UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 21 stycznia 2013 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności, w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM MONGOLII

WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Mongolii, zwane dalej „Stronami”;

Uznając współpracę w dziedzinie obronności za kluczowy element bezpieczeństwa i stabilizacji,

mający szczególne znaczenie dla współpracy w kształtowaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa na świecie;

Pragnąc rozwoju dobrych i przyjaznych stosunków, a także

Dążąc do uzupełnienia i umocnienia współdziałania w obszarach wzajemnego zainteresowania;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Cel i przedmiot

1.   Niniejsza Umowa ustanawia główne przepisy dotyczące współpracy w dziedzinie obronności między Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.

2.  Współpraca w dziedzinie obronności między Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie realizowana zgodnie z ich prawem wewnętrznym, prawem międzynarodowym i międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Mongolii, w obszarach i formach określonych w niniejszej Umowie.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy, wyrażenie:

1)   „współpraca” — oznacza współpracę w dziedzinie obronności między Stronami;

2)   „personel wojskowy” — oznacza odpowiednio członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Mongolii;

3)   „personel cywilny” — oznacza odpowiednio pracowników Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub Mongolii;

4)   „Strona wysyłająca” — oznacza Stronę, która wysyła swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Strony przyjmującej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

5)   „Strona przyjmująca” — oznacza Stronę, która przyjmuje personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 3

Obszary współpracy

1. Współpraca może obejmować następujące obszary:

1)  planowanie obronne;

2)  funkcjonowanie sił zbrojnych w demokratycznych społeczeństwach, w tym sprawowanie demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi i strukturami obronnymi, jak również stosowanie postanowień traktatów międzynarodowych w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;

3)  misje pokojowe i humanitarne oraz inne operacje organizacji międzynarodowych dotyczące wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu;

4)  organizacja sił zbrojnych, struktura jednostek wojskowych, wsparcie logistyczne oraz polityka kadrowa i zarządzanie personelem wojskowym;

5)  szkolnictwo wojskowe i szkolenie personelu wojskowego, łącznie z zastosowaniem nowoczesnych środków technicznych w procesie kształcenia i szkolenia;

6)  działalność bojowych służb poszukiwawczo — ratowniczych;

7)  rozwój nauk wojskowych i badań w dziedzinie obronności;

8)  geografia wojskowa, hydrografia i meteorologia;

9)  uzbrojenie i sprzęt wojskowy, w tym dostawy nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Mongolii, badania i rozwój, obsługa i remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

10) współdziałanie w zakresie technicznych aspektów modernizacji i konwersji uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Mongolii, jak również wymiana doświadczeń w tej dziedzinie;

11)  zastosowanie wojskowych systemów informatycznych oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych;

12) wojskowa normalizacja, kontrola jakości i kodyfikacja;

13)  medycyna wojskowa;

14)  zagadnienia prawne w dziedzinie obronności.

2. Szczegółowe kwestie dotyczące obszarów, o których mowa w ustępie 1 oraz innych wspólnie uzgodnionych, mogą być określane w odrębnych umowach i protokołach dodatkowych zawieranych między organami wskazanymi w artykule 8.

Artykuł 4

Formy współpracy

1.  Współpraca będzie realizowana, w szczególności, w następujących formach:

1)  spotkania ministrów właściwych do spraw obrony, szefów sztabów generalnych lub szefów obrony; dowódców wojsk lądowych, sił powietrznych lub sił obrony powietrznej i innych przedstawicieli Stron;

2)  wymiana doświadczeń na szczeblu eksperckim;

3)  konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria;

4)  spotkania delegacji sztabów generalnych lub obrony oraz sztabów rodzajów sił zbrojnych w celu wymiany informacji dotyczących rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Mongolii i określenia potrzeb w zakresie współpracy;

5)  studia i praktyki w akademiach obrony i wojskowych instytucjach badawczo-rozwojowych, wymiana wykładowców i stażystów w różnych dziedzinach;

6)  doradztwo i pomoc, w szczególności, w pracach badawczych i rozwojowych, remontach oraz modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

7)  udział obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych;

8)  udział w operacjach pokojowych i operacjach pomocy humanitarnej;

9)  wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;

10)  organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych i zawodach sportowych.

2.   W zależności od potrzeb, organy, o których mowa w artykule 8, będą organizować konsultacje w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania.

3.   Organy, o których mowa w artykule 8, mogą upoważnić także inne sobie podległe organy do nawiązywania kontaktów i udziału w wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 5

Roczne plany współpracy

1.   Podstawą współpracy na następne lata będą wzajemnie zaakceptowane roczne plany współpracy.

2.  Wnioski i propozycje do każdego rocznego planu współpracy będą zgłaszane w terminie do 1 września roku poprzedzającego rok, na który sporządza się plan.

3.   Każdy roczny plan współpracy będzie uzgodniony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie do 1 listopada roku poprzedzającego rok, na który sporządza się plan.

4.  W każdym rocznym planie współpracy określa się przedsięwzięcia, ich formy, daty, miejsca oraz liczbę uczestników.

5.   Uzgodnione roczne plany współpracy mogą być pisemnie zmieniane w dowolnym czasie przez przedstawicieli, o których mowa w ustępie 3.

Artykuł 6

Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Stronami w związku z niniejszą Umową będzie uregulowana przepisami odrębnej umowy.

Artykuł7

Finansowanie

1.   Finansowanie oficjalnych wizyt w ramach współpracy będzie realizowane według następujących zasad:

1)  Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:

a)  podróży na terytorium Strony przyjmującej i z powrotem;

b)  wymaganego ubezpieczenia osobowego, w tym koszty ubezpieczenia zdrowotnego i od następstw nieszczęśliwych wypadków;

c)  dokumentów wymaganych przez władze Strony przyjmującej, niezbędnych do wjazdu i opuszczenia jej terytorium;

2)  Strona przyjmująca zapewni i pokryje koszty:

a)  zakwaterowania i wyżywienia;

b)  podstawowej opieki medycznej w nagłych przypadkach;

c)   programów kulturalnych podczas wizyty;

d)  wewnętrznego transportu w ramach programu wizyty.

2.   Koszty opieki, o której mowa w ustępie 1 punkt 2 litera b, będą zwracane przez Stronę wysyłającąw ciągu 30 dni od daty otrzymania rachunku.

3.   Strony mogą wprowadzać inne zasady niż te, o których mowa w ustępie 1, w drodze odrębnych umów i protokołów dodatkowych.

Artykuł 8

Koordynacja i nadzór

Organami właściwymi w sprawach koordynacji i nadzoru nad stosowaniem niniejszej Umowy będą:

—   w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Obrony Narodowej i minister właściwy w sprawach gospodarki;

—   w imieniu Mongolii: Minister Obrony.

Artykuł 9

Rozstrzyganie sporów

Spory między Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie między nimi w drodze konsultacji i negocjacji.

Artykuł 10

Zmiany

Zmiany do niniejszej Umowy będą wprowadzane za wzajemną zgodą Stron w formie odrębnych pisemnych protokołów, które będą stanowić nieodłączną część niniejszej Umowy. Protokoły te wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 11 ustęp 1.

Artykuł 11

Wejście w życie

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania późniejszej pisemnej notyfikacji, przesłanej drogą dyplomatyczną informującej o wypełnieniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie i pozostanie w mocy na czas nieokreślony.

2.  Niniejsza Umowa może być wypowiedziana w drodze pisemnej notyfikacji przesłanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku, niniejsza Umowa utraci moc po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty otrzymania takiej notyfikacji przez jedną ze Stron.

Sporządzono w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 3 października 2013 r.