UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 września 2004 r. w Warszawie została sporządzona Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, w następującym brzmieniu:
UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Armenia on Co-operation in the field of defence

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Armenii, zwane dalej „Stronami”,

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Armenia hereinafter referred to as „the Parties”,

Biorąc pod uwagę potrzebę przyczynienia się do umacniania pokoju, zaufania i stabilności, rozwoju stosunków pomiędzy państwami w Europie i na całym świecie — w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Helsińskiego Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Paryskiej Karty Nowej Europy, Taking into account the need to contribute to the strengthening of peace, confidence and stablitity and the development of the relations between the states in Europe and the world as a whole, in the spirit of the United Nations Charter, the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe and the Paris Charter for New Europe,
Kierując się celami i zasadami zawartymi w Deklaracji o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Armenii, sporządzonej w Warszawie dni 14 lipca 1999 r., Led by the aims and the principles of the Declaration on the development of friendly relations and co-operation between the Republic of Poland and the Republic of Armenia, done in Warsaw on 14th July 1999,
Uważając współpracę w dziedzinie obronności za niezbędny element bezpieczeństwa i stabilizacji oraz za mającą szczególne znaczenie dla współdziałania w zakresie przekształcenia, budowy i doskonalenia systemu bezpieczeństwa światowego. Considering co-operation in field of defence to be a vital element of security and stabilisation and of particular significance for the co-operation in reshaping and improving of the security system in the world,
Pragnąc rozwoju dobrych i przyjaznych stosunków oraz uzupełnienia i umocnienia współpracy w obszarach wzajemnych zainteresowań, Willing to intensify their good and friendly relations and desiring to complement and reinforce co-operation on subjects of common interest.
uzgodniły, co następuje: have agreed on the following:

Artykuł 1

Article 1

Cel i przedmiot umowy

Aim and Subject of the Agreement

1. Umowa niniejsza określa główne postanowienia dotyczące współpracy w dziedzinie obronności między Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnej korzyści.

1. This Agreement outlines general provisions concerning defence co-operation between the Parties, based on the principles of equality, partnership and mutual benefit.

2. Współpraca między Stronami w ramach niniejszej umowy będzie prowadzona zgodnie z ich prawem krajowym, ogólnie przyjętymi zasadami oraz normami prawa międzynarodowego i zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Armenii.

2. The co-operation between the Parties within the framework of this Agreement will be carried out in accordance with their national laws, generally recognised principles and norms of international law, and international commitments of the Republic of Poland and the Republic of Armenia.

Artykuł 2

Article 2

Definicje

Definitions

W rozumieniu niniejszej umowy, wyrażenie: For the purpose of this Agreement:

1) „współpraca” — oznacza współpracę w dziedzinie obronności;

1. „Co-operation” means co-operation in the field of defence.

2) „personel wojskowy” — oznacza członków Sił Zbrojnych Państw Stron;

2. ..Military personnel” means members of the Armed Forces of the States of the Parties.

3) „personel cywilny” — oznacza pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Państw Stron;

3. „Civilian personnel” means the civilian employees of the Armed Forces of the States of the Parties.

4) „Strona wysyłająca” — oznacza Stronę, która wysyła personel wojskowy lub/i cywilny na terytorium Państwa drugiej Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

4. „Sending Party” means a Party sending its military and/or civilian personnel to the territory of the State of other Party, in accordance with the provisions of this Agreement.

5) „Strona przyjmująca” — oznacza Stronę, która przyjmuje personel wojskowy lub/i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. „Receiving Party” means a Party receiving military and/or civilian personnel of the Sending Party in accordance with the provisions of this Agreement.

Artykuł 3

Article 3

Obszary współpracy

Areas of Co-operation

1. Współpraca między Stronami może obejmować następujące obszary:

1. Co-operation between the Parties may include the following areas:

1) wymiana doświadczeń na temat planowania obronnego prowadzonego w Państwach Stron;

1) exchange of experience in the field of defence planning in the States of the Parties;

2) funkcjonowanie Sił Zbrojnych w demokratycznym społeczeństwie, w tym sprawowanie demokratycznej kontroli nad Sitami Zbrojnymi i strukturami obronnymi oraz wykonywanie postanowień traktatów międzynarodowych w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;

2) functioning of Armed Forces in democratic society, including democratic control over the Armed Forces and Defence Structures, implementation of provisions of the international treaties in fields of defence, security and arms conrol;

3) udział w przedsięwzięciach Programu „Partnerstwo dla Pokoju”, misjach pokojowych i humanitarnych oraz innych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych dotyczących wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu;

3) participation in activities of the partnership for Peace” Program, peace and humanitarian relief missions and other operations of inernational organisations regarding peace support and fighting terrorism;

4) organizacja Sił Zbrojnych, struktura jednostek wojskowych, wsparcie logistyczne oraz polityka kadrowa i zarządzanie;

4) organisation of the armed forces, military units structure and logistic support, personnel policy and management;

5) edukacja wojskowa i szkolenie personelu wojskowego, włączając zastosowanie nowoczesnych środków technicznych w procesie kształcenia i szkolenia;

5) military education and training of the military personnel, including application of modern technical aids in education and training process;

6) zagadnienia ochrony wymienianych informacji niejawnych;

6) issues related to security of exchanged classified information;

7) działalność służb poszukiwawczo-ratowniczych;

7) activities of search and rescue services;

8) nauki wojskowe i prace badawcze;

8) military science and research;

9) geografia wojskowa, hydrografia, meteorologia;

9) military geography, hydrography and meteorology;

10) inicjatywy w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym w zakresie dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na wyposażenie Sił Zbrojnych Państw Stron, badań i rozwoju, obsługi i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

10) initiatives in the field of armament and military equipment, including provision of modern armament and military equipment to the armed forces of the States of the Parties, research and development, maintenance and overhaul of armament and equipment;

11) zagadnienia techniczne dotyczące modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych Państw Stron;

11) technical aspects of modernisation of the armament and military equipment which the Armed Forces of the States of the Parties are equipped with;

12) zastosowanie systemów informatycznych oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych w Siłach Zbrojnych Państw Stron;

12) application of information systems, information and communication technologies to the armed forces of the States of the Parties;

13) medycyna wojskowa;

13) military medicine;

14) zagadnienia prawne w dziedzinie obronności.

14) legal issues in the field of defence.

2. Szczegółowe kwestie odnoszące się do współpracy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu oraz w innych wspólnie uzgodnionych obszarach, mogą być określone w odrębnych porozumieniach i protokołach dodatkowych zawartych między organami, o których mowa w artykule 9.

2. Specific issues related to co-operation in the areas specified in the first paragraph of this Article and in other mutually agreed areas shall be settled through separate arrangements and additional protocols concluded between the bodies mentioned in article 9.

Artykuł 4

Article 4

Formy współpracy

Forms of Co-operation

1. Współpraca między Stronami będzie realizowana, w szczególności, w następujących formach:

1. Co-operation between the Parties shall be carried out, in particular, in the following forms:

1) spotkania ministrów obrony, szefów obrony/sztabów generalnych, dowódców Sił Lądowych, Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej i innych przedstawicieli ministerstw obrony i Sił Zbrojnych Państw Stron;

1) meetings of Ministers of Defence, Chiefs of Defence/General Staffs, Chiefs of the Army, the Air and Air-Defence Forces, and other officials of the Ministries of Defence and Armed Forces of the States of the Parties;

2) wymiana doświadczeń między ekspertami;

2) exchange of experience on expert level;

3) konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria;

3) political-military consultations, conferences and seminars;

4) spotkania delegacji sztabów obrony/generalnych w celu wymiany informacji w zakresie rozwoju Sił Zbrojnych Państw Stron i określenia potrzeb w zakresie współpracy;

4) meetings between delegations of Defence/General Staffs, with the purpose of information exchange on the development of the Armed Forces of the states of the Parties and defining co-operation requirements;

5) studia i praktyki w wyższych szkołach wojskowych i wojskowych jednostkach badawczo-rozwojo-wych, wymiana wykładowców i stażystów w różnych dziedzinach;

5) studies and practical training in higher military academies and military research and development institutions, exchange of lecturers and trainees in different fields;

6) doradztwo fachowe i pomoc w szczególności w składaniu zamówień, pracach badawczych, rozwojowych i remontowych oraz modernizacji uzbrojenia i sprzętu na potrzeby Sił Zbrojnych;

6) expert advise and assistance in particular, in placing orders, research and development, overhaul and refurbishment of armament and equipment for the needs of armed forces;

7) udział obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych;

7) participation of observers in military exercises;

8) udział w operacjach wspierania pokoju i operacjach humanitarnych;

8) participation in peacekeeping missions and humanitarian relief operations;

9) wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;

9) exchange of information and documentation and training materials;

10) organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

10) organisation of and participation in cultural and sports event.

2. Ministrowie obrony Państw Stron będą, w zależności od potrzeb, organizować konsultacje w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania.

2. The Ministers of Defence of the States of the Parties shall hold consultations on issues of mutual interest depending on the need.

3. Ministrowie obrony Państw Stron mogą upoważnić także inne sobie podległe organy do nawiązywania kontaktów i udziału w wykonywaniu postanowień niniejszej umowy.

3. The Ministers of Defence of the States of the Parties may also authorise other units subordinated to them to maintain contacts and to participate in implementation of the provisions of this Agreement.

Artykuł 5

Article 5

Roczne plany współpracy

Annual co-operation plans

1. Podstawą współpracy na dany rok jest wzajemnie zatwierdzony roczny plan współpracy.

1. The basis for co-operation for a given year is a mutually accepted annual co-operation plan.

2. Wnioski i propozycje do rocznego planu współpracy będą składane w terminie do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, na który sporządza się plan.

2. Submissions and proposals to the annual co--operation plan will be made by the first of September of the year preceding the year for which the plan is prepared.

3. Roczny plan współpracy będzie uzgodniony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie do dnia 1 listopada roku poprzedzającego rok, na który sporządza się plan.

3. The annual co-operation plan will be agreed and signed by the authorised representatives of the Parties by the first of November of the year preceding the year for which the plan is prepared.

4. W rocznym planie współpracy wyszczególnia się konkretne przedsięwzięcia oraz formy, terminy i miejsca ich realizacji, a także liczbę uczestników, jak również organy odpowiedzialne za ich realizację.

4. The annual co-operation plan will specify particular undertakings, their forms, dates and places and number of participants as well as the competent authorities of the Parties.

5. Uzgodnione roczne plany współpracy mogą być zmieniane za zgodą Stron.

5. The agreed annual co-operation plans may be amended by consent of the Parties.

Artykuł 6

Article 6

Status członków personelu wojskowego i cywilnego

Status of military and civilian personnel

Status członków personelu wojskowego i cywilnego Państwa Strony podczas ich pobytu na terytorium Państwa drugiej Strony dla celów uczestnictwa w przedsięwzięciach wynikających z niniejszej umowy określają postanowienia umów międzynarodowych, których uczestnikami są Strony. The status of military and civilian personnel of the State of the Party during their presence on the territory of the State of the other Party for the purpose of participation in activities within the framework of this Agreement is defined by the provisions of international agreements binding both Parties.

Artykuł 7

Article 7

Ochrona informacji niejawnych

Protection of Classified Information

1. Informacjami niejawnymi w rozumieniu niniejszej umowy są informacje, które niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia, także w trakcie ich opracowywania, wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.

1. ”Classified information” means information which independently from the form of its expression, including the stage of its elaboration, requires protection against unauthorized disclosure.

2. Informacje, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, oznacza się odpowiednią do ich treści klauzulą tajności, zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej ze Stron.

2. Classified information, as referred in paragraph 1 of this Article, is to be denoted, adequately to its contents, with the security classification level in accordance to the national legislation of each Party.

3. Strony przyjmują za równoważne następujące klauzule tajności:

3. The Parties assume that the following classification levels correspond fully with each other:

4. Strony podejmą na podstawie przepisów prawa wewnętrznego swoich Państw wszelkie działania w celu ochrony informacji niejawnych otrzymywanych na podstawie niniejszej umowy od drugiej Strony lub powstałych w związku z realizacją na terytorium Państwa Strony zamówienia złożonego przez drugą Stronę wymagającego dostępu do informacji niejawnych. Zapewnią one tego rodzaju informacjom niejawnym co najmniej taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności.

4. On the basis of their own legislation the Parties shall implement any measures aimed at protection of classified information received under the terms of this Agreement from the other Party, or originated with reference to a contract with the other Party, which requires an access to the classified information. They shall ensure for this information at least the same protection as it is required for their own classified information, denoted with adequate security classification level.

5. Informacje niejawne wymieniane na podstawie niniejszej umowy będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

5. Classified information exchanged under the terms of this Agreement shall exclusively be used in accordance with the purpose it has been transferred.

6. Strony nie będą udostępniać lub ujawniać informacji, o których mowa w ustępie 5 niniejszego artykułu, osobom trzecim bez uprzedniej zgody właściwego organu lub upoważnionej osoby Strony, która nadała klauzulę tajności.

6. Information mentioned in paragraph 5 of this Article shall not be made accessible by the Parties to the third parties without prior consent of the appropriate organ or an authorised person of the Party which made the classification of the information.

7. Informacje niejawne wymieniane na podstawie niniejszej umowy mogą być udostępniane tylko osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które upoważnione zostały do dostępu do nich po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania sprawdzającego. Postępowanie sprawdzające musi być tak samo rygorystyczne, jak postępowanie przeprowadzane w celu uzyskania dostępu do krajowych informacji niejawnych oznaczonych odpowiednią klauzulą tajności.

7. Classified information exchanged under the terms of this Agreement can be made accessible only to those persons whose functions legitimise its acquisition and who have been authorised for access to it, after requisite security clearance. Security clearance has to be equally stringent as the security clearance carried out in order to grant access to the national classified information denoted with adequate classification level.

8. Informacje niejawne będą przekazywane przez kurierów dyplomatycznych lub wojskowych. Właściwy organ państwowy każdej ze Stron potwierdza odbiór informacji niejawnej i przekazuje ją zgodnie z krajowymi regulacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

8. Classified information shall be carried by diplomatic or military couriers. The authorised state organ of every Party shall confirm the receipt of classified information and transfer it in accordance with national legislation pertaining to protection of classified information.

9. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron, że doszło do nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnej drugiej ze Stron, Strona ta niezwłocznie powiadomi o tym fakcie drugą Stronę. Naruszenie przepisów dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych będzie wyjaśniane i ścigane przez organy Państwa tej Strony, na terytorium którego doszło do takiego naruszenia lub z winy którego takie naruszenie nastąpiło. O wyniku podjętych czynności Strona ta niezwłocznie powiadomi drugą Stronę. W przypadku wystąpienia takiej konieczności Państwa Strony będą współpracowały podczas prowadzonego dochodzenia.

9. If one of the Parties acquires knowledge of the unauthorised disclosure of classified information of the other Party, it shall immediately notify this Party of this fact. Breaches of laws and regulations on mutual protection of classified information shall be investigated and prosecuted by the State organs of the Party, on which territory the breach took place or through its fault it occurred. This Party, as soon as possible, shall notify the other Party on the results of undertaken investigation. The Parties shall co-operate in investigation, if required.

10. W przypadku utraty mocy obowiązującej przez niniejszą umowę wszelkie informacje niejawne wymieniane w ramach wykonywania postanowień niniejszej umowy będą nadal chronione zgodnie z prawem Państwa każdej ze Stron.

10. Any classified information exchanged between the Parties under the terms of this Agreement shall also be protected by the Parties according to their State legislation after termination of this Agreement.

11. Instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę wymiany informacji niejawnych dotyczących dziedzin obronności są:

11. The institutions responsible for protection of exchange of classified information concerning defence matters are:

— w imieniu Strony polskiej: Wojskowe Służby Informacyjne, — on behalf of the Polish Party: Military Information Service,
— w imieniu Strony armeńskiej: Departament Nr 8 Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Armenii. — on behalf of the Armenian Party: Department No. 8 of the General Staff of the Armed Forces of the Republic of Armenia.

Artykuł 8

Article 8

Finansowanie współpracy

Financing of the Co-operation

1. Finansowanie wizyt w ramach współpracy będzie realizowane według następujących zasad:

1. The financing of co-operation activities shall be carried out in accordance with the following principles:

1) Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:

1)The Sending Party shall provide and cover the costs of:

a) transportu do i z terytorium Państwa Strony przyjmującej,

a) travel to and from the territory of the State of the Receiving Party;

b) ewentualnego ubezpieczenia personelu, w tym koszty ubezpieczenia w razie choroby lub wypadku.

b) required personnel insurance, including health and injury insurance;

c) uzyskania dokumentów wymaganych przez władze Państwa Strony przyjmującej niezbędnych do wjazdu i opuszczenia terytorium;

c) documents required by the authorities of the State of the Receiving Party to enter and leave its territory.

2) Strona przyjmująca zapewni i pokryje koszty:

2) The Receiving Party shall provide and cover the costs of:

a) wyżywienia i zakwaterowania,

a) board and accommodation;

b) transportu w ramach programu wizyty.

b) transportation within the programme of the visit.

2. Strona przyjmująca zapewni, w razie potrzeby, opiekę medyczną i stomatologiczną personelowi wojskowemu i cywilnemu Strony wysyłającej. Koszty takiej opieki będą zwracane Stronie przyjmującej przez Stronę wysyłającą na podstawie przedstawionych rachunków w terminie 30 dni od ich otrzymania.

2. Receiving Party, in case of emergency, will provide the military and civilian personnel of the Sending Party with medical and dental care. The costs of this care the Sending Party will reimburse the Receiving Party within 30 days from receipt of the vouchers.

3. Strony mogą określić inne niż wymienione w ustępie 1 zasady finansowania wizyt w drodze odrębnych porozumień i protokołów dodatkowych zawartych między Stronami.

3. The Parties may agree on other financial principles than those mentioned in paragraph 1 through separate agreements and additional protocols.

4. Ustalenia finansowe w odniesieniu do studiów w instytucjach kształcenia wojskowego lub akademiach wojskowych, jak również związane z ćwiczeniami wojskowymi, szkoleniem bądź operacjami pokojowymi zostaną określone w oddzielnych porozumieniach.

4. Financial arrangements related to studies at military education institutions or military academies as well as those related to conduct of military exercises, training or peace operations shall be defined in separate agreements.

Artykuł 9

Article 9

Organy odpowiedzialne za wykonanie umowy

Authorised state bodies

Organami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: The authorised state bodies of the Parties for implementation of this Agreement are:
— w imieniu Strony polskiej: Minister Obrony Narodowej i Minister Gospodarki i Pracy, — on behalf of the Polish Party: the Minister of National Defence, the Minister of Economy and Labour;
— w imieniu Strony armeńskiej: Ministerstwo Obrony. — on behalf of the Armenian Party: the Ministry of Defence.
Artykuł 10

Article 10

Spory

Disputes

Spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Strony w drodze konsultacji. Disputes between the Parties regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively by the Parties by consultations.

Artykuł 11

Article 11

Przepisy końcowe

Final Provisions

1. Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej pisemnej notyfikacji, którymi Strony, w drodze dyplomatycznej, powiadomią się o wypełnieniu niezbędnych procedur wewnętrznych wymaganych do jej wejścia w życie.

1. This Agreement will come into force on the date of receiving the last written notification, by which the Parties notify each other through diplomatic channels about the fulfilment of the procedures under the national legislation required for its entry into force.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku traci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia notyfikacji.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be terminated by each Party through notification. In this case the Agreement expires after six months from the date of notification.

3. Umowa niniejsza, za zgodą Stron, może być zmieniona w formie pisemnego protokołu, który będzie uważany za integralną część umowy i wejdzie w życie zgodnie z procedurą określoną w postanowieniach niniejszego artykułu.

3. This Agreement may be amended by mutual content of the Parties, which are formulated in written protocols, which must be considered as integral part of this Agreement and will enter into force according to the provisions of this Article.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 6 września 2004 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ormiańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający. DONE in Warsaw on September 6, 2004 in two original copies, each in the Polish, Armenian end English languages, all text being equally authentic. In case of any discrepancy in their interpretation, the English text shall prevail.
Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Armenii For the Government of For the Government of the Republic of Poland the Republic of Armenia

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 stycznia 2005 r.

LS. Prezes Rady Ministrów: M. Belka