UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2004 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, zwane dalej „Stronami”,

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki

– pragnąc przyczyniać się do umocnienia przyjacielskich kontaktów między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych,

– biorąc pod uwagę znaczenie turystyki dla rozwoju współpracy gospodarczej i kulturalnej,

– dążąc do zintegrowania wysiłków na rzecz rozwoju wymiany turystycznej,

– uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki,

– kierując się zaleceniami Światowej Organizacji Turystyki (WTO),

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Strony, w celu lepszego zapoznania społeczeństw z życiem, historią i kulturą narodów obu Państw, będą sprzyjać wszelkim formom współpracy w dziedzinie turystyki.

2. Współpraca w dziedzinie turystyki będzie realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i z prawem obowiązującym w każdym z Państw-Stron.

Artykuł 2

Strony będą stwarzać warunki do nawiązywania i rozwoju współpracy między polskimi i meksykańskimi organizacjami uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej.

Artykuł 3

Strony będą sprzyjać współpracy między organizacjami zainteresowanymi rozwojem turystyki, zarówno w formach zorganizowanych, jak i indywidualnych, a także wymianie grup specjalistycznych, organizacji kongresów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez sprzyjających wzrostowi ruchu turystycznego.

Artykuł 4

Strony będą dążyć do uproszczenia formalności granicznych, celnych i innych związanych z wymianą turystyczną między obu Państwami.

Artykuł 5

Strony będą popierać wymianę informacji w następujących dziedzinach:

1) akty normatywne regulujące działalność turystyczną;

2) akty normatywne związane z ochroną przyrody oraz dóbr kultury;

3) statystyka turystyczna;

4) doświadczenia w zakresie obsługi turystów.

Artykuł 6

Strony będą sprzyjać wymianie specjalistów oraz pracowników naukowych specjalizujących się w turystyce, a także współpracy instytucji prowadzących badania w dziedzinie turystyki, w szczególności w zakresie turystyki proekologicznej i historycznej.

Artykuł 7

Strony będą popierać działania mające na celu:

1) prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinie turystyki;

2) udział w targach turystycznych;

3) organizację pobytów studyjnych dla przedstawicieli organizacji turystycznych oraz dziennikarzy;

4) organizowanie seminariów i warsztatów turystycznych;

5) wymianę i dystrybucję materiałów promocyjnych.

Artykuł 8

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego Państwa ośrodków informacji turystycznej drugiej Strony.

Artykuł 9

Strony będą rozwijać współpracę w ramach Światowej Organizacji Turystyki (WTO) i innych międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł 10

1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, a także rozwiązywania problemów mogących powstać w toku jej realizacji, Strony utworzą Komisję Mieszaną do spraw Współpracy w Dziedzinie Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja zbierze się po raz pierwszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, a następnie zbierać się będzie w miarę potrzeby, na pisemny wniosek jednej ze Stron, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, w terminach uzgadnianych przez Strony drogą dyplomatyczną.

3. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu opracuje regulamin, w którym określi tryb pracy.

4. Komisja składać się będzie z wyznaczonych przez Strony przedstawicieli, zajmujących się działalnością w dziedzinie turystyki.

Artykuł 11

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not.

2. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 12

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat i ulega automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej, w drodze notyfikacji, najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu obowiązywania.

2. Umowa niniejsza może być zmieniona za pisemną zgodą obu Stron. Wspomniane zmiany wejdą w życie po wzajemnym powiadomieniu przez Strony o wypełnieniu wewnętrznych procedur.

3. Wypowiedzenie umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane w czasie obowiązywania umowy, aż do czasu ich zakończenia.

PODPISANO w Warszawie dnia 14 maja 2004 r. w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i hiszpańskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej
Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Meksykańskich Stanów
Zjednoczonych