UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych,

podpisana w Tiranie dnia 21 września 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 21 września 2004 r. została podpisana w Tiranie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:
UMOWA

MARREVESHJE

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych

ndermjet Qeverise se Republikes se Polonise dhe Qeverise se Republikes se Shqiperise mbi mbrojtjen e perbashket te informaciont te klasifikuar

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Albania on Mutual Protection of Classified Information

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Albanii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Qeveria e Republikes se Poloni-se dhe Qeveria e Republikes se Shqiperise, me poshte referuar si Palet Kontraktuese, The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Albania, hereinafter referred to as the Contracting Parties,
mając na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony wszystkich informacji, które zostały zakwalifikowane jako informacje niejawne zgodnie z prawem wewnętrznym jednej z Umawiających się Stron i przekazane drugiej Umawiającej się Stronie przez właściwe organy lub upoważnione osoby. duke patur si qellim mbrojtjen reciproke te te gjithe informacionit qe eshte klasifikuar sipas ligjit te brendshem te njeres Pale Kontraktu-ese dhe transferuar Pales tjeter Kon-traktuese nga Autoritetet Kompe-tente ose persona te autorizuar, having due regard for guaranteeing mutual protection of all the information which has been classified pursuant to the internal law of either Contracting Party and transmitted to the other Contracting Party by Competent Authorities or authorised persons,
uzgodniły, co następuje: kane rene dakort si me poshte: have agreed as follows:

Artykuł 1

Neni 1

Article 1

Definicje

Perkufizime

Definitions

1. Informacjami niejawnymi w rozumieniu niniejszej umowy są informacje, które, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowywania, wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.

1. Informacioni i Klasifikuar, per qellimin e kesaj Marreveshje, eshte çdo informacion, i cili pavaresisht nga forma dhe menyra e te shprehurit ketu, gjithashtu edhe gjate pergatitjes, kerkon mbrojtjen ndaj zbulimit te paautorizuar.

1. Classified Information, for the purpose of this Agreement, is any information, which, irrespective of the form and manner of expression thereof, also during the preparation thereof, requires protection against unauthorised disclosure.

2. Dokumenty, w których zawarte są informacje, o których mowa w ustępie 1, oznacza się klauzulą tajności zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron, przy czym Strony będą oznaczały dokumenty zawierające informacje, o których mowa w ustępie 1, klauzulą równorzędną, zgodnie z postanowieniami ustępu 3.

2. Dokumentat te cilat perm--bajne informacione referuar ne Paragrafin 1, do te markohen me nivelet e klasifikimit te sigurise si-pas ligjeve te brendshme te cdo Pale Kontraktuese. Palet Kontra-ktuese do markojne dokumentat qe permbajne informacione referuar ne Paragrafin 1, me nivelin ekuiva-lent te klasifikimit te sigurise, sipas dispozitave te Paragrafit 3.

2. Documents which contain the information referred to in paragraph 1, shall be marked with security classification levels according to the internal laws of each Contracting Party, the Contracting Parties shall mark the documents which contain information referred to in paragraph 1 with the equivalent security classification level, pursuant to provisions of paragraph 3.

3. Umawiające się Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule są równorzędne:

3. Palet Kontraktuese pranojne qe nivelet e klasifikimit te sigurise dhe ekuivalentet e tyre te jene si me poshte:

3. The Contracting Parties agree that the security classification levels and their equivalents are as follows:

Rzeczpospolita Polska Republika e Polonise Republic of Poland Republika Albanii Republika e Shqiperise Republic of Albania Odpowiednik w języku angielskim Ekuivalenti anglisht Equivalent in English
ŚCIŚLE TAJNE TEPER SEKRET TOP SECRET
TAJNE SEKRET SECRET
POUFNE KONFIDENCIAL CONFIDENTIAL
ZASTRZEŻONE KONFIDENCIAL RESTRICTED/CONFIDENTIAL
Artykuł 2

Neni 2

Article 2

Właściwe organy

Autoritetet Kompetente

Competent Authorities

1. Właściwymi organami w rozumieniu niniejszej umowy są:

1. Per qellimin e kesaj Marre-veshje, Autoritetet Kompetente do te jene:

1. For the purpose of this Agreement, the Competent Authorities shall be:

— w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (w sferze cywilnej) i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych (w sferze wojskowej); — Per Republiken e Polonise: Drejtuesi i Agjencise se Siguri-mit te Brendshem (per fushen civile) dhe Drejtuesi i Sherbi-meve Informative Ushtarake (per fushen e ushtarake). — For the Republic of Poland: the Head of the Internal Security Agency (for the civilian sphere) and the Head of the Military Information Services (for the military sphere).
— w Republice Albanii: Dyrektoriat Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych (krajowa władza bezpieczeństwa). — Per Republiken e Shqiperise: Drejtoria e Sigurimit te Infor-macionit te Klasifikuar (Auto-riteti i Sigurimit Kombetar). — For the Republic of Albania: Classified Information Security Directorate (National Security Authority).

2. Właściwe organy mogą zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej umowy.

2. Autoritetet Kompetente mund te konkludojne zbatimin e kesaj marreveshjeje.

2. The Competent Authorities may conclude implementation agreements hereto.

Artykuł 3

Neni 3

Article 3

Działania wewnątrzpaństwowe

Masat e Ndermarra nga Palet Kontraktuese

Measures Taken by Contracting Parties

1. Zgodnie z niniejszą umową i swoim prawem wewnętrznym. Umawiające się Strony podejmą stosowne działania w celu ochrony informacji niejawnych, które będą przekazywane lub powstaną w wyniku wspólnej działalności obu Umawiających się Stron.

1. Ne perputhje me kete Marreveshje dhe ligjet e brend-shme, Palet Kontraktuese do te ndermarrin masat e duhura me qellim mbrojtjen e Informacionit te Klasifikuar, i cili transmetohet ose prodhohet si rezultat i bashke-punimit reciprok te te dyja Paleve Kontraktuese.

1. In accordance with this Agreement and the internal laws, the Contracting Parties shall undertake appropriate measures aimed at the protection of Classified Information which is transmitted or originated as a result of mutual cooperation of both Contracting Parties.

2. Umawiające się Strony zapewnią informacjom, o których mowa w ustępie 1, co najmniej taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności, zgodnie z artykułem 1 ustęp 3.

2. Palet Kontraktuese do te sigurojne per informacionin referuar ne Paragrafin 1 te pakten te njejten mbrojtje siç aplikohet per Informacionin e tyre te Klasifikuar, ne nivelin perkates te klasifikimit te sigurise, sipas Nenit 1 Paragrafi 3.

2. The Contracting Parties shall provide for the information referred to in paragraph 1 at least the same protection as applicable to their own Classified Information under the relevant security classification level, pursuant to Article 1 paragraph 3.

3. Przekazywane informacje niejawne będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

3. Informacioni i Klasifikuar i transmetuar do te shfrytezohet vetem ne perputhje me qellimin per te cilin ai eshte transmetuar.

3. Transferred Classified Information shall be used exclusively in accordance with the purpose for which it has been transmitted.

4. Umawiająca się Strona, bez uprzedniej zgody organu drugiej Umawiającej się Strony, który nadał stosowną klauzulę tajności, nie będzie udostępniać stronom trzecim informacji, o których mowa w ustępie 1.

4. Çdo Pale Kontraktuese nuk do t'i jape ndonje pale te trete in-formacionin e paraqitur ne Para-grafin 1, pa pelqimin me pare te Autoritetit te Pales tjeter Kontraktu-ese.

4. Either Contracting Party shall not, without prior consent of the authority of the other Contracting Party, which granted the security classification level, release the information referred to in paragraph 1 to any third party.

5. Przekazywane informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które zostały upoważnione i przeszkolone, zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

5. Informacioni i Klasifikuar i Transmetuar do te lejohet vetem per ata persona qe kane nevoje — per — njohje dhe qe jane certifikuar dhe brifuar sipas ligjeve te brendshem te seciles Pale Kontraktuese.

5. Transmitted Classified Information shall be accessible only to those persons who have a need — to — know and who have been cleared and briefed according to the internal laws of each Contracting Party.Artykuł 4

Neni 4

Article 4

Zamówienia związane z dostępem do informacji niejawnych

Kontratat qe Perfshijne Aksesin ne Informacionin e Klasifikuar

Contracts Involving Access to Classified Information

1. Podmiot zlecający realizację umowy (zleceniodawca) może zawrzeć umowę z podmiotem realizującym umowę (wykonawcą), który posiada siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, a wykonanie tej umowy połączone będzie z udostępnieniem wykonawcy przez zleceniodawcę bądź wytworzeniem, w toku realizacji umowy, informacji niejawnych.

1. Nje subjekt qe lejon zbatimin e nje kontrate (Pala Kryesore) mund ta perfundoje kontraten me nje sub-jekt qe eshte per zbatimin e kontra-tes (Kontraktori) se caktuar ne terri-torin e Pales tjeter Kontraktuese, ne-qoftese zbatimi i kontrates ka lidhje me dhenien e Informacionitte Klasi-fikuar Kontraktorit nga ana e Kon-traktorit apo atij qe prodhon kete In-formacion te Klasifikuar gjate zbati-mit te kontrates.

1. An entity letting the performance of a contract (the Principal) may conclude a contract with an entity which is to perform the contract (the Contractor) located in the territory of the other Contracting Party, if the performance of the contract is connected with release of Classified Information to the Contractor by the Principal or with the origination of such Classified Information in the course of the performance of the contract.

2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1, zleceniodawca składa wniosek do właściwego organu o wystąpienie do właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony o wydanie pisemnego zapewnienia, że wykonawca jest upoważniony do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych określoną klauzulą tajności.

2. Ne rastin e referuar ne Para-grafin 1, Kontraktuesi do t'i kerkoje Autoritetit Kompetent, perta paraqi-tur tek Autoriteti Kompetent i Pales tjeter Kontraktuese, nxjerrjen e nje garancie me shkrim, se Kontraktori autorizohet te kete akses ne Infor-macionin e Klasifikuar per nivelin e caktuar te klasifikimit te sigurise.

2. In the case referred to in paragraph 1, the Principal shall submit a request to the Competent Authority to the effect that it applies to the Competent Authority of the other Contracting Party for an issue of a written assurance that the Contractor is authorized to have access to Classified Information of the specified security classification level.

3. Udzielenie zapewnienia, o którym mowa w ustępie 2, jest równoznaczne z gwarancją, że zostały przeprowadzone czynności niezbędne do stwierdzenia, czy wykonawca spełnia warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych określone w prawie wewnętrznym Państwa, na terytorium którego ma siedzibę.

3. Nxjerrja e garancise referuar ne Paragrafin 2, do te jete njelloj me garancine e drejtimit te vepri-meve te nevojshme per te vertetu-ar se Kontraktori i ploteson kriteret e duhura per mbrojtjen e Informa-cionit te Klasifikuar, ashtu sic per-caktohet ne ligjin e brendshem te Shtetit ne territorin e te cilit ndo-dhet Kontraktori.

3. The issue of the assurance referred to in paragraph 2 shall be tantamount to a guarantee of the conduct of the actions necessary for the establishment that the Contractor fulfils the criteria applicable to the protection of Classified Information, as specified in the internal law of the State in the territory of which the Contractor is located.

4. Jeżeli wykonawca nie został wcześniej upoważniony do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych określoną klauzulą tajności, właściwy organ mający udzielić zapewnienia informuje niezwłocznie właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony, że na jego wniosek mogą zostać podjęte czynności, o których mowa w ustępie 3.

4. Neqoftese Kontraktori nuk eshte autorizuar me pare te kete akses ne Informacionin e Klasifiku-ar per nivelin e caktuar te klasifiki-mit te sigurise, Autoriteti Kompe-tent i cili do nxjerre garancine, do te njoftoje menjehere Autoritetin Kompetent te Pales tjeter Kontrak-tuese se, me kerkesen e tij, vepri-met e referuar ne Paragra-fin 3 mund te behen.

4. If the Contractor has not been previously authorized access to Classified Information of the specified security classification level, the Competent Authority which is to issue the assurance, shall immediately notify the Competent Authority of the other Contracting Party that, upon its request, the actions referred to in paragraph 3 may be undertaken.

5. Zleceniodawca przekazuje wykonawcy wymogi bezpieczeństwa potrzebne do realizacji umowy, zawierające w szczególności wykaz informacji niejawnych i zasady nadawania klauzul tajności informacjom wytworzonym w toku realizacji umowy. Przekazywanie wymogów bezpieczeństwa odbywa się za pośrednictwem właściwych organów.

5. Pala Kryesore do te njoftoje Kontraktorin per kerkesat e siguri-se te domosdoshme per te zbatuar kontraten, e cila perfshin ne vecan-ti nje liste te Informacionit te Klasi-fikuar dhe rregullat e klasifikimit te informacionit qe prodhohet gjate zbatimit te kontrates. Kerkesat e si-gurise do te paraqiten nga Autori-tetet Kompetente.

5. The Principal shall notify the Contractor of the security requirements necessary to perform the contract, which include in particular a list of Classified Information and rules of classification of the information originated during the performance of the contract. The security requirements shall be submitted through the Competent Authorities.6. Właściwy organ Umawiającej się Strony, na terytorium której umowa będzie realizowana, zapewni, że wykonawca będzie chronił informacje niejawne, przekazane przez zamawiającego lub wytworzone w toku realizacji umowy, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, o których mowa w ustępie 5, i przepisami prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony.

6. Autoriteti Kompetent i Pales Kontraktuese, ne territorin e se ciles kryhet kontrata, do te siguroje se Kontraktori e mbron Informacionin e Klasifikuar transmetuar nga Pala Kryesore ose prodhuar gjate kryer-jes se kontrates ne perputhje me kerkesat e sigurise referuar ne Para-grafin 5 dhe ligjet e brendshme te Pales se interesuar Kontraktuese.

6. The Competent Authority of the Contracting Party in the territory of which the contract is to be performed shall ensure that the Contractor protects Classified Information transmitted by the Principal or originated during the performance of the contract in accordance with the security requirements referred to in paragraph 5 and internal laws of the Contracting Party concerned.

7. Realizacja umowy w części związanej z dostępem do informacji niejawnych jest możliwa po zakończeniu przez wykonawcę niezbędnych działań zapewniających ochronę tych informacji niejawnych.

7. Kryerja e Kontrates ne pje-sen qe lidhet me aksesin ne Infor-macionin e Klasifikuar do te lejo-het kur Kontraktori ploteson krite-ret e domosdoshme per mbrojtjen e ketij Informacioni te Klasifikuar.

7. The performance of the contract in the part connected with access to Classified Information shall be allowed upon the Contractor's meeting the criteria necessary for the protection of such Classified Information.

8. Właściwe organy zapewnią, że ewentualni podwykonawcy podlegają tym samym obowiązkom ochrony informacji niejawnych, jakie ustalono dla wykonawcy.

8. Autoritetet Kompetente do te sigurojne qe cdo nenkontraktor i mundshem te jete i detyruar te plotesoje te njejtat kushte per mbrojtjen e Informacionit te Kla-sifikuar, ashtu sic ato percaktohen per Kontraktorin.

8. The Competent Authorities shall ensure that any possible subcontractors shall be obliged to comply with the same conditions for the protection of Classified Information as those laid down for the Contractor.

Artykuł 5

Neni 5

Article 5

Oznaczanie informacji niejawnych

Markimi i Informacionit te Klasifikuar

Marking of Classified Information

1. Przekazywane informacje niejawne zostaną oznaczone odpowiednią klauzulą tajności, zgodnie z artykułem 1 ustęp 3.

1. Informacioni i Klasifikuar i transmetuar do te markohet me nivelin korrespondueste klasifikimit te sigurise sipas Nenit 1 Paragrafi 3.

1. Transmitted Classified Information shall be marked with a corresponding security classification level pursuant to Article 1 paragraph 3.

2. Obowiązek, o którym mowa w ustępie 1, odnosi się również do informacji niejawnych, które powstaną u wykonawcy w związku z wykonaniem zamówienia, którego wykonanie wymaga dostępu do informacji niejawnych.

2. Kerkesa referuar ne Paragrafin 1 do te zbatohet gjitha-shtu per Informacionin e Klasi-fikuar qe prodhohet nga Kon-traktori gjate kryerjes se kontrates qe perfshin aksesin ne Informa-cionin e Klasifikuar.

2. The requirement referred to in paragraph 1 shall also apply to Classified Information generated by the Contractor in the performance of the contract involving access to Classified Information.

3. Kopie i tłumaczenia otrzymanych informacji niejawnych są oznaczane i traktowane w ten sam sposób co oryginały.

3. Kopjet dhe perkthimet e In-formacionit te Klasifikuar te marre do te markohen dhe mbahen ne te njejten menyre si origjinalet.

3. Copies and translations of the received Classified Information shall be marked and handled in the same manner as originals.

4. Klauzulę tajności zmienia się lub znosi na wniosek organu Umawiającej się Strony, który nadał tę klauzulę tajności. Organ, który nadał klauzulę tajności, powiadomi niezwłocznie organ drugiej Umawiającej się Strony o zmianie lub zniesieniu tej klauzuli.

4. Niveli i klasifikimitte sigurise do te ndryshohet ose levizet me kerkesen e Autoritetit te Pales tjeter Kontraktuese, i cili ka percaktuar nivelin e klasifikimit te sigurise. Autoriteti i cili ka percaktuar nivelin e klasifikimit te sigurise do njoftoje menjehere autoritetin e Pales tjeter Kontraktuese per ndonje ndryshim apo levizje te nivelit te klasifikimit te sigurise.

4. The security classification level shall be changed or removed upon the request of the authority of the other Contracting Party which has granted the security classification level. The authority which has granted the security classification level shall immediately notify the authority of the other Contracting Party of a change or removal of the security classification level.Artykuł 6

Neni 6

Article 6

Przekazywanie informacji niejawnych

Transmetimi i Informacionit te Klasifikuar

Transmission of Classified Information

1. Informacje niejawne przekazywane są przez kurierów dyplomatycznych z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3. Adresat potwierdza odbiór informacji niejawnej i przekazuje ją zgodnie z własnym prawem wewnętrznym.

1. Informacioni i Klasifikuar do te transmetohet nga koriere diplo-matike sipas Paragrafeve 2 dhe 3. I adresuari do te konfirmoje marr-jen e Informacionit te Klasifikuar dhe do ta transmetoje ate ne per-puthje me ligjin e tij te brendshem.

1. Classified Information shall be transmitted by diplomatic couriers subject to paragraphs 2 and 3. The addressee shall confirm the receipt of Classified Information and shall transmit it in accordance with its internal law.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron mogą w szczególnych przypadkach przyjąć inny tryb przekazywania informacji niejawnych zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Ne raste te vecanta, Autoritetet Kompetente te Pales Kontraktuese mund te miratojne nje procedure tjeter per transmetimin e Informacionit te Klasifikuar, e cila do te siguroje mbrojtjen e tij ndaj zbulimitte paautorizuar.

2. In special cases, the Competent Authorities of the Contracting Parties may adopt a different procedure for the transmission of Classified Information, which shall provide its protection against unauthorised disclosure.

3. Informacje niejawne mogą być przekazywane chronionymi systemami i sieciami teleinformatycznymi posiadającymi certyfikat wydany zgodnie z prawem wewnętrznym jednej z Umawiających się Stron.

3. Informacioni i Klasifikuar mund te transmetohet nepermjet sistemeve dhe rrjeteve te mbrojtu-ra te telekomunikacionit, te cilat ja-ne certifikuar sipas ligjit te brend-shem te Pales tjeter Kontraktuese.

3. Classified Information may be transmitted via protected telecommunication systems and networks, which have been granted a certificate issued pursuant to the internal law of either Contracting Party.

Artykuł 7

Neni 7

Article 7

Wizyty

Vizitat

Visits

1. Osobom przybywającym z wizytą z jednej Umawiającej się Strony do drugiej Umawiającej się Strony zezwala się na dostęp w niezbędnym zakresie do informacji niejawnych, a także do jednostek organizacyjnych, w których pracuje się nad informacjami niejawnymi, tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony.

1. Personat qe vijne per vizite nga njera Pale Kontraktuese tek Pala tjeter Kontraktuese do te lejohen te kene akses ne Informacionin e Klasifikuar ne te gjithe hapesiren e nevojshme si dhe ne ambjentet ku mbahet Informacioni i Klasifikuar, vetem pas marrjes se lejes me shkrim nga Autoriteti Kompetent i Pales tjeter Kontraktuese.

1. Persons arriving on a visit from either Contracting Party to the other Contracting Party shall be allowed access to Classified Information to the necessary extent as well as to the premises where Classified Information is handled, only after prior receipt of a written permit issued by the Competent Authority of the other Contracting Party.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ustępie 1, udziela się tylko osobom upoważnionym do dostępu do informacji niejawnych na podstawie prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony, która wysyła te osoby.

2. Leja referuar ne Paragrafin 1 do te jepet vetem per personat e autorizuarte kene akses ne Infor-macionin e Klasifikuar sipas ligjit te brendshem te Pales Kontraktu-ese qe delegon keta persona.

2. The permit referred to in paragraph 1 shall be granted exclusively to persons authorised access to Classified Information pursuant to the internal law of the Contracting Party delegating such persons.

3. Dane osobowe osób przybywających z wizytą do drugiej Umawiającej się Strony, w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ustępie 1, są przekazywane właściwemu organowi tej Umawiającej się Strony odpowiednio wcześniej.

3. Te dhenat personale te per-sonave qe vijne per vizite tek Pala tjeter Kontraktuese, deri ne nivelin qe kerkohet per te siguruar lejen referruar ne Paragrafin 1, do t'i transmetohen me pare Autorite-tit Kompetent te Pales tjeter Kon-traktuese.

3. The personal data of the persons arriving on a visit to the other Contracting Party, to the extent required to obtain the permit referred to in paragraph 1, shall be transmitted to the Competent Authority of the other Contracting Party in advance.

4. Właściwe organy Umawiających się Stron informują się wzajemnie o szczegółach zgłoszenia i zapewniają ochronę danych osobowych.

4. Autoritetet Kompetente te Palese Kontraktuese do te njoftojne njeri-tjetrin per hollesite e nje apli-kimi per vizite dhe do te sigurojne mbrojtjen e te dhenave personale.

4. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall notify each other of the details of an application for a visit and shall ensure protection of personal data.Artykuł 8

Neni 8

Article 8

Naruszenie regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych

Shkelja e Rregullave te Sigurise qe lidhen me Mbrojtjen e Perbashket te Informacionit te Klasifikuar

Breach of Security Regulations Concerning Mutual Protection of Classified Information

1. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ jednej z Umawiających się Stron, że doszło do nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych drugiej Umawiającej się Strony, ten właściwy organ niezwłocznie powiadamia o tym fakcie właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony.

1. Ne rastse Autoriteti Kompe-tent i Pales tjeter Kontraktuese iden-tifikon nje zbulim te paautorizuar te Informacionit te Klasifikuar te Pales tjeter Kontraktuese, ky Autoritet Kompetent do te njoftoje menjehere Autoritetin Kompetentte Palestjeter Kontraktuese.

1. In the event that the Competent Authority of either Contracting Party identifies an unauthorised disclosure of Classified Information of the other Contracting Party, such Competent Authority shall immediately notify the Competent Authority of the other Contracting Party thereof.

2. Naruszenia przepisów dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych są wyjaśniane i ścigane zgodnie z prawem wewnętrznym tej Umawiającej się Strony, na terytorium której doszło do takiego naruszenia.

2. Shkelja e rregullave te sigurise qe lidhen me mbrojtjen reciproke te Informacionit te Klasifikuar do te investigohet dhe ndiqet sipas ligjit te brendshem te Pales Kontraktuese, ne territorin e te ciles ka ndodhur kjo shkelje.

2. A breach of the security regulations concerning mutual protection of Classified Information shall be investigated and prosecuted pursuant to the internal law of the Contracting Party in whose territory such a breach has occurred.

3. Właściwy organ jednej z Umawiających się Stron powiadamia niezwłocznie właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony o wyniku czynności, o których mowa w ustępie 2.

3. Autoriteti Kompetent i njeres Pale Kontraktuese do te informoje menjehere Autoritetin Kompetent te Pales tjeter Kontraktuese mbi rezultatet e veprimeve referuar ne Paragrafin 2.

3. The Competent Authority of either Contracting Party shall immediately inform the Competent Authority of the other Contracting Party about the result of the actions referred to in paragraph 2.

Artykuł 9

Neni 9

Article 9

Koszty zastosowania środków bezpieczeństwa

Shpenzimet

Expenses

Każda z Umawiających się Stron pokrywa własne koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Secila Pale Kontraktuese do te mbuloje shpenzimet e veta qe re-zultojne nga zbatimi i kesaj Marre-veshje. Each Contracting Party shall cover its own expenses resulting from the implementation of this Agreement.

Artykuł 10

Neni 10

Article 10

Konsultacje

Konsultimet

Consultations

1. Właściwe organy Umawiających się Stron informują się o zmianach swojego prawa wewnętrznego w zakresie dotyczącym ochrony informacji niejawnych.

1. Autoritetet Kompetente te Palese Kontraktuese do te njoftojne njeri-tjetrin per ndonje amenda-ment te rregulloreve qe lidhen me mbrojtjen e Informacionit te Klasi-fikuar, ashtu sic ato parashtrohen ne ligjet e tyre te brendshme perkatese.

1. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any amendments to the regulations concerning the protection of Classified Information, as they are introduced to their respective internal laws.

2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej umowy, właściwe organy Umawiających się Stron konsultują się na wniosek jednego z tych organów.

2. Autoritetet Kompetente te Paleve Kontraktuese do te kes-hillojne njeri-tjetrin, me kerkesen e njerit prej tyre, ne menyre qe te sigurojne bashkepunim te ngushte ne zbatimin e dispozitave.

2. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall consult each other, upon the request of one of them, in order to ensure close cooperation in the implementation of the provisions hereof.

3. Każda z Umawiających się Stron zezwoli przedstawicielom organu właściwego drugiej Umawiającej się Strony na składanie wizyt na swoim terytorium w celu omówienia procedur służących ochro-

3. Secila Pale Kontraktuese do te lejoje perfaqesuesit e Autoritetit Kompetent te Pales tjeter Kontrak-tuese qe te vijne per vizite ne terri-torin e tyre per te diskutuar proce-durat per mbrojtjen e Informaciont

3. Each Contracting Party shall allow representatives of the Competent Authority of the other Contracting Party to come on visits to its own territory to discuss the procedures for protection of Classifiednie informacji niejawnych, które zostały jej przekazane przez drugą Umawiającą się Stronę. te Klasifikuar te transmetuar nga Pala tjeter Kontraktuese. Information transmitted by the other Contracting Party.

Artykuł 11

Neni 11

Article 11

Postanowienia końcowe

Dispozitat e Fundit

Final Provisions

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po otrzymaniu późniejszego z pisemnych powiadomień, za pośrednictwem których Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o spełnieniu wymogów prawa wewnętrznego koniecznych dla jej wejścia w życie.

1. Kjo Marreveshje do te hyje ne fuqi diten e pare te muajit te dyte qe vazhdon pas marrjes me vone te njoftimeve, sipas te cilat Palet Kontraktuese do te informojne njera-tjetren se kerkesat e ligjeve te brendshme per hyrjen ne fuqi te kesaj marreveshje jane permbu-shur.

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following after the receipt of the latter of the notes by which the Contracting Parties shall inform each other that the requirements of the internal laws for the entry hereof into force have been fulfilled.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

2. Kjo Marreveshje eshte kon-kluduar per nje periudhe kohore te pacaktuar. Ajo mund te perfundo-het nga njera Pale Kontraktuese me dhenien e njoftimit Pales tjeter Kontraktuese. Ne kete rast, kjo Marreveshje do te mbaroje pas gjashte muajve me marrjen e njo-ftimitte perfundimit.

2. This Agreement is concluded for an unlimited period of time. It may be terminated by either Contracting Party upon giving notice to the other Contracting Party. In such a case, this Agreement shall expire after six months following the receipt of the notice of termination.

3. W przypadku wypowiedzenia, przekazane na podstawie niniejszej umowy lub powstałe jako wynik wspólnej współpracy informacje niejawne należy nadal chronić zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy tak długo, jak tego wymaga obowiązywanie klauzuli tajności.

3. Ne rastin e perfundimit, cdo Informacion i Klasifikuar i trans-metuar ose i prodhuar si rezultat i bashkepunimit te perbashket do te vazhdoje te mbrohet sipas dis-pozitave te kesaj Marreveshje per aq kohe sa nevojitet sipas nivelitte klasifikimit te sigurise.

3. In the event of the termination hereof, any Classified Information transmitted or originated as a result of common cooperation shall continue to be protected pursuant to the provisions of this Agreement as long as required under the security classification level.

4. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

4. Cdo paqartesi lidhur me interpretimin apo zbatimin e kesaj Marreveshje do te sqarohet nga negociatat ndermjet Palese Kon-traktuese.

4. Any disputes related to the interpretation or application of this Agreement shall be settled by negotiations between the Contracting Parties.

SPORZĄDZONO w Tiranie dnia 21 września 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, albańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający. BERE ne Tirana ne 21 ehtator 2004 ne dy kopje originale, secila ne gjuhet Polonisht, Shqip dhe Anglisht, te gjitha tekstet jane plotesisht te njejte. Ne rast te mosperputhjeve te interpretimit, do te kete perparesi teksti ne gjuhen Angleze. DONE in Tirana on 21st September 2004 in two original copies, each in Polish, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation, the English text shall prevail.
W imieniu W imieniu Rządu Rządu Rzeczypospolitej Republiki Polskiej Albanii Per Qeverine Per Qeverine e Republikes e Republikes se Polonise se Shqiperise On behalf of the On behalf of the Government Government of the Republic of the Republic of Poland of Albania

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 29 kwietnia 2005 r.

LS. Prezes Rady Ministrów: M. Belka