Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 20 października 2011 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Kataru, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

PRAGNĄC umacniać relacje pomiędzy obu państwami, jak również wspierać i rozwijać współpracę w dziedzinie turystyki opartą na wzajemnym zainteresowaniu swoimi krajami,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że turystyka jest jednym z filarów gospodarki oraz jednym ze sposobów umacniania porozumienia pomiędzy państwami,

uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Zasady ogólne

Umawiające się Strony tworzyć będą korzystne warunki dla długotrwałej i wzajemnie korzystnej współpracy w dziedzinie turystyki.

Artykuł 2

Obszary współpracy

Umawiające się Strony będą współpracować, zgodnie z przepisami prawa i zasadami, obowiązującymi w każdym z państw Umawiających się Stron, w następujących obszarach:

1. Planowanie i rozwój

Umawiające się Strony będą wspierać wymianę opracowań, publikacji, informacji, danych oraz statystyk pomiędzy obu państwami,

2. Marketing i promocja

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w tym obszarze poprzez wymianę programów, materiałów informacyjnych i reklamowych, publikacji, filmów, promocję i marketing swoich produktów turystycznych w mediach, zachęcanie obywateli i rezydentów swoich krajów do wyjazdów wypoczynkowych i poznawczych, a także do wyjazdów na obozy młodzieżowe do drugiego z państw, a także zachęcanie przedstawicieli mediów oraz ekspertów z dziedziny turystyki do wspierania wymiany turystycznej pomiędzy obydwoma państwami.

3. Współpraca pomiędzy sektorami turystycznymi obu państw

Umawiające się Strony będą wspierać bliską współpracę sektorów turystyki, touroperatorów i agencji turystycznych, a także innych prywatnych firm i biur z sektora turystyki w swoich państwach.

4. Inwestycje w turystykę

Umawiające się Strony będą zachęcać sektor publiczny oraz sektor prywatny do inwestowania w turystykę. Szczególna uwaga będzie zwrócona na opracowanie i realizację projektów turystycznych przynoszących korzyści Umawiającym się Stronom.

5. Współpraca wielostronna

Umawiające się Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł 3

Koszty finansowe

Koszty wynikające z realizacji niniejszej Umowy pokrywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym z państw Umawiających się Stron.

Artykuł 4

Komisja Wspólna

Umawiające się Strony powołają Komisję Wspólną, której zadaniem będzie wdrażanie działań realizujących cele określone w niniejszej Umowie. Posiedzenia Komisji zwoływane będą w sytuacji zaistnienia takiej konieczności. Szczegóły uzgadniane będą kanałami dyplomatycznymi.

Artykuł 5

Odniesienie do innych umów

Niniejsza Umowa nie będzie miała wpływu na żadne inne umowy ani porozumienia pomiędzy Umawiającymi się Stronami, ani też na już zawarte i przyszłe umowy oraz porozumienia każdej z Umawiających się Stron ze stronami trzecimi.

Artykuł 6

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory lub nieporozumienia mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze bezpośrednich konsultacji i dialogu pomiędzy Umawiającymi się Stronami. W przypadku, gdyby okazało się to niemożliwe, rozstrzygnięcie nastąpi z wykorzystaniem środków dyplomatycznych.

Artykuł 7

Zmiany niniejszego Porozumienia

Za zgodą obu Umawiających się Stron, do niniejszej Umowy mogą zostać w dowolnym czasie wprowadzone zmiany. Zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w art 8 ust. 1.

Artykuł 8

Wejście w życie

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej, przesłanej drogą dyplomatyczną, w której Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.

2.  Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji, najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Na dowód czego niżej podpisani, właściwie upełnomocnieni przez swoje rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Warszawie. dnia 20 października 2011 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w języku polskim, arabskim i angielskim, przy czym każdy z tych egzemplarzy jest jednakowo autentyczny.

W przypadku rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.