UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie dnia 26 października 2012 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 26 października 2012 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM CZARNOGÓRY O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY, EDUKACJI I NAUKI

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Czarnogóry, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

kierując się pragnieniem rozwijania i zacieśniania wszechstronnej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą,

przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki oraz szerokie kontakty międzyludzkie przyczyniają się do wzbogacania kultur obu Państw oraz do pogłębiania i rozwijania przyjaźni między narodami polskim i czarnogórskim,

pragnąc współpracować na podstawie podpisanych przez obie Strony umów, a także w ramach organizacji międzynarodowych, których są członkami, w dziedzinach objętych niniejszą Umową,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą rozwijać wszechstronną współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz dziedzinach pokrewnych.

Artykuł 2

W celu ułatwienia wzajemnego poznania się każda z Umawiających się Stron będzie podejmować starania na rzecz promocji kultury drugiej Strony na swoim terytorium poprzez:

a)  ułatwianie kontaktów osobistości świata kultury i sztuki,

b)  popieranie współpracy między wydawnictwami pozwalającej na zwiększenie inicjatyw wydawniczych i translatorskich,

c)  włączanie utworów dramatycznych i muzycznych autorów drugiej Umawiającej się Strony do repertuaru własnych placówek kulturalnych,

d)  popieranie współpracy przy organizowaniu imprez kulturalnych takich jak wystawy, pokazy filmów, festiwale muzyczne, taneczne i inne,

e)  popieranie współpracy w dziedzinie kinematografii, w tym koprodukcji filmów, współpracy instytucji i organizacji filmowych, udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terenie drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali,

f)  wymianę publikacji między instytucjami kultury — książek, czasopism, nagrań i wydawnictw muzycznych, płyt i kaset,

g)  popieranie współpracy muzeów i bibliotek oraz innych placówek kulturalnych.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Strony będą współpracowały w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi, a także zgodnie z umowami międzynarodowymi, których są Stronami.

Artykuł 4

Umawiające się Strony zapewnią ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi oraz umowami międzynarodowymi, których są Stronami.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą popierać rozszerzanie współpracy w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów w celach naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i kopii dokumentów, w oparciu o bezpośrednie porozumienia między zarządami archiwów państwowych obu państw.

Artykuł 6

Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy między instytucjami radiowymi i telewizyjnymi, agencjami prasowymi, stowarzyszeniami dziennikarzy, na podstawie zawartych między nimi porozumień o współpracy.

Artykuł 7

Umawiające się Strony będą popierać wszelkie formy współpracy w dziedzinie edukacji, w tym w szczególności:

a) bezpośrednie kontakty i współpracę między szkołami i placówkami edukacyjnymi wszystkich szczebli,

b) wymianę studentów i doktorantów,

c) wymianę informacji na temat systemów nauczania,

d) popieranie nauczania języka i literatury drugiej Umawiającej się Strony w szkołach wyższych oraz wymiany wykładowców języka drogiej Strony,

e) wymianę nauczycieli akademickich i innych specjalistów w celu prowadzenia wykładów.

Artykuł 8

Umawiające się Strony będą popierać współpracę instytucji i jednostek naukowych, w tym w szczególności:

a) prowadzenie wspólnych badań naukowych,

b) udział naukowców, badaczy i ekspertów w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach organizowanych w obu państwach,

c) wymianę informacji i dokumentacji naukowo-technicznej.

Artykuł 9

Umawiające się Strony będą popierać współpracę Polskiej Akademii Nauk i Czarnogórskiej Akademii Nauk i SztUk, prowadzoną na podstawie zawartych przez te instytucje porozumień o współpracy naukowej.

Artykuł 10

Umawiające się Strony będą popierać rozwój kontaktów i współpracę młodzieży, a także współpracę między organizacjami i stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie.

Artykuł 11

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie sportu i turystyki.

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą współpracować w ramach wielostronnych programów w dziedzinach zgodnych z celami mniejszej Umowy, realizowanych przez Radę Europy, organy Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz inne organizacje i instytucje międzynarodowe uznawane przez Umawiające się Strony.

Artykuł 13

Umawiające się Strony będą popierać współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz bezpośrednią współpracę między swoimi komitetami narodowymi do spraw UNESCO.

Artykuł 14

Umawiające się Strony będą sprzyjać różnym formom współpracy zdecentralizowanej, zwłaszcza bezpośrednim kontaktom między społecznościami regionalnymi i lokalnymi,

Artykuł 15

1.     Umawiające się Strony uzgodniły powołanie Komisji Mieszanej do spraw współpracy kulturalnej, edukacyjnej i naukowej, zwanej dalej „Komisją”, w celu opracowywania i przyjmowania okresowych programów wykonawczych, określających między innymi warunki finansowe współpracy.

2.     Komisja, składająca się z przedstawicieli obu Umawiających się Stron, będzie się zbierała na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Czarnogórze, w terminach uzgodnionych drogą dyplomatyczną

Artykuł 16

Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not Umowa wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

Artykuł 17

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron i w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy wszelkie przedsięwzięcia, będące w toku realizacji, zostaną doprowadzone do końca.

Artykuł 18

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc w stosunkach polsko-czarnogórskich Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospołitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 roku.

Podpisano w Warszawie dnia 26 października 2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, czarnogórskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 lipca 2013 r.