UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 kwietnia 2005 roku została podpisana gionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej w Hongkongu Umowa między Rządem Rzeczypospo- o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, litej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Re- w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM HONGKONGU SPECJALNEGO REGIONU ADMINISTRACYJNEGO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ O WZAJEMNEJ POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz

Rząd Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej („Hongkong Specjalny Region Administracyjny”),

będąc odpowiednio upoważniony przez Rząd Centralny Chińskiej Republiki Ludowej,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

pragnąc zwiększyć skuteczność stosowania prawa obu Umawiających się Stron w zakresie postępowań przygotowawczych i sądowych, zapobiegania przestępstwom oraz w zakresie przepadku korzyści pochodzących z przestępstw przez współpracę i wzajemną pomoc prawną w sprawach karnych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zakres pomocy

1.  Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w zakresie postępowań przygotowawczych i sądowych oraz zapobiegania przestępstwom. Umawiające się Strony udzielają sobie także takiej pomocy w zakresie przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa oraz narzędzi przestępstwa, jak również w zakresie innych postępowań bezpośrednio związanych z popełnieniem przestępstw, jeżeli pomoc taka nie jest zabroniona przez prawo Strony wezwanej.

2. Pomoc obejmuje:

a) odbieranie zeznań lub oświadczeń,

b) dostarczanie przedmiotów włącznie z dokumentami, protokołami i dowodami rzeczowymi,

c) ustalanie miejsca znajdowania się lub tożsamości osób lub przedmiotów,

d) doręczanie dokumentów,

e) ułatwianie osobistego stawiennictwa osób, w tym osób pozbawionych wolności,

f) wykonywanie wniosków o przeszukanie i odebranie,

g) czynności w postępowaniach związanych z zabezpieczeniem i przepadkiem korzyści pochodzących z przestępstwa oraz narzędzi przestępstwa, jak również ich restytucją na rzecz ofiar przestępstw oraz

h) wszelkie inne formy pomocy niezabronione przez prawo Strony wezwanej.

3.  Celem niniejszej Umowy jest wyłącznie wzajemna pomoc prawna pomiędzy obu Umawiającymi się Stronami. Postanowienia niniejszej Umowy nie dają żadnej osobie prywatnej prawa uzyskiwania,

zatajania lub wyłączania jakichkolwiek dowodów lub czynienia przeszkód w wykonywaniu wniosku.

Artykuł 2

Organy centralne

1. Każda z Umawiających się Stron ustanawia organ centralny dla przekazywania i przyjmowania wniosków na podstawie niniejszej umowy.

2. W Rzeczypospolitej Polskiej organem centralnym jest Minister Sprawiedliwości — Prokurator Generalny lub osoba upoważniona przez Ministra Sprawiedliwości — Prokuratora Generalnego. Organem centralnym Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego jest Sekretarz Sprawiedliwości lub osoba upoważniona przez Sekretarza Sprawiedliwości. Każda Umawiająca się Strona może dokonać zmiany swego organu centralnego i w takim wypadku o zmianie powiadomi drugą Stronę.

3. W ramach niniejszej umowy organy centralne porozumiewają się bezpośrednio.

Artykuł 3

Ograniczenia w udzielaniu pomocy

1. Organ centralny Strony wezwanej odmawia udzielenia pomocy,

jeżeli:

a) wykonanie wniosku o pomoc naruszałoby suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub — w wypadku Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego -Chińskiej Republiki Ludowej,

b) wniosek o pomoc dotyczy przestępstwa o charakterze politycznym,

c) wniosek o pomoc dotyczy przestępstwa wojskowego, które nie stanowi przestępstwa w świetle powszechnego prawa karnego,

d) istnieją uzasadnione podstawy do przyjęcia, że wniosek o pomoc został sporządzony w celu ścigania, ukarania lub prowadzenia innego postępowania przeciwko osobie z powodu jej rasy, wyznania, narodowości lub poglądów politycznych,

e) wniosek o pomoc dotyczy ścigania osoby za przestępstwo, za które osoba ta została prawomocnie skazana albo uniewinniona na terytorium Strony wezwanej,

f) według jego oceny wykonanie wniosku o pomoc naruszałoby istotny interes Strony wezwanej,

g) działanie lub zaniechanie stanowiące czyn karalny, w odniesieniu do którego wnosi się o pomoc, nie stanowi przestępstwa według prawa Strony wezwanej lub nie stanowiłoby przestępstwa w wypadku popełnienia go na terytorium Strony wezwanej,

h) głównym celem wniosku o pomoc jest obliczenie lub pobranie podatku,

i) wniosek dotyczy przestępstwa zagrożonego karą śmierci przez prawo Strony wzywającej,

j) wniosek nie został sporządzony zgodnie z niniejszą umową.

2.  Przed odmową udzielenia pomocy zgodnie z niniejszym artykułem organy centralne porozumiewają się ze sobą w celu rozważenia, czy pomoc może być udzielona pod określonymi warunkami. Jeżeli Strona wzywająca akceptuje pomoc na takich warunkach, stosuje się ona do tych warunków.

3. Jeżeli organ centralny Strony wezwanej odmawia udzielenia pomocy, to informuje o przyczynach odmowy organ centralny Strony wzywającej.

Artykuł 4

Forma i treść wniosku

1. Wniosek o udzielenie pomocy sporządza się na piśmie, jednakże w nagłych sytuacjach organ centralny Strony wezwanej może wyrazić zgodę na wniosek w innej formie. W każdym takim wypadku wniosek potwierdza się na piśmie w ciągu następnych dziesięciu dni, chyba że organ centralny Strony wezwanej wskaże inne postępowanie. Wniosek sporządza się w języku urzędowym Strony wzywającej z załączeniem tłumaczenia na język urzędowy Strony wezwanej, o ile nie uzgodni się inaczej.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) nazwę organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe lub inne postępowanie, którego dotyczy wniosek, b)opis stanu sprawy karnej oraz informacje o stanie faktycznym i prawnym,

c) opis dowodów, informacji lub innego rodzaju pomocy, o którą się wnosi oraz

d) oświadczenie, dla jakich celów wnosi się o dowody, informacje lub inną pomoc.

3. W miarę konieczności i możliwości wniosek powinien zawierać również:

a) informację o tożsamości i miejscu pobytu osoby, od której oczekuje się przedstawienia dowodu lub informacji,

b) informację o tożsamości i miejscu pobytu osoby, której należy dokonać doręczenia, o statusie tej osoby w sprawie oraz o sposobie, w jaki doręczenie powinno być dokonane,

c) informację o miejscu znajdowania się i tożsamości osób i rzeczy, które mają być odszukane,

d) dokładny opis miejsca lub osoby, które mają być przeszukane, oraz rzeczy, które powinny być odebrane,

e) opis sposobu, w jaki ma być odebrane i zaprotokołowane zeznanie lub oświadczenie,

f) listę pytań, które mają być zadane osobie, lub okoliczności, co do których osoba ma być przesłuchana,

g)opis szczególnej procedury, jaka ma być zastosowana przy wykonywaniu wniosku,

h) wymagania dotyczące obecności osób wskazanych we wniosku podczas wykonywania wniosku,

i) informację dotyczącą należności i zwrotu wydatków, do których ma prawo osoba wezwana do stawiennictwa na terytorium Strony wzywającej,

j) informację o terminach dotyczących wniosku,

k) określenie wymagań dotyczących poufności oraz

l) wszelkie inne informacje, które należy przekazać Stronie wezwanej w celu ułatwienia wykonania wniosku.

Artykuł 5

Wykonanie wniosków

1. Organ centralny Strony wezwanej wykonuje wniosek niezwłocznie lub przekazuje wniosek organowi właściwemu do podjęcia czynności. Właściwe organy Strony wezwanej czynią wszystko, co jest w ich mocy, aby wykonać wniosek. Organy sądowe lub inne właściwe organy Strony wezwanej wydają wezwania do dokonania czynności pod groźbą kary, nakazy przeszukania lub inne nakazy konieczne dla wykonania wniosku.

2.  Organ centralny Strony wezwanej dokonuje wszelkich niezbędnych czynności dla zastępstwa Strony wzywającej na terytorium Strony wezwanej w każdym postępowaniu wynikającym z wniosku o pomoc.

3. Wniosek wykonuje się zgodnie z niniejszą umową. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się prawo Strony wezwanej. Należy jednakże stosować sposób wykonania określony we wniosku, jeżeli nie jest to zakazane przez prawo Strony wezwanej.

4. Jeżeli organ centralny Strony wezwanej oceni, że wykonanie wniosku przeszkadzałoby toczącemu się na terytorium tej Strony postępowaniu przygotowawczemu, postępowaniu sądowemu lub innemu postępowaniu, może odroczyć wykonanie lub po porozumieniu się z organem centralnym Strony wzywającej uzależnić wykonanie od warunków uznanych za konieczne. Jeżeli Strona wzywająca akceptuje pomoc na takich warunkach, stosuje się do tych warunków.

5.  Strona wezwana dołoży wszelkich starań, aby zachować poufność wniosku i jego treści, jeżeli takiej poufności żąda organ centralny Strony wzywającej. Jeżeli wniosek nie może być wykonany bez naruszenia poufności, organ centralny Strony wezwanej powiadamia o tym organ centralny Strony wzywającej, który postanawia, czy pomimo to wniosek powinien być wykonany.

6.  Organ centralny Strony wezwanej udziela odpowiedzi na uzasadnione zapytania organu centralnego Strony wzywającej w sprawie postępów w wykonywaniu wniosku.

7.  Organ centralny Strony wezwanej powiadamia niezwłocznie organ centralny Strony wzywającej o wynikach wykonania wniosku. Jeżeli wykonanie wniosku zostało opóźnione, odroczono jego wykonanie, jak również jeżeli wniosek nie może zostać wykonany w całości lub w części, organ centralny Strony wezwanej podaje do wiadomości organu centralnego Strony wzywającej powody tego.

Artykuł 6

Koszty

1. Strona wezwana ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem wniosku, z wyjątkiem:

a)  wynagrodzenia adwokata ustanowionego na wniosek Strony wzywającej,

b) wynagrodzenia biegłych,

c) kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych,

d)  poniesionych przez osoby prywatne kosztów zapisu zeznań lub oświadczeń albo poniesionych przez osoby prywatne kosztów przygotowania zapisów pisemnych lub zapisów wideo zeznań lub oświadczeń,

e) należności i wydatków związanych z podróżami osób do miejsca na terytorium Strony wezwanej na życzenie Strony wzywającej lub zgodnie z artykułem 10 lub artykułem 11.

2. Jeżeli podczas wykonywania wniosku staje się oczywiste, że dla wykonania wniosku wymagane są wydatki o charakterze nadzwyczajnym, Umawiające się Strony porozumiewają się w celu określenia warunków, na jakich wykonywanie może być kontynuowane.

Artykuł 7

Ograniczenia wykorzystania

1. Organ centralny Strony wezwanej może wymagać, aby bez uprzedniej zgody organu centralnego Strony wezwanej Strona wzywająca nie wykorzystywała żadnej informacji lub dowodu uzyskanego na podstawie niniejszej umowy w jakimkolwiek postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu niż opisane we wniosku. W takich wypadkach Strona wzywająca stosuje się do takiego wymagania.

2.  Organ centralny Strony wezwanej może żądać, aby była zachowana poufność informacji lub dowodów dostarczonych na podstawie niniejszej umowy lub aby zostały one wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi przez ten organ centralny. Jeżeli Strona wzywająca akceptuje informacje lub dowody z zastrzeżeniem takich warunków, dołoży wszelkich starań, aby warunki te były przestrzegane.

3.   Postanowienia niniejszego artykułu nie wykluczają wykorzystania lub ujawnienia informacji w zakresie, w jakim takie informacje przemawiają na korzyść oskarżonego w postępowaniu karnym. Strona wzywająca powiadomi z wyprzedzeniem Stronę wezwaną o każdym zamierzonym ujawnieniu informacji.

4. Informacje lub dowody udostępnione do publicznej wiadomości na terytorium Strony wzywającej w sposób zgodny z ustępami 1 lub 2 mogą być następnie wykorzystywane w każdym celu.

Artykuł 8

Dowody na terytorium Strony wezwanej

1. Na terytorium Strony wezwanej osoba, od której żąda się dowodu na podstawie niniejszej umowy, powinna być zmuszona, jeżeli jest to konieczne, do stawiennictwa i złożenia zeznań lub przedstawienia przedmiotów, włącznie z dokumentami, protokołami i dowodami rzeczowymi. Osoba składająca fałszywe zeznania, ustnie lub na piśmie, w wykonaniu wniosku, podlega ściganiu i ukaraniu na terytorium Strony wezwanej zgodnie z prawem karnym tej Strony.

2.  Na wniosek Strony wzywającej organ centralny Strony wezwanej informuje z wyprzedzeniem o dacie i miejscu przeprowadzania dowodu zgodnie z niniejszym artykułem.

3. Strona wezwana zezwala na obecność osób wymienionych we wniosku podczas wykonywania wniosku i w zakresie dopuszczonym przez jej prawo zezwala takim osobom na zadawanie pytań osobom przesłuchiwanym lub przedstawiającym dowody.

4.  Osoba wymieniona w ustępie 1 może odmówić składania dowodów, jeżeli uprawnienie takie przysługuje jej zgodnie z prawem Strony wzywającej lub Strony wezwanej.

5. Jeżeli osoba, od której wymaga się dowodu, powołuje się na prawo odmowy przedstawienia dowodu na podstawie prawa Strony wezwanej, to Strona wezwana rozstrzyga o tym zgodnie ze swoim prawem. Jeżeli osoba, od której wymaga się dowodu, powołuje się na prawo odmowy przedstawienia dowodu na podstawie prawa Strony wzywającej, to Strona wezwana rozstrzyga o tym na podstawie zaświadczenia organu centralnego Strony wzywającej.

6.  Strona wzywająca może wnosić, aby przedmioty włącznie z dokumentami, protokołami i dowodami rzeczowymi uzyskane na terytorium Strony wezwanej zgodnie z niniejszym artykułem zostały poświadczone zgodnie z formularzami załączonymi do wniosku. Brak lub nieistnienie przedmiotów, włącznie z dokumentami, protokołami i dowodami rzeczowymi, może być również poświadczone zgodnie z formularzami załączonymi do wniosku.

Artykuł 9

Dokumenty i protokoły urzędowe

1. Strona wezwana udostępnia Stronie wzywającej kopie dokumentów lub protokołów w każdej postaci, które są powszechnie dostępne na terytorium Strony wezwanej i które są w posiadaniu organów Strony wezwanej.

2. Strona wezwana może dostarczyć kopie wszelkich dokumentów lub protokołów w każdej postaci, które są w posiadaniu organów Strony wezwanej i które nie są powszechnie dostępne, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, na jakich takie kopie są udostępniane jej własnym organom ścigania lub organom sądowym.

3. Strona wzywająca może wnosić, aby dokumenty lub protokoły uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem zostały poświadczone zgodnie z formularzami załączonymi do wniosku. Brak lub nieistnienie dokumentów lub protokołów mogą być również poświadczone zgodnie z formularzami załączonymi do wniosku.

Artykuł 10

Stawiennictwo na terytorium Strony wzywającej

Jeżeli Strona wzywająca żąda stawiennictwa na terytorium tej Strony osoby, która nie jest pozbawiona wolności, Strona wezwana zaprasza tę osobę do stawiennictwa przed właściwym organem na terytorium Strony wzywającej. Strona wzywająca określa zakres, w jakim zostaną pokryte wydatki tej osoby. Organ centralny Strony wezwanej informuje niezwłocznie organ centralny Strony wzywającej o odpowiedzi tej osoby.

Artykuł 11

Przekazywanie osób pozbawionych wolności

1. Osobę pozbawioną wolności na terytorium Strony wezwanej, której obecności na terytorium Strony wzywającej żąda się do celów pomocy przewidzianej w niniejszej umowie, przekazuje się czasowo z terytorium Strony wezwanej na terytorium Strony wzywającej w tym celu, jeżeli osoba ta na to wyraża zgodę i jeżeli organy centralne obu Stron to uzgodnią.

2. Osobę pozbawioną wolności na terytorium Strony wzywającej, której obecności na terytorium Strony wezwanej żąda się dla celów pomocy przewidzianej w niniejszej umowie, przekazuje się czasowo z terytorium Strony wzywającej na terytorium Strony wezwanej, jeżeli osoba ta na to wyraża zgodę i jeżeli organy centralne obu Stron to uzgodnią.

3. Dla celów niniejszego artykułu:

a) Strona przyjmująca jest upoważniona i zobowiązana do przetrzymywania osoby przekazanej w areszcie, chyba że na co innego zezwoli Strona przekazująca,

b) Strona przyjmująca przekazuje osobę przekazaną Stronie przekazującej do aresztu tak szybko, jak pozwalają na to okoliczności lub jak inaczej uzgodnią organy centralne,

c) Strona przyjmująca nie zażąda od Strony przekazującej wszczęcia postępowania ekstradycyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania w celu zwrotu osoby przekazanej oraz

d) osobie przekazanej zalicza się okres pobytu w areszcie na terytorium Strony przyjmującej na poczet wykonania kary wymierzonej na terytorium Strony przekazującej.

Artykuł 12

Gwarancje ochrony

1. Osoba, o której mowa w artykule 10 lub artykule 11, która na skutek wezwania stawia się na terytorium Strony wzywającej, z zastrzeżeniem artykułu 11 ustąp 3 litera a, nie podlega ściganiu, zatrzymaniu ani żadnemu ograniczeniu wolności osobistej na terytorium tej Strony z powodu czynów popełnionych przed opuszczeniem przez nią terytorium Strony wezwanej. Osoba ta nie jest zobowiązana do składania zeznań w postępowaniu innym niż to, którego dotyczy wniosek.

2. Osoba, o której mowa w artykule 10 lub artykule 11, która na skutek wezwania stawia się na terytorium Strony wzywającej, nie podlega ściganiu, zatrzymaniu ani żadnemu ograniczeniu wolności osobistej na terytorium tej Strony z powodu treści złożonych przez nią zeznań, chyba że chodzi o świadka, który złożył fałszywe zeznania.

3. Postanowień ustępu 1 nie stosuje się, jeżeli osoba, która się stawiła, mając możliwość opuszczenia terytorium Strony wzywającej, nie opuściła go w ciągu kolejnych piętnastu dni od dnia, w którym właściwy organ poinformował, że jej obecność nie jest już konieczna, lub po opuszczeniu tego terytorium dobrowolnie tam powróciła.

4. Osoba wezwana do stawiennictwa na podstawie artykułu 10 lub artykułu 11, która nie stawiła się na terytorium Strony wzywającej, nie może być poddana żadnym sankcjom i środkom przymusu na terytorium Strony wezwanej.

Artykuł 13

Ustalenie miejsca znajdowania się lub tożsamości osób lub przedmiotów

Jeżeli Strona wzywająca żąda ustalenia miejsca znajdowania się lub tożsamości osób lub przedmiotów na terytorium Strony wezwanej, Strona wezwana dokłada wszelkich starań, aby ustalić miejsce ich znajdowania się lub ich tożsamość.

Artykuł

14 Doręczanie dokumentów

1.  Strona wezwana dokłada wszelkich starań, aby dokonać doręczenia każdego dokumentu przekazanego jej przez Stronę wzywającą w celu doręczenia.

2. Strona wzywająca przekazuje wniosek o doręczenie dokumentu wzywającego do stawiennictwa osoby przed organem na terytorium Strony wzywającej w rozsądnym czasie przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Zasada ta ma również zastosowanie do wniosku o doręczenie dokumentu wzywającego odbiorcę do podjęcia określonych działań lub umożliwiającego odbiorcy podjęcie takich działań.

3. Strona wezwana przesyła dowód doręczenia w sposób określony we wniosku.

4. Osoba, która nie zastosuje się do jakiegokolwiek dokumentu jej doręczonego, nie może być z tego powodu poddana na terytorium Strony wezwanej jakiejkolwiek karze lub środkowi przymusu.

Artykuł 15

Przeszukanie i odebranie

1. Strona wezwana wykonuje wniosek o przeszukanie, odebranie i przekazanie każdego przedmiotu Stronie wzywającej, jeżeli wniosek zawiera informację usprawiedliwiającą taką czynność w świetle prawa Strony wezwanej.

2. Strona wezwana przekazuje wymagane przez Stronę wzywającą informacje dotyczące okoliczności przeszukania, odebrania przedmiotu i dozoru nad nim. W szczególności Strona wzywająca może wnosić, aby każdy urzędnik, który sprawował dozór nad odebranym przedmiotem, poświadczył tożsamość przedmiotu, ciągłość dozoru nad nim oraz wszelkie zmiany dotyczące stanu przedmiotu — zgodnie z formularzami dołączonymi do wniosku. Takie poświadczenia będą mogły być dopuszczone jako dowody na terytorium Strony wzywającej na potwierdzenie spraw tam przedstawionych.

3.  Strona wzywająca będzie przestrzegać wszelkich warunków nałożonych na nią przez Stronę wezwaną w związku z jakimkolwiek przedmiotem odebranym, który został przekazany Stronie wzywającej.

Artykuł 16

Zwrot przedmiotów

Na żądanie organu centralnego Strony wezwanej organ centralny Strony wzywającej zwróci tak szybko, jak to możliwe, wszelkie przedmioty przekazane mu w wykonaniu wniosku na podstawie niniejszej umowy.

Artykuł 17

Pomoc w postępowaniu w sprawie przepadku

1. Jeżeli organ centralny jednej z Umawiających się Stron dowie się o istnieniu korzyści pochodzących z przestępstwa oraz narzędzi przestępstwa znajdujących się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, może on zawiadomić o tym organ centralny drugiej Umawiającej się Strony. Jeżeli druga Strona posiada jurysdykcję w zakresie przepadku lub tymczasowego zabezpieczenia tych korzyści i narzędzi, może przedstawić tę informację swoim organom w celu zdecydowania, czy właściwe jest podjęcie jakichkolwiek działań. Organy te podejmują decyzję zgodnie z ich prawem oraz za pośrednictwem swego organu centralnego poinformują o podjętych działaniach Stronę, która dokonała wstępnego zawiadomienia.

2. Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w zakresie dozwolonym przez ich właściwe prawa w postępowaniu dotyczącym przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa oraz narzędzi przestępstwa, jak również w postępowaniu dotyczącym restytucji na rzecz ofiar przestępstwa. Pomoc może obejmować działania mające na celu tymczasowe zabezpieczenie korzyści pochodzących z przestępstwa oraz narzędzi przestępstwa do czasu dalszego postępowania.

3. Umawiająca się Strona sprawująca władztwo nad korzyściami pochodzącymi z przestępstwa oraz narzędziami przestępstwa rozporządza nimi zgodnie z jej prawem. Każda ze Stron może przekazać drugiej Stronie całość lub część takiego mienia lub dochodu z ich sprzedaży w zakresie dozwolonym przez prawo Strony przekazującej i na uzgodnionych warunkach.

Artykuł 18

Legalizacja

Pisma i dokumenty przekazywane w wyniku stosowania niniejszej umowy są zwolnione od legalizacji, chyba że jedna z Umawiających się Stron zwróci się o legalizację wymaganą na podstawie własnego prawa.

Artykuł 19

Zgodność z innymi umowami

Postanowienia niniejszej umowy nie stoją na przeszkodzie, aby Umawiające się Strony udzielały sobie pomocy na podstawie postanowień innych właściwych umów międzynarodowych i ustalonych praktyk.

Artykuł 20

Konsultacje

1. Organy centralne Umawiających się Stron będą w razie potrzeby przeprowadzać konsultacje w celu popierania najbardziej skutecznego stosowania niniejszej umowy. Organy centralne mogą również uzgodnić takie środki praktyczne, jakie mogą okazać się konieczne dla ułatwienia stosowania niniejszej umowy.

2. Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej, jeżeli organy centralne Umawiających się Stron nie będą w stanie osiągnąć porozumienia.

Artykuł 21

Wejście w życie, czas obowiązywania i wypowiedzenie

1. Niniejsza umowa podlega przyjęciu przez każdą z Umawiających się Stron zgodnie z jej prawem.

2. Niniejsza umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania późniejszej z not, w których Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o tym, że wypełnione zostały, przewidziane przez ich prawo, warunki niezbędne do wejścia w życie umowy.

3. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim wypadku utraci ona moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez ich właściwe rządy, podpisali niniejszą umową.

Sporządzono w HONKONGU dnia 26 kwietnia 2005 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne; w razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (”Hong Kong Special Administrative Region”) having been duly authorized by the Central People's Government of the People's Republic of China, hereinafter referred to as ”the Contracting Parties”,

Desiring to improve the effectiveness of law enforcement of both Contracting Parties in the investigation, prosecution and prevention of crime and the confiscation of the proceeds of crime through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

SCOPE OF ASSISTANCE

1. The Contracting Parties shall provide mutual assistance, in accordance with the provisions of this Agreement, in connection with the investigation, prosecution and prevention of offences. The Contracting Parties shall also provide such assistance in connection with the confiscation or forfeiture of the proceeds or instrumentalities of offences and other proceedings directly related to the commission of offences unless such assistance is not permitted by the laws of the Requested Party.

2.Assistance shall include:

(a)     taking testimony or statements;

(b)     providing items, including documents, records and articles of evidence;

(c)     locating or identifying persons or items;

(d)     serving documents;

(e)     facilitating the personal appearance of persons, including persons in custody;

(f)     executing requests for search and seizure;

(g)     assisting in proceedings related to immobilization and confiscation or forfeiture of the proceeds or instrumentalities of offences and restitution of those proceeds or instrumentalities to the victims of crime; and

(h) any other forms of assistance not prohibited by the laws of the Requested Party.

3.This Agreement is intended solely for mutual legal assistance between the Contracting Parties. The provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress, or exclude any evidence, or to impede the execution of the request.

ARTICLE 2

CENTRAL AUTHORITIES

LEach Contracting Party shall have a Central Authority to make and receive requests pursuant to this Agreement.

2.For the Republic of Poland, the Central Authority shall be the Minister of Justice — Prosecutor General, or a person authorized by the Minister of Justice — Prosecutor General. For the Hong Kong Special Administrative Region, the Central Authority shall be the Secretary for Justice, or a person authorized by the Secretary for Justice. Either Contracting Party may change its Central Authority in which case it shall notify the other of the change.

3.The Central Authorities shall communicate directly with one another for the purposes of this Agreement.

ARTICLE 3

LIMITATIONS ON PROVIDING ASSISTANCE

1 .The Central Authority of the Requested Party shall refuse assistance if:

(a)     the execution of the request for assistance would impair the sovereignty, security or public order of the Republic of Poland or, in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, the People's Republic of China;

(b)     the request for assistance relates to an offence of a political character;

(c)     the request for assistance relates to an offence under military law which would not be an offence under ordinary criminal law;

(d)     there are substantial grounds for believing that the request for assistance was made for the purpose of prosecuting, punishing or otherwise proceeding against a person on account of his race, religion, nationality or political opinions;

(e)     the request for assistance relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which the person has been convicted or acquitted in the Requested Party;

(f)     it is of the opinion that the execution of the request for assistance would impair the essential interests of the Requested Party;

(g)     the acts or omissions which constitute the criminal conduct in respect of which assistance is sought do not constitute an offence under the law of the Requested Party, or would not constitute an offence if committed within the Requested Party;

(h) the primary purpose of the request for assistance is the assessment or collection of tax;

(i) the request for assistance relates to an offence which carries the death penalty under the law of the Requesting Party;

(j) the request for assistance is not made in conformity with this Agreement.

2.Before refusing assistance pursuant to this Article, the Central Authorities shall consult with each other to consider whether assistance can be given subject to conditions. If the Requesting Party accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with the conditions.

3. If the Central Authority of the Requested Party refuses assistance, it shall inform the Central Authority of the Requesting Party of the reasons for the refusal.

ARTICLE 4

FORM AND CONTENTS OF REQUESTS

1 .A request for assistance shall be made in writing except that the Central Authority of the Requested Party may accept a request in another form in emergency situations. In any such case, the request shall be confirmed in writing within ten days thereafter unless the Central Authority of the Requested Party indicates otherwise. The request shall be in the language of the Requesting Party, with an attached translation into the language of the Requested Party, unless otherwise agreed.

2.The request shall include the following:

(a)     the name of the authority conducting the investigation, prosecution or proceeding to which the request relates;

(b)     a description of the nature of the criminal matter and a summary of the relevant facts and laws;

(c)     a description of the evidence, information or other assistance sought; and

(d)     a statement of the purpose for which the evidence, information, or other assistance is sought.

3.     To the extent necessary and possible, a request shall also include:

(a) information on the identity and location of any person from whom evidence or information is sought;

(b)     information on the identity and location of a person to be served, that person's relationship to the proceedings, and the manner in which service is to be made;

(c)     information on the identity and whereabouts of a person or an item to be located;

(d)     a precise description of the place or person to be searched and of the items to be seized;

(e)     a description of the manner in which any testimony, evidence or statement is to be taken and recorded;

(f)     a list of questions to be asked of a person or a description of the subject matter about which a person is to be examined or both;

(g)     a description of any particular procedure to be followed in executing the request;

(h) any requirement for persons designated in the request to be present during the execution of the request;

(i) information as to the allowances and expenses to which a person asked to appear in the Requesting Party will be entitled;

(j) any time limits relevant to the request;

(k) any requirements for confidentiality; and

(l) any other information which may be brought to the attention of the Requested Party to facilitate its execution of the request.

ARTICLE 5

EXECUTION OF REQUESTS

1 The Central Authority of the Requested Party shall promptly execute the request or arrange for its execution through its competent authorities. The competent authorities of the Requested Party shall use their best efforts to execute the request. The judicial authorities or other competent authorities of the Requested Party shall issue subpoenas, search warrants, or other orders necessary to execute the request.

2.The Central Authority of the Requested Party shall make all necessary arrangements for representation of the Requesting Party in any proceedings in the Requested Party arising out of a request for assistance.

3.Requests shall be executed in accordance with this Agreement. As regards matters not governed by this Agreement, requests shall be dealt with in accordance with the laws of the Requested Party. The method of execution specified in the request shall be followed except insofar as it is prohibited by the laws of the Requested Party.

4.If the Central Authority of the Requested Party determines that the execution of a request would interfere with an ongoing criminal investigation, prosecution or other proceeding in that Party, it may postpone execution, or make execution subject to conditions determined necessary, after consultation with the Central Authority of the Requesting Party. If the Requesting Party accepts assistance subject to conditions, it shall comply with the conditions.

5.The Requested Party shall use its best efforts to keep confidential a request and its contents if such confidentiality is requested by the Central Authority of the Requesting Party. If the request cannot be executed without breaching such confidentiality, the Central Authority of the Requested Party shall so inform the Central Authority of the Requesting Party, which shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

6.The Central Authority of the Requested Party shall respond to reasonable enquiries by the Central Authority of the Requesting Party about progress toward execution of the request.

7.The Central Authority of the Requested Party shall promptly inform the Central Authority of the Requesting Party of the outcome of the execution of the request. If the execution of the request is delayed or postponed or cannot be executed in whole or in part, the Central Authority of the Requested Party shall inform the Central Authority of the Requesting Party of the reasons therefor.

ARTICLE 6

COSTS

1.The Requested Party shall pay all costs relating to the execution of the request, except for:

(a)     the fees of counsel retained at the request of the Requesting Party;

(b)     the fees for experts;

(c)     the cost of oral and written translations;

(d)     the cost incurred for transcription by private persons of testimony or statements, or the cost incurred for the preparation by private persons of written records or video records of testimony or statements;

(e)     the allowances and expenses related to travel of persons to a place in the Requested Party upon the request of the Requesting Party, or pursuant to Articles 10 or 11.

2.If, during the execution of the request, it becomes apparent that expenses of an extraordinary nature are required to fulfil the request the Contracting Parties shall consult each other to determine the terms and conditions under which the execution of the request may continue.

ARTICLE 7

LIMITATIONS ON USE

1. The Central Authority of the Requested Party may require that the Requesting Party not use any information or evidence obtained under this Agreement in any investigation, prosecution, or proceeding other than that described in the request without the prior consent of the Central Authority of the Requested Party. In such cases, the Requesting Party shall comply with the requirement.

2.The Central Authority of the Requested Party may require that information or evidence furnished under this Agreement be kept confidential or be used in accordance with any conditions which the

Central Authority shall specify. If the Requesting Party accepts the information or evidence subject to such conditions, the Requesting Party shall use its best efforts to comply with the conditions.

3.Nothing in this Article shall preclude the use or disclosure of information to the extent that such information is exculpatory to the defendant in a criminal prosecution. The Requesting Party shall notify the Requested Party in advance of any such proposed disclosure.

4.Information or evidence which has been made public in the Requesting Party in accordance with paragraph 1 or 2 may thereafter be used for any purpose.

ARTICLE 8

EVIDENCE IN THE REQUESTED PARTY

1.A person in the Requested Party from whom evidence is requested pursuant to this Agreement shall be compelled, if necessary, to appear and testify or produce items, including documents, records and articles of evidence. A person who gives false testimony, either orally or in writing, in execution of a request shall be subject to prosecution and punishment in the Requested Party in accordance with the criminal law of that Party.

2.Upon the request of the Requesting Party, the Central Authority of the Requested Party shall furnish information in advance about the date and place of the taking of the evidence pursuant to this Article.

3.The Requested Party shall permit the presence of persons specified in the request during the execution of the request, and to the extent permitted by its law shall allow such persons to question the person giving the evidence.

4.The person referred to in paragraph 1 may refuse to give evidence if such person is entitled to do so according to the laws of the Requesting Party or the Requested Party.

5.If the person from whom evidence is sought asserts the right to decline to give evidence under the law of the Requested Party, the Requested Party shall resolve the matter in accordance with its own law. If the person from whom evidence is sought asserts the right to decline to give evidence under the law of the Requesting Party, the Requested Party shall resolve the matter on the basis of a certificate of the Central Authority of the Requesting Party.

6.The Requesting Party may request that items, including documents, records and articles produced in the Requested Party pursuant to this Article be certified in accordance with forms attached to the request. The absence or non-existence of items, including documents, records and articles may also be certified by forms attached to the request.

ARTICLE 9

DOCUMENTS AND OFFICIAL RECORDS

1 The Requested Party shall provide the Requesting Party with copies of documents or records in any form publicly available in the Requested Party, in the possession of the authorities of the Requested Party.

2.The Requested Party may provide copies of any documents or records in the possession of the authorities of that Party, but which are not publicly available, to the same extent and under the same conditions as such copies would be available to its own law enforcement or judicial authorities.

3.The Requesting Party may request that documents or records provided pursuant to this Article be certified in accordance with forms attached to the request. The absence or non-existence of documents or records may also be certified by forms specified in the request.

ARTICLE 10

APPEARANCE IN THE REQUESTING PARTY

When the Requesting Party requests the appearance of a person not in custody in that Party, the Requested Party shall invite the person to appear before the appropriate authority in the Requesting Party. The Requesting Party shall indicate the extent to which the expenses of that person will be paid. The Central Authority of Requested Party shall promptly inform the Central Authority of the Requesting Party of the person's response.

ARTICLE 11

TRANSFER OF PERSONS IN CUSTODY

1 .A person in the custody of the Requested Party whose presence in the Requesting Party is sought for purposes of assistance under this Agreement shall be temporarily transferred from the Requested Party to the Requesting Party for that purpose if the person consents and if the Central Authorities of both Parties agree.

2.A person in the custody of the Requesting Party whose presence in the Requested Party is sought for the purposes of assistance under this Agreement shall be temporarily transferred from the Requesting Party to the Requested Party if the person consents and if the Central Authorities of both Parties agree.

3. For the purposes of this Article:

(a)     the receiving Party shall have the authority and the obligation to keep the person transferred in custody unless otherwise authorised by the sending Party;

(b)     the receiving Party shall return the person transferred to the custody of the sending Party as soon as circumstances permit or as otherwise agreed by both Central Authorities;

(c)     the receiving Party shall not require the sending Party to initiate extradition proceedings or any other proceedings for the return of the person transferred; and

(d)     the person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the sending Party for the time served in the custody of the receiving Party.

ARTICLE 12

SAFE CONDUCT

1.A person referred to in Article 10 or 11 who upon request appears in the Requesting Party shall not, subject to Article 11.3(a), be prosecuted, detained or restricted in his personal liberty in that Party for any acts committed before his departure from the Requested Party. That person shall not be required to give testimony in any proceedings other than the proceedings to which the request relates.

2. A person referred to in Article 10 or 11 who upon request appears in the Requesting Party shall not be prosecuted, detained or restricted in his personal liberty in that Party by reason of the content of testimony provided by him, unless he gives false testimony as a witness.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the person who appears, being free to leave the Requesting Party, has not left it within fifteen consecutive days after being notified by a competent authority that his presence is no longer required, or having left, has voluntarily returned.

4. A person who has not appeared in the Requesting Party when invited to do so under Article 10 or 11 shall not be liable to any penalty or coercive measure in the Requested Party.

ARTICLE 13

LOCATION OR IDENTIFICATION OF PERSONS OR ITEMS

If the Requesting Party seeks the location or identity of persons or items in the Requested Party, the Requested Party shall use its best efforts to establish the location or identity.

ARTICLE 14

SERVICE OF DOCUMENTS

1 .The Requested Party shall use its best efforts to effect service of any document transmitted to it by the Requesting Party for the purposes of service.

2.The Requesting Party shall transmit any request for the service of a document requiring the appearance of a person before an authority in the Requesting Party a reasonable time before the scheduled appearance. This principle shall apply equally to a request for the service of a document requiring the recipient to take any other specific steps or giving the recipient the opportunity to do so.

3.The Requested Party shall return a proof of service in the manner specified in the request.

4.     A person who fails to comply with any process served on him shall not thereby be liable to any penalty or coercive measure in the Requested Party.

ARTICLE 15

SEARCH AND SEIZURE

1.     The Requested Party shall execute a request for the search, seizure, and delivery of any item to the Requesting Party if the request includes information justifying such action under the law of the Requested Party.

2.The Requested Party shall provide such information as may be required by the Requesting Party concerning the circumstances of any search, seizure and custody of the item seized. In particular the Requesting Party may request that each official who has had custody of a seized item certify the identity of the item, the continuity of custody and the integrity of its condition in accordance with forms attached to the request. Such certificates shall be admissible as evidence in the Requesting Party as proof of the matters set forth therein.

3.The Requesting Party shall observe any conditions imposed by the Requested Party in relation to any seized item which is delivered to the Requesting Party.

ARTICLE 16

RETURN OF ITEMS

If required by the Central Authority of the Requested Party the Central Authority of Requesting Party shall return as soon as possible any item furnished to it in execution of a request under this Agreement.

ARTICLE 17

ASSISTANCE IN CONFISCATION AND FORFEITURE PROCEEDINGS

1.lf the Central Authority of one Contracting Party becomes aware that proceeds or instrumentalities of offences are located in the other Contracting Party, it may so inform the Central Authority of the other Contracting Party. If that other Party has jurisdiction to forfeit or temporarily immobilize those proceeds or instrumentalities, it may present this information to its authorities for a determination whether any action is appropriate. These authorities shall issue their decision in accordance with law, and shall, through their Central Authority, inform the Party which has made the initial notification of the action taken.

2. The Contracting Parties shall assist each other to the extent permitted by their respective laws in proceedings relating to the confiscation or forfeiture of the proceeds or instrumentalities of offences and restitution to the victims of crime. The assistance may include action to temporarily immobilize the proceeds or instrumentalities pending further proceedings.

3.The Contracting Party that has custody of the proceeds or instrumentalities of offences shall dispose of them in accordance with its law. Either Party may transfer all or part of such assets or the proceeds of their sale to the other Party, to the extent permitted by the transferring Party's laws and upon such terms as may be agreed.

ARTICLE 18

AUTHENTICATION

Evidence or documents transmitted pursuant to this Agreement shall not require any form of authentication, unless expressly requested by either of the Contracting Parties in accordance with its law.

ARTICLE 19

COMPATIBILITY WITH OTHER AGREEMENTS

The provisions of this Agreement shall not prevent either of the Contracting Parties from granting assistance to the other Party through the provisions of other applicable international agreements or practices.

ARTICLE 20

CONSULTATION

I.The Central Authorities of the Contracting Parties shall consult, whenever necessary, to promote the most effective use of this Agreement. The Central Authorities may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Agreement.

2.Any differences arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities of the Contracting Parties are themselves unable to reach agreement.

ARTICLE 21

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1.This Agreement shall be adopted by each Contracting Party in accordance with its laws.

2.This Agreement shall enter into force thirty days after the date of receipt of the later of the notifications by which the Contracting Parties notify each other that their respective legal requirements for entry into force of the Agreement have been complied with.

3.This Agreement has not been concluded for a predetermined period of time. It may be terminated by means of notification of either of the Contracting Parties; in such case it shall cease to be in force after the expiry of three months from the date of receipt of the notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Hong Kong this twenty-sixth day of April 2005 in duplicate, in the Chinese, English and Polish languages, all texts being equally authentic; in case of a dispute as to their interpretation, the English text shall prevail.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 22 grudnia 2006 r.