Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Królestwa Kambodży, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami” lub odpowiednio „Stroną Polską” i „Stroną Kambodżańską”, w celu:

—   polepszenia i rozwoju współpracy między obu Państwami,

—   wspierania długofalowych, stałych stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych opartych na zasadzie wzajemnych korzyści i równości między obu krajami,

—   wsparcia rozwoju Królestwa Kambodży oraz ostatecznego uregulowania, na wzajemnie korzystnych warunkach, zadłużenia w rublach kliringowych Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiaj ące się Strony stwierdzaj ą, że zadłużenie Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej w rublach kliringowych (Rb. CL) na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło 2.441.978,79 Rb. CL (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 79/100 rubli kliringowych) i stanowiło saldo rachunku likwidacyjnego, wynikającego z:

1)  należności kliringowej Strony Polskiej z tytułu Umowy Handlowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Kampuczy zawartej w dniu 13 marca 1982 r.;

2)  należności kredytowej z tytułu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Kampuczy o udzieleniu kredytu na rozbudowę bazy wytwórczej w Ludowej Republice Kampuczy, zawartej w dniu 14 marca 1985 r.

Artykuł 2

1. Umawiające się Strony uzgadniają, że zadłużenie wyrażone w rublach kliringowych,

o tórym mowa w Artykule 1, zostaje przeliczone na zadłużenie wyrażone w dolarach amerykańskich (USD).

2. Przeliczenie kwoty zadłużenia, wymienionego w Artykule 1, nastąpi według przelicznika i Rb. Cl. = 0,8 USD.

Artykuł 3

Umawiające się Strony uzgodniły, że po przeliczeniu, o którym mowa w Artykule 2, łączne zadłużenie Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 1.953.583,03 USD (słownie; jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy dolary amerykańskie i 3 centy).

Artykuł 4

Zadłużenie, o którym mowa w Artykule 3, zostanie uregulowane w następujący sposób;

1)  Kwota 976.791,52 USD (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden dolarów amerykańskich i 52 centy) zostanie przeznaczona przez Stronę Kambodżańską na pokrycie kosztów prac związanych z konserwacją zabytków na terytorium Królestwa Kambodży, prowadzonych przez wyspecjalizowane polskie przedsiębiorstwa;

2)  Kwota 976.791,51 USD (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden dolarów amerykańskich i 51 centów) zostanie przez Stronę Polską umorzona po wypełnieniu przez Stronę Kambodżańską zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

Artykuł 5

1. Prace konserwatorskie, określone w Artykule 4 punkt 1, będą wykonywane w latach 2014-2016 przez wyspecjalizowane polskie przedsiębiorstwa.

2.  Ministerstwo Pałacu Królewskiego Królestwa Kambodży będzie pełniło rolę agencji wykonawczej projektu. Agencja wykonawcza projektu, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., podpisze z wyspecjalizowanym polskim przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami odrębny kontrakt określający szczegóły dotyczące zakresu prac, terminów dostaw towarów i usług oraz harmonogram płatności.

Artykuł 6

W przypadku niedotrzymania warunków wymienionych w Artykule 5 ustęp 2 obu Umawiającym się Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

Artykuł 7

Obsługa finansowa Umowy po Stronie Polskiej będzie prowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a po Stronie Kambodżańskiej przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży.

Artykuł 8

1. W celu dokonywania operacji zmniejszania stanu zadłużenia, Ministerstwo Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży będzie informować Bank Gospodarstwa Krajowego o płatnościach dokonywanych na rzecz polskich przedsiębiorstw zgodnie z harmonogramem określonym w oddzielnym kontrakcie, o którym mowa w Artykule 5 ustęp 2.

2. Dzień 31 grudnia 2015 r. przyjmuje się jako nieprzekraczalny termin dokonania płatności na rzecz polskich przedsiębiorstw przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży w ramach spłaty zadłużenia w kwocie 976.791,52 USD.

Artykuł 9

1. Po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z Artykułu 4 punkt 1, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., Ministerstwo Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży poinformuje w formie pisemnej Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zakończeniu rozliczeń w ramach spłaty zadłużenia, to jesl wypłaceniu na rzecz polskich przedsiębiorstw kwoty 976.791,52 USD.

2. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 1, pozostała kwota zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej zostanie zgodnie z Artykułem 4 punkt 2 automatycznie umorzona.

Artykuł 10

Po wykonaniu postanowień Artykułu 9 rachunek likwidacyjny dla rozliczeń kliringowych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Kambodży ulega zamknięciu.

Artykuł 11

W przypadku gdy Strona Kambodżańska nie ureguluje w całości zobowiązań, o których mowa w Artykule 4 punkt 1, do dnia 31 grudnia 2015 r., kwota nieuregulowanej części zadłużenia, określonego w Artykule 3, zostanie spłacona przez Stronę Kambodżańska w gotówce wraz z odsetkami w wysokości 2,5% rocznie w terminie 90 dni od dnia 1 stycznia 2016 r. Odsetki będą naliczane od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia poprzedzającego datę rzeczywistej spłaty.

Artykuł 12

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy do czasu całkowitego wykonania przez Umawiające się Strony wszystkich jej postanowień.

Podpisano w Phnom Penh w dniu 30 maja 2013 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, khmerskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W przypadku rozbieżności przy interpretacji niniejszej Umowy za rozstrzygający będzie uważany tekst angielski.