawnej właściwy organ drugiej Strony niezwłocznie powiadomi o tym właściwy organ Strony przekazującej, wskazując okoliczności zdarzenia i skutki ujawnienia informacji, a także poinformuje o działaniach podjętych w celu zapobieżenia takim zdarzeniom.

Artykuł 5

Ochrona danych osobowych

W celu ochrony przekazywanych danych osobowych stosuje się następujące zasady:

1) dopuszcza się wykorzystywanie danych wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwy organ, który je przekazał. Cel i warunki nie mogą pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy;

2) na wniosek właściwego organu, który przekazał dane, właściwy organ wezwany informuje go o sposobie wykorzystania danych oraz o ostatecznych wynikach sprawy;

3) dane przekazuje się wyłącznie organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; przekazywanie tych danych innym organom wymaga otrzymania pisemnej zgody organu przekazującego;

4) właściwy organ, który przekazuje dane, zapewnia prawdziwość i ścisłość tych danych; jeżeli zostanie stwierdzone, że te dane są nieprawdziwe lub są to dane, których przekazanie było niedozwolone, należy niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ, który je otrzymał; w takim przypadku organ ten ma obowiązek sprostować lub zniszczyć dane, których przekazanie było niedozwolone;

5) właściwy organ przekazujący dane zawiadamia właściwy organ otrzymujący dane o terminie, z upływem którego dane powinny zostać usunięte lub zniszczone, zgodnie z krajowym porządkiem prawnym swojego państwa; niezależnie od tego terminu wszystkie dane osobowe należy usunąć lub zniszczyć z chwilą, kiedy przestaną być potrzebne; właściwy organ, który przekazał dane, jest niezwłocznie zawiadamiany o takim usunięciu lub zniszczeniu danych, jak również o przyczynach ich usunięcia lub zniszczenia.

Artykuł 6

Wniosek o współpracę

1. Współpraca w ramach niniejszej umowy będzie prowadzona na podstawie wniosków właściwych organów Stron o współpracę.

2.  Wniosek o współpracę przedkładany będzie w formie pisemnej, w tym również przy użyciu technicznych środków łączności. W nagłych przypadkach wniosek może być przedstawiony ustnie; powinien być jednak potwierdzony pisemnie w terminie trzech dni.

3. Właściwe organy Stron dołożą wszelkich należytych starań, aby udzielić szybkiej i wyczerpującej odpowiedzi na wniosek o współpracę.

Artykuł 7

Odmowa wykonania wniosku o współpracę

Można odmówić wykonania wniosku o współpracę w całości lub w części albo uzależnić jego realizację od spełnienia określonych warunków, jeżeli wykonanie wniosku może doprowadzić do naruszenia praw człowieka, zagrozić suwerenności lub bezpieczeństwu państwa, albo jest sprzeczne z krajowym porządkiem prawnym państwa Strony otrzymującej wniosek.

Artykuł 8

Koszty

Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy ponosi ta Strona, na terytorium państwa której koszty te powstały, chyba że Strony postanowią inaczej.

Artykuł 9

Język

W celu zapewnienia współpracy w ramach niniejszej umowy właściwe organy Stron będą posługiwać się językiem rosyjskim. W przypadku posługiwania się swoimi językami narodowymi. Strony zapewnią tłumaczenie na język rosyjski.

Artykuł 10

Rozstrzyganie sporów

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Stron w zakresie ich kompetencji.

2.  W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną i nie będzie przedkładany Stronie trzeciej.

Artykuł 11

Stosunek do innych umów

Niniejsza umowa nie narusza zobowiązań Stron wynikających z wiążących je umów międzynarodowych.

Artykuł 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania drogą dyplomatyczną noty późniejszej informującej o spełnieniu przez Strony wewnętrznych procedur prawnych koniecznych do jej wejścia w życie.

2. Niniejsza umowa może być zmieniona lub uzupełniona w formie protokołów stanowiących integralną część niniejszej umowy i wchodzących w życie w trybie określonym w ustępie 1.

3. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę, zawiadamiając o tym drugą Stronę drogą dyplomatyczną. W takim przypadku niniejsza umowa utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania tego zawiadomienia.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 6 września 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ormiańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności tekst w języku rosyjskim uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 lutego 2005 r.