UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Podgoricy 10 lutego 2011 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 10 lutego 2011 r. została podpisana w Podgoricy Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, w następującym brzmieniu:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Rząd Czarnogóry, zwane dalej razem „Umawiającymi się Stronami” i osobno „Umawiającą się Stroną”;

Uznając zasadniczą rolę współpracy w dziedzinie obronności w rozwoju światowego bezpieczeństwa i stabilizacji;

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające dla Rzeczypospolitej Polskiej i Czarnogóry ze wzmożonej współpracy w różnych dziedzinach;

Zmierzając do wzmocnienia swoich dobrych i serdecznych relacji;

Mając na względzie postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r zwanych dalej „Umową PdP SOFA”;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

CEL I ZAKRES NINIEJSZEJ UMOWY

1.  Niniejsza Umowa określa ogólne zasady współpracy w dziedzinie obronności między Umawiającymi się Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.

2.  Współpraca między Umawiającymi się Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie prowadzona zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym, ogólnie uznanymi zasadami i postanowieniami prawa międzynarodowego oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Czarnogóry.

Artykuł 2

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszej Umowie posiadają następujące znaczenia:

1) „personel wojskowy” — oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Czarnogóry;

2) „personel cywilny” — oznacza pracowników cywilnych Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Czarnogóry;

3) „Strona wysyłająca” — oznacza Umawiającą się Stronę, która wysyła swój personel wojskowy lub cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Czarnogóry zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

4) „Strona przyjmująca” — oznacza Umawiającą się Stronę, która przyjmuje personel wojskowy lub cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 3

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Współpraca między Umawiającymi się Stronami może obejmować następujące obszary:

1) wymianę doświadczeń w dziedzinie planowania obronnego;

2) funkcjonowanie sił zbrojnych w demokratycznym społeczeństwie;

3) udział sił zbrojnych w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych;

4) organizację sił zbrojnych, łącznie ze strukturą jednostek wojskowych i polityką zarządzania personelem;

5) wsparcie logistyczne na potrzeby sił zbrojnych;

6) edukaqę wojskową i szkolenie personelu wojskowego;

7) ćwiczenia wojskowe;

8) bojowe działania poszukiwawczo-ratownicze;

9) wspieranie inicjatyw w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, łącznie z dostawami nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, badaniami i rozwojem, obsługą i remontami uzbrojenia i sprzętu;

10)  techniczne zagadnienia modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

11)  zastosowanie wojskowych systemów informatycznych oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych;

12)  ochronę środowiska związaną z zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku działań jednostek wojskowych;

13)  medycynę wojskową;

14)  prawo i ekonomię w dziedzinie obronności;

15)  wybrane zagadnienia dotyczące działań wojskowych służb specjalnych;

16)  standaryzację i kodyfikację w dziedzinie obronności.

Artykuł 4

NADZÓR NAD WYKONYWANIEM NINIEJSZEJ UMOWY

Organami odpowiedzialnymi za koordynację i nadzór nad wykonywaniem niniejszej Umowy są:

—  Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej;

—  Minister Obrony w imieniu Czarnogóry.

Artykuł 5

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie realizowana, w szczególności, w następujących formach:

1) spotkań ministrów właściwych do spraw obrony i ich przedstawicieli, w których ze strony polskiej będzie uczestniczył przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli zagadnienia wymienione w artykule 3 punkty 9 i 10 będą przedmiotem zainteresowania;

2) wymiany doświadczeń na szczeblu eksperckim;

3) konsultacji polityczno-wojskowych, konferencji i seminariów;

4) studiów i praktycznych szkoleń w wojskowych instytucjach edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, wymiana wykładowców i praktykantów w różnych dziedzinach, wymiana personelu wojskowego i cywilnego;

5) doradztwa fachowego i pomocy, w szczególności w składaniu zamówień, badaniach i remontach, jak również w modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby sił zbrojnych;

6) udziału w ćwiczeniach wojskowych;

7) użytkowania poligonów wojskowych na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Czarnogóry;

8) udziału jednostek wojskowych w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych;

9) wymiany informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;

10)  organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych.

Artykuł 6

STATUS PERSONELU WOJSKOWEGO I CYWILNEGO

1. W czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Czarnogóry wojskowy i cywilny personel Strony wysyłającej będzie przestrzegał prawa Strony przyjmującej i powstrzyma się od jakiejkolwiek działalności politycznej na tym terytorium.

2.  Status personelu wojskowego i cywilnego Strony wysyłającej podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Czarnogóry będzie określony postanowieniami Umowy PdP SOFA.

Artykuł 7

ROCZNE PLANY WSPÓŁPRACY

1.  Umawiające się Strony będą uzgadniać roczne plany współpracy.

2.  Propozycje do rocznego planu współpracy będą zgłaszane pisemnie, w terminie do 1 października roku poprzedzającego rok, na który dany plan jest przygotowywany.

3.  Roczne plany współpracy będą podpisywane przez upoważnionych, właściwych przedstawicieli Umawiających się Stron w terminie do 1 grudnia roku poprzedzającego rok, na który dany plan jest przygotowywany.

4.  Roczny plan współpracy będzie obejmował poszczególne przedsięwzięcia, ich formy, daty, miejsca i liczbę uczestników, jak również władze odpowiedzialne za ich wykonanie.

5.  Uzgodnione roczne plany współpracy mogą być zmieniane pisemnie w dowolnym czasie, za wzajemną zgodą upoważnionych, właściwych przedstawicieli Umawiających się Stron.

Artykuł 8

FINANSOWANIE WIZYT

1.  Finansowanie wizyt będzie odbywać się według następujących zasad:

1) Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:

a) podróży do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Czarnogóry i z powrotem;

b) wymaganego ubezpieczenia osobowego;

c) uzyskania dokumentów wymaganych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej lub Czarnogóry, niezbędnych do wjazdu na jej terytorium i do jego opuszczenia,

2) Strona przyjmująca pokryje koszty:

a) zakwaterowania i wyżywienia;

b) transportu wewnętrznego w ramach programu wizyty;

c) programu kulturalnego podczas wizyty.

2. Strona wysyłająca zapewni, że członkowie jej personelu przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Czarnogóry będą posiadać polisę ubezpieczeniową, gwarantującą pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków oraz transportu sanitarnego do Rzeczypospolitej Polskiej lub Czarnogóry,

3.  Ustalenia finansowe dotyczące studiów i szkolenia wojskowego oraz ćwiczeń wojskowych, szkoleń lub udziału w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych, będą określane w odrębnych umowach lub porozumieniach,

Artykuł 9

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Umawiającymi się Stronami będzie przedmiotem odrębnej umowy.

Artykuł 10

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie w drodze negocjacji i konsultacji.

Artykuł 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od otrzymania drugiej z dwóch notyfikacji, w których Umawiające się Strony wzajemnie poinformują się o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.

2.  Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania takiej notyfikacji.

3.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za pisemną zgodą Umawiających się Stron. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ustęp 1.

Sporządzono w Podgoricy dnia 10 lutego 2011 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, czarnogórskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności dotyczących ich interpretacji tekst sporządzony w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 25 sierpnia 2011 r.