Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Gruzji, zwane dalej „Stronami”,

Uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki;

Pragnąc przyczyniać się do dalszego rozwijania przyjacielskich kontaktów między społeczeństwami Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji;

Świadome znaczenia turystyki dla rozwoju kontaktów gospodarczych i kulturalnych, jak również dla lepszego poznania życia, historii oraz dziedzictwa kulturowego obu narodów;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy w dziedzinie turystyki na zasadach równości, wzajemnych korzyści, zgodnie z prawem obowiązującym w obu państwach Stron i postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 2

Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi i gruzińskimi biurami podróży, touroperatorami i organizacjami, działającymi w dziedzinie turystyki.

Artykuł 3

Strony będą zachęcać do:

1)  wymiany materiałów informacyjnych i promocyjnych;

2)  udziału w targach, seminariach, wystawach i konferencjach turystycznych, a także przekazywania wykazu imprez turystycznych odbywających się w państwach obu Stron;

3)  organizacji wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli administracji turystycznej, środków masowego przekazu i biur podróży w celu zapoznania się z potencjałem turystycznym i kulturowym w obu państwach:

4)  przeprowadzania innych imprez promocyjnych.

Artykuł 4

Strony będą popierać wymianę informacji w zakresie:

1)  aktów prawnych regulujących działalność turystyczną;

2)  statystyki turystycznej;

3)  warunków inwestowania w zakresie turystyki.

Artykuł 5

Strony będą sprzyjać wymianie informacji oraz ekspertów, a także organizacji szkoleń dla pracowników zatrudnionych w sektorze turystyki w zakresie interesującym dla obu Stron.

Artykuł 6

Strony będą wspierać inwestycje w sektorze turystycznym.

Artykuł 7

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na swoim terytorium ośrodków informacji turystycznej drugiej Strony zgodnie z prawem obowiązującym w danym państwie.

Artykuł 8

Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w działaniach międzynarodowych organizacji turystycznych,

Artykuł 9

1.  Strony utworzą Komisję Wspólną, której zadaniem będzie zapewnienie należytego wykonania postanowień niniejszej Umowy oraz rozwiązywanie problemów, które mogą powstać w toku jej realizacji.

2.  Komisja Wspólna będzie składać się z przedstawicieli administracji turystycznej wyznaczonych przez Strony.

3.  Komisja Wspólna będzie spotykać się w miarę potrzeb, na pisemny wniosek jednej ze Stron, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji.

Artykuł 10

1.   Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone w drodze porozumienia Stron w formie pisemnej. Wejdą one w życie w trybie określonym w ustępie 3 i będą stanowić integralną część Umowy.

2.   Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji albo konsultacji przez obie Strony.

3.   Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania drogą dyplomatyczną noty późniejszej, w której Strony poinformują się wzajemnie o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jej wejścia w życie.

Artykuł 11

1.   Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona przedłużeniu na dalsze okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji, najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

2.   Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z Umową w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, gruzińskim i angielskim. przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.