Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”

— dążąc do wzmocnienia istniejącej współpracy opartej na tradycyjnej przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową oraz przyjaznej współpracy między dwoma Rządami;

— dążąc do ustanowienia formalnych ram współpracy, która poszerzy i umocni obszary będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie zrównoważonej infrastruktury oraz wesprze wykorzystanie jej rezultatów dla osiągnięcia gospodarczych i społecznych korzyści obu Umawiających się Stron;

— zmierzając do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska do nawiązania bezpośredniej współpracy między zainteresowanymi organami i jednostkami Umawiających się Stron;

— mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, poprzez przyjazne negocjacje, niniejszym uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Celem współdziałania w ramach niniejszej Umowy będzie wspieranie wszelkich inicjatyw, które przyczynią się do podniesienia efektywnej współpracy w dziedzinach infrastraktury.

2. Umawiające się Strony będą ułatwiać i rozwijać działania na rzecz umocnienia kontaktów w obszarach wspólnego zainteresowania.

Artykuł 2

1.  Umawiające się Strony będą dążyć do pogłębiania współpracy w dziedzinach infrastruktury, stosownie do przepisów prawa wewnętrznego, obowiązujących w państwach Umawiających się Stron.

2. W celu ułatwienia rozwoju współpracy, właściwe organy Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będą dokonywać wymiany informacji w zakresie przedsięwzięć sprzyjających nawiązywaniu współpracy między organami i jednostkami Umawiających się Stron, w tym także przeprowadzania wystaw, targów i organizacji misji infrastrukturalnych.

3. Wspólne działania prowadzone będą w oparciu o następujące zasady:

1)  bieżącej wymiany informacji, które mogą mieć istotny wpływ na współpracę;

2)  wzajemnego wspierania działań informacyjno-promocyjnych;

3)  ułatwiania dostępu do informacji z dziedzin będących przedmiotem zainteresowania Umawiających się Stron;

4)  obopólnych korzyści opartych o całkowitą równowagę.

Artykuł 3

1. Współpraca w ramach niniejszej Umowy obejmuje działania z zakresu szeroko rozumianej zrównoważonej infrastruktury.

2. Współpraca ta powinna być ukierunkowana na promocję innowacyjnych i proekologicznych technologii, przemysłowej konkurencyjności i współpracy naukowej oraz na nawiązywanie bezpośrednich kontaktów przez jednostki reprezentowane, podległe lub nadzorowane przez Umawiające się Strony, organizacje i instytucje Umawiających się Stron.

Artykuł 4

Współpraca, o której mowa w artykule 3 niniejszej Umowy będzie w szczególności realizowana poprzez:

1) stworzenie, w możliwie jak najszerszym zakresie, warunków do współdziałania dla jednostek Umawiających się Stron, w realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w obszarach infrastruktury:

a) transportu,

b) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

c) gospodarki morskiej;

2) sprzyjanie realizacji działań inwestycyjnych obejmujących projektowanie, budowę, remonty, przebudowy, wdrażanie nowych technologii oraz modernizację w zakresie technicznym obiektów przez jednostki jednej Umawiającej się Strony na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony lub wspólny udział jednostek Umawiających się Stron na terytoriach ich państw lub na terytoriach państw trzecich;

3) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji;

4)   inspirowanie i ułatwianie kontaktów pomiędzy izbami, instytutami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami Umawiających się Stron zrzeszającymi przedsiębiorców;

5) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, szkoleń, targów i wystaw, wymiany specjalistów, organizacji misji infrastrukturalnych oraz wdrażanie innych przedsięwzięć związanych z dwustronną współpracą;

6) współorganizowanie prezentacji, sympozjów i seminariów oraz współtworzenie projektów związanych ze współdziałaniem instytutów, jednostek i ośrodków naukowych;

7)  zachęcanie do rozwoju usług konsultingowych, prawnych, finansowych i technicznych, wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach państw Umawiających się Stron.

Artykuł 5

Organami wykonawczymi niniejszej Umowy będą w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Chińskiej Republiki Ludowej odpowiednio Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP i Ministerstwo Handlu CHRL.

Artykuł 6

1. W ramach Wspólnej komisji do spraw współpracy gospodarczej, w celu zapewnienia właściwych warunków usprawniania i wspierania efektywnej realizacji postanowień Umowy, Umawiające się Strony powołują Komitet Sterujący do spraw infrastruktury, zwany dalej„Komitetem”.

2. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) zapewnianie sprawnej realizacji, prowadzenia monitoringu, dokonywanie analiz i oceny stanu realizacji zapisów Umowy;

2)  zachęcanie i doradzanie oraz sprawowanie nadzoru nad formami współpracy, wymienionymi w artykule 4 niniejszej Umowy;

3)  przygotowywanie propozycji zmierzających do intensyfikacji i rozszerzania zakresów współpracy;

4)  identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy, omawianie spraw spornych związanych ze stosowaniem lub interpretacją postanowień niniejszej Umowy oraz przedkładanie Umawiającym się Stronom propozycji wzajemnie korzystnych rozwiązań.

3. Komitet uchwali własny regulamin wewnętrzny.

4. Komitet składać się będzie z równej liczby przedstawicieli reprezentujących każdą z Umawiających się Stron. Dla rozpatrywania spraw szczegółowych, Komitet w ramach swoich kompetencji może tworzyć grupy robocze, określając ich zadania.

5.  Posiedzenia Komitetu powinny być przeprowadzane w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Chińskiej Republice Ludowej, zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być organizowane z inicjatywy każdej z Umawiających się Stron.

6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany będzie protokół w językach polskim, chińskim i angielskim.

Artykuł 7

Wątpliwości i spory dotyczące interpretacji lub stosowania Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji Umawiających się Stron.

Artykuł 8

Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem jej podpisania.

Artykuł 9 Umowa może zostać zmieniona za porozumieniem Umawiających się Stron

Artykuł 10

1.  Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2.  Umowa może być w dowolnym terminie wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze dyplomatycznej poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Umawiającej się Strony; w takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania takiego zawiadomienia. Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na realizację projektów i programów wcześniej rozpoczętych chyba, że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Sporządzono w Warszawie, 25 kwietnia 2012 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty sąjednakowo autentyczne.

W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.