UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej „Stronami”,

kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Moskwie w dniu 22 maja 1992 r.,

pragnąc umocnić przyjazne stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i wynikające z tego prawa i zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej,

w celu dalszego umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Strony sprzyjać będą rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Stron, na zasadach równości i wzajemnych korzyści.

2. Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy ukierunkowana będzie na:

a) wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych,

b) intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w sferze inwestycji, innowacji i finansowania projektów gospodarczych,

c) rozbudowę infrastruktury w dziedzinie transportu i systemów transportu nośników energii,

d) rozwój współpracy międzyregionalnej.

Artykuł 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy, będzie realizowana w szczególności poprzez:

a) współdziałanie w realizacji projektów w sektorze gazowym, naftowym i elektroenergetyce, a także w zakresie infrastruktury transportowej i przygranicznej, stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania,

b) projektowanie, budowę i modernizację obiektów przez podmioty gospodarcze jednego państwa na terytorium drugiego państwa lub wspólne występowanie podmiotów gospodarczych obu państw na ich terytorium lub na terytorium państw trzecich,

c) rozwój współpracy małych i średnich przedsiębiorstw,

d) wdrażanie mechanizmów w zakresie finansowania, ubezpieczania oraz udzielania gwarancji dla projektów gospodarczych, w tym inwestycyjnych,

e) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji,

f) sprzyjanie kontaktom między izbami handlowo-przemysłowymi i innymi organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze,

g) rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obydwu państw,

h) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, w tym wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w międzynarodowych targach i wystawach, projektach gospodarczych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą,

i) rozwój współpracy w dziedzinie turystyki.

Artykuł 3

Właściwe organy każdej ze Stron będą sprzyjać podmiotom gospodarczym drugiej Strony w prowadzeniu na terytorium swojego państwa działalności w formach zgodnych z prawem obowiązującym na tym terytorium.

Artykuł 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Stron, będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

a) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, zamówienia publiczne i przetargi, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, ochronę praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania,

b) przedsięwzięć promocyjnych sprzyjających zacieśnianiu kontaktów między podmiotami gospodarczymi działającymi na terytorium obu państw, w tym w zakresie przeprowadzania wystaw i targów,

c) innych spraw będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania.

Artykuł 5

1. Strony powołują Polsko-Rosyjską Międzyrządową Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen stanu współpracy gospodarczej,

b) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

c) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji,

d) omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i rosyjskiej, pod przewodnictwem przewodniczących. Każda ze Stron mianuje przewodniczącego swojej sekcji. Każdy z przewodniczących mianuje swojego zastępcę i sekretarza swojej sekcji. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej kompetencji może tworzyć grupy robocze z określeniem ich zadań i terminów działalności.

4. Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby, z reguły co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Federacji Rosyjskiej. Z inicjatywy jednego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących.

Przewodniczący sekcji dokonują uzgodnień w sprawie zwołania kolejnego posiedzenia Komisji i porządku obrad w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca przed przewidywanym posiedzeniem. W uzgodnieniu między przewodniczącymi do porządku obrad mogą być wniesione uprzednio nieprzewidziane kwestie. Na posiedzenie Komisji każda z sekcji, według swego uznania, może zapraszać doradców i ekspertów.

5. Językami roboczymi na posiedzeniach Komisji są język polski i język rosyjski. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół w języku polskim i rosyjskim.

6. Sprawy związane z działalnością Komisji w okresie między jej posiedzeniami omawiane są w trybie roboczym przez przewodniczących Komisji lub na ich polecenie przez zastępców i sekretarzy.

7. Komisja ustanawia regulamin swojej pracy.

Artykuł 6

1. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Stron wynikających z innych umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Federacja Rosyjska, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2. W zakresie spraw regulowanych przez Umowę o Partnerstwie i Współpracy ustanawiającą partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, podpisaną w dniu 24 czerwca 1994 r. na Korfu, wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, które objęte są niniejszą umową, pierwszeństwo będą miały postanowienia powyższej Umowy o Partnerstwie i Współpracy, wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Artykuł 7

Obie strony ustalają, że ich interesy w zakresie stosunków gospodarczych z zagranicą zapewniają komórki organizacyjne przedstawicielstw dyplomatycznych każdej ze Stron: ze Strony polskiej – odpowiednia komórka organizacyjna Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej, ze Strony rosyjskiej – Przedstawicielstwo Handlowe Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące część składową Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, których status reguluje Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Artykuł 8

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego zawiadomienia stwierdzającego, że zostały spełnione wymogi prawa krajowego niezbędne dla wejścia jej w życie.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

3. W uzgodnieniu między Stronami do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w pisemnej formie, które stanowić będą integralną część niniejszej umowy.

4. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze skierowania do drugiej Strony kanałami dyplomatycznymi pisemnego zawiadomienia w tej sprawie. Niniejsza umowa traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania takiego zawiadomienia.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Federacji Rosyjskiej


TEKST UMOWY W JĘZYKU ROSYJSKIM

(PDF)