Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisana w Warszawie dnia 7 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 7 kwietnia 2004 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A RZĄDEM KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO

O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY, NAUKI I EDUKACJI

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Królestwa Marokańskiego, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

kierując się wolą rozwoju współpracy w dziedzinie kultury, nauki, edukacji, sportu i w zakresie problematyki dotyczącej młodzieży i środków masowego przekazu;

pragnąc działać na rzecz pokoju, dialogu kultur i cywilizacji oraz szacunku dla wielowiekowych tradycji kulturalnych,

przekonane, że współpraca taka sprzyja lepszemu wzajemnemu zrozumieniu i poznaniu między narodami obu krajów,

uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony wyrażają wolę rozwijania współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji.

Artykuł 2

W celu upowszechniania znajomości kultury i sztuki drugiego kraju, Umawiające się Strony będą popierać:

a)   nawiązywanie kontaktów między zainteresowanymi instytucjami kulturalnymi i artystycznymi obu krajów;

b)   wymianę informacji, doświadczeń oraz wizyt specjalistów z dziedziny ochrony dóbr kultury, archeologii i muzealnictwa;

c)   współpracę między bibliotekami i muzeami obu krajów;

d)   współpracę między archiwami, mającą na celu przede wszystkim wymianę informacji o historii obu krajów,

e)   współpracę między instytucjami i ośrodkami zajmującymi się konserwacją i odnawianiem zabytków i wykopalisk archeologicznych;

f)   wymianę wizyt ekspertów, pisarzy i artystów;

g)   wymianę wizyt wykładowców w dziedzinie edukacji artystycznej;

h) promocję książek, czytelnictwa i twórczości literackiej;

i) tłumaczenie najlepszych dzieł literackich;

j) współpracę między wydawnictwami, zwłaszcza w zakresie książki i jej rozpowszechniania;

k) współpracę między domami kultury obu krajów;

1) wzajemne uczestnictwo w festiwalach, seminariach, konferencjach, sympozjach i spotkaniach organizowanych przez oba kraje;

m) wymianę informacji, doświadczeń oraz specjalistów w dziedzinie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz imprez dla dzieci.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą popierać:

—  wymianę wystaw plastycznych;

—  wymianę zespołów muzycznych i artystycznych oraz grup teatralnych.

Artykuł 4

Umawiające się Strony będą współpracować w celu zapobiegania nielegalnemu wwozowi i przekazywaniu innym osobom lub państwom dóbr stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawnymi w nich obowiązującymi, a także z wiążącymi je konwencjami międzynarodowymi.

Umawiające się Strony będą również wspomagać zwrot dóbr kultury, które zostały wwiezione nielegalnie na ich terytorium.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie kultury, edukacji i nauki w ramach organizacji regionalnych i międzynarodowych, w tym zwłaszcza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Artykuł 6

Umawiające się Strony będą wymieniać informacje na temat imprez kulturalnych, naukowych i sportowych organizowanych corocznie w obu krajach oraz będą zachęcać swoich przedstawicieli do wzajemnego w nich uczestnictwa.

Artykuł 7

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i jednostkami prowadzącymi działalność edukacyjną, pedagogiczną i naukowo-badawczą obu krajów poprzez:

— zawieranie bezpośrednich porozumień o współpracy,

— wymianę doświadczeń i dokumentacji z zakresu nauczania akademickiego oraz badań naukowych;

— wymianę nauczycieli akademickich i naukowców na krótkie pobyty,

— wymianę studentów i stażystów zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym z krajów.

Artykuł 8

Umawiające się Strony będą sprzyjać wymianie ekspertów w celu zapoznania się z systemem edukacyjnym drugiej Strony, w szczególności w dziedzinie:

—  nauczania przedszkolnego;

—  nauczania podstawowego, średniego i technicznego;

—  edukacji nieformalnej, walki z analfabetyzmem i opieki nad dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach systemu oświaty;

—  szkolnictwa prywatnego.

Artykuł 9

Umawiające się Strony będą sprzyjać wymianie doświadczeń pedagogicznych, materiałów dydaktycznych oraz opracowania podręczników, a także programów nauczania.

Artykuł 10

Umawiające się Strony będą zachęcać do wymiany doświadczeń w obszarze kształcenia i doskonalenia kadry nauczycielskiej, kadry pomocniczej i administracji szkolnej.

Artykuł 11

Umawiające się Strony dokonają wymiany infonnacji i dokumentacji na temat swoich systemów edukacyjnych, w celu rozpatrzenia możliwości wzajemnego uznawania dyplomów i stopni naukowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym z krajów.

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji radia i telewizji obu krajów.

Artykuł 13

Umawiające się Strony będą zachęcały do:

—  organizacji imprez filmowych w obu krajach;

—  wymiany informacji i dokumentacji w zakresie kinematografii.

Artykuł 14

Umawiające się Strony będą popierać:

—  współpracę między oficjalnymi agencjami prasowymi obu krajów;

—  współpracę między organizacjami zrzeszającymi dziennikarzy.

Artykuł 15

Umawiające się Strony będą popierać współpracę młodzieżową i sportową, zwłaszcza poprzez wymianę wizyt ekspertów i grup młodzieży oraz wymianę informacji i doświadczeń.

Artykuł 16

W celu realizacji niniejszej Umowy, Umawiające się Strony powołają dwustronną Komisję Mieszaną do spraw współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej, zwaną dalej „Komisją”, odpowiedzialną za wykonanie postanowień niniejszej Umowy poprzez opracowywanie okresowych Programów Wykonawczych.

Komisja ta będzie się spotykać na przemian w obu krajach w terminach ustalonych drogą dyplomatyczną.

Komisja będzie mogła rozpocząć działalność w sposób tymczasowy z dniem podpisania niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w obu krajach.

Artykuł 17

Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia, potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów wewnętrznych w każdym z krajów.

Jest ona zawarta na okres pięciu lat, przy czym ulega automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej poprzez pisemne powiadomienie drugiej Umawiającej się Strony na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, wszystkie rozpoczęte a nie zakończone w czasie obowiązywania Umowy programy i porozumienia podpisane na jej podstawie będą realizowane do czasu ich zakończenia, o ile Umawiające się Strony nie postanowią inaczej.

Umowa może być zmieniona w każdej chwili za obopólnym porozumieniem Umawiających się Stron, zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym artykule.

Artykuł 18

W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, traci moc Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Królestwa Maroka, podpisana w Rabacie 30 października 1969 roku.

Sporządzono w Warszawie, dnia 7 kwietnia 2004 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst francuski będzie rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 2 września 2004 r.