UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Armenii zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, biorąc pod uwagę potrzebę ustanowienia między nimi rozwoju połączeń transportu drogowego,

uzgodniły co następuje:

Zakres stosowania

Artykuł 1

1.  Niniejsza Umowa ma zastosowanie do międzynarodowych przewozów osób i rzeczy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii, w tranzycie przez ich terytoria oraz między terytorium Państwa trzeciego a terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony i w odwrotnym kierunku, wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium Państwa jednej z Umawiających się Stron.

2.  Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów osób i rzeczy między dwoma miejscami położonymi na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, chyba że uzyskają zezwolenie na przewóz kabotażowy, określone w przepisach prawa wewnętrznego drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 2

Użyte dla celów niniejszej Umowy określenia oznaczają:

1)  „Przewoźnik” oznacza osobę fizyczna, osobę prawną lub nie mającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, zamieszkałą lub mającą siedzibę bądź w Rzeczypospolitej Polskiej, bądź w Republice Armenii, wykonującą międzynarodowe przewozy drogowe zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego.

2)  „Pojazd” oznacza pojazd samochodowy zarejestrowany na terytorium Państwa jednej z Umawiających się Stron, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu drogowego osób lub rzeczy. Pojęcie to obejmuje także zespół pojazdów złożony z pojazdu ciągnącego i naczepy lub przyczepy.

3)  „Autobus” oznacza pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

4)  „Regularny przewóz osób” oznacza przewóz osób autobusami wykonywany na określonych trasach, według rozkładu jazdy i na podstawie taryf uprzednio ustalonych i ogłoszonych.

5)  „Wahadłowy przewóz osób” oznacza wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym i tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu następujących dodatkowych warunków:

a)  każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego,

b)  pierwszy przejazd do miejsca początkowego i ostatni przejazd do miejsca docelowego w serii przewozów wahadłowych, odbywa się bez osób.

Miejsce początkowe i docelowe oznaczają odpowiednio, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia przewozu, wraz z okolicznymi miejscowościami położonymi w promieniu 50 kilometrów,

6)  „Okazjonalny przewóz osób” oznacza przewóz inny niż określony w punktach 4 i 5.

Przewozy osób

Artykuł 3

1.  Regularne, wahadłowe i okazjonalne przewozy osób autobusami są wykonywane na podstawie zezwoleń, z wyjątkiem przewozów określonych w artykule 4, które są zwolnione z zezwoleń,

2.  Zezwolenia na regularne przewozy osób wydawane są, po wzajemnym uzgodnieniu przez właściwe organy Umawiających się Stron, na część przewozu wykonywaną na terytorium ich Państw.

Artykuł 4

1.  Okazjonalne przewozy osób autobusami są zwolnione z zezwoleń pod warunkiem, że:

1)  ten sam autobus przewozi na całej trasie przejazdu tę samą grupę osób i dowozi ją do miejsca początkowego, albo

2)  do miejsca docelowego wykonywany jest przewóz z osobami, a jazda powrotna jest jazdą bez osób, albo

3)  do miejsca docelowego wykonywana jest jazda bez osób, a grupa osób przewieziona przez tego samego przewoźnika na zasadzie określonej w punkcie 2, zostaje odebrana i przewieziona do miejsca początkowego.

2.  Kierowca autobusu wykonujący wahadłowe i okazjonalne przewozy jest obowiązany posiadać formularz jazdy zawierający listę osób podróżnych, zgodny ze wzorem określonym przez Komisję Mieszaną.

Przewozy rzeczy

Artykuł 5

1.  Przewozy rzeczy wykonywane są na podstawie zezwoleń, z wyjątkiem kategorii przewozów określonych w artykule 6 ustęp 1 oraz kategorii przejazdów określonych w artykule 6 ustęp 2, które są zwolnione z zezwoleń.

2.  Na każdy przejazd i na każdy pojazd powinno być wydane osobne zezwolenie. Zezwolenie uprawnia do jednego przejazdu „tam” i „z powrotem”. Przejazdy pojazdów bez rzeczy również wymagają zezwoleń, z wyjątkiem przejazdów określonych w artykule 6 ustęp 2.

3.  W przypadku przewozu wykonywanego zespołem pojazdów, w których pojazd ciągnący i przyczepa lub naczepa zarejestrowane są w różnych Państwach, postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie do całego zespołu pojazdów, jeśli pojazd ciągnący jest zarejestrowany na terytorium Państwa jednej z Umawiających się Stron.

4.  Właściwe organy Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie każdego roku uzgodnioną liczbę zezwoleń.

5.  Zezwolenia są ważne jeden rok kalendarzowy.

Artykuł 6

1.  Zwolnione z zezwoleń są następujące kategorie przewozów:

1)  mienia przesiedleńczego,

2)  materiałów i przedmiotów, w tym dzieł sztuki przeznaczonych na targi, wystawy lub na imprezy o charakterze niehandlowym,

3)  żywych zwierząt,

4)  środków transportowych, inwentarza, sprzętu, akcesoriów i mienia przeznaczonych na imprezy sportowe,

5)  dekoracj i i rekwizytów teatralnych, instrumentów muzycznych, materiałów i przedmiotów używanych wyłącznie dla celów reklamowych i informacyjnych oraz do wykonywania zapisów radiofonicznych, lub produkcji filmowych albo telewizyjnych, lub przedstawień cyrkowych,

6)  zwłok, szczątków lub urn z prochami zmarłych,

7)  wykonywanych w ramach pomocy humanitarnej, medycznej i ratownictwa lub klęsk żywiołowych,

8)  wykonywanych pojazdami o ładowności łącznie z przyczepą poniżej 3,5 t lub o masie całkowitej łącznie z przyczepą poniżej 6,01.

2.  Zwolnione z zezwoleń są następujące kategorie przejazdów:

1) pojazdów bez rzeczy, które mają zamienić uszkodzone pojazdy i przejąć rzeczy z uszkodzonych pojazdów na terytorium Państwa Umawiającej się Strony lub Państwa trzeciego,

2) pojazdów pomocy drogowej.

3.  Komisja Mieszana może wnioskować o zwolnienie z zezwoleń kategorii przewozów innych niż wymienione w ustępie 1 oraz kategorii przejazdów innych niż wymienione w ustępie 2. Zwolnienie to nie może naruszać przepisów prawa wewnętrznego Umawiających się Stron.

Artykuł 7

1.  Na przewozy wykonywane pojazdem nienormatywnym lub zespołem pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych na terytorium państwa Umawiającej się Strony, przewoźnik obowiązany j est uzyskać zezwolenie specj alne wydawane przez właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony.

2.  Zezwolenie specjalne, o którym mowa w ustępie 1, ogranicza przejazd pojazdu do określonej trasy zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.

3.  Zezwolenie specjalne, o którym mowa w ustępie 1, zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia.

Artykuł 8

Przewozy towarów niebezpiecznych wykonywane zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego lub postanowieniami umów międzynarodowych wiążących obie Umawiające się Strony, nie wymagają osobnego zezwolenia.

Postanowienia ogólne

Artykuł 9

Zezwolenia i inne dokumenty, wymagane zgodnie z niniejszą Umową oraz stosownie do przepisów prawa wewnętrznego Umawiających się Stron powinny znajdować się w pojazdach i być okazywane na żądanie organów kontroli.

Artykuł 10

Przewozy osób i rzeczy objęte warunkami niniejszej Umowy wykonywane są z zachowaniem przepisów krajowych dotyczących ceł, podatków i innych opłat każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 11

1. Wyposażenie pojazdu oraz zapasy niezbędne do eksploatacji pojazdu, w tym materiały pędne w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie przez zakład producenta na stałe do pojazdu oraz oleje i smary zwalnia się z ceł, podatków i innych opłat zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, na której terytorium są wwożone, pod warunkiem, że nie zostaną one odstąpione i/lub sprzedane na terytorium tej Umawiającej się Strony.

2. Części zamienne czasowo wwożone dla naprawy uszkodzonego pojazdu lub pojazdu, który uległ uszkodzeniu na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, zwalnia się z ceł, podatków i innych opłat, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego drugiej Umawiającej się Strony.

3. Niewykorzystane części zapasowe i części wymienione powinny być wywiezione z terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony

Artykuł 12

1. Właściwe organy Umawiających się Stron utworzą Komisję Mieszaną dla zapewnienia prawidłowej realizacji postanowień niniejszej Umowy i podejmowania decyzji w sprawach wymagających wspólnego rozstrzygnięcia.

2. Posiedzenia Komisji Mieszanej będą się odbywać w zależności od potrzeb, na przemian na terytoriach Państw każdej z Umawiających się Stron.

3. Komisja Mieszana sporządzi Protokół Wykonawczy do niniejszej Umowy, w którym zostaną określone:

1)  tryb i warunki wydawania zezwoleń;

2)  kategorie zezwoleń oraz warunki i sposoby ich wykorzystania;

3)  właściwe organy Umawiających się Stron odpowiedzialne za realizację poszczególnych postanowień niniejszej Umowy;

4)  inne sprawy związane ze stosowaniem niniejszej Umowy.

Artykuł 13

1.  W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez przewoźnika Umawiającej się Strony na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony poinformują o tym naruszeniu właściwe organy tej Umawiającej się Strony, na terytorium której pojazd jest zarejestrowany.

2.  Właściwe organy Umawiającej się Strony, na której terytorium miało miejsce naruszenie mogą zwrócić się do właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony o:

1) ostrzeżenie przewoźnika, który dokonał naruszenia,

2) zawieszenie czasowe, częściowe lub całkowite uprawnień przewoźnika do wykonywania przewozów na terytorium Państwa Umawiającej się Strony, gdzie dokonano naruszenia.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o podjętych środkach przewidzianych w ustępie 2.

Artykuł 14

Przewoźnicy Umawiającej się Strony, jak również załogi pojazdów w czasie pobytu na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony muszą stosować się do przepisów prawa wewnętrznego państwa tej Umawiającej się Strony dotyczących w szczególności ruchu i transportu drogowego.

Artykuł 15

Pozostałe sprawy z zakresu międzynarodowych przewozów drogowych nieuregulowane niniejszą Umową lub umowami międzynarodowymi wiążącymi obie Umawiające się Strony, są rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 16

Umawiające się Strony mogą, po wzajemnym uzgodnieniu, dokonywać modyfikacji i uzupełnień niniejszej Umowy, co będzie miało formę protokołów. Protokoły takie wchodzą w życie zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 i stanowią jej integralną część.

Artykuł 17

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej notyfikacji w sprawie zakończenia stosowanych procedur przewidzianych przepisami prawa wewnętrznego Umawiających się Stron.

2.  Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może, w dowolnym czasie, wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez notyfikację takiej intencji drogą dyplomatyczną. W takim przypadku niniejsza Umowa traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia notyfikacji wypowiedzenia drugiej Umawiającej się Stronie.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ormiańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.