UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury, podpisana w Warszawie dnia 30 września 2005 r.


UMOWA

CONVENIO

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury

entre el Gabierno de la República de Polonia y el Gabierno del Reino de España sobre el establecimiento y funcionamiento de los institutos de cultura

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Królestwa Hiszpanii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

El Gobierno de la República de Polonia y el Gobierno del Reino de España, en adelante llamados las „Partes Contratantes”,

kierując się wolą umacniania tradycyjnie przyjaznych stosunków między narodami polskim i hiszpańskim oraz współpracy i wzajemnego poznawania,

Motivados por la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales, tradicionalmente amistosas, entre las naciones polaca y española, así como por el deseo de colaborar y conocerse mutuamente.

dążąc do wzajemnego wspierania i wymiany informacji o społeczeństwie, historii, kulturze i gospodarce drugiego państwa. Para apoyarse mutuamente y para intercambiar información sobre la sociedad, historia, cultura y economía del otro Estado,
w celu realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 1977 r., uzgodniły, co następuje:

Para realizar las disposiciones del Convenio entre el Gobierno de la República Popular de Polonia y el Gobierno de España sobre la cooperación cultural y científica, firmado en Varsovia el 27 de mayo de 1977, acuerdan lo siguiente:

Artykuł 1

Artículo 1

1. Umawiające się Strony będą, na zasadzie wzajemności i zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym, wszechstronnie wspierały utworzenie i działalność Instytutu Polskiego w Madrycie i Instytutu Cervantesa w Warszawie oraz zależnej od niego filii w Krakowie, zwanych dalej „Instytutami”.

1. Las Partes Contratantes apoyarán en todas las dimensiones, conforme al principio de reciprocidad y de acuerdo a la legislación de sus países, el establecimiento y funcionamiento del Instituto Polaco en Madrid y el funcionamiento del Instituto Cervantes en Varsovia y, dependiente del mismo, una filial en Cracovia, en adelante llamados los «Institutos”.

2. Działalność Instytutów obejmuje całe terytorium państwa przyjmującego.

2. El funcionamiento de los Institutos se desarrollará en todo el territorio del Estado receptor.

3. Odpowiednie organy każdej z Umawiających się Stron, po uzyskaniu zgody właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony, mogą otwierać na jej terytorium nowe instytuty lub ich filie.

3. Los órganos competentes de cada una de las Partes Contratantes, una vez obtenido el permiso correspondiente del órgano competente de la otra Parte Contratante, podrán abrir en su territorio nuevos Institutos o sus filiales.

Artykuł 2

Artículo 2

Instytuty będą prowadziły swoją działalność zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i zgodnie z prawodawstwem państwa przyjmującego oraz państwa wysyłającego. Los Institutos desarrollarán sus actividades de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio y de acuerdo con la legislación del Estado receptor y del Estado que envía.

Artykuł 3

Artículo 3

1. Nadzór nad działalnością Instytutów sprawują odpowiednio Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy Królestwa Hiszpanii.

1. Las actividades de los Institutos serán supervisadas, respectivamente, por el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Polonia y por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España.

2. Instytutami kierują dyrektorzy powołani odpowiednio przez władze obu państw. W czasie nieobecności dyrektora Instytutem kieruje upoważniony zastępca.

2. Al frente de los Institutos estarán sus Directores, nombrados por las respectivas autoridades nacionales. Durante la ausencia del Director, éste podrá ser sustituido por un Subdirector autorizado.

3. Z uwzględnieniem postanowienia art. 5 ust. 3 dyrektorzy Instytutów i ich zastępcy korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, o których mowa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r., o ile zostaną notyfikowani przez państwo wysyłające jako członkowie personelu dyplomatycznego ambasady.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 punto 3, los Directores y los Subdirectores gozarán de los privilegios e inmunidades diplomáticas previstos en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961, siempre y cuando el Estado que envía los acredite como personal diplomático de su Embajada.

Artykuł 4

Artículo 4

1. Zadaniem Instytutów jest rozpowszechnianie odpowiednio języka i kultury polskiej oraz języka hiszpańskiego i kultury hiszpańskojęzycznej, a także promocja obu państw, w zakresie swoich odpowiednich kompetencji.

1. Los Institutos tienen como finalidad la divulgación del idioma y la cultura polacos y del idioma español y la cultura en español, así como la promoción de los dos Estados en el marco de sus respectivas competencias.

2. Zadania te, o ile będą zgodne z zadaniami określonymi w statutach obu Instytutów, będą realizowane między innymi przez następujące działania:

2. Estos fines se realizarán, entre otras, mediante las siguientes actividades, siempre que las mismas sean conformes con las finalidades previstas en los Estatutos de los respectivos Institutos:

a) organizowanie kursów języka, kultury i cywilizacji obu państw, programów doskonalenia i wsparcia dla nauczycieli i wykładowców języka oraz współpracę ze szkołami w zakresie nauczania języka;

a) la organización de cursos de lengua, cultura y civilización nacionales, así como programas de perfeccionamiento y apoyo para profesores de lengua y colaboración con centros educativos en el ámbito de la enseñanza de la lengua;

b) rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny kultury, nauki, edukacji oraz z zakresu historii i problematyki współczesnej jednego państwa na terytorium drugiego państwa;

b) la difusión de los conocimientos sobre cultura, ciencia, educación y también hisoria y sobre la problemática contemporánea de un Estado en el territorio del otro Estado;

c) organizowanie imprez kulturalnych, w szczególności wystaw, projekcji filmowych, spektakli, koncertów, przeglądów i festiwali, warsztatów itp. oraz seminariów, wykładów, złożonych projektów, jak np. dni kultury, spotkania specjalistów różnych dziedzin życia kulturalnego i naukowego na terytorium drugiego państwa;

c) la organización de eventos culturales, particularmente exposiciones, proyecciones de cine, espectáculos, conciertos, ciclos y festivales, talleres, etc., así como de seminarios, conferencias, proyectos complejos, como por ejemplo jornadas culturales, encuentros de especialistas de diversas áreas de la vida cultural y científica, en el territorio del otro Estado;

d) prowadzenie bibliotek, informacyjnych baz danych dotyczących kultury i nauki, filmotek i fono-tek, udostępnianie i wypożyczanie ich zbiorów zainteresowanym osobom i instytucjom, prowadzenie informacyjnych stron internetowych;

d) el funcionamiento de bibliotecas y la gestión de bases de datos referentes a la cultura, la ciencia, de filmotecas y fonotecas, facilitando y dejando en préstamo sus fondos a las personas e instituciones interesadas, y el mantenimiento activo de las páginas informativas de Internet;

e) przybliżenie tradycji i twórczości literackiej swojego kraju oraz wspieranie przekładów ze swojego języka;

e) el acercamiento a la tradición y la obra literaria de su país y el apoyo a las traducciones de su idioma;

f) udział w imprezach i projektach związanych ze współpracą kulturalną, współpracą podmiotów sektora publicznego i inicjatyw obywatelskich oraz wynikających z umów o bezpośredniej współpracy między instytucjami i organizacjami obu stron lub programów i inicjatyw Unii Europejskiej;

f) la participación en los eventos y proyectos relacionados con la cooperación cultural, con la cooperación de las entidades y las iniciativas individuales, así como las resultantes de los convenios de colaboración directa entre las instituciones y organizaciones de ambas partes o de los programas e iniciativas de la Unión Europea;

g) w przypadku Instytutu Cervantesa — organizację egzaminów w celu uzyskania dyplomów potwierdzających znajomość języka i podejmowanie działań związanych z tymi egzaminami zgodnie z prawodawstwem hiszpańskim;

g) en el caso del Instituto Cervantes, la organización de las pruebas de examen para la obtención de los diplomas acreditativos del conocimiento de la lengua y cuantas actividades se deriven de las mismas de comformidad con la legislación española;

h) w przypadku Instytutu Polskiego — współpracę z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w organizacji egzaminów i uzyskiwaniu Certyfikatu znajomości języka polskiego, wydawanego zgodnie z prawodawstwem polskim.

h) en el caso del Instituto Polaco, la colaboración con la Comisión Estatal de la Certificación del Conocimiento de la Lengua Polaca como Lengua Extranjera en la organización de las pruebas de examen para la obtención del Certificado de conocimiento de la lengua polaca, expedido de conformidad con la legislación polaca.

Artykuł 5

Artículo 5

1. W celu realizacji zadań określonych w niniejszej umowie Instytuty będą posiadały wszelkie prawa, obowiązki oraz kompetencje potrzebne do działania. Między innymi będą mogły dokonywać następujących czynności:

1. Para realizar los fines definidos en el presente Convenio, los Institutos tendrán todos los derechos, obligaciones y competencias necesarias para obrar. Entre otros, podrán realizar los siguientes actos:

a) otwierać konta bankowe w państwie przyjmującym,

a) abrir cuentas bancarias en el Estado receptor.

b) zawierać umowy.

b) firmar contratos,

c) zaciągać inne zobowiązania.

c) contraer otros compromisos.

2. Do zawierania tych umów, otwierania kont bankowych i zaciągania zobowiązań w imieniu Instytutów są uprawnieni dyrektorzy lub ich upoważnieni zastępcy, zgodnie z wewnętrznymi przepisami każdego państwa.

2. Los Directores de los Institutos o sus Subdirectores estrán apoderados para firmar dichos contratos, abrir cuentas bancarias y contraer compromisos en nombre de los Institutos, de acuerdo con la normativa interna de cada Estado.

3. Dyrektorzy i ich zastępcy, działając jako przedstawiciele Instytutów, w zakresie działalności, o której mowa w ustępie 1 punkty b i c, nie korzystają z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej oraz immunitetu egzekucyjnego w państwie przyjmującym.

3. Los Directores y Subdirectores, cuando actúen en representación de los Institutos, dentro del marco de las actividades especificadas en el punto 1b) y 1c) de este artículo, no gozarán de la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa, ni tampoco de la inmunidad de ejecución en el Estado receptor.

Artykuł 6

Artículo 6

W swojej działalności Instytuty nie będą kierowały się celami zarobkowymi i nie będą prowadziły działalności o charakterze gospodarczym. Instytuty będą jednak mogły, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi państwa przyjmującego, uzyskiwać przychody z tytułu opłat za kursy języka, za uzyskanie dyplomów, za dostarczanie materiałów audiowizualnych, bibliograficznych i dydaktycznych oraz wszelkich innych materiałów i czynności mających związek z kursami języka. En su actividad, los Institutos no se guiarán por motivos lucrativos y no llevarán a cabo acitividad económica. Los Institutos podrán, sin embargo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes del Estado receptor, obtener ingresos a título de pagos por cursos de idiomas, por la obtención de diplomas, por facilitar el material audiovisual, bibliográfico y didáctico, así como cualquier material o actividad relacionada con los cursos de idiomas.

Artykuł 7

Artículo 7

1. Każda Umawiająca się Strona zapewni swojemu Instytutowi we własnym zakresie, na rzecz Instytutu, pomieszczenia spełniające wymogi co do lokalizacji, powierzchni oraz celów i rodzajów prowadzonej działalności, na rynku nieruchomości w państwie przyjmującym.

1. Cada una de las Partes Contratantes obtendrá para su Instituto, por cuenta y a nombre de éste, locales que cumplan con los requisitos de localización, superficie y adecuación a sus fines y actividades, en el mercado inmobiliario del Estado receptor.

2. Umawiające się Strony będą, w razie potrzeby, współdziałały przy poszukiwaniu odpowiednich pomieszczeń i nieruchomości i będą ułatwiały, na zasadach wzajemności i zgodnie z obowiązującym prawem każdego z państw, nabycie tytułu prawnego do pomieszczeń i nieruchomości przeznaczonych na siedziby Instytutów oraz przy uzyskaniu najkorzystniejszych warunków zakupu lub najmu.

2. Las Partes Contratantes se ayudarán, en caso de necesidad, a buscar locales e inmuebles adecuados, y facilitarán, basándose en el principio de reciprocidad y de acuerdo con la legislación vigente en cada Estado, la obtención del título legal sobre los locales e inmuebles en los que se establezcan los Institutos. Asimismo, ayudarán a negociar las mejores condiciones posibles de compra o alquiler.

3. Umawiające się Strony pokrywają wszelkie koszty działalności swoich Instytutów.

3. Las Partes Contratantes tendrán a su cargo todos los gastos del funcionamiento de sus Institutos.

Artykuł 8

Artículo 8

Pracownicy Instytutów nie będący obywatelami państwa przyjmującego i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium państwa przyjmującego przed podjęciem pracy w Instytutach, będą zwolnieni, na zasadach wzajemności, z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę i będą podlegali w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych państwu wysyłającemu. El personal de los Institutos que no sea nacional del Estado receptor ni viniera residiendo permanentemente en el territorio del Estado receptor con anterioridad a su trabajo en los Institutos, estará exento, basándose en el principio de reciprocidad, de la obligación de tener un permiso de trabajo y se acogerá al régimen laboral y de Seguridad Social del Estado remitente.
Pracownicy Instytutów będący obywatelami państwa przyjmującego lub posiadający miejsce zamieszkania na terytorium państwa przyjmującego przed podjęciem pracy w Instytutach, będą podlegali w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych państwu przyjmującemu, chyba że umowy międzynarodowe obowiązujące obie Strony stanowią inaczej. El personal de los Institutos que no sea nacional del Estado receptor o que viniera residiendo permanentemente en el territorio del Estado receptor con anterioridad a su trabajo en los Institutos, se acogerá a la legislación laboral y de Seguridad Social del Estado recepetor, salvo que por convenios internacionales en vigor para las Partes Contratantes se prevea otra cosa.

Artykuł 9

Artículo 9

W kwestiach podatkowych niniejsza umowa będzie podlegała postanowieniom Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r.

El régimen fiscal del presente Convenio será el establecido en el Convenio entre el Gobierno de la República Popular de Polonia y el Gobierno de España para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 1979.

Artykuł 10

Artículo 10

Kwestie sporne związane z interpretacją i wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną. Las posibles conroversias relacionadas con la interpretación y realización del presente Convenio se resolverán por vía diplomática.

Artykuł 11

Artículo 11

Postanowienia niniejszej umowy będą tymczasowo stosowane od chwili jej podpisania. El presente Convenio se aplicará provisionalmente a partir del momento de su firma.

Artykuł 12

Artículo 12

1. Niniejsza umowa podlega przyjęciu lub ratyfikacji zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej, w której Umawiające się Strony potwierdzą spełnienie wszystkich wymogów wewnętrznych zgodnych z ich prawodawstwem.

1. El presente Convenio estará sometido a aceptación o ratificación de conformidad con la legislación del Estado de cada Parte Contratante, lo cual será confirmado mediante el intercambio de notas. El Convenio entrará en vigor en la fecha en que se reciba la última notificación por la que las Partes Contratantes se comuniquen recíprocamente haber cumplido con todos los requisitos internos exigidos por su legislación nacional.

2. Za zgodą Umawiających się Stron do niniejszej umowy w dowolnym czasie mogą być wniesione zmiany i uzupełnienia, które zostaną sformułowane jako odrębne protokoły i będą stanowiły integralną część niniejszej umowy.

2. Con el consentimiento de las Partes Contratantes pueden introducirse en cualquier momento modificaciones al presente Convenio, que tendrán forma de protocolos independientes y constituirán parte integrante del Convenio.

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat i będzie automatycznie przedłużana na dalsze pięcioletnie okresy, o ile żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji, co najmniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

3. El presente Convenio se firma por un periodo de cinco años y será automáticamente renovado por sucesivos periodos de cinco años, siempre y cuando ninguna de las Partes Contratantes lo rescinda mediante comunicación escrita, al menos seis meses antes de su vencimiento.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 30 września 2005 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

HECHO en Varsovia, el 30 de septiembre 2005, en dos ejemplares a un solo efecto, en los idiomas polaco y español cada uno, ambos de igual valor.